รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กลุ่มที่ 1
ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นายปริญญา  พัดบุผา
2. นายสิทธิ์ศักดิ์  แก้วสังข์
 
1. นายชวลิต  ประลันย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. นายทิวากร   วรสมรรถกุล
2. นายสุรชัย   พระสุราช
 
1. นายสุริยนต์  สุมะลัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายทินภัทร  สุขวัฒนมงคล
2. เด็กชายธนาดล  ชวลิตปฏิญญา
3. เด็กหญิงปนิดา  ทองสด
4. เด็กหญิงรินลณี  สุวรรณสินธุ์
5. เด็กหญิงเมธิญา  วงโยธา
 
1. นายพิษณุ  สาระจันทร์
2. นางสาวเนืองนิตย์  สีสะเทือน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายกมลเทพ  มบขุนทด
2. เด็กชายครรชนะ  จันทวงศ์
3. นายนวิน  ชัยศรี
4. นางสาวรุจา  เหมพลชม
5. นายเกรียงไกร  นุชิต
 
1. นายมานะ  กองสุวรรณ์
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  สารีนันท์
2. เด็กชายอมรรัตน์  ทินาเทศน์
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
2. นายถาวร  พรมภิภักดิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดตะบุตร
2. นายภูมิหฤษฎ์  อดุลนิรัตน์
 
1. นางเพ็ญสวัสดิ์  ฝ่ายชาวนา
2. นางสาวศุภสร  ไขขำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายอัมรินทร์  เบาะำพรม
 
1. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวกิตติยาพร  นวลคำสิงห์
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงอัญนิกา เพ็ญพร  มาแทร์น
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวสิริรัตน์  พินทะ
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  สิงหาพรม
 
1. นางภัสรา  กั้งโสม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวอารีรัตน์  วานิช
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีทอน
 
1. นายเจษฎา  อังสนั่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  หูตินุ
 
1. นายนิรันดร  พันธ์ทรัพย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญา  มีนาดิส
2. เด็กหญิงอรนุช  แสงสุข
 
1. นางอรัญญา  สาริกา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุราณเดช
 
1. นายปริญญา  ประณิธาน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวธีจุฑาร์  ดีเลิศ
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  บุตรน้อย
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  วงสุวรรณ
3. เด็กชายสุริชัย  คำเอ่น
 
1. นางสาวอภิญญา  พิมพา
2. นางสาวพัชรินทร์  แสงรุ่ง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกิตติพันธ์  ดุลแสง
2. นายณัฐพงษ์  บุญเพลิง
3. นายสมศักดิ์  หมอยา
 
1. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพิสมัย  จำปาทอง
 
1. นายสุชิน  โพธิวิทย์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. เด็กชายวชิรพงษ์  ใจปานแก่น
 
1. นางสาวปาริชาติ  เวียงอินทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพร้าว 1. นายเพชร  สิทธิพร
 
1. นางสาวปาริชาติ  เวียงอินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  รัชชันดิษฐ์
2. เด็กชายธนกร  เผือกเทียน
3. เด็กชายธนบดี  รัตนโกศล
4. เด็กชายนชาด  ชัยเวทย์
5. เด็กชายอมฤทธิ์  บุ้งทอง
6. เด็กชายเอกณัฐ  บารพรม
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
2. นายอนุชิต  เพียงกระโทก
3. นายไมตรี  เย็นวัฒนา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกมล  รัตนวงค์ชัย
2. นายชนวีร์  ถิ่นสำราญ
3. นายภักดิภพ  วงศ์ษาเนาว์
4. นายวัชรากร  วังก้อน
5. นายสุทธิชัย  วงค์สมบัติ
6. นายอรรถพร  รองแขวง
 
1. นายภักดี  วงศ์ษาเนาว์
2. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกฤษดา  คำเคน
2. เด็กหญิงคัทลียาพร  จำปาทอง
3. เด็กชายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
4. นายณัฐพงษ์  เจริญฐิตธานนท์
5. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรหาร
6. นายณัฐพล  หว่นจันลา
7. นายณัฐพิชา  เชยคำดี
8. นายณัฐวุฒิ  เดชาณุวัฒน์
9. นายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
10. นายณัฐศักดิ์  เลขยะวิจิตร
11. เด็กชายธนชาด  อินฑา
12. นายธนวัฒน์  สมัครการ
13. นางสาวธัญสิริ  หอมสมบัติ
14. นายปฎิภาณ  ศรีหทัยกุล
15. นายปริญญา  แดงทองดี
16. นายพงศธร  คำภูมี
17. เด็กชายพัชรพล  คงอุ่น
18. นายภานุพงศ์  คำภูแก้ว
19. นายรัฐศาสตร์  ธรรมทิพย์
20. นายวรรณศิลป์  คุณพิบูลย์
21. นายวีรพล  แก้ววิเศษ
22. นางสาวศิริวรรณ  ธงภูเขียว
23. นายศิริศักดิ์  ศรีสว่าง
24. นางสาวศิริโสภา  เสียวสุข
25. นายศุภาฤต  คชวงศ์
26. นายสหัสวรรษ  สมสี
27. นายสายัณห์  สามารถ
28. นายสุทธิชัย  วงค์สมบัติ
29. นายสุทธิพัฒน์  เตียนสายอ๋อ
30. นายอภิสิทธิ์  พุ่มไพจิต
31. นายอรรถพร  รอยแขวง
32. นางสาวเจนจิรา  อุปสาแก้ว
 
1. นายสมคิด  มหาเสนา
2. นายนันทภพ  บุพศิริ
3. นายไฉน  นามราช
4. นางสาวอภิญญา  พิมพา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายศรัณย์  พันธ์ทอง
 
1. นายธนวัฒน์  โพธิดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นายศิลา  ชงกด
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวมณฑิรา  สาสีรัตน์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวภาวิณี  นามบุญมี
 
1. นายจิรพงษ์  ขุราษี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กชายเลิศสุบิน  เหลือขัน
 
1. นายตรีเนตร์  ชัยสมทิพย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายคัมภีร์  สีเขียว
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงนุจรินทร์  มังษา
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวไพรินทร์  สำรวย
 
1. นายตรีเนตร์  ชัยสมทิพย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กชายกิตติพร  หล้าโฉม
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายชลิต  นวลประเสริฐ
 
1. นายนิวัช  อ่างมัจฉา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  สุวรรณภักดี
 
1. นางชิติมา  มินดอน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกวิตา  รู้ด่านกลาง
 
1. นายนิวัช  อ่างมัจฉา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรากร  โยคันชัย
 
1. นายสมพล  ทัดเทียม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายกรรชัย  นพวรรณ์
 
1. นางรำไพ  ศรีทา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วสุข
 
1. นายนันทภพ  บุพศิริ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  โพธิ์มล
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
2. นายทศพร  จิตจักร
3. นายธันวา  ปัญญาใส
4. นางสาวปณิดา  ทองสด
5. นายปริพัตร  แข็งข้อ
6. นางสาววาสนา  พรมเทศ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ถาจู
8. นางสาวสุดารัตน์  สุขใจ
9. นายสุพรรณภูมิ  ฟักอินทร์
10. นางสาวเมธิยา  วงโยธา
 
1. นางสายฝน  บุญตาระวะ
2. นางสาวสุพรรษา  นอแสงศรี
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายธนวิชญ์  ปัจชามาตย์
2. นายธีรวัตน์  กว้างกลาง
3. นางสาวนฤมล  พรมโคตร
4. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด
5. นางสาวมาริสา  กิติรัตน์
6. นางสาวมินตรา  รามฤทธิ์
7. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
8. นายอภิศักดิ์  พรหมหาวงศื
9. นายอัษฎากรณ์  แสนสุทธิ์
10. นายไชยวัตร์  อรศรี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวธนพร  เจริญเวทย์
2. นางสาวยุพารัตน์  ไพรรัตน์
3. นางสาวลลิตา  อุทยานสิงห์
4. นายวิศิษฐ์  บุษบา
5. นายสุรพล  เมยดง
6. นายอภิชาติ  บุญชิ
 
1. นางสาวฐิติพร  ชาญรอบรู้
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  เดชไกร
2. เด็กหญิงกิติยา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุรักษ์
4. เด็กหญิงชไมพร  ออ่นคำวงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดอนราษลี
7. เด็กหญิงประภาพร  นันทะรัตน์
8. เด็กหญิงศศิประพร  รัตนพิมาตย์
9. เด็กหญิงศศิประภา  รัตนพิมาตย์
10. เด็กหญิงสุทธาภรณ์  มิลินทร
 
1. นางสุดา่พร  ผลาจันทร์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  มณีจันทร์
2. นางสาวชนิตา  พันทิวา
3. นางสาวปาริศา  สมวงศ์
4. นางสาวพัชราภรณ์  คำใบ
5. นางสาวสุธิตา  พรมกุล
6. นางสาวสุธิตา  ชัยบรม
7. นางสาวเจนจิรา  จำเริญเนาว์
8. นางสาวเวณุกา  ดวงสว่าง
 
1. นางสาวอภิญญา  บุพศิริ
2. นางสาวจิรันธนิน  มณีรัตน์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทธชัยยนต์
2. เด็กหญิงชนิสรา  ถมปัด
3. เด็กหญิงดวงดี  วงษา
4. เด็กชายนราวิชญ  นิตยรัตน์
5. เด็กหญิงพรชิตา  บรรเทา
6. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีทองมน
7. เด็กหญิงพานพุ่ม  พรมสง่า
8. เด็กหญิงรัตนาพร  เนาแสง
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สุคนธนิยม
10. เด็กหญิงวิชุลดา  นาสินสร้อย
11. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ไชยสุข
12. เด็กหญิงสุรีย์พร  บุษบา
13. เด็กหญิงอริสรา  กอมาตย์
14. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บัวเสนา
 
1. นางอุไรวรรณ  ราชกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  อุดมศิลป์
3. นางสาวบังอร  หล่มศรี
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วก่อง
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจิตราช
3. นางสาวชุติมา  คาน
4. เด็กชายณัฐพล  ไชยงาม
5. นายธรรมนูญ  พลรักษา
6. เด็กหญิงธันจิรา  ชัยปัญหา
7. นางสาวนฤมล  นามเคน
8. นายภูรินทร์  บุปผาพวง
9. นางสาวมณีดารา  โนนสะอาด
10. เด็กชายยสินทร  มีกุล
11. นายศิลา  ชงกด
12. นางสาวสุทธิดา  สีหาบุตร
13. เด็กหญิงอารายา  มีรัตนคำ
14. นายอิสระ  จันทาคีรี
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
2. นายมานะ  กองสุวรรณ์
3. นางสาวเพ็ญพักตร์  คณะมะ
4. นางสาวพรทิพย์  เริงนิสสัย
5. นางสาวสุทธดา  พันธุ์พิบูลย์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยงาม
3. นายภูรินทร์  บุปผาพวง
4. เด็กชายยสินทร   มีกุล
5. นายอิสระ  จันทาคีรี
 
1. นายกันทรากร  แหลมกีก่ำ
2. นางวัชรี  วรรณสุทธิื์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรติศักดิ์  สุตตะนนท์
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  พฤฒิสาร
3. เด็กชายธนพนธ์  แก้วอุ่น
4. เด็กชายธีรภัทร  โสภากุล
5. เด็กชายนราธิป  ทดสอน
6. เด็กชายประวิทย์  ชัยรินทร์
7. เด็กชายพัชรพล  นิลเกตุ
8. เด็กชายวุฒิชัย  กัณทิศักดิ์
 
1. นายนิวัฒน์  ด้วงเคน
2. นายธนวัฒน์  โพธิดา
3. นายสังวาลย์  โพนพุทธ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  วรวิเวศ
3. เด็กหญิงสิรินภา  กองศรี
 
1. นายทรงเจิม  กองอุดม
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์ศิริ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวชลิตตา  มณีรัตน์
2. นางสาวณัฐรุจา  กางทอง
3. นายศราวุฒ  สีทะบาล
 
1. นางรัชนก  สุบิน
2. นายธีรภัทร  เหรียญทอง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญมนัส  ขัติยะเนตร
2. เด็กชายปกรณ์  พุดสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหยก  ชัยเจริญ
2. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นายพงศกร  รัตนผล
2. นายโชคชัย  พลศรี
 
1. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  โพธินาม
2. นางสาวอาทิตยา  ห่อศรี
 
1. นายวิทยา  บุตรโยธี
2. นายครรชิต  เทพวงค์ษา
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กชายตะวัน  แสนกุล
2. เด็กชายปรัชญา  โสภณสา
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางกนกอร  ทิพยโสต
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นายวุฒิพันธ์  พันธุวร
2. นายเกรียงไกร  เพชร์ชนะ
 
1. นายเอกภักดิ์  ฉ่ำมณี
2. นางฤทัย  ศรีภูมิ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  วิริยะมั่งมี
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เศวตกนิษฐ์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง
2. นายสายัณห์  อินทมาตย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายชนชนินทร์  นนท์สุรัตน์
2. เด็กชายชานน  ภาคีนุยะ
 
1. นายธนกฤชช์  โยมไธสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหยก  ชัยเจริญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฎฐ์ทีนนท์  ชาติหนองธอน
2. นางสาวศิริโสภา  เสียวสุข
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  ราศีใส
2. นายอธิพงษ์  อินทชุบ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวจิราภรณ์  คำภู
2. นางสาวปิยดา  บทมาตย์
 
1. นายสุวิทย์  ดวงดี
2. นางปิยนุช  ดวงดี
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาววีรยา  บุญขัน
2. นายสหรัฐ  กองวัด
 
1. นายวิทยา  บุตรโยธี
2. นางสาวหทัยรัตน์  นาราษฎร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวพิชญาภรณ์  บุญมี
2. นายรัฐศาสตร์  ธรรมทิพย์
3. นางสาวไทยสิริ  ปัญญากุล
 
1. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
2. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นายนันทวิธ  ใยนนท์
2. นายภูไมย์  จันทร์ภูงา
3. นายยศภัทร  ผ่านสวัสดิ์
 
1. นายสายัณห์  อินทมาตย์
2. นายธนกฤต  ช่วยแสง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุทธชัย
2. นายเอกสิทธิ์  มณีจันทร์
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นางสาวนฤมล  วาณิช
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรพล  นิตัทยา
2. เด็กชายสรภัทร  ปัญญา
3. เด็กชายสรสิน  แก้วโกมินทวงษ์
 
1. นายธนกฤต  ช่วยแสง
2. นายจิราวัฒน์  นางาม
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินโงมพิทยาคม 1. นายกิตติพล  ชินพาด
2. นายศรัณย์  สุวรรณรัตน์
3. นายอธิพงษ์  อินทชุบ
 
1. นายอนุชา  บุญแสนแผน
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผิวเหลือง
2. นางสาวจรัญญา  ผาบเสี่ยน
3. นางสาวอรพรรณ  ยะสุนทร
 
1. นายสมบัติ  พุดนอก
2. นายณุกานดา  พาสุวรรณ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นายดุสิต  คำศรี
2. นายทัศพล  กลัดณรงค์
3. นายบัญชร  อินทรักษา
 
1. นายสมบัติ  พุดนอก
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวกายทิพย์  เหลี่ยมศรี
2. นางสาวพัชรินทร์  บุตรเดช
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีสามิ
 
1. นายกตัญญู  ศักดิ์ดา
2. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวณัฐนรี  การาม
2. นางสาวปราณี  นิลราคา
3. นางสาวศรัญญา  ศรีษามิ
 
1. นางนิศากร  ชัยวี
2. นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนารถ  เต่าแก้ว
2. เด็กหญิงชนาภา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ปาทาพันธ์
4. เด็กหญิงปิยะนุช  อุปนันท์
5. เด็กหญิงฟ้าใส  ชากุทน
6. เด็กหญิงรัชนีกร  วงค์ดี
 
1. นางวันทนีย์  ลิ้มโสภาส
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา 1. นางสาวจิตรานุช  แก้วตื้อ
2. นางสาวชลลดา  วิฉพล
3. นางสาวนัทพร  สามา
4. นางสาวปวีณา  ถิ่นแดง
5. นางสาวสุนิตา  มณีสุทธิ์
6. นางสาวสุนิสา  สาสีรัตน์
 
1. นางนวลปราง  มะโยธี
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาพิทักษ์
2. เด็กหญิงณัฐนิภา  คะศรีทอง
3. เด็กหญิงสุภัชญา  ธนบุตรศรี
 
1. นายกฤษดากร  บุษปฤกษ์
2. นางสาวตะวันฉาย  จ้อยกระจ่าง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวพิจิตรา  ผลานาที
2. นางสาววราภรณ์  อ่อนคำวงษ์
3. นายวัฒนา  ลาวัลย์
 
1. นางกัญญาภัทร  แป้นคง
2. นางอุษณี  ดีแป้น
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังคมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีกะภา
2. เด็กชายนภาพล  เพิ่มพูล
3. เด็กชายรังสิมันต์  ตาลทอง
 
1. นางสมบูรณ์  เหลืองอิงคสุต
2. นางชญาณิศ  มงคุณแก้ว
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายปราโมทย์  ผาระนัด
2. นายวีระพงษ์  ราชรองเมือง
3. นายศิวกร  ศักดิ์แสง
 
1. นางละอองฝน  กองแก้ว
2. นายอนุกูล  รินทรามี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  วรวงค์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ขุนใหญ่
3. นายเอกธนัส  ธาตุสร้อย
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงจันโท
2. นายสายัณห์  อรรคราช
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางพิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  กุลมาตร
2. นางสาวสุทธิดา  แก่นจันทร์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ตติยวงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสุกัลยา  ชัยวงศ์ศิริ
2. นางสาววิมลรัตน์  สีพิมสอ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  มงคล
2. เด็กหญิงอริษา  บุตรวงค์
3. เด็กหญิงเจลวลี  ศรีอ่อนสุด
 
1. นางสาวนวลอนงค์  สมพร
2. นางสาวณัฏฐณิชา  คำต่ำ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนางพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  คำหาญ
2. นางสาววรางคณา  สุขสำราญ
3. นางสาววันวิวาห์  วันวงษ์
 
1. นายสายัณห์  อรรคราช
2. นางสาววราภรณ์  แสงจันโท
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กัณทวงษ์
2. เด็กหญิงปนิตา  เลวัน
3. เด็กชายเจษฎา  พรมพิทักษ์
 
1. นางวริฏฐา  ภูษิตวิทย์
2. นางสาวเนตรชนก  ปาระศรี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นางสาวทิพย์ประภาพร  ลาสันเที๊ยะ
2. นางสาวพัชรีพร  น้ำโมง
3. นายอภิวัฒน์  หมอยาเก่า
 
1. นางน้ำทิพย์  แสนบัว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ยะสุนทร
2. เด็กหญิงอรพิน  เหลาวงษ์
3. เด็กหญิงออนนิสา  ศรีษามิ
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. นางสาวปิยวรรณ  คำศรี
2. นางสาวสุจิตรา  เที่ยงธรรม
3. นางสาวอัจฉรา  คำบัวภา
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทรายวลี  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงพรรณิภา  ชมภูนาวัฒน์
3. เด็กหญิงรัตน์ศนี  โม้คำ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  วันทาวงศ์
2. นางดรุณี  ไชยอยู่
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1. เด็กชายทีฆายุ  วงศ์คำภา
 
1. นางสาวบังอร  หล่มศรี
 
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  จำปาทอง
2. นางสาวโสรยา  มุทุตา
 
1. นางสาวละอองทราย  พาคำ
2. นางสาววิชชุดา  กางเสนา
 
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  หลักชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  มุทุตา
 
1. นางสาววัลลี  จำปาทอง
2. นายวิทยา  บุตรโยธี
 
91 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชต์พงษ์  แก้วอุ่น
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  เจริญวงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายเดชา  สุขเสริม
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  ภูมิเพ็ชร
 
1. นายฉัตรคำ  แช่มช้อย
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิเษก  นิลเกตุ
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายฐาปกรณ์  สีหานนท์
 
1. นายณัฐพงษ์  รัตนพิมาตย์
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. เด็กชายทรพร  พุทธชัย
 
1. นายสียะตรา  คันธี
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  สูนหอม
 
1. นายธเนศ  สูนหอม
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กองผ้าขาว
2. เด็กหญิงกิตติมา  พินิจ
3. นางสาวชมพูนุช  ชัยแสง
4. นางสาวดวงใจ  คำแพงอ้วน
5. นางสาวดาวเรือง  วรรณดร
6. นายทรพร  พุทธชัย
7. นางสาวธนัทอร  บุญยัง
8. นายธีรวัฒน์  ประเสริฐสุข
9. นายธีระพงษ์  พุทธชัย
10. นางสาวนงคราญ  สังเพ็ชร
11. นางสาวปนัดดา  ลีพงษ์
12. นายปรัชญา  บุญสาย
13. นายภาสกร  วงชารี
14. นายมนตรี  ผาณิบุศย์
15. นางสาวยลดา  หอมสมบัติ
16. นายรัชชานนท์  พลสงคราม
17. นางสาววรัญญา  เพชรภูมี
18. นายวีระชัย  มะรังศรี
19. นายวีระพงษ์  สมเพ็ชร
20. นายศราวิน  ชมชิด
21. นายศรีพร  ไชยวงศ์
22. นายสุทัศน์  ปานา
23. นางสาวสุพรรษา  เฮียงหล้า
24. นางสาวสุภาพร  เครือเกาะ
25. เด็กหญิงหทัยชนก  ชัยแสง
26. นางสาวหทัยภัทร  โคตรชมภู
27. นายอนิวัฒน์  สิทธิบรรจง
28. นางสาวอนิษา  สังข์วงศ์
29. นางสาวอินทิรา  ศรีสุข
30. นายเอกรัตน์  วงชารี
 
1. นางพีรดา  พูลเพิ่ม
2. นายสียะตรา  คันธี
3. นางศิริพร  แพงมา
4. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์