สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทยา  ตรีศาสตร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์   อุทัยกาล
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธิติ  เกตุศรีนา
 
1. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญชิต   อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ทองแดนไทย
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ   อ่อนจันทร์
2. นายทิวานนท์   ค่ายเพชร
3. นายธีรพงษ์   ศรีหาบุตร
4. นายนฤดล   ลำภา
5. นายนันทวัฒน์  บุญประคม
6. นายศิระ  สินสุพรรณ์
 
1. นายประวิทย์   สุขแสน
2. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
3. นายทวี   ไชยบุรมณ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขสงคราม
2. เด็กชายอานนท์   ขานโฮง
 
1. นางคมคาย   ยศมุงคุณ