สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมพลโพนพิสัย 19 10 10 39 47 2 0 0 49
2 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 17 2 4 23 35 1 0 0 36
3 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 14 9 5 28 37 0 0 0 37
4 กุดบงพิทยาคาร 12 9 2 23 31 0 0 0 31
5 ปากสวยพิทยาคม 8 5 2 15 30 4 0 0 34
6 เซิมพิทยาคม 6 7 8 21 27 3 0 0 30
7 ร่มธรรมานุสรณ์ 5 6 3 14 20 2 0 1 22
8 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 5 1 3 9 12 1 0 0 13
9 นาหนังพัฒนศึกษา 3 7 4 14 20 4 0 0 24
10 นาดีพิทยาคม 3 5 7 15 35 4 0 0 39
11 ประชาบดีพิทยาคม 3 4 3 10 16 0 0 0 16
รวม 95 65 51 211 310 21 0 1 331