รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. เด็กชายพิทยา  ตรีศาสตร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์   อุทัยกาล
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐยศ  แสงเสงี่ยมชัย
2. เด็กชายภัทรพงศ์  บุญนาดี
 
1. นายธวัชชัย  แสงเสงี่ยมชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายคมชาญ  ยะหัวดง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทะแสง
3. เด็กหญิงอภิตตรา  โคตรเวียง
4. เด็กหญิงเพียงตะวัน  จันนา
5. เด็กหญิงไอศวรรย์  ทะวงศ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
2. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  นิลนามะ
2. นางสาวจีรวรรณ  ชาติแพงตา
3. นางสาวน้ำทิพย์  น้อยทอง
4. นางสาวสุลักขณา  นัติพันธ์
5. นางสาวอุไรวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรภัทร  พาน้อย
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวปิยธิดา  จักราช
2. นายศุภวิชย์  อินแก้ว
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิรินันท์  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา   แก้วบ่อ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทสร  ภูพวก
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  เมฆวัน
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามพรมมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายพิสิษฐ์  แสนอ้วน
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมร  บุราณ
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายวิศักดา  นาเฮ้า
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   ภาวะโคตร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   แสงรถ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสาวสุภักดี   ศรีเชียงสา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  สายลาด
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาววันวิสา  สมสันต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กชายพลาพล  วงศ์สีดา
2. เด็กชายวรากร  ซุยทอง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ชัยชนะแสง
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑาภรณ์  กอสีลม
2. นางสาวฐาปนี  พิสดาน
3. นางสาวรัตนากร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวสุมินตรา  หันจังสิทธิื
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวชิรินธร  นันคำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิชญานิน  นนมุต
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายสุทธินัน  บุราณสาร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายสรศักดิ์  สมชัย
 
1. นายอนิรุทธ์   วงษ์จันทร์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตตา   คำปัญญา
 
1. นายวีระศักดิ์   โพธิ์สิงห์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววริสรา  ยมสีดำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภัทร  ธิติคุณากร
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  อัครัง
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วรจักร
4. เด็กหญิงอริสา  ภูกองชนะ
5. เด็กชายอุดมศักดิ์  โรเคนแก้ว
6. เด็กชายเจนณรงค์  จำปาทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายศักดา  ปิดตานัง
3. นายรณชัย  จันโทศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายกฤษดา  เครือแก้ว
2. นายกษมา  อุดด้วง
3. นายชาคิชาย  ชินศรี
4. นายยรรยง  บัวนาค
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  หลักคำ
6. นายวรายุธ  พรมแก้ว
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกกร  เหล่าถาวร
2. นายกฤษฎา  สัตวงศ์
3. นายกิตติชัย  ศรีกาญจนา
4. นายจรัญ  บุญดี
5. นางสาวชลดา  พาน้อย
6. นายชินวัตร  บุญผัน
7. นางสาวชุตินันท์  จันทร์โสภา
8. นางสาวนริสราพร  ศรีดาวง
9. นางสาวนันทิดา  สีสรมณี
10. นางสาวนาถนภา  สิงห์สำราญ
11. นางสาวน้ำฝน  สมนางิ้ว
12. นางสาวบุญฑริกา  พรหมใบ
13. นางสาวปณินดา  เงินแก้ว
14. นางสาวปริชาติ  ขันติโก
15. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยสงค์
16. เด็กชายพุทธิพงษ์  ยางศรี
17. นายภัสชญา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
18. นางสาวมยุรี  เฮืองหล้า
19. เด็กชายวันชัย  บุญประคม
20. นางสาววิภาดา  สาริคาล
21. นางสาววิภาพร  เอกตาแสง
22. นางสาววิลาวรรณ  ดาวทอง
23. นายศราวุฒิ  บุญรักษา
24. นางสาวศิรินันท์  สาวะรก
25. นายสุทัศน์  ศรีสมบัติ
26. นางสาวสุนิตา  บุญประคม
27. นางสาวสุวรรณพรรษา  พรหมใบ
28. นายหาญชัย  ทาแก้ว
29. นายอดิรุจ  ศรีอุดทา
30. นายอดิศักดิ์  พลงาม
31. นายอธินาถ  พันธ์ชมพู
32. นางสาวอภัสรา  เสียงสูงเนิน
33. นายอภิชัย  สักวา
34. นางสาวอัจฉรา  สามารถ
35. นางสาวอัญมณี  มณีน้อย
36. นายอัยการ  ศรีดาวงศ์
37. นางสาวอารีรัตน์  พัฒทอง
38. นายเบียร์  สินทร
39. นางสาวเยาวเรศ  โมคา
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
2. นายบุญทวี  พรหมใบ
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
4. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
5. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
6. นายภัสกร  ชัยเจริญ
7. นางสาวพรสวรรค์  โว้เบ้า
8. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. เด็กชายกฤษตะวัน  บุญบู้
 
1. นายเกศฎา  คำพรม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิื
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาววริสรา  ยมสีดำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายสาธิต  พิมพาพันธ์
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายกิตติคุณ  ตันติเวทย์
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพ็งวงษา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันทัชพร  ธาตุทอง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายภูรินทร์   สีสงนาง
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายธวัชชัย   ศรีธานี
 
1. นางสาวสาวิตรี   จิตเจริญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทษี
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวนันทัชพร  ธาตุทอง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิื
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี   เหล็กกล้า
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวภานุชนารถ  ดวงสาพล
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายจักรพงษ์  แสงโพธิ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมน้อย
4. เด็กชายชัยวิทย์  เกลี้ยงเกลา
5. เด็กชายชานนท์  สมดี
6. เด็กหญิงชุติมา  กล้าหาญ
7. เด็กชายณัฐพล  หอมแพงไว้
8. เด็กหญิงดวงมณี  ทำนิน
9. เด็กหญิงธัญรัตน์  ปลื้มวงศ์
10. เด็กชายธีระเดช  แสนเมืองชิน
11. เด็กหญิงนันทนา  คำแก้ว
12. เด็กหญิงนันทพร  สมภาร
13. เด็กหญิงปาริฉัตร   เติมพันธ์
14. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เกณฑ์ภูเขียว
15. เด็กหญิงภานุมาส  ศรีหะ
16. เด็กชายภานุวัฒนน์  นามขำ
17. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ดิเลิศ
18. เด็กหญิงลักคะณา  ระวงษา
19. เด็กหญิงวชิราพร  ปานชูสิงห์
20. เด็กหญิงวรรณิภา  พั่งโพธิ์
21. เด็กชายวรวรรธ  ศรีคง
22. เด็กหญิงวรินดา  ได้สันเทียะ
23. เด็กชายวสันต์  นามวิชัย
24. เด็กหญิงวิสาขา  โพธิวัฒน์
25. เด็กหญิงศรันดา  เสนาไทย
26. เด็กหญิงศรีธรา  ดวงพิลา
27. เด็กหญิงศิรดา  บุญแน่น
28. เด็กหญิงศิรินภา  ทองมุกดา
29. เด็กหญิงสายใจ  พงษ์โคกสี
30. เด็กหญิงอรณี  วรนุช
31. เด็กหญิงอรยา  แก้วโยธา
32. เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมวาฬ
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
2. นายกรีฑาพล  นามคำ
3. นางสาวประภัสสร  หินแก้ว
4. นางสาวชลดา  สุขันธ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์   มูลจันที
2. นายกฤติพงษ์  พงษ์กิ่ง
3. นางสาวกาญจนา  สิริวัฒนวรวงศ์
4. นายกิตติคุณ  ตันติเวทย์
5. นางสาวกีรติกา  มูลสุวรรณ
6. นางสาวจันทนีย์  ศรีพลชัย
7. นางสาวจิตรกัญญา  ศรีหะ
8. นางสาวจิราพร  มะโนสุข
9. นางสาวจุฑาลักษณ์   ดวนลี
10. นายชัยมงคล  เสนาจ
11. นายชินกฤต   ศรีเสมอ
12. นางสาวณัฐพร  สังหมื่นเหม้า
13. นายณัฐพล  แย้มศรี
14. นายธนพล  กงเพชร
15. นายธนาวุธ  มาดี
16. นางสาวธิติสุดา  ศรีภูธร
17. นายธีรภัทร  มีศรี
18. นางสาวนริศรา  จันทวิเศษ
19. นายนันธวุฒิ  พิลาธร
20. นางสาวประกายดาว  กองทรัพย์
21. นางสาวภาวรินทร์  ไชยแสนท้าว
22. นางสาวรพีพรรณ  หวานสนิท
23. นางสาวรัชนีกร  ชนะภูมิ
24. นายวีระศักดิ์  ศรีประจง
25. นางสาวศิรินทิพย์  สุดบอนิตย์
26. นางสาวสริยาภรณ์  ประกาสิทธิ์
27. นางสาวสุกัญญา  ชอบธรรม
28. นางสาวสุทธิดา  กาดกล้า
29. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
30. นายอภิวุฒิ  พรมมาสิม
31. นางสาวอรยา  วิไลลา
32. นางสาวอรอุมา  มาสุข
33. นายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
34. นางสาวอารียาพร  แก่นจันทร์
35. นายอิทธิพล  มีหวัง
36. นางสาวอุไรรัตน์  กองสมบัติ
37. นางสาวเกษนรินทร์  โคตรภูธร
38. นายเจตุพนธ์  ศรีภูธร
39. นางสาวเบ็ญจมาศ  ต้นกันยา
40. นายเมธี  ศรีอุทธา
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายนิคม  ขันขมพู
3. นายศักดา  ปิดตานัง
4. นายรณชัย  จันโทศรี
5. นางศศิธร  มาเมือง
6. นางสาวปุนยาวันท์  คำทองจันทร์
7. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
8. นางสาวทิฆัมพร  อุ่นจันที
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรภัทร  ผลพะเลิศ
3. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แซ่ฉั่ว
5. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
6. เด็กหญิงมานิกา   นาสมวงษ์
7. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
8. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
9. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
10. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายกฤษฎา   วงมนตรี
2. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณัฐพล  จันทร์ชัย
2. นายธีรเดช  เลพล
3. นางสาวนริศรา  อินทปัญญา
4. นายนฤเบศ  เพียราช
5. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
6. นางสาววลัยลักญณ์  วรนุช
7. นายวิทยา  ศรีชัยลา
8. นายวิษณุกรณ์  ปราบงูเหลือม
9. นางสาวศิริณภา  ราชบัวศรี
10. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
4. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
5. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
6. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
7. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
8. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นายกฤษฎา   วงมนตรี
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์   พลทอง
3. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
4. นายภานุพล   ชมภูพื้น
5. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
6. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
7. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
8. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
4. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
5. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
6. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
7. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
8. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวธนาภรณ์  ทนทาน
2. นางสาวนริศรา  อินทปัญญา
3. นางสาวนันทวดี   อมูลราช
4. นางสาวปภาดา  พัดดำ
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ชินศรี
6. นางสาวพุทธิชา  หาญสุริย์
7. นางสาววลัยลักษณ์  วรนุช
8. นางสาวศิริณภา  ราชบัวศรี
9. นางสาวศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
10. นางสาวสกุลทิพย์  อามาตย์มนตรี
11. นางสาวอรอนงค์  หันตุลา
12. นางสาวอารีรัตน์  ลอยดี
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
4. นายสุปัญญา   ปางทอง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร   ผลพะเลิศ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงมณี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญช่าง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชัยสงค์
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  มีเกศ
6. เด็กชายปวริศ   คำเกี้ยง
7. เด็กชายพัทธ์กานต์   สีชาลู
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   ดอนไม้ไทร
9. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
10. เด็กชายสุริยา  คำเกี้ยง
11. เด็กชายอนุชิต  แสงทอง
12. เด็กชายอภิชาติ  วิลัยปาน
13. เด็กชายเจริญ  รุณรัตน์
 
1. นายกฤษฎา   วงมนตรี
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายกฤษณะ  ยืดยาว
2. นายกษิกฤต  ขนุนก้อน
3. นายจักรพล  มีผล
4. นายจิตรกร  สีมี
5. นายชัยณรงค์  น้อยเรียง
6. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  โตไทยสงค์
8. เด็กชายธีรภัทร  อาสนทิพย์
9. นายรชานนท์  หงษ์ชัยภูมิ
10. นายวุฒินันท์  สิมมา
11. นายศตายุส  หงส์คอนบุรี
12. นายอภิชาต  หันตุลา
13. นายอภินันท์  โพลาสิน
14. นายอภิวัฒน์  ชาชุม
15. เด็กชายอภิวัฒน์  สงคราม
16. นางสาวเปรมกมล  ศรีจุลโพธิ์
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
2. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรศักดิ์  เสมอบุญ
2. นายพรมรินทร์  พรมคุณ
3. เด็กชายภัทรภพ  ยังปาน
4. นายสมประสงค์  นาครักษา
5. นายสิทธิชัย  แสงพา
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
2. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมงาม
2. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์แสง
3. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีหนองโคตร
4. เด็กชายจีระวัฒน์  พานุรักษ์
5. เด็กชายปฏิภาณ  แสงโนราช
6. เด็กชายมงคล  พูลผล
7. เด็กชายวราวุธ  ลาดนอก
8. เด็กชายสุธาเทพ  นามพิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
3. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ   อ่อนจันทร์
2. นายทิวานนท์   ค่ายเพชร
3. นายธีรพงษ์   ศรีหาบุตร
4. นายนฤดล   ลำภา
5. นายนันทวัฒน์  บุญประคม
6. นายศิระ  สินสุพรรณ์
 
1. นายประวิทย์   สุขแสน
2. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
3. นายทวี   ไชยบุรมณ์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนาณัติ  แสนทอง
2. เด็กชายปรัชชานนท์  ยุพานิชย์
3. เด็กหญิงศิริประภาพร  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวจันทพร   เนืองกันยา
2. นางสาวทิพย์วรรณ   เสน่หา
3. นางสาวบุษยพัชร   พรมมา
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางสาวเกียรติสุดา   สุวรรณสน
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงภัทริกา  อภิไชย
2. เด็กหญิงศศธร  กุลาสา
 
1. นายวัฒนา  เพ็ชรสังหาร
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจริยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีระพงษ์   พรมลา
2. เด็กชายอภินันท์   พลดงนอก
 
1. นางสาวลักษมณ   แก้วเกิด
2. นางสาวหัทยา   มีโพนทอง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นางสาวน้ำฝน  เลียงกาทิพย์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กชายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. เด็กชายพงศพัฒน์  วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นางสาวศิริจันทร์  ผ่องใส
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1. นางสาวชลธิชา   สุวรรณา
2. นายไตรรัตน์    ชินนะ
 
1. นายชาญวิทย์  ศรีอุดม
2. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายพิสิฐ  โพตะสี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิลยา  สมบัตร
2. เด็กหญิงมนทิรา  แสนเห็มทอง
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายวันเฉลิม  ภิรมย์ราช
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายฐานันดร  เตชะมานิ
2. เด็กชายธงชัย  ฉิมพาลี
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวดารุณี  ภูดานุ
2. นางสาวเจนจิรา   แซ่ว่าง
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นางสาวภัทรจาริน   ศรียงค์
2. นางสาวสกุณา   ธิลา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นางสาวพัชราพรรณ  ยางศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนวพล  ป้องปิด
2. เด็กชายวิทวัส  บุญบรรดา
3. เด็กชายอริศรา  วิชาธรรม
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ไพเขตร
2. นางสาวรสสุคนธ์  กันเจียก
3. นางสาวสุนิตา  วงษาจันทร์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. นายคมสัน  แดร์เดา
2. นายสุทิวัติ  เดชเถร
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. เด็กชายกันต์ดนัย   เพ็ญศรีใส
2. เด็กชายชาญชัย  สาขามุละ
3. เด็กชายวรชาติ   ศรีภูธร
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายณํฐพล  แสนเมือง
2. นายธนกร  หงษา
3. นายมงคล  เหล่าหมวด
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดาพร  กองกุล
2. เด็กชายภาณุ  พิมพ์วัน
3. เด็กชายศิริชัย  ลองจำนงค์
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
2. นางสาวชลธิชา  ผาสุข
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นายคงศักดิ์  สายธนู
2. นายธวัชชัย  วงศ์แก้ว
3. นายปริญญา  พรหมราช
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรัลพร  กลางจันทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญผล
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจห่วง
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นายสุนัน  สีพัน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. นายสายฟ้า  ล้นทม
2. นายสุริยา  สายจำปา
3. นายเสกสรร  จันเส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดวง
4. เด็กชายภานุวิทย์  ยาตาล
5. เด็กหญิงศศิประพร  แนธิบุตร
6. เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีสะอาด
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นางสาวจินตหรา  ประกอบผล
2. นายณัฐชัย  นรปัญญา
3. นางสาวศิริธรณ์  เฟื่องแดง
4. นางสาวสุกกัญญา  พาระนัง
5. นางสาวอรญา  พะชะ
6. นายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางเบญจวรรณ  ภูเงิน
2. นางกรกนก  เมฆศรี
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิพล  ป้านภูมิ
2. นายรัชตะ  เดชเจริญ
3. นายอภิวัฒน์  ขยายวงค์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายธนากร  กองบาง
2. นางสาววราภรณ์  เรืองเรื่อ
3. นางสาววิชุดา  ขันขวา
 
1. นายธนเสฏฐ์  ภูนาเหนือฐิติ
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มัดชิกัน
2. เด็กชายธนา  พลเขต
3. เด็กหญิงเกษรินทร  แก้วลือชัย
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1. นายภาคภูมิ  พูนเจริญ
2. นางสาววรรณภา  แก้วลือชัย
3. นางสาวเจวรีย์  อาจพงษ์ไพร
 
1. นางสาวปัฐวิกรณ์  กุลไพรสาร
2. นางสาวชลธิชา  ผาสุข
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพาเรือ
3. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นายกฤชนะชัย  มุกทา
2. นางสาวสุภาวดี  จันทร์เพ็ง
3. นายเชษฐา  คำวีระ
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นายขยัน  คตธมาตย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  มุจรินทร์
2. เด็กหญิงวิลัยพรรณ  นำพวก
3. เด็กหญิงสุนิสา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวปุนยาวันร์  คำทองจันทร์
2. นางสาวฑิฆัมพร  อุ่นจันที
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 1. นางสาวกิติยา  ธรรมโย
2. นางสาวจิตรา  ศรีสด
3. นางสาวภิรมย์ญา  ผาแพน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ภาโนมัย
2. เด็กหญิงสุพัตตรา   อิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คัฒเนตร
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ   กัปโก
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  สุดคำ
2. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  กัปโก
3. นางสาวลลิตา  สาฆะ
 
1. นางวิไลวรรณ   กัปโก
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กหญิงจุติมา  มังกรเจริญกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  คำสิงห์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาชุม
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งเมือง
2. นางสาวสิริกร  ไมอักรี
3. นางสาวอนุสรา  คำภาบุตร
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   จิตรพงศ์ธร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศิริวัฒน์  กุลวงศ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อรศักดิ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายวิทวัส  วรรณพงษ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. เด็กชายปณต   ในทอง
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายอธิวัฒน์   ทุมชะ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นายศราวุธ   ผดุงสันต์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 1. นายนพนัย   ทองคำ
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
4. นายธีระวัฒน์   พลทอง
5. นายธีระเดช   อ่อนธรรม
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แซ่ฉั่ว
7. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
8. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ห่อศรี
10. นางสาวนันทิดา   กาฬสินธุ์
11. นายปณต   ในทอง
12. นายภานุพล   ชมภูพื้น
13. นายภูรินทร์   สีสงนาง
14. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
15. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
16. นายวิชัย  กางสุวรรณ
17. นายวิทวัส  วรรณพงษ์
18. นายวินัย  กองแก้ว
19. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
20. นายศราวุธ  ผดุงสันต์
21. นายศิริวัฒน์  กุลวงศ์
22. เด็กชายสราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
23. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
24. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
25. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
26. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
27. นายอรงศ์กรณ์   แสนโท
28. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
29. นายอักขระชัย   ชัยชนะ
30. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นายกฤษฎา   วงมนตรี
3. นายณัธพล   ยะปะตัง
4. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล