หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พาพิมพ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกุลชาติ ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิราช จันทร์สมบัติโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
8. นางสาวนลินรัตน์ อุปทะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
11. นายธนภัทร หันจรัสโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
12. นายคมสัน โพธิสวัสดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
13. นายสมคิด ก้านกิ่งคำโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
14. นายเทพรัตน์ ภูนาสอนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
15. นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
17. นางรำไพ เลพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
18. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวกาญจนา บัวพันลือโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
20. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
21. นายคมสันติ ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
22. นางยุพา รัตนติสร้อยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
23. นางนิรดา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
24. นางเรไร โยคินโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พาพิมพ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาประธานกรรมการ
2. นายกุลชาติ ชลเทพโรงเรียนถ่อนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร หันจรัสโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ เนติปัญญาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นายสิทธิราช จันทร์สมบัติโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายชวลิต ประลันย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
8. นางสาวนลินรัตน์ อุปทะโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
10. นายสุชาติ เข็มอุทาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
11. นายคมสัน โพธิสวัสดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
12. นายเทพรัตน์ ภูนาสอนโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
13. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
14. นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
15. นางรำไพ เลพลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวทิพวรรณ ศรีสุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
17. นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
18. นางยุพา รัตนติสร้อยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
19. นางสาวกาญจนา บัวพันลือโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
20. นายสิทธิโชค ประเสริฐศรีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
21. นายยุรนันท์ บัวพาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
22. นางนิรดา นันทะมีชัยโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
23. นางเรไร โยคินโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี จันทน์ต้นผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคำนึง เลื่อนแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายอำพล เมฆวรรณโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงจันทร์ ปิตะนนท์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
6. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
8. นายพิษณุ สาระจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวเนืองนิตย์ สีสะเทือนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณโรงเรียนน้ำสวยกรรมการ
11. นางไตรรัตน์ โชติพงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายชาตรี จันทน์ต้นผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี คำเมืองคุณโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุขโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายคำนึง เลื่อนแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายอำพล เมฆวรรณโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายปริญญา แก้วหาญโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายมานะ กองสุวรรณโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
9. นายพิษณุ สาระจันทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวเนืองนิตย์ สีสะเทือนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ พลศักดิ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางไตรรัตน์ โชติพงษ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนม์สิตา มูลกันโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางวิมลจันทร์ ปานขาวโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวพาณิชย์ เบ้าแก้วโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภูโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
8. นางนางนิตยา เริงสุขเกษมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
9. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นางรัชนี กุลสิทธาวิเวกโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นางแสงมณี ตาวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
12. นางพัชราภรณ์ มูลมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางอรุณี มหิสนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกลีบแก้ว สีหไตรผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พิทักษ์กุลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
3. นางลำเพย ผิวอ่อนโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางพีระพร บุญเกิดโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพาณิชย์ เบ้าแก้วโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
6. นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพรโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
7. นางนางนิตยา เริงสุขเกษมโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
8. นางรัชนี กุลสิทธาวิเวกโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวชนม์สิตา มูลกันโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางอนันต์ ศรีโคตรโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
11. นางเอี่ยมกมล อุณาพรมโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคารกรรมการ
12. นางจิรภัทร์ อิตถาฤทธิ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
13. นางพัชราภรณ์ มูลมณีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
14. นางอรุณี มหิสนันท์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไมตรี เย็นวัฒนาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายฉัตรคำ แช่มช้อยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางชิติมา มินดอนโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัสรา กั้งโสมโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิสิทธิ์ คำพูลโรงเรียนถ่อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา บุพศิริโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ อมตฉายาพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายลำพูน นิรมลหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเศรษฐา สมจิตรศรีปัญญาพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร คำมงคลหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางนิตยา เลิศสมพรหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพลโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคายกรรมการ
2. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอามร คำเสมอโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิติยา เศวตธีรมาดาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ยุบลมูลโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
6. นางพรศรี พิมพ์รัตน์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางศิริวรรณ ช่อช้อยโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
8. นายนพดล วังคำโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
9. นางผกาพันธ์ ผาเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
10. นางสุภัตรา ศักดิ์ดาโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
11. นางรัชนก สุบินโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอาริสา บรรเลงรมย์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
2. นางเกศินี คำพูลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
3. นางประดับศรี พขนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอามร คำเสมอโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ดึงตระกูลโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มหาเสนาโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางชมัยพร ถิ่นสำราญโรงเรียนท่าบ่อที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา คำผายโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
2. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา ตึงตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมคิด มหาเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววิภาดา คำผายโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพลายชุมพล เหลืองามโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายสมคิด มหาเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายปรีชา ตึงตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
2. นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
3. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวบุณฑริกา คำใบโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด มหาเสนาโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
2. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
2. นายกนกอร ทิพยโสดาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางกมลชนก ทวยจันทร์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
4. นายเดชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14กรรมการ
6. นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสิรนภา นาคะอินทร์โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
10. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวเมธินี จินทะผาห์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
12. นายธีรพล นามแสนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
3. นายเดชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกอร ทิพยโสดาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
7. นางเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒กรรมการ
8. นายธีรพล นามแสงโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
9. นางกมลชนก ทวยจันทร์โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภวุฒิ ใหญ่สารโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ แก้ววันทาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นางศรุยา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
6. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นายสัมพันธ์ สวัสดิธรรมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางฤทัย ศรีภูมิโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
2. นางสาวนฤมล วาณิชโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ แก้ววันทาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
4. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางศรุยา รัตนติสร้อยโรงเรียนปทุมเทพวิยาคารกรรมการ
6. นางสาวเมธินี จันทะพงษ์โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นายสัมพันธ์ สนัสดิธรรมโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เซื้อเมืองโรงเรียนท่อบอรองประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนท่าบอรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ๋โรงเรียนค่าบบกหวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ เชื้อเมืองโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดวงดีโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมืองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา บุญหนาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายันห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา กางเสนาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชวัลลักษณ์ โคตะพาจันทร์โรงเรียนนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
6. นายนพพร ศรีทองอินทร์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายศุภชัย สายเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
8. นายพลฤษณ์ ถั่วสิทธิ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางวิมลศิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอรสา ผลอุดมโรงเรียนเทศบาล ๑สว่างวิทยากรรมการ
7. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
8. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิศากร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
10. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวิมลสิริ เทศยรัตน์โรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรสา ผลอุดมโรงเรียนเทศบาล 1.กรรมการ
3. นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิศากร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
7. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
8. นายสุรเดช บัวหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
9. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
10. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช บัวหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคาย ณ หนองโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิศกร ชัยวีโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรเดช บัวหลวงโรงเรียนสังคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเวียงวิวรรธน์ ทำทูลโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ หินอำคาโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายถวัลย์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
6. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มะโยธีโรงเรียนฝางพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคม ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนีย์ ลิ้มโสภาสโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางมะลิจันทร์ ริมสกุลโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นายวิหาร จันทฤทธิ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
7. นางวริฏฐา ภูษิตวิทย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
8. นางแสงจันทร์ คันธภูมิโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
9. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวลปราง มะโยธีโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
2. นายวิหาร จันทฤทธิ์โรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายคม ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ลิ้มโสภาสโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
5. นางมะลิจันทร์ ริมสกุลโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
6. นางวริฏฐา ภูษิตวิทย์โรงเรียนปทุม้ทพวิทยาคาร 2กรรมการ
7. นางละอองฝน กองแก้วโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
8. นางแสงจันทร์ คันธภูมิโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุษณี ดีแป้นโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
2. นางศริญญา ทหารนะโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
3. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
4. นายธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริโรงเรียนฝางพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายกิจพิสิฐ มงคูณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
2. นายธัญญมิตร มูลสารโรงเรียนดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางอุษณี ดีแป่นโรงเรียนหนองคายวิททยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ พรหมกูลโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ ทัพวิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายกตัญญู ศักดิ์ดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นางลัดดา ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ พรหมกูลโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ เหลืองอิงคสุตโรงเรียนสังคมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ โคตรชมภูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ ทัพวิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นายกตัญญู ศักดิ์ดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ปราบพาลโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
7. นายอนุกูล รินทรามีโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางลัดดา ทะแพงพันธ์โรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
2. นางชญานิศ มงคุณเเก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัทร แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนุชา อินทรสูตผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
6. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพชรา พิมพ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนุชา อินทรสูตโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรา พิมพ์ศรีโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
8. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
9. นางกัญญาภัทร แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายนุชา อินทรสูตโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพชรา พิมพ์ศรีโรงเรียนท่าบ่อรองประธานกรรมการ
3. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางกัญญาภัทร แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายนุชา อินทรสูตโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
2. นางเพชรา พิมพ์ศรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
3. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
6. นางจีระวรรณ จันทรพรมโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
2. นางชญานิศ มงคุณแก้วโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
3. นางกัญญาภัทร แป้นคงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นายจักรภัทร นาแพงสอนโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชา อินทรสูตผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ
6. นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
7. นางเพชรา พิมพ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปนัดดา เมืองแพนโรงเรียนโรซารีโอวิทยากรรมการ
2. นางบุญทัน พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
3. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
4. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางช่อทิพย์ สร้อยสนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2กรรมการ
2. นางพัชริษา เงินโพธิ์กลางโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
3. นางบุญทัน พิชิตชัยโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ศิริคงกรรมการ
5. นางปัญจนา ปานิเสนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ ตินอาสาโรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราชโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวลัดดา ศรีจะบกโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางจิระนันท์ ไครแสงโรงเรียนหนองคายวิทยาคารที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]