หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุวรรณภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายรณกร ศรวิโรจน์โรงเรียนโคราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายขยัน บุตรนามรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประกอบ ทิพย์จันทร์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวินัย ใบโพธิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุวรรณภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายรณกร ศรวิโรจน์โรงเรียนโคราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายขยัน บุตรนามรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายประกอบ ทิพย์จันทร์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวินัย ใบโพธิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ชาวชอบ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แช่มพุดซาโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
4. นางศรีวิไล ก่อกุศลโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางพยอม ปราบงูเหลือมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง โรงเรียนปากช่อง ประธานกรรมการ
2. นางสถาพร มุ่งวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุดศรีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนุสรา กิจหนองสรวง โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จันทร์แก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ
5. นางทัศนีย์ หงิมเพ็งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประณีต วงศ์ปัดแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา กลั่นแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นางฉวี โรจนพงษ์เพียรโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นายชยพล กิ่งทอง โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล หงษ์กลางโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขนวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศฺริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขนวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขนวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขนวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นายนภาพร ชัญญาสวัสดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอกโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิดศิวกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพรสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธุ์ดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพรสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอกโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิดศิวกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวีรยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอกโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิดศิวกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นม.กรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงศ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนฤทธิ์ เกียรติดชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายเอกพล ประเสริฐศิลป์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
6. นายสกลุชาย สุขเกษมโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนฤทธิ์ เกียรติดชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายเอกพล ประเสริฐศิลป์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
6. นายสกลุชาย สุขเกษมโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยนิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายพิษณุย์ ดาทองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นายกัมปนาท โพธิืชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายธนัตถ์ สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์โรงเรียนปักธงชัยนิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลีโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายพิษณุย์ ดาทองโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายธนัตถ์ สมบัติสินโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแววโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายอรรถพล มาสมโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนาโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีพลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นายนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรทิพย์ โดมขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุลโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพลโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อมโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ศิริปรุโรงเรียนมาลีวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวดโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ศิริปรุโรงเรียนมาลีวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวดโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ศิริปรุโรงเรียนมาลีวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชัญญานุช จรโคกกรวดโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรงโรงเรียนขามทะเลสอประธานกรรมการ
2. นายวรรณชัย ศิริปรุโรงเรียนมาลีวิทยากรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลางโรงเรียนบ้านเลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวดโรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านานโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4. นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทดโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชยโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายโพยม พิมพ์นอกโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง อยู่กลางโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยากรรมการ
5. นายอภิวุฒิ มินาลัยโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอโรงเรียนสูงเนินประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชยโรงเรียนปักธงชัยนิรมิตกรรมการ
3. นายโพยม พิมพ์นอกโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นายรุ่ง อยู่กลางโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยากรรมการ
5. นายอภิวุฒิ มินาลัยโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นางสาวสุธารดี จันทพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นางสาวสุธารดี จันทพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมาพร แก้วปนทองโรงเรียนสุรนารี2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสุรดา พรทิพย์โรงเรียนหันห้วยทรายกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางญาฤดี แจวจันทึกโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สิงห์สุรศักดิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวารุณี สิงห์สุรศักดิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พลสมบัติโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
2. นางโสภา เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายมนตรี ปนสันเทียะโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมหมาย ศรีโยโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจำรัส สมบัติหอมโรงเรียนตะวันชัยวิทยากรรมการ
6. นายนิวัฒน์ โสภกุลโรงเรียนหนองกราดวัฒนากรรมการ
7. นายประสิทธิ์ หวังกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
8. นายศิวาวุธ จันทร์กรูดโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นายประเสริฐ ภู่ถนนนอกโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นางจุฑาพร ภูพรรณาโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
11. นายอรรถพล สะเกตรัมย์โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภูมิ เพ็ชรสุขโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
2. นายสมกิจ ผดุงสุนทรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายศรีคิง แสงพรมโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์ ชมภู่โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
5. นายณัฏฐ์กิตต์ จิตร์วิริยะกานต์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
6. นายจักรพันธ์ เขียวสวาทโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
7. นายสินสมุทร พลขันธ์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
8. นายบุญชอบ เพิ่มพูลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
9. นายระเบียบ ชวนรัมย์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายสุระศักดิ์ ภูพรรณาโรงเรียนบัวลายกรรมการ
11. นายพงศธร กาศพรมราชโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ธนะสัมบัญโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร ชุนสอนโรงเรียนตะวันชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรภา กกกลางโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางนิภา อาลัยรัมย์โรงเรียนประทายกรรมการ
5. นางจงใจรัก ไชยกุฉินโรงเรียนปากช่องกรรมการ
6. นางวิภาริณี สมบัติสินโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
7. นางโสรยา กลีบแก้วโรงเรียนตะวันชัยวิทยากรรมการ
8. นางวารินทร์ ตะกรุดดงโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"กรรมการ
9. นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิมโรงเรียนปากช่องกรรมการ
10. นางกนกอร ขอย้ายกลางโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
11. นายนฤชล ทุมโคตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
12. นางสุกานดา วิทโยปกรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวกนกวรรณ ดำริห์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
14. นายมานพ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา มหิทธานุภาพโรงเรียนปากช่องกรรมการ
2. นายสมควร ต้ายไธสงโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
3. นางประสพ ธนะสูตรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ กมขุนทดโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
5. นางสาวหนึ่งหทัย ชัยรัตน์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางนาวิน กาทองโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสมคิด เกวขุนทดโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
8. นางสาวลั่นทม ศอกกำปังโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดกรรมการ
9. นางวัชรี อินอุ่นโชติโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
10. นางสาวกรวยทอง แย้มศรีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
11. นางศิริพร สุวรรณรังโรงเรียนปากช่องกรรมการ
12. นางหทัยวรรณ โหจันทึกโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางอัจฉราพรรณ สมพงษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการ
14. นางศรินยา กายสิทธิ์โรงเรียนปากช่องกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนาจตะยา นามวงค์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางสุภัทรวดี ศรีนามบุรีโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
4. นางอุไลรัตน์ หมั่นทรัพย์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ธนารักษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวชิระชัย ชาวสันเทียะโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นางพันธ์กมล รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกลวัชร รอดพิพัฒน์โรงเรียนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสระพงษ์ สร้อยเพชรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางสาวชุติมา ลัดนอกโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิรดา ศุภภัทรเกษมโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชีวิน เอื้อมเก็บโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ โพธิ์ถิรเลิศโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
4. นางสาวปณิตา แก้วกระจ่างโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
5. นางสาวนันทกา สุวรรณไตรย์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยากรรมการ
6. นายวีระ สงึมรัมย์โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
8. นางสาวณัฐชลัดดา ลอยฝนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
9. นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมานะ บุญแต่งโรงเรียนชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจารุภัทร ประเสริฐโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
4. นายพิชิต ศิลาจันทึกโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
5. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชัย ธิติพิศุทธิ์กุลโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจิตรี จิตมณีโรงเรียนบึงพะไลกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี จงเจริญวิไลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายวัฒนะ ชอบนาโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ ฝอดสูงเนินโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
6. นายอลงกต หาญชนะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนนทยา เพิ่มยศโรงเรียนปากช่องกรรมการ
8. นายศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพรายโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพัชรา ชันมะเวสโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นายยศนิธิ มะธิปิไขโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ศรีนราโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษากรรมการ
6. นางลมุน ทนโคกสูงโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวรเดช ทุมมะชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางเด่นเดือน ประวิตรวงศ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.ญาดา รัตนกำเนิดโรงเรียนพุดซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรตวิสา ปาลินทรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นายนฤพล จันคำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสวรรค์ ดวงมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เสตะพยัคฆ์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
3. นางอุบลพรรณ์ สิทธิถาวรโรงเรียนพิมายวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ พรจันทรารักษ์โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธกรรมการ
5. นายเอกรัตน์ โชคบัณฑิตโรงเรียนประทายกรรมการ
6. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา อยู่เจริญโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายบุญมี วรชมพูโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตรโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิริฤกษ์ อภิญญาพงศ์โรงเรียนเมืองคงกรรมการ
6. นางสาวบชกรษ์ ศรีวิบูณร์โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)กรรมการ
7. นางธันย์นิชา สุภาพรพิพัฒน์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
8. นางสาวกัลยารัตน์ ศิริมาเทพโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาวโรงเรียนจักราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริยา วันเฟื่องฟูโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นางสาวศจีรัตน์ นิลบรรพตโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจุฑามาศ มีกุดเวียนโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
5. นางนันทิยา คะเชนทร์ชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา ขอจงกลางโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
7. นางน้ำเพชร กระต่ายทองโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายองค์อาจ บำรุงสุขโรงเรียนบุญวัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นางกันตนา กองธรรมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายณัฏชัย ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สกลจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร์ คุณสาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางหยกณัฐฐา พัชร์วริษฐ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ คิดถูกโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
6. นายสมชาย กองธรรมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุลโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายอนุศร หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
9. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางฉลวย ทองโคกสูง โรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ หาญรบโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางทัศนา ฉิมณรงค์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พัดเกาะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางลภัสฎา จีรฤทธิพลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
6. นายอนุศร หงษ์ขุนทดโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
7. นางสาวสุลักขณา ปวะภูตาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาววัลภา เข็มสันเทียะโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนะ ชอบนาโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณรัตน์ กลางนอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ฉัตรมนัสกุลโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ธูปบูชาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพิสชา ธงกระโทกโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
6. นางธัญนันท์ คงสนิทโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายพีรพล สิริชัยโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. นางขณิชท์ ศรีวัชรกุลโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
9. นายวรเดช ทุมมะชาติโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
10. นายปฏิยุทธ์ ไทยนันท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายสมยศ โครตบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุเมธ เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พลไธสงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายสมยศ โครตบรมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุเมธ เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พลไธสงโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุเมธ เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
5. นางอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายฉัตร์ตรา แมบจันทึกโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ทรงกำพลโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
3. นายอุเทน เจริญภูมิโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุเมธ เกษรโรงเรียนพระทองคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา อมะรักษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จงพาภพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมา โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวุทธิชัย สิริวุฒิเมธาโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นายอาคม ราชภักดีโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ จันทร์ชมภูโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชณียา หานะพันธ์โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
7. นายวรวุฒิ เจริญทนังโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ สินธุวงษานนท์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวจรัสพร งวดสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางปรารถนา ศรีชนะกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ แสนพินิจโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นายประดับ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางมารศรี มิ่งศิริรัตน์โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางธนัญญาภรณ์ ดวงกางใต้โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายดอกคูณ ยกกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายนนท์ธวัฒน์ เจริญสวัสดิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวจรัสพร งวดสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ แสนพินิจโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองยศ นามวงษาโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรประภา สุชนชาติโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางคมเนตร ปนสันเทียะโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ รัตน์คุณากรโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นายประกอบ จองทองหลางโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เมี้ยนจินดาโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
6. นายสหัส สุขมณีโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพร อินทรักษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเบญเจริญ แก้วประดับโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นางอุบลรัตนา มหาวัฒนปรีชาโรงเรียนเสิงสางกรรมการ
4. นางกาญจนา หงษ์กลางโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางกันติชา วัฒนเทวินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ธัญญขันธ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอารยา ไลไธสงโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
3. นางพรรษมนตร์ มีมากโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นางปวีณา ฉิมกลางโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
5. นางบุญสม ขิขุนทดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุบลพรรณ โชติกลางโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกันยา แฉ่งสูงเนินโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวันเฉลิม วังสำเภาโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
4. นางสาวพรรณพนัชกร เจนธนวิทย์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางพรศิริ ศิริวัฒน์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
6. นางอรชพร มาลีเวชโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบรรยง ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นางปิญญา จำปามูลโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. นางจันทรา แย้มรุ่งโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นายพงศภณ ขันแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
5. นางสุรีพร ทองศรีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางวิไลวรรณ พิณพิมายโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นางสาวจารุภา สังข์สระน้อยโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการ
8. นางแสงโสม เปียสูงเนินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประญัติ พยัคฆ์มะเริงโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ พรมโชติโรงเรียนลำทะเมนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย โกจินอกโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญจิตต์ เนตรกลางโรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ชื่นเฉลาโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวสิเรมอร ทองสมนึกโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
7. นายมนัส วรสีหะโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
8. นางพิสมัย บุญซำโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุทธิพงษ์ สุกใสโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
10. นายจักรพงษ์ ศรีอภัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
11. นางปิยะวดี แสงเพ็ชรโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
12. นางฉมารัชญ์ สุขเกษมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายดิเรก หมอยาโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายนราศัย ศิริพันธุ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ทั่งกลางโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
4. นางอุทัย วงณราโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นางทินกร ตาลพวงโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นางบุญลือ ชาญโพธิ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นายศิริศักดิ์ พรมงูเหลือมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณี กรรณทิพย์สกุลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ รวยสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางประทุมรัตน์ ไพรสันเทียะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสุขสาคร รอดเมฆโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ์กรรมการ
5. นางพรทิพา เทียมถมโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
6. นางภาวนุช บุนนาคโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ภู่เจริญโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปัญญา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
3. นายเกรียงไกร สิงหนาทโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางสายฝน สมพงษ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุพรทิพย์ บุญสุขวีระวัฒน์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ สัตถาผลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ เอื้อเฟื้อโรงเรียนพุดซาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา จำปามูลโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
3. นางวิวาร ทรัพย์พรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิพยวรรณ์ สุขสินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวนิดา จำปามูลโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วงศ์ศักดาโรงเรียนมหิศราธิบดีกรรมการ
3. นางวิวาร ทรัพย์พรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางทิพยวรรณ์ สุขสินโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิณห์จุฑา อาจศรีชัยโรงเรียนมหิศราธิบดีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ์ กันตะบุตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุนทรา บุญญพันธุ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
4. นางมยุรี ศรีพิกุลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวพจมาลย์ มีผลโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สมดีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ์ กันตะบุตรโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสิริกร กลางสุพรรณโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวศิริ เตียนพลกรังโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
6. นางมยุรี ศรีพิกุลโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนวิยา สุวรรณ์คัมภีระโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สมดีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ศรีวัฒนพงศ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 กรรมการ
4. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิศ วุฒิกนกกาญจน์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ระลึกมูลโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นายภูวนารถ แก้วพระเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิตยา คำยางโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
3. นางยุพา ตัดพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทายโรงเรียนบุญวัฒนา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประทายโรงเรียนบุญวัฒนา 2 ครูกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางยุพา ตัดพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
4. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
4. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
3. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
4. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
4. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]