หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปราโมชย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการ สพม.๒๑ ประธานกรรมการ
2 นายณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการ สพม.๒๑ รองประธานกรรมการ
3 นางเบญจมาตย์ ฦาชา รองผู้อำนวยการ สพม.๒๑ รองประธานกรรมการ
4 นายศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.๒๑ รองประธานกรรมการ
5 นายนภดล ผดุงศรี ประธานสหวิทยาพิสัยสรเดช รองประธานกรรมการ
6 นายทวีศักดิ์ มาลา ประธานสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ รองประธานกรรมการ
7 นายจงรัก พุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
8 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ
9 นายนิพนธ์ ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ
10 นายชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ
11 นายสุเทพ กองมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา กรรมการ
12 นายไสว จันทร์อ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กรรมการ
13 นายสมพงศ์ นารีบุตร ผู้อำนวยการร่มธรรมานุสรณ์ กรรมการ
14 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ กรรมการ
15 นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ กรรมการ
16 ดร.แวววรรณ วรรณชัยวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัณฑิตน้อย กรรมการ
17 นายชูศักดิ์ วรสิษฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและเลขานุการ
18 นางชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
19 นายสมคิด ขันทอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20 นายศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22 นางศิริพร ตริยาวธัญญู ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นายวิทยา อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28 นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นางสาวมยุรี สุวรรณรอด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สุริยา กาหลง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นายวินัย โนนวงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นายวสวัตติ์สกุล แก้วก่า ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
33 นายสุริชัย โคดเมือง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
34 นายประสาสน์ วงศ์ประจันต์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
35 นายไพวัลย์ แพงแสน นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
36 นายประสงค์ พัดลม นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
37 นายพงศ์ศักดิ์ เหมวงศ์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
38 นายนภกาญจน์ ผดุงศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
39 นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นางกาญจนา ผดุงศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นางทัศนาพร ผานิบุศย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นางไพบูลย์ เสมอสมัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นางวิไลศักดิ์ ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นางลักษณา ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นางอรัญญา บริจาค ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นางประนุตร วรรณสา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นางสาวจิราภา ศิลาคม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางสาวรัชฎาภรณ์ ชินบุตร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นายเทวากร ต่างโอฐ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
53 นายปราโมทย์ ไสทอง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นายประครอง ดวงแก้ว ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นายพิชิต สิงหศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
56 นางกุลา สาระบุตร แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นางสำลี กองทรัพย์ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นางอุษา หาญราช แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นางสุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นางศรีจันทร์ โพธินักขา แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นายประสาสน์ วงษ์ประจันต์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นายไพวัลย์ แพงแสน นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นายประสงค์ พัดลม นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายพงษ์ศักร์ เหมวงศ์ นักการภารโรงโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นายเจษฎา เราะไทยสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นางสมศรี โคตะบุญมี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
67 นางยุพาพร ประจันติ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
68 นางภิญญาพัชญ์ ชัยกิจธนพัฒน์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
69 นางลักษณา ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
70 นางสาวพิมลจันทร์ อินสุข ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
71 นางสาวจิราภา ศิลาคม ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
72 นางจินตนา โนนวงศ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
73 นางกุลา สาระบุตร แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
74 นางสำลี กองทรัพย์ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
75 นางสำลี กองทรัพย์ แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
76 นางอุษา หาญราช แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
77 นางสุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
78 นางศรีจันทร์ โพธินักขา แม่บ้านโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
79 นางวรรณรัตน์ อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
80 นายราชันย์ ทิพยโสต รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
81 นายวสันต์ แก้วมณี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
82 นายประนอม เคหฐาน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
83 นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
84 นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
85 นายประดิษฐ์ สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
86 นายวิทยา อินกง ครโูรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
87 นางมาฆวรรณ คำพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
88 นายสุรชัย สุกใส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
89 นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
90 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
91 นายสราวุธ ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
92 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
93 นางสาวอภิญญา มะธุผา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
94 นางสาวศศิธร ปะนัดโส พนักงานราชการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
95 นางสาวสุกัญญา รอดราคี นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
96 นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
97 นางสาวสุดารัตน์ เอนกนันท์ นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
98 นาวสาวสุนิตา กิติลิมตระกูล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
99 นายศิลปคม สีจองแสง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
100 นายวรวุฒิ บุตรโคตร นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
101 นายวรวงศ์ ติหะปันโย นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
102 นายสุเมธี อ่อนศรี นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
103 นายทศวรรษ จันทาทอง นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
104 นายทรงพล นันทพล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
105 นายยุทธนา บัวบาล นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
106 นายธันวา สุพรรณราช นักศึกษาฝึกสอน คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
107 นางสาวจันทร์เพ็ญ โคตรภูธร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายรับ สรุป รายงานผลการแข่งขัน
108 นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
109 นายไพศาล ชุมพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
110 นางยุพาพร ประจันติ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นางวรรณรัตน์ อินพินิจ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
112 นางลักษณา ทองแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
113 นายวิชชา ไชยเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
114 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
115 นางสาวกุลชา เทศศรีเมือง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
116 นางสาวพิมลจันทร์ อินสุข ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
117 นางสมศรี โคตะบุญมี ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
118 นายวิทยา อินกง ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
119 นางมาฆวรรณ คำพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
120 นางมาฆวรรณ คำพูล ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
121 นายสุรชัย สุกใส ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
122 นายงสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
123 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
124 นายสราวุธ ตรีโรจน์พร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
125 นางสาวอภิญญา มะธุผา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
126 นางสาวอภิญญา มะธุผา ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
127 นางสาวศศิธร ปะนัดโส ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
128 นางสาวจันทร์เพ็ญ โครตภูธร ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
129 นายธนภณ อุ่นวิเศษ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
130 นายศุภกฤต ไสยศาสตร์ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
131 นายเจษฏา กายคะตา นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
132 นายกอบชัย สีหราช นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
133 นายราชวัตร วงศรีชา นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
134 นางสาวชัญญานุช อำนวยการ นักเรียน คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
135 นายณัฐวัฒน์ แน่นอุดร เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง และบันทึกภาพ
136 นางฉลาด ทองทิพย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
137 นายอุทิศ พลทะมัย ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
138 นายประเสริฐ ทองทิพย์ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
139 นางสาวกัญญา ตาลชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
140 นางสาวภูษิตา สุวรรณรอด ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]