สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  พรมสมบัติ
2. เด็กหญิงวาสนา  นนท์มุติ
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางธัญยรัตน์   พิมพ์วีรกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.55 ทอง 7 1. นายจิระพงษ์  สิทธิพรมมา
2. นางสาวธารทิพย์  อามาตย์สมบัติ
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางธัญยรัตน์   พิมพ์วีรกุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสารธาร  แดนพรม
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวนิลาวรรณ   วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงมานิตา  สุภะเสถียร
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวจินตหรา  บุญวร
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐภัทร   สันติพัท
2. เด็กหญิงหฤทัย   วงศ์ราษฎร์
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   แก้วทอง
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงนฤมล  สอนเฒ่า
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจินดาวรรณ  จิตเจริญ
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณศิริ   เตชัย
 
1. นายวีระยุทธ  พิลึกนา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาสา
2. เด็กหญิงอมรสิริ  บุพนิ
3. เด็กหญิงอรนาท  ช่วงไธสง
 
1. นางสาวศิริพร  แสนพิมพ์
2. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 12 1. นางสาวชลดา  จัดนอก
2. นางสาวธาดารัตน์  คำวัน
3. นางสาวศรีสุดา  ดวงตา
 
1. นางสาวศิริพร  แสนพิมพ์
2. นางสาวนวลนภา  สุกรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์   พรมลา
2. เด็กชายอภินันท์   พลดงนอก
 
1. นางสาวลักษมณ   แก้วเกิด
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายวสันต์   สอสุธรรม
2. นางสาวสุภาณี   เขียวสี
 
1. นางสาวลักษมณ   แก้วเกิด
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกมล   คำสุข
2. เด็กชายธนสาร   ไชยสิทธิ์
 
1. นายวิษณุ   มุ่งงาม
2. นางสาวนันทินี   ด้นดั้น
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายจิรพัฒน์   ผาบสิมมา
2. เด็กชายวีระยุทธ   ลีเลิศ
 
1. นายศุภชัย   บัวขาว
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวธารารัตน์   คุณบัวลา
2. นางสาววาธิณี   คำน้อย
 
1. นายศุภชัย   บัวขาว
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริพร   ดอนละคร
2. นางสาวสุดารัตน์   สมบุญรอด
 
1. นายศุภชัย   บัวขาว
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายวุฒิไกร   แก้ววังชัย
2. นายอิทธิกร   ราชอินทร์
 
1. นายศุภชัย   บัวขาว
2. นายวิษณุ   มุ่งงาม
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐฑิกา  โพธาราม
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ชม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภาเบ้า
 
1. นางสาววิภารัตน์  จะดี
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสรา  โพธิ์แสน
2. เด็กหญิงพัชรดา  แก้วก่า
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณี
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นางสาวยุพาพร  บุญญพันธุ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิทักษ์  ภูนา
2. นายวรพงษ์  ประเสริฐสังข์
3. นายอนันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นางรัชนีพร  วงษ์หาจักร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณา   บุญกว้าง
2. เด็กหญิงภัชราพร   ศรีบุตรา
3. เด็กหญิงสุพรรณี   โนนทะบุญ
 
1. นางเพียรจิต   สำรวมจิต
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   สุทำมา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   ลีทองดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชัยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุจริตรา   สารสม
 
1. นางวันนิสา   พันธ์ลี
2. นางสาวแขไข   บูชาอินทร์