รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายพีรพงค์  บัวดก
2. เด็กชายสิทธินนท์  พฤคนา
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายพีระพงษ์  บัวบก
2. เด็กชายเทวฤทธิ์  ทองอาสา
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายกิตติภพ  ถิ่นกมุท
2. นายวีรชน  ดงเจริญ
3. นายศิริพงษ์  โยธิกุล
4. นายสุริยา  ฤทธิธรรม
5. นางสาวอัครียา  พรมบุบผา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
2. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนกฤต  ปาปะโข
2. เด็กหญิงศราวิณี  ประจันติ
 
1. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
2. นายณัฐพงษ์  ภูชมศรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  จันสาลี
2. นายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
2. นางฉลาด  ทองทิพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พิลึก
 
1. นางวรรณภา  ต่อติด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวญาณี  สีแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  ประทุมมาศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสราวุธ  ชาวดร
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายอนุพงษ์  พงษ์ไทย
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หุ่นทอง
 
1. นางนงค์คราญ  ชายสา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพิมภา  แก้วมุดดา
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สายสุริยา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวพอย  วะดวงดี
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  คูจินดา
2. เด็กหญิงพรทิวา  หาบุญมี
 
1. นางพิชญาภัค  ภูเขม่า
2. นางสุชานาฎ  คำพินันท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กอนรัมย์
 
1. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญจนามาศ  วงศ์ศรีชา
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  สมแสวง
2. เด็กชายพงศธร  แทนคำ
3. เด็กหญิงวรรณภา  เวียงคำ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
2. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายพงษ์ศักดิ์  แซ่หว้า
2. นายรัฐศาสตร์  เหล่าบรรทม
3. นายสรายุทธ  แซ่สง
 
1. นายปรีดา  ก้องหล้า
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  พูนเพิ่มสิน
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิ์ศรีไมล์
2. นางสาวจิราพร  พุดชา
3. นางสาวดาวประกาย  ช่วยเมือง
4. นางสาวนันทิดา  แสนศรีมนต์
5. นางสาวนุทิตา  เคหฐาน
6. เด็กชายบัลลังก์  คำสีทา
7. เด็กหญิงปริศนา  ทัศนิยม
8. นายปัญญา  โวหารา
9. เด็กชายมานพ  ศรีครั่ง
10. นางสาวรจนา  ประทุมชาติ
11. นายรุ่งทวี  ดาสมกุล
12. นายวงศธร  โจทจันทร์
13. นางสาววิมลรัตน์  พูนเพิ่มสิน
14. นางสาวสุธิษา  ศรีภา
15. เด็กหญิงอัจฉรา  ฤกษ์ยาม
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
3. นางเพ็ญนิภา  บัวคอม
4. นางสาวกีรติภัณน์  จิตรโก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  กุลวงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรวงศ์
3. นางสาวนพรัตน์  เจริญชัย
4. นางสาวนริศรา  โพธิ์สาจันทร์
5. นางสาวนันทิดา  แสนศรีมนต์
6. นางสาวนุทิตา  เคหฐาน
7. นางสาวน้องมินต์  วิกรมาภรณ์
8. เด็กชายบัลลังก์  คำสีทา
9. นางสาวบุปผา  สมานมิตร
10. นายปัญญา  โวหารา
11. นางสาวพรพรรณ  แดนเขต
12. นางสาวพิมพิไล  พันธ์เพ็ง
13. นางสาวมัสยา  ปัดถามัย
14. เด็กชายมานพ  ศรีครั่ง
15. นางสาววิภาดา  แสนเมืองราย
16. นางสาวสนธยา  มูลตะจิต
17. นางสาวสุภาพร  กุลวงศ์
18. นางสาวหัสดี  หารเสมอ
19. นางสาวอรนิตย์  อ่วมงามทรัพย์
20. นางสาวอารยา  โฮหนู
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
2. นายวุฒิพงศ์  อุดชาชน
3. นางสาวอรพิณ  คำยา
4. นางสาวไพลิน  ประเสริฐศรี
5. นางสาวกีรติภัณน์  จิตรโก
6. นางสิริยากร  ทำเนาว์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นางาม
2. เด็กหญิงชฎาพร  ประจิมทิศ
3. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
4. เด็กหญิงพิพัฒน์  ทิพย์อาสน์
5. นายวัฒนชัย  ภักดี
6. เด็กหญิงเอื้ออารี  บุญเลิศ
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสยทอง
3. นายธันวา  สุพรรณราช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิรัชญา  วงหาญ
2. นายชินกฤต  แลนเชย
3. นายธนาเทพ  พรมภักดี
4. นายธีรยุทธ  สุริวงศ์
5. นายพัชรพงษ์  โยธิกุล
6. นายภัทรจารินทร์  ชนะค้า
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
2. นายปราโมทย์  ไสทอง
3. นายธันวา  สุพรรณราช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ตรงซื่อ
2. เด็กหญิงกฤษณาพร  บุริขันธ์
3. เด็กหญิงขนิษฐา  สมแคล้ว
4. นายจกรพันธ์  ปักคะมา
5. เด็กชายทิพย์ประกรณ์  ประจงบัว
6. นายธนัท  เทศนอก
7. เด็กหญิงนริศรา  ภูงามเขียว
8. นางสาวนิศาลักษณ์  เจริญสุข
9. เด็กหญิงนุชนาถ  นาหัวหิน
10. นางสาวน้ำฝน  โยธาคุณ
11. เด็กหญิงปณิตา  ศรีมันตะ
12. เด็กหญิงประภาพร  จันสอน
13. นางสาวพรรณนิภาพร  พิมพา
14. นางสาวพัชรีภรณ์  ตรีบุญเมือง
15. นางสาวพิศประภา  เกิดไทย
16. นายภัทรวิชญ์  ภัทรวัฒน์กุล
17. เด็กชายภูวดล  อดกลั้น
18. นางสาวมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
19. นางสาวมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
20. นางสาวยุภาวรรณ  โพธิ์เงิน
21. นางสาวลลิตา  พรมโชติ
22. นางสาววรรณภา  สิทธมาตย์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  นันเอี่ยม
24. นายวัฒนา  ชาลีวงศ์
25. นางสาววิจิตรา  พรมภักดี
26. นางสาววิภาพร  ปักคะมา
27. นายศราวุธ  วรรณโส
28. นางสาวศุวัณภา  กองวงศ์
29. นางสาวสมฤดี  ประสีระเก
30. นายสุขสันต์  สุทธิสาร
31. นางสาวสุดารัตน์  ทุมโคตร
32. เด็กหญิงสุตราภัทร  มณีเทพ
33. นายสุริยกมล  ชัยมงคล
34. นางสาวสุวนันท์  บุญนาค
35. นายสุวิทย์  พันธ์โคตร
36. นางสาวอรจิรา  ฐานะ
37. นางสาวอรวี  วาลมนตรี
38. นางสาวอำภาวดี  มาตรา
39. นางสาวเดิือนเพ็ญ  นาคทัส
40. นางสาวเมวิไล  สีหะวงศ์
 
1. นางนงค์คราย  ชายสา
2. นายอนุสรณ์  นาถาบำรุง
3. นายเอกชัย  ฤทธฺิธรรม
4. นางสาววาสนา  ศรียอด
5. นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี
6. นางเตือนใจ  ร้อยดี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายกันตพงศ์  ศรีกุลนาวา
2. นางสาวกัลยา  รักชวน
3. นางสาวขวัญจิรา  ศรีอุดม
4. เด็กชายขุนธิเดช  ชูศรีโสม
5. นายจักรวาล  เหิมกระโทก
6. นางสาวจิราพร  ศรีอุดม
7. เด็กชายณัฐพงษ์  วรจักร
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมื่องชื่น
9. นางสาวดาวขวัญ  ขาเชียง
10. นางสาวธมลวรรณ  ไมทอง
11. นายธัชพล  แสงคำ
12. นายนศิทร  อรัญญนาลา
13. นางสาวนุชจริยา  น้อยแก่่นชู
14. เด็กหญิงบุษยมาศ  ดุพงศ์
15. นางสาวปทุมทิพย์  ทองกลม
16. นายพรเทวัลย์  โพธิ์ศรี
17. นายพรเทวา  โพธิ์ศรี
18. นายภากร  แสงจันทร์
19. นางสาวภาวิณี  น้อยหลุบเลา
20. นางสาวยุวดี  ทรายทอง
21. นางสาวรจนา  วรนาม
22. นางสาวรัชนี  บักลา
23. นายศักรินทร์  แก่นวงษา
24. นายศุุภชัยน์  นริรทรทรัพย์
25. นายสมเกียรติ  มนพิมาย
26. นางสาวสุพัตรา  มะกา
27. นายอภิสิทธิ์  เกตุพันธ์
28. นางสาวอัจฉราวรรณ  พันนา
29. นายอิสระชาติ  เหม้าจิตร
30. เด็กชายเกรียงไกร  แพทอง
31. นายเสกสรร  ชมสำราญ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
2. นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี
3. นางสาวพิชญ์ชาญ์  สุดทุม
4. นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ
5. นางยุพิน  ศรีเรือง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอนิรุธ  ภูผาสูง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายธนากร  สมพันธ์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวประภัสสร  จอมทิพย์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายเสกสรร  ชมสำราญ
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงลลิตวดี  ธรรมยุติ
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  พิเนตรเสถียร
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวณัฐวดี  สุปัญญา
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพลกฤษ  หยวกกลาง
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายศักดิ์ดา  สารกุล
 
1. นายสายชล  แก้วรอด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรีพร  โยธิกุล
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  เคณาภูมิ
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมสีหา
 
1. นางสาวขนินทร  ชัชวาลย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายอมรเทพ  เครือแสง
 
1. นายจีรวัฒน์  ศรีชัยชนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา  กองแก้ว
 
1. นางสาวศิริวิมล  มูลผลึก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นางสาวสุภัทตรา  อ่อนโก้ก
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จำเนียร
2. เด็กชายทรงพล  เดชน้อย
3. นายนครินทร์  คำสุนัน
4. นายปฎิเวช  พิกุลทอง
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  หนูกลาง
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  โพนพุฒ
7. เด็กหญิงรสรินทร์  ภูพรมมี
8. เด็กหญิงศิริพร  ศิริสมบัติ
9. นายศุภกิจ  พิมจักษุ
10. นายเกรียงศักดิ์  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
2. นายเจริญ  ไชยแสง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกวินทิพย์  มีผึ้ง
2. นายฐิติวัฒน์  แสนบุตรสิริ
3. นายณัฐพล  พลชนะ
4. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
5. นายธวัชชัย  แสนขวา
6. นางสาวบุญยพร  พุฒซ้อน
7. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
8. นายศศิประภา  คำธิ
9. นางสาวศิรินทิพย์  ปาปะขำ
10. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สาวิสัย
3. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
4. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
5. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
6. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
7. เด็กหญิงหงส์นภา  ไชยมล
8. เด็กหญิงอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศิริ
2. นางสาวบุญยพร  พุฒซ้อน
3. นางสาวบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
4. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
5. นางสาวพัชราภรณ์  โคตะวงษ์
6. นางสาวพัสวี  กาญจนลักษณ์
7. นางสาวศิรินทิพย์  ปาปะขำ
8. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
 
1. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
2. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงจิราพร  ราชวงศ์
3. เด็กหญิงปัทธมาภรณ์  ธิวาศรี
4. เด็กหญิงรัญชิดา  สาวิสัย
5. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
6. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
7. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
9. เด็กหญิงหงส์นภา  ไชยมล
10. เด็กหญิงอริสสา  ค่อมพันธ์
 
1. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกันยารัตน์  ไตยวงษ์
2. นางสาวจิราพร  สุวรรณภา
3. นางสาวชมพูนุช  กากแก้ว
4. นางสาวลำไย  ชินภา
5. นางสาวสมิตานัน  ภูทะวงศ์
6. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
7. นางสาวเพชรรัตน์ดา  จินากลึง
8. นางสาวเอมมิกา  ปะทะปัญญา
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายชนาธิป  ทวาภพ
2. นายณัฐพงษ์  .
3. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูกลาง
5. นางสาวพิมภสร  พรรณนา
6. นายภานุ  โยวาศรี
7. นางสาวรสรินทร์  พรมมี
8. นายศรายุทธ  ประดับศิลป์
9. นางสาวศศิชา  ยิงแก้ว
10. นางสาวศิริพร  ศริริสมบัติ
11. นางสาวสร้อยสุดา  โคกแปะ
12. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงศ์
13. นายเจษฎา  ดาลม
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไตยวงศ์
2. นางสาวคุณัญญา  พุหนองขุ่น
3. นายจิตติพงษ์  ศรีสุราช
4. นางสาวนภาพร  มหัสกุล
5. นางสาวนิรชา  ปังประกอบ
6. นายปฎิภาน  พิดุลทอง
7. นายพงษยา  ศาลโพธ์คา
8. นางสาวรัตนา  เครือเนตร
9. นางสาวลำไย  ชินภา
10. นางสาววรรณภา  อินทรานุรักษ์
11. นางสาวสกลรัตน์  จันทะโคตร
12. นายอนุวัฒน์  เดชขุนทด
13. นายอภิสิทธิ์  อ่วมนอก
14. นายอรรถพล  ศรีรัตนาม
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ่งยง
2. นายตะวัน  นันทะศรี
3. นายสุรสิทธิ์  โคตรชารี
4. เด็กชายอนุชิต  สีสุรีย์
5. นายเจตนิพันธ์  สีดา
 
1. นายศุภชัย  โสวัน
2. นางกาญจนา  ประทุมศาลา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 1. เด็กชายคทาวุธ  สีรัต
2. เด็กชายภาลาดล  โพนแพง
3. เด็กชายรุ่งเพชร  ปักคะมา
4. เด็กชายวีรภัทร  แก้วหยอด
5. เด็กชายวุฒิรัตน์  สงวนนาม
6. เด็กชายศักดฺ์ดา  มะละเว
7. เด็กชายอนุชา  โคตรภูมี
8. เด็กชายอนุชา  มูลเมืองแสน
 
1. นายวิรัตน์  พงษ์มิตร
2. นายพลกฤษณ์  รอดถาวร
3. นายส่วน  ทองประเทิอง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นายชัชวาล  มาลี
2. นายชำนาญ  สุทธิวรรณา
3. นายนุกรณ์  สำราญชื่น
4. นายภาคิไนย  กายสี
5. นายเทพพร  ชาพิพักษ์
6. นายเศรษฐศิริ  ต่างโอฐ
 
1. นายเชาวลิต  ไชยขันธุ์
2. นายโกสินทร์  วิสุทธิศรี
3. นางสาวอนุสรา  ภิรมย์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หล้ารินทร์
2. เด็กหญิงทองพูน  นายกชน
3. เด็กหญิงสุวิภา  โรงปัดถา
 
1. นางพรรณา  พรมมา
2. นางสุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวชนิดา  โคนุตะ
2. นางสาวพรรัตน์  โชติบ้านขาม
3. นางสาวอภัสรา  ผาบสิมมา
 
1. นายบุญคุุ้ม  นามปัญญา
2. นางนำนภา  บุญสอน
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พินทา
2. เด็กหญิงเกตวรินทร์  ชาฎา
 
1. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
2. นายกฤษณะ  ทุ่มซ้าย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ขันธวุธ
2. นางสาวมินตรา  ร่มโพธิ์ทอง
 
1. นายวิทยา  มูลเมือง
2. นายวัชการ  เจริญชัย
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นายวิษณุ  บริบูรณ์
2. นางสาวโสภิดา  กุลชาติ
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นางสาวศรัญญา  สุขล้าน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กชายชลทิตย์  สุยะลังกา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ขันทะพล
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายธีรพล  นามแสง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นายนราศักดิ์  แสงภารา
2. นายแสงอรุณ  วาสชัยกุล
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายธีรพล  นามแสง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริประภา  กุดทะรัก
2. เด็กชายสราวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
2. นายปริญญา  กล้าหาญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทศพร  พันธ์ศรี
2. เด็กชายพงศธร  กองเงิน
 
1. นายวินัย  โนนวงศ์
2. นางสาวพิมลจันทร์  อินสุข
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สอนสำโรง
2. เด็กชายเกรียงไกร  แพรทอง
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยศ  บัวทอง
2. นายณัฐวัฒน์  ทองโคตร
 
1. นางแสงเดือน  จันทร์ศรี
2. นายไตรภพ  จันทร์ศรี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  พลราช
2. นางสาวกัญญ์วรา  กันยามา
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายธีรพล  นามแสง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวบุญย่า  บัวประกอบ
2. นางสาวพัชราภรณ์  พลโยธา
 
1. นายปริญญา  กล้าหาญ
2. นางสาวฐาปรานี  แก้วแวงสิ่ว
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสไบทิพย์  เทศศรีเมือง
2. เด็กหญิงเก็จมณี  หงษ์โสภา
3. เด็กหญิงแจ่มจิตร  ชัยเดช
 
1. นายทรงพล  นันทพล
2. นายทศวรรษ  จันทร์ทอง
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกัญญษรัตน์  แสนสอาด
2. นางสาวมณีวรรณ  ฝายชำนาญ
3. นางสาววาสนา  บัวพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  ทุมซ้าย
2. นายพสิษฐ์  เกรียงไทยสงค์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  ล้องามล้วน
2. นางสาวโชติกา  นาคเสน
 
1. นายสมร  มาลา
2. นายธีรพล  นามแสง
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พังขัน
2. เด็กชายนาคิน  วิบุลกุล
3. เด็กชายพลวัต  พังขันธ์
 
1. นายเสกสรรค์  คำเมืองแพน
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เขียวสวาท
2. นายศุภวัฒน์  ประภัศรางค์
3. นายเจษฎา  กายคะตา
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
72 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงนริศรา  ชาวดง
2. เด็กหญิงบุชาดา  พุทธคุณ
3. เด็กหญิงอริยาภา  พานุรักษ์
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นางอรัญญา  บริจาค
 
73 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นายวีรวุฒิ  ศรีหนองห้าง
2. นายศวกร  ทัศนัส
3. นายเดชาวัต  โคตรชารี
 
1. นายธนภณ  อุ่นวิเศษ
2. นายสุรชัย  สุกใส
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นายธนัท  เทศนอก
2. นางสาวสายธาร  เพียรทาหนอง
3. นางสาวสุวานิช  แสนประสิทธิ์
 
1. นางสาวยุวดี  ทุมมนตรี
2. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทับแสง
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เหล็กกล้า
3. เด็กชายโชติกูล  เมยดง
 
1. นางพรรณา  พรมมา
2. นางสุุณัฐฌา  มูลทุ่ง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวพิกุล  ตรีโอด
2. นางสาววราภรณ์  เมยดง
3. นางสาวสุทธิดา  ภูมิโพธิ์ตาก
 
1. นางสุกัญญา  อินทรโชติ
2. นางประรารี  คำเมืองแพน
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงพนิตา  พลภักดี
2. เด็กหญิงวดีรัตน์  ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำสุนันท์
4. เด็กหญิงสิริมา  จิตตรีรมย์
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สีสมโภชน์
6. เด็กหญิงอาภัฐสนันท์  สระแสน
 
1. นางสาววริศรา  จุลปาน
2. นางสาวพวงชมพู  สิงหศิริ
3. นางสาวนิพิชฐพร  แสงวงศ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 1. นางสาวกัตติกา  แสงจันทอง
2. นางสาวชลิตา  ยามดี
3. นางสาวธิดารัตน์  หลักคำ
4. นางสาวปวิมล  ธรรมวัย
5. นายอภิชาติ  ธรรมวัย
6. นางสาวอารีรัตน์  ศรีชัยชนะ
 
1. นางเพ็ชรมณี  วาระภาพ
2. นางรัชนี  ดุลย์แสง
3. นางสาวสงเมือง  ตังทนาม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพล  ภูผาดวง
2. เด็กชายมนรักษ์  ศรีบุญไทย
3. เด็กชายเจษฎา  สาผุยทำ
 
1. นายพิสิษฐ์  พิมพาเลีย
2. นายพัชรพันธ์  ธาตุระหัน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ทาระชัย
2. นางสาวภัทราวดี  คลังแสง
3. นางสาววาสนา  โพธิจักร
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
2. นางสาววารุณี  นิลมาตร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  บริบูรณ์เนื้อ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สอนเสนา
3. เด็กหญิงวิจิตรา  วิสัยหมู
 
1. นายกรีฑาศักดิ์  อัดโดดดร
2. นายพัชรพันธ์  ธาตุระหัน
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพงศกร  กะลืมพันธ์
2. นายสิรวิชญ์  พลาหาญ
3. นายอนุวัฒน์  พลัดภูมิ
 
1. นางสมพร  ผมไผ
2. นางบัวไล  ขันทอง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  สิงห์ภูกัน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะอุดมกุล
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  ผลาเหิม
 
1. นางสาวมวลมาศ  บึงราษฎร์
2. นางสาวกุลชา  เทศศรีเมือง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  กงพา
2. เด็กหญิงนิรินยา  ภูหัดสวน
3. เด็กหญิงโศรดา  ภูนาศรี
 
1. นางอัญธิญา  ทองอ่อน
2. นางสุภาพร   คำแก้ว
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  อ่อนทะ
2. นายฐาปกรณ์  โคตรมูล
3. นางสาวสุวนันท์  บุญนาค
 
1. นางสุพิชญาภัค  ปัญญาพันธ์
2. นางสาวจารุวรรณ  อุตอามาตย์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวภัณฑิรา   ภูสำเภา
2. นางสาววนิดา  แก้วดวงดี
3. นางสาวอรอุมา  แก้วกัณหา
 
1. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
2. นางสาวนิพิชฐพร  แสงวงศ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปวริศา  ผาวงศ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ร่างสม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสียงล้ำ
 
1. นางพวงชมพู  สิงหศิริ
2. นางสาววริศรา  จุลปาน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซิมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งดาว  นาคสิงห์คราญ
2. นายปฐวี  ฝูงดี
3. นายพูนศักดิ์  สุยสา
 
1. นางเพชรจู  นามขัน
2. นางสาวอนุ่ย  บุญญะรัง
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  วงษาเทพ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วระนาม
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  วงค์เวียน
 
1. นางสมฤดี  สิมงาม
2. นางณัฐพร  สายทอง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. เด็กชายงามศิริ  นันทะรัตน์
 
1. นายนันท์สุภา  ชนะพจน์
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายจตุพร  สีหะสุทธิ์
2. เด็กชายโกศล  โกษิต
 
1. นางสาวสุพิชฌา  บิดานารา
2. นางสาววิภาพรรณ  สุธรรมฤทธิ์
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 1. นายศักรินทร์  แก่นวงษา
 
1. นายธนากร  ทองธิราช
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เพชรล้ำ
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ไตยวงศ์
2. นายขจรศักดิ์  พรหมจันทร์
3. นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณภา
4. นางสาวชมพูนุช  กากแก้ว
5. นายณัฐกานต์  สุทธิบุตร
6. นางสาวดาราวดี  ชาวสุรินทร์
7. นายธวัชชัย  อ้อมนอก
8. นางสาวนภาพร  มหัสกุล
9. นางสาวปริยากร  ภูกองชัย
10. นางสาวปิยธิดา  เพชรล้ำ
11. นางสาวพิมภสร  พรรณนา
12. นายภานุ  โยวาศรี
13. นายภานุเดช  เต็มโคตร
14. นางสาวรัตนา  เครือเนตร
15. นางสาวลำไย  ชินภา
16. นางสาววรรณภา  อินทรานุรักษ์
17. นายวัชรวี  พังคลี
18. นางสาวศศิชา  ยิงแก้ว
19. นางสาวศิริพร  ศิริสมบัติ
20. นายศิวกร  นุพันธ์
21. นายศุภฤษ  แก้ววิเศษ
22. นางสาวสกลรัตน์  จันทะโคตร
23. นางสาวสมิตานัน  ภูทะวงศ์
24. นางสาวสายลม  ศรีสุพรรณ
25. นายสุชาติ  โยธวงศ์
26. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณวงศ์
27. นายเจษฎา  ดาลม
28. นางสาวเพชรรัตน์ดา  จินากลึง
29. นางสาวเอมมิกา  ปะทะปัญญา
 
1. นายเจริญ  ไชยแสง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
3. นายพิชัย  เทียบดอกไม้