สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสิทธิวัฒน์  คำสิงห์
2. เด็กชายเอกรัฐ  นิพวงลา
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายนพพร  ไชยขันธ์ุ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายวัชระ  วิวิธชัย
2. นายไกรศร  เสระคร
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
2. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกพร  สุขประเสริฐ
2. นางสาวอริสา  กองสินแก้ว
 
1. นางวรกัญญา  ขิปวัติ
2. นายพลฤษณ์  พิมพ์สุด