สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทยา  ตรีศาสตร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์   อุทัยกาล
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.55 เงิน 4 1. เด็กชายธนดล   บุญประคม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณท้าว
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธิติ  เกตุศรีนา
 
1. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสุรางคนา  ภิรมย์สุข
 
1. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรัญชิต   อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศิธร  คำเหล็ก
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ทองแดนไทย
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ   อ่อนจันทร์
2. นายทิวานนท์   ค่ายเพชร
3. นายธีรพงษ์   ศรีหาบุตร
4. นายนฤดล   ลำภา
5. นายนันทวัฒน์  บุญประคม
6. นายศิระ  สินสุพรรณ์
 
1. นายประวิทย์   สุขแสน
2. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
3. นายทวี   ไชยบุรมณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขสงคราม
2. เด็กชายอานนท์   ขานโฮง
 
1. นางคมคาย   ยศมุงคุณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภาวิณี   ศรีที
2. เด็กหญิงอรนภา   ล่ำปิยะ
3. เด็กหญิงอาริญา   แดงชาติ
 
1. นางบุญน้อม   อองภา
2. นายสัปดาห์  อองภา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวดวงฤทัย   นาสุรีย์
2. นางสาวนุชรา   พลงาม
3. นายสุขชัย   หล้าลี
 
1. นางบุญน้อม   อองภา
2. นายสัปดาห์  อองภา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิราภา   มณีขาว
2. เด็กหญิงสุกัญญา   วงชมภู
3. เด็กหญิงอนันยา   ศรีภูทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร