รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 1. เด็กชายจิรายุทธ  หะพลรัมย์
2. เด็กชายพีรพงษ์  วิริยะจรรยา
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธีระวัฒน์  สุขมา
2. เด็กชายศกลธรณ  คำกลิ้ง
 
1. นายสาโรจน์  จ้องสละ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวคุนันยา   รักด่านกลาง
2. นางสาวธัญญลักษณ์   ระวังกลาง
3. นายศุภชัย  งามเผ่า
4. นายอนุวัฒน์  รอดกลาง
5. นางสาวเบญจพร   หลอกลาง
 
1. นายประจวบ  แจ้โพธิ์
2. นายมานะ  เมยขุนทด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชลัญดา  ภาณุพินทุ
2. เด็กหญิงดุสิตา  ตันจินดาประทีป
 
1. นางวิวาพร  วิชาภรณ์
2. นางนฤมล  ตรัสวิมาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายชินวัฒน์  กลิ่นโนนสูง
2. นางสาวนิลาวัลย์   ญาณวุฒิ
 
1. นายสุรศักดิ์   ถนอมพจน์
2. นางมะลิวัลย์   เจิมจอหอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงรุจรวี  สารบรรณ
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายบัณฑิต  ออกมา
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายวิรุวัฒน์  วิรัตน์จินดา
 
1. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวพาขวัญ  นาคุณทรง
 
1. นายวัชระ  สุวรรณะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนบดี  หวานสูงเนิน
 
1. นายตรีศักดิ์  จินดาไพศาล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นายปราโมทย์  ขวัญกลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ดำรงค์ศักดิ์
 
1. นางสาวกันยาภรณ์  วาสุเทพ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. นางสาวภัทริกา  สินสวัสดิ์
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธรรมนูญ  คางคำ
2. เด็กหญิงแก้วใส  เจริญสูงเนิน
 
1. นายรัชพล  เจริญเปี่ยม
2. นางเพียงพร  จินดามาตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายสิทธิโชค  ทนงูเหลือม
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายอนุวัฒน์  อินพู
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรเดช  เชื้อผู้ดี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  วาดโคกสูง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รูปงาม
 
1. นายกำเพลิง  พันธุ์ดี
2. นางแสงอรุณ  ตรีกลาง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายกฤษณธรรศ  จันทวงศ์
2. นายวีรพล   หวังกอดกลาง
3. นายสรศักดิ์   เชื่อมกลาง
 
1. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
2. นายธีระพงษ์   สบายใจ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายสรศักดิ์   กระจ่างโพธิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  เอกศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกิตติพศ  พานชนะ
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวฐารนีย์  ประเสริฐนู
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ชนะภักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายฉัตรชัยมงคล   กั้นกลาง
 
1. นายกัณฑพิชญ์   ปานใหม่
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์ตวน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวรรณ  วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายสุทธิศักดิ์  ปริโปร์
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวรมย์รวินท์  พละศักดิ์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายธนากร  ทองคำดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวชไมพร  เปลี่ยนนอก
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์พาณิชย์
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นางสาวธารินี   โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์วัชร
2. เด็กชายธนากร  ทองคำดี
3. เด็กหญิงนิสรา  แพงน้อย
4. นางสาวบุญสิตา  ปี่กระโทก
5. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
6. นายรัตนะ  ฮุยนอก
7. นายสุเมธ  กุลงูเหลือม
8. นายเอกภพ  ภักดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกชชรัสสรณ์  ศรีพลภา
2. เด็กหญิงกนกอร  ชนะภักดิ์
3. นางสาวกานต์มณี  ระหาญนอก
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภิรมย์เลิศ
5. นางสาวชนารดี  คุ้มมือ
6. เด็กหญิงณัฐชา  แม้นพยัคฆ์
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พันพิพัฒน์
8. นางสาวณัฐนิชา  เอกศิลป์
9. นางสาวธชาภรณ์  กัณหาไชย
10. นางสาวธัญมน  ปราโมช ณ อยุธยา
11. นางสาวนทสรวง  ดิษยบุตร
12. นางสาวปรีดิพัทธ์  สัพทานนท์
13. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
14. นางสาวหทัยกาญจน์  ภิงคะสาร
15. เด็กหญิงอักษราภัค  วงษ์กวน
 
1. นายวุฒิไกร  กิขุนทด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกิตติพศ  พานชนะ
2. เด็กชายณัฐกุล  แม้นพยัคฆ์
3. นายณัฐวุฒิ  โปร่งกลาง
4. นายปกรณ์เกียรติ  เทียนทอง
5. เด็กชายปฏิพล  ชำนาญกลาง
6. นายพงศธร  ต่ำโพธิ์
7. นายพงศธัช  จำเริญ
8. นายพชร  โชคพิศาล
9. เด็กชายพัชรพล  กรณ์ใหม่
10. นายพีรพัฒน์  พยอมใหม่
11. นายสุรศาสตร์  กาขุนทด
12. นายเฉลิมเกียรติ  บุษบงก์
 
1. นางอมิตา  ขาวสาระ
2. นางสาวชัญญานุช  วรรณวิจิตร
3. นายดิเรก  แสงกนึก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์วัชร
2. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
3. เด็กชายกุลณัฐ  ป้อกระโทก
4. เด็กหญิงจตุรพร  วงศ์กรีติจินดา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  รักพวกกลาง
6. เด็กชายฐิติวัฒน์  หงษ์สี
7. เด็กชายธนากร  ทองคำดี
8. เด็กหญิงธันยพร  คินขุนทด
9. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้มญาติ
10. เด็กหญิงนิสรา  แพงน้อย
11. นางสาวบุญสิตา  ปี่กระโทก
12. เด็กหญิงพรกาญจนา  โคตรลือชา
13. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
14. เด็กหญิงภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
15. เด็กหญิงภาณุมาศ  จักรสันเทียะ
16. นายรัตนะ  ฮุยนอก
17. เด็กชายวงศกร  แก้วทะเล
18. เด็กชายวุฒิภัทร  เกลียวทอง
19. นายสุเมธ  กุลงูเหลือม
20. เด็กชายเขตตะวัน  พันธศรี
21. นายเอกภพ  ภักดี
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กชายฟิลลิป  กะการดี
2. เด็กหญิงมณฑิราลัย  กุฎมพี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หวานสูงเนิน
4. เด็กหญิงเรเชล  กะการดี
 
1. นายเสนีย์  สิริสวัสดิ์
2. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายกษิดิศ  ตนาถิชาติ
2. นายบดินทร์  ชมภูศรี
3. นายปฏิภาณ  ฤาเดช
4. นายวิภู  ชมโคกกรวด
5. นายศศวัฒน์  ทิพย์อาสน์
 
1. นายสุเมธ  สิงหวรวงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกนกพร  สำราญ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  หวนสันเทียะ
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เพ็ญจันทร์
4. นายกัณตพล  นิลบัวลา
5. เด็กหญิงกุลธิดา  สงึมรัมย์
6. นายชวนันท์  ฆ้องนอก
7. นางสาวฐาแพร  สุดลพัชรกุล
8. นางสาวณัฐนรี  คำสิงห์
9. นางสาวณัฐริกา  เปีย
10. เด็กหญิงทิพกฤตา  ศรีภิรมย์
11. เด็กหญิงธิญาดา  แช่มชู
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  งามจัตุรัส
13. เด็กชายปกป้อง  ประดับสุข
14. เด็กหญิงประภาภรณ์  ตากิ่มนอก
15. เด็กหญิงปริศนา  โทอึ่น
16. เด็กหญิงพรทิพา  วัจนศิริเสถียร
17. เด็กหญิงพราวรวี  สิงคิบุตร
18. นายพัฒนเศรษฐ์  สุนทรเกษตร
19. นางสาวพิมพ์วิภา  สนิทสิงห์
20. เด็กหญิงภัทรสุดา  มารศรี
21. เด็กหญิงภาพิมล  เสาวคนธ์
22. เด็กชายภูริภัทร์  ทองเงิน
23. เด็กหญิงวรกมล  เป้าประจำเมือง
24. นายวัชรพล  คิรี
25. นางสาวศรุตา  ต่อชีพ
26. เด็กชายศุภวิชญ์  ต่อทรัพย์
27. เด็กหญิงศุภารมย์  ธนรรถพงษ์
28. เด็กชายสรวิชญ์  สมชม
29. เด็กหญิงสุดธิดา  สารคล่อง
30. เด็กหญิงสุนารี  คุ้มทั่ว
31. เด็กหญิงสุปรียา  คงบุญวาท
32. เด็กหญิงสุพรรณษา  เจียนมะเริง
33. นางสาวอณิชิตา  ยอดสิริสุวรรณ
34. นางสาวอนุชิตา  ปลอดกระโทก
35. นายอภิชาต  เกตุแก้ว
36. นางสาวอรวรรณ  ขำนับพะเนา
37. นายเกียรติศักดิ์  กรองมะเริง
38. นางสาวเพชร  หูกขุนทด
39. เด็กหญิงเพชรลดา  อินจีน
40. นางสาวเพ็ญประภา  ทองสุข
 
1. นายอนันต์  เพียรเกาะ
2. นางสาวพิศมัย  ชนไธสง
3. นายกัมปนาท  โพธิ์ชูชัชวาล
4. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
5. นายกฤตนันท์  ศักดิ์ศิริ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายคมกริช  ทองสุข
 
1. นางนวพร  พาบุ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. นายวัชรพงษ์  หารคำ
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิทธิเมธาวี
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวอนุชิตา  ปลอดกระโทก
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เดชจินดา
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายบฤงกฤษณ์  พิทยาวิวัฒน์กุล
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงศศิภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  โดมขุนทด
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวศุภิรักษ์  สุบงกช
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กชายมาโนช   โนนสูงเนิน
 
1. นายสุรัช  พจน์ฉิมพลี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายธชรัฐ  วีสเพ็ญ
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวพลอยนภัส  แพรวพรรณนภาช์
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  กาจญจนกุลวัฒน์
 
1. นายชัชวาล  พุกบางจาก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายชิณวัฒน์  ประทุมพันธ์
 
1. นางอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ธิวงศ์
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวมธุรดา  โขวัฒนา
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  ประพิณ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงกรรฑิมา  เซาะจอหอ
2. เด็กชายกรรัตน์  ชอบการไร่
3. เด็กชายกฤตนัย  หิงสันเทียะ
4. เด็กหญิงกาญจนา  ชาจอหอ
5. เด็กชายจีรภัทร  ปัญญา
6. เด็กชายจีระพงศ์  ขอกลาง
7. เด็กชายจุฑามาศ  กิ่งแก้ว
8. เด็กชายชินวัตร  ค้าคุ้ม
9. เด็กหญิงญาโณทัย  แก่นพุดซา
10. เด็กชายณรงชัย  มาตรโคกสูง
11. เด็กชายณิชากร  เพชรสุก
12. เด็กชายธนายุต  อินทรประชา
13. เด็กชายธรีพงษ์  สินปรุ
14. เด็กชายธัมรงค์ศักดิ์  เชื่อมกลาง
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาปะโน
16. เด็กหญิงธิติมา  จันทร์หมื่นไวย
17. เด็กหญิงนลินี  สีทวนฐาน
18. เด็กชายบัณฑิต  ใจเย็น
19. เด็กหญิงปัญญาพร  ชุ่มหมื่นไวย
20. เด็กชายพีรพงค์  จงปรุ
21. เด็กชายภูมิภัทร  เรืองนา
22. เด็กหญิงรษา  สนิทพงษ์
23. เด็กหญิงรัตติยา  พึ่งย้อย
24. เด็กชายลิปิกร  พิทักษ์ตระกูล
25. เด็กหญิงศรัญยา  โชนจอหอ
26. เด็กชายศราวุฒิ  เภาเกาะ
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทร
28. เด็กชายศุภกิต  เพ็งหมื่นไวย
29. เด็กชายศุภกิตต์  กระลาม
30. เด็กชายศุภชัย  จันทร
31. เด็กชายสุชาดา  เข็มพุดซา
32. เด็กหญิงสุณิศา  คงคูณ
33. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พูคุ้ม
34. เด็กชายอนุชา  ชมดี
35. เด็กชายอนุวัฒน์  สมกำตึก
36. เด็กหญิงอรัญยา  พรมสอน
37. เด็กหญิงอารยา  พันธ์พานชย์
38. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สมวงค์
39. เด็กชายเอกราช  โสมะนัส
 
1. นายพรศักดิ์  ฉุยจอหอ
2. นางสาวจุรีพร  แสนหอม
3. นางสาวรัชเกล้า  พึ่งย้อย
4. นางละออ  แยบสูงเนิน
5. นายเชิด  น้อยวิเศษ
6. นายประสงค์  รุ่นใหม่
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวกมลสิรา  แขขุนทด
2. นายกันทรากร  รามรศิริ
3. นางสาวกุลณัฐ  ธิเขียว
4. นางสาวจันทรัช  ธูปกระโทก
5. นางสาวจันทร์ปภัสร์  สงวนวงษ์วิจิตร
6. นายจิรานุพัฒน์  อินทร์แก้ว
7. นายชัชพงศ์  หาสูง
8. นายณัฐพงศ์  เทียมทัน
9. นางสาวณัฐวรรณ  จันดาเรือง
10. นางสาวดรุณี  ดีแท้
11. นางสาวตรีทิพย์นิภา  บามขุนทด
12. นางสาวธนัดดา  แก้วม้าพะเนา
13. นางสาวธัญญารัตน์  ผิวผ่อง
14. นางสาวธิดารัตน์  สุรเสน
15. นางสาวปทิตตา  เนียดพลกรัง
16. นางสาวปนัดดา  กอบฟั้น
17. นายปรัชญา  แปวกระโทก
18. นางสาวปรารถนา  วิทย์ชัยวุฒิวงศ์
19. นางสาวปัณณพร  กองพรมฤทธิ์
20. นายพงศ์พันธ์  พันธ์ชมพู
21. นางสาวพรรณทิพา  แซ่อึ้ง
22. นางสาวพลอย  ไชยวงศ์
23. นางสาวภาชิตา  นาไพวรรณ
24. นายรังสิมันต์  เกิดแก้ว
25. นางสาวลลิดา  ขจรงาม
26. นางสาววรางคณา  ราชวงค์
27. นางสาววราลี  ถินจะบก
28. นายวรโชติ  ดาวกลาง
29. นางสาววินัสชา  สนสายสิงห์
30. นางสาวศิริรัตน์  ชาญสูงเนิน
31. นายสิทธิพล  แสงแก้วพะเนา
32. นางสาวสุจิรดา  นาคราช
33. นางสาวสุนิสา  วงค์พรมมา
34. นายอภิสิทธิ์  ถนอมสงวน
35. นางสาวอารียา  ฉลาดกลาง
36. นางสาวเกวลิน  เกตุแก้ว
37. นายเจริญ  เหมือนใจนึก
38. นายเดชะวัฒน์  เนคะมานุรักษ์
39. นายเทวกร  ขวัญสันเทียะ
40. นายเอกลักษณ์  อินจั่น
 
1. นายนฤทธิ์  เกียรติโชคสกุล
2. นางปรานอม  สุขสมบูรณ์
3. นางนงลักษณ์  สุมาลี
4. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
5. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
6. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
7. นายอนันต์  เพียรเกาะ
8. นายกิตติพงษ์  ประสมพงษ์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
2. เด็กชายบูรพา  รวยสิน
3. เด็กชายปณิธาน  จันทร์สังข์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงเมือง
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โพธิ์คำ
6. เด็กชายวทัญญู  ปิ่นน้อย
7. เด็กหญิงสุธางศุรัตน์  ศิริวัฒน์
8. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ช่วยผักแว่น
9. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
10. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราชทะเล
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
2. นายคมสัน  พรหมภักดี
3. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
4. นางสาวณิชากร  บุษยะมา
5. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
6. นายนิรุต  ยวนทะเล
7. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
8. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
9. นายสุรชัย  ใจหมั่น
10. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนัญญา  พันธุประกิจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาราษฎร์
4. เด็กหญิงวรรญา  หมู่สะแก
5. เด็กหญิงสายธาร  โง้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  แช่มสูงเนิน
7. เด็กหญิงอัจฉรา  แช่มสูงเนิน
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายกฤษณะ  สักคุณี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เขมะศิริกุล
3. นางสาวจีรนันท์  กุลประดิษฐ์
4. นางสาวปาลิกา  มูลพรม
5. นางสาวพรทิพย์  รัตนโสภา
6. นายพลวัต  คิดที
7. นางสาวพิมลพัฒน์  ชิดขุนทด
8. นางสาวสิตา  พลจันทึก
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกาญจนา  งอบสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนัญญา  พันธุประกิจ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาราษฎร์
4. เด็กหญิงวรรญา  หมู่สะแก
5. เด็กหญิงสายธาร  โง้วสุวรรณ์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  แช่มสูงเนิน
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายกฤษณะ  สักคุณี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เขมะศิริกุล
3. นายณัฐวุฒิ  อมรพันธ์พร
4. นายพลวัต  คิดที
5. นางสาวพิมลพัฒน์  ชิดขุนทด
6. นางสาวสิตา  พลจันทึก
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
2. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ตุ่นไธสง
2. เด็กชายจุลพจน์  กาญจนสีมา
3. เด็กหญิงชนกนันท์  หวังปุษยวิสุทธิ์
4. เด็กหญิงซาร่า ซิลเวอร์  ทอมสัน
5. เด็กหญิงณฐิตา  อาบสุวรรณ์
6. เด็กชายทวีพล  โชติพงษ์
7. เด็กหญิงนชญาพร  วัฒนเดชาโชติ
8. เด็กหญิงนภัสสร  ไตรบัญญัติกุล
9. เด็กหญิงปาณิสา  เสรีมานะกิจ
10. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วเพชร
11. เด็กหญิงรมิตา  โคกขุนทด
12. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ลิ้ม
13. เด็กชายสิทธิเขตต์  ตัญญะสิทธิ์
14. เด็กหญิงอัญชสา  เจียรวงศ์สกุล
15. เด็กชายอัศวิน  อินทนะ
16. เด็กหญิงโอริสา  แก้วเจ๊ก
 
1. นางสาวเนื้อทราย  ทองสุก
2. นางสาวอ้อมใจ  สาระติ
3. นายไกรสร  เพิ่มพูล
4. นางสาวกิตติยา  เกษมศรี
5. นายบุญเกิด  ซื่อตรง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เจียนกลาง
2. นางสาวปิยะฉัตร  พุฒกลาง
3. นางสาวพิมพ์นภา  โมรานอก
4. นายอนุรักษ์  แสนปรุ
5. นายอิสระ  โตนน้ำขาว
 
1. นายสรรญ์  มากทรัพย์
2. นางสาวณัฏยาภรณ์  แสนรัมย์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายธนดล  ทนหมื่นไวย
2. นายศุภวัฒน์  ธนะวัฒน์วรากุล
 
1. นางมณีพัส  ไชยคำภา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายคฑาวุธ  พูนกระโทก
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  จั้นอรัญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชษฐศิริ
4. เด็กชายธนดล  วางขุนทด
5. เด็กชายริว  แก้วเชาว์รัมย์
6. เด็กชายวรรธะ  หมั้นทรัพย์
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ศรีโยธา
8. เด็กชายเจษฎา  เอี่ยวสถิตย์วงศ์
 
1. นายภูมิ  เพ็ชรสุข
2. นางโสภา  เพ็ชรสุข
3. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐพงศ์  วันสวัสดิ์
2. นายตราภูมิ  หงษ์พิมพ์
3. นายตริณกฤษณ์  ทอนเกาะ
4. นายนายสุรสิทธิ์  ฉ่ำจอหอ
5. นายยุทธนา  เจนขบวน
6. นายวิทวัส  ปลอดโคกสูง
 
1. นายสมกิจ  ผดุงสุนทร
2. นายจักรกฤษณ์  เก่านาน
3. นายฐาปนพงศ์  วิเศษชาติ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงฐิติมา   ยอดด่านกลาง
2. เด็กชายณฐพรพงศ์   สีสังข์
3. เด็กหญิงอังคณา  นอกตาจั่น
 
1. นางอรอนงค์   สีวัง
2. นางสาวเย็นฤดี   เสายอด
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายธนพล   โชติเกษมสกุล
2. นางสาวรังสินี   เลากลาง
3. นางสาวเพ็ญประภา   มุ่งยุทธกลาง
 
1. นางสาวประภาศรี   มีเกาะ
2. นายสุทธิรักษ์   เกษเวทิน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ราชตราชู
2. เด็กหญิงศิรินภา  ชุมสาย
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายธิตินันท์  ธีระพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  เขียวรอด
 
1. นายไพโรจน์  คะสกุล
2. นายสถิตย์  หาญรบ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายจิรภัทร  สายขุนทด
2. นางสาวเกศินี  ชุ่มหมื่นไวย
 
1. นายปฏิยุทธ์  ไทยนันทน์
2. นางจิราภรณ์  ศิริสุรักษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  สุนทรจารยะกุล
2. เด็กหญิงณริศรา  ฉอ้อนจังหรีด
 
1. นายศิรวัฒน์  รัศมิ์ขาวพราย
2. นางพันธ์กมล  รัศมิ์ขาวพราย
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. นายชาคริต  เศวตนลินทล
2. นายอนาวิล  จงอุ้มกลาง
 
1. นายอภิชัย  ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางสาวณัชชา  อุดมศิลป์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิติธรรมกุล
2. เด็กหญิงธนัชพร  พูนศรี
 
1. นางสาววิชุดา  ห่อประภัทร์พงศ์
2. นางนันทิยา  คะเชนทร์ชาติ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  บำรุงไทย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อนุวัฒนวารี
 
1. สิบเอกกาญจนา   โยธายุทธ
2. นายภัทร  ภู่ศิริ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายชาญชนก  ทรรพสุทธิ
2. นายเมกวิน  เมธีวรรณกุล
 
1. นางโยษิตา  ยงดี
2. นายยุรนันท์  ศรีสุระ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายกฤติน  จ่าภา
2. นายวัชรพล  ศรีสุวรรณ์
 
1. นายสวรรค์  ดวงมณี
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวมนัสนันท์  จันทร์กลาง
2. นางสาวอัญชลี  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวแก้วฤทัย   วันนิจ
2. นางสาวจุฬาภรณ์  กาญจนสีมา
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณภัทร  ขันติโชติ
2. นายบูรพา  เจริญวัฒน์
 
1. นางอัจฉรา  อมะรักษ์
2. นายอุเทน  เจริญภูมิ
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ก้องเสียง
2. เด็กหญิงปฐมาพร  อักษรศรี
3. เด็กชายพีรณัฐ  กำลังเหลือ
 
1. นางน้ำเพชร  กระต่ายทอง
2. นางเด่นเดือน  ประวิตรวงศ์
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. นายธีรินทร์  ชาลีพุทธาพงศ์
2. นางสาวปนัดดา  เบ็ดกระโทก
3. นายภูมินทร์  จารย์โพธิ์
 
1. นางลภัสฎา  จีรฤทธิพล
2. นางสาวกัลยารัตน์  ศิริมาเทพ
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวปุณยาพร  เสริมอิทธิวงศ์
2. นางสาวมนัญชยา  สายคติกรณ์
 
1. นายวรเดช  ทุมมะชาติ
2. นางสาววัลภา  เข็มสันเทียะ
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขอพลอยกลาง
2. นายนราศักดิ์   ภักดีกลาง
3. นายวิทยากร  พงษ์แพนศรี
 
1. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
2. นายสมยศ   โคตรบรม
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐพงษ์   ขอพลอยกลาง
2. นายวุฒินันท์  ก้อนทองดี
3. นายสมปราชญ์  ดีจอหอ
 
1. นายสมยศ   โคตรบรม
2. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจอมใจ   จงกลาง
2. นายธรรมนาถ   แซ่ตั๋น
3. นางสาววิมลสิริ   ย่ามกลาง
 
1. นายกิตติภพ  เพชรทิม
2. นางสาวเนตรนภา   วิเศษสมบัติ
 
94 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาววนิดา  บุญทา
2. นางสาวอารีรัตน์  แนบกลาง
3. นางสาวเบญญทิพย์  รัตนแสนสี
 
1. นายประคอง  ขามจะโปะ
2. นางสาวกัญญาณี  หมายนามกลาง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรภัทร  จารุวัฒน์วงศ์
2. เด็กชายนราธิป  แยบสูงเนิน
3. เด็กชายนวพล  เชื้อขุนทด
 
1. นายนนท์ธวัฒน์  เจริญสวัสดิ์
2. นายสมภพ  สมดี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมะค่าวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  การเร็ว
2. นายวิษณุ  ช่วยงาน
3. นายสุริยา  แฟพุดซา
 
1. นายถาวร  หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์  ศรีสุพัฒน์
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงคฑามาศ  มวยขุนทด
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีโมรา
3. เด็กหญิงศิรดา  อ่วมขันธ์
 
1. นายเกื้อ  สิริการ
2. นางสาวทิฆัมพร  ศรีวัฒนพงศ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสุขวิทยา 1. นางสาวทิวาพร  คำกลาง
2. นางสาวเพชรรัตน์  สมัญญา
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บีพิมาย
 
1. นางวิไลวรรณ  เสริมพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  พงษ์พิมาย
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สู้ศึก
2. เด็กหญิงญดาพิศุทธิ์  ตันวรรณรักษ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  ทองดีนอก
4. เด็กหญิงวิภาดา  ทองวิไล
5. เด็กหญิงศศิธร  ราชาดี
6. นางสาวอภิญญา  กงสะเด็น
 
1. นางดวงใจ  จงพาภพ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายตฤณภัทร  พลจันทึก
2. นายธีรเดช  แก้วโคกสูง
3. นายนนทวัฒน์  ค้ากระบือ
4. นายภาคิน  อำรุงจิตชัย
5. นายอภิพรชิต  โกรัตน์
6. นายเกียรติศักดิ์  ยังสันเทียะ
 
1. นายภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
2. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
3. นายปรีชา  ขอวางกลาง
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บำเรอกลาง
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์   เพียงธรรม
3. เด็กหญิงนฤมล  สิริจามร
 
1. นายบรรยง  ทั่งกลาง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชุลีกร   เย็นกุล
2. นางสาวอรพิม  ศิลปะ
3. นายอุเทน   ปล้องพุทซา
 
1. นายบรรยง  ทั่งกลาง
2. นายศักดิ์หิรัญ   จันทร์แก้ว
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายปิติชัย  รักมงคลตระกูล
2. เด็กชายพิชฌ์  พุทธมาตย์
3. เด็กชายโชติชนิต  สุขขาวพงศ์
 
1. นางบังอร  แก้วพะเนาว์
2. นายบุญลือ  ชาญโพธิ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวจันทนิภา   จิตรกลาง
2. นางสาวบุษกร  แครงกลาง
3. เด็กหญิงอารียา   จันทร์กระจ่าง
 
1. นางทิพวรรณ  ทั่งกลาง
2. นางนิตยา  จิตรละม่อม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต้อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงกิติยากร  ย่อยฉิมพลี
3. เด็กหญิงภาวิไล  บุญช่วย
 
1. นางวิไลวรรณ  สัตถาผล
2. นางฉมารัชญ์  สุขเกษม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณิชนันทร์  นากระโทก
2. นางสาววรรณพร  ถิ่นโคกสูง
3. นางสาวโอบอ้อม  กลับมาอนุรักษ์
 
1. นางบุปผา  โสระวงค์
2. นางสาววรรณี  กรรณทิพย์สกุล
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงวิมลพรรณ  เตโชคิพัฒน์ภาคิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งจิตร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งสระเกตุ
 
1. นางวรรณา  ทิพย์จันทร์
2. นางพรทิพา  เทียนถม
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นางสาวชลลดา   เชาว์กลาง
2. นางสาวอณัตตา   โกนพิมาย
3. นางสาวเมธาวี  ศรีมงคล
 
1. นางเบญเจริญ   แก้วประกอบ
2. นางสาวอุไรวรรณ   ดอกหว่านกลาง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ย่านจอหอ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะวาลา
3. เด็กหญิงอริสา  ฉันงูเหลือม
 
1. นางวรรณา  ทิพย์จันทร์
2. นายดิเรก  หมอยา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวนภัสสร  อุบลโพธิ์
2. นางสาวศศิประภา  เกาะกลาง
3. นางสาวเปรมมิกา  พืชทองหลาง
 
1. นางยุวดี  คงสัตย์
2. นางรุจิรา  วงศ์ศักดา
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  ฆ้องนอก
2. เด็กชายพงศธร  แก้วบุญ
3. เด็กชายอติรุจ  คีรี
 
1. นายปรีชา  ขอวางกลาง
2. นายูภูวนารถ  แก้วพะเนาว์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. นางสาวญาณิศา  อื้อจรรยา
2. นางสาวณัฐนันท์  หึกขุนทด
3. นางสาวสิริลักษณ์  โอบโคกสูง
 
1. นางวัฒณา  บุญเทียม
2. นางอุดรทิพย์  ปราบปัจจามิตร
 
113 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เจริญเมืองปัก
2. เด็กชายธีรเดช  ขอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริกร  นพพลกรัง
 
1. นางจินตนา  หวังทอนกลาง
2. นางเดือนเต็ม  ดอกดวง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อดทน
 
1. นางวัชรีพรรณ  แก้วกงพาน
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหิศราธิบดี 1. เด็กชายมงคล  เข็มทอง
 
1. นางวัชรีพรรณ  แก้วกงพาน
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กชายปรีชาพล  อินทร์เพ็ง
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชูตานนท์
 
1. นางสุวาดี  ปานสกุล
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชีโพธิ์
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจีรธนวัฒน์  มุ่งโตกลาง
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นาหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นายรมย์ชัย  บุญชู
 
1. นางสุวาดี  ปานสกุล
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสิริกันย์  น่าบัณฑิต
 
1. นางสคราญตา  ธรรมจารี
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจิรัตยา  ถึงอินทร์
2. นายธารมงคล  จงพึ่งกลาง
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  อึ้งครีวงษ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ขอนโพธิ์
 
1. นายพิชยุชย์  ธีรปรีชาวิศว์
2. นางสาววิไลวรรณ  สาระมู
 
125 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
 
1. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
 
126 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายกิตติเดช  โนคอน
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
 
127 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
 
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายคมสัน  พรหมภักดี
 
1. นายมนตรี  จองรัตนวนิช
 
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายชัยวัฒน์  สิงห์เดชา
 
1. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
 
130 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนกระโทก
2. นายกิตติเดช  โนคอน
3. เด็กชายกิรติกร  ก้อนวิมล
4. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
5. นายคมสัน  พรหมภักดี
6. นางสาวฉัตรฤดี  ไชโย
7. นายชัยวัฒน์  สิงห์เดชา
8. นายฐปนพัฒน์  ธนกิตติพงศ์
9. เด็กหญิงณัฐธยานันท์  คงช่วยชาติ
10. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
11. นางสาวณิชากร  บุษยะมา
12. นายดุลยฤทธิ์  เปียไธสง
13. นางสาวธนาพร  สิทธิเดช
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพ็งพะเนา
15. เด็กชายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
16. นางสาวนารีรัตน์  ถนอมเสรี
17. นายนิรุต  ยวนทะเล
18. เด็กชายปวรปรัชญ์  ปะนาโส
19. เด็กหญิงปิยธิดา  กล้ากลาง
20. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
21. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
22. นายศิรวิทย์  พาประจง
23. เด็กหญิงสุธางศุรัตน์  ศิริวัฒน์
24. นายสุรชัย  ใจหมั่น
25. นายอธิบดี  ศรีโสดา
26. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
27. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
28. เด็กหญิงแสงรวี  ทิพย์โภชนา
29. เด็กชายโชคทวี  พ่วงชาวนา
30. เด็กหญิงไอรินลดา  นิราศทะเล
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
3. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
4. นายศิริชัย  ม่วงไตรรัตน์
5. นายชลิต  สุริยะสกุลวงษ์
6. นายอนันต์  เพียรเกาะ
7. นายมนตรี  จองรัตนวนิช