หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nki2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
8. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
8. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
10. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายรชานนท์ ลีเพ็ญโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายภัทร พุทธิวงศ์โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ ชนะสารโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท ศรีภักดีโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ม่วงต้นโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายทิฎฐานุ นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
8. นายปฎิพัทธ์ บูชากุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา สิงห์บุตราโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวนรินทรา มีคำแสนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา ศรียอดโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางนิ่มนวล นิรมลโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายขวัญชัย วังสองชั้นโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นางชุติมา ภาษาเวทย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายธนากร นาคโคตรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
12. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา สิงห์บุตราโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขวัญสุดา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา ภูหลักด่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวนรินทรา มีคำแสนโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววาสนา ศรียอดโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นายธนากร นาคโคตรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
8. นางนิ่มนวล นิรมลโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายขวัญชัย วังสองชั้นโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
10. นางชุติมา ภาษาเวทย์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววรรณภา ธรรมขันธ์โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติดโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์ โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวสวัสติ์สกุล แก้วก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอัครวจี มหาศิริพันธุ์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกธนา แก้วไวยุทธโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา ประทุมมาศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา แก่นวงศ์คำโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ทองธิราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
10. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
5. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
8. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
9. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
10. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรี โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาวณฐมน ชัยสว่างโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา มะโรงศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุสรณ์ นาถาบำรุงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นายเจริญ ไชยแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
7. นางสาวกนิฎฐา ธนุการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ตรีโรจน์พรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ไชยขันธุ์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รอดถาวรโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ ภาคีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ ตรีโรจน์พรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ไชยขันธุ์โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รอดถาวรโรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ ภาคีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาณี สีสลวยโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ
4. นางภัสธนนันท์ รัตนกิติพงศ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณา พรมมาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภารัตน์ จันทะวันโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
9. นางสาวภัทราธร บ่อทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
10. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นางจิราพร ธีรสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
12. นางยุพิน ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
13. นางดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
14. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาณี สีสลวยโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัสธนนันท์ รัตนกิติพงศ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณา พรมมาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภารัตน์ จันทะวันโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวภัทราธร บ่อทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
10. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นางจิราพร ธีรสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
12. นางยุพิน ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
13. นางดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
14. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา สุขล้านโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชการ เจริญชัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัตร เทศศรีเมืองโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
6. นายปวิชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายกฤษณะ ทุ่มซ้ายโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์ เพ็งกลางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
10. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
11. นายสุริชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
12. นางเพ็ญนิดา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไสว จันทร์อ้วนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา สุขล้านโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชการ เจริญชัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายสุริชัย โคตรเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นางเพ็ญนิภา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไสว จันทร์อ้วนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา สุขล้านโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชการ เจริญชัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายสุริชัย โคตรเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นางเพ็ญนิภา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
8. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายสมพงษ์ นารีบุตรโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทันโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
10. นางเพ็ญนิภา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทันโรงเรียนปากสวยพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางเพ็ญนิภา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายทรงพล นันทพลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นายทศวรรษ จันทร์ทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
7. นางแสงเดือน จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายไสว จันทร์อ้วนโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายสมร มาลาโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา สุขล้านโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชการ เจริญชัยโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายปวิธชาด แสนพันธ์โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
7. นายอภิวัตร์ มีศรีโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายสุริชัย โคดเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายเพ็ญนิภา บัวคอมโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
8. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นายวีระชาติ ทะแยงโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
11. นายธนภณ อุ่นวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืทยาคมกรรมการ
6. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ทองจบโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจีรนันท์ หัดหมื่นคำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญานิศา บุตรสิมโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอดุลย์ ทุมโยมาโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
6. นายภานุ บุตรวิเศษโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
7. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
4. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุภาพร คำแก้วโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ชรมณี วาระภาพโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุภาพร คำแก้วโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ชรมณี วาระภาพโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางสุวรรณี คำชาลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
3. นางสาววารุณี นิลมาตรโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสลับ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายพิสิษฐ์ พิมมาเลียโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางประรารี คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กองมณีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วมณีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวฐรินดา วงศ์กาปินโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงชมพู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายศรีนคร ปู่วังโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นายเกรียงศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กองมณีโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นายวสันต์ แก้วมณีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นางสาวฐรินดา วงศ์กาปินโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางไพลิน ประเสริฐศรีโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพวงชมพู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายศรีนคร ปู่วังโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายพัชรพันธ์ ธาตุระหันโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอาทิตย์ สุขันชาโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
10. นายเกรียงศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายสมพร ผมไผโรงเรียนปากสวยพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอัญธิญา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอัญธิญา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
5. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอัญธิญา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗กรรมการ
5. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอัญธิญา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นางธัญญา วังคะฮาดโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางอัญธิญา ทองอ่อนโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพวงชมภู สิงหศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
6. นางสุพิชญาภัค ปัญญาพันธ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุภาพร คำแก้วโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ชรมณี วาระภาพโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมพร นนทะนำโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสุภาพร คำแก้วโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวริศรา จุลปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ อุตอามาตย์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางเพ็ชรมณี วาระภาพโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางหนูพิศ ถิ่นนาร่องโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายกรีฑาศักดิ์ อัดโดดดรโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางสมศรี โคตะบุญมีโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญคุ้ม นามปัญญาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตยาณี สีสลวยโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ กองธรรมโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัสธนนันท์ รัตนกิติพงศ์โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมโรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรรณนา พรมมาโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภารัตน์ จันทะวันโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้งโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวภัทราธร บ่อทองโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
10. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
11. นางจิราพร ธีรสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
12. นางยุพิน ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
13. นางดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
14. นางนำนภา บุญสอนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
6. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
7. นายธนากร ทองธิราชโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
9. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายปริญญา กล้าหาญโรงเรียนนาดีพืิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญทันโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายไตรภพ จันทร์ศรีโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวพิมลจันทร์ อินสุขโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
6. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายนันท์สุภา ชนะพจน์โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
8. นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
6. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายศุภชัย โสวันโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
6. นายบัญชา ทองสาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27กรรมการ
7. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายจีระวัฒน์ ศรีชัยชนะโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
2. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ไสทองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]