รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 2
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. เด็กชายรุจเนตร  ศิริคำ
2. เด็กชายสัมพันธ์  มาลัยเงิน
 
1. นางพัชนิลญา  เพิ่มพูน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 1. นายพัฒนา  ปุยไธสง
2. นายวินัย  นาเมืองรักษ์
 
1. นายสมสมัย  ชัยลด
2. นายธีรเดช  อนันตชัยกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวจันทมณี  พริกจำรูญ
2. นายอิทธิพล  แสงแก้วพะเนาว์
 
1. นางสายใจ  คำหาญพล
2. นางสาวยุวรี  จีนทองหลาง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายธนิตพล  สีโสดา
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงสุกฤตา  พลานชัย
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทิศกระโทก
2. เด็กชายนพล  ทิศกระโทก
 
1. นายประยุทธ  ช่างเกวียน
2. นางสาวนภาพร  ชัญญาสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพล  ยงสืบชาติ
2. นายกสาต์  ปงสุวรรณ์
3. เด็กชายจิตติ  ศรีน้ำคำ
4. นายจีพงศ์  แสนพล
5. นางสาวฉัตรลัดดา  จันมา
6. นายชัชวาล  อ่องสันเที๊ยะ
7. เด็กชายณัฐพล  แสงจันทร์
8. นายธนกฤต  สุขุมามาศ
9. นายธนพล  สุกตุม
10. นางสาวนุศรา  โฮตา
11. นางสาวบุษยา  คล่องการ
12. นายปรินทร  ทินกระโทก
13. เด็กหญิงปวัณนกร  พินิจด้วง
14. นายปัทมากร  กองสีหา
15. เด็กหญิงพลอยสวย  ปัจวงศ์
16. เด็กชายพีรพล  โสรัยยะ
17. เด็กชายพีรภัทร  ถั่วกระโทก
18. เด็กชายพีรภัทร  เพียรสร้างสรรร
19. นางสาวภควดี  วาปีสัง
20. นายภาณุวัตน์  เทียบแก้ว
21. นายภาวิน  เย็นตั้ง
22. นางสาวมณี  เสระ
23. นายมรรควัฒน์  สวาสโพธิ์กลาง
24. นายยุทธชัย  นนกระโทก
25. เด็กชายวรวุฒิ  ฉันงูเหลือม
26. เด็กหญิงวิาสลักษณ์  รุ่งพิมาย
27. นายสราวุธ  คำกอง
28. นางสาวสาวิตรี  จิตเฉลียว
29. เด็กหญิงอนุตตรี  วิไธสง
30. เด็กหญิงอรุโณทัย  เกียนสุงเนิน
 
1. นางสาวนภาพร  ชัญญาสวัสดิ์
2. นายสุรัตน์  ประคำ
3. นายดนุศาสตร์  ศรีพล
4. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
5. นางสาวกัลยวรรธ์  พิมสงเคราะห์
6. นายจิตรกร  เด่นกลาง
7. นางสาวยุวดี  โพธามาตย์
8. นางสาวชลดา  ใช้ช้าง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายจีรพงศ์  แสนพล
 
1. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวนุศรา  โฮตา
 
1. นายภัทรวุฒิ  พานิชเลิศ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายชลิต  ทิทา
 
1. นายดนุศาสตร์  ศรีพล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวบุษยา  คล่องการ
 
1. นายดนุศาสตร์  ศรีพล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายยุทธชัย  นนกระโทก
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจงกลาง
 
1. นายสุรัตน์  ประคำ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ฤาเดช
2. เด็กหญิงทักษพร  มณีภาค
3. เด็กหญิงพลอยสวย  ปัจวงศ์
4. เด็กหญิงสุธิดา  แทบทาม
 
1. นางสาวปางคณา  ชำนิประโคน
2. นางสาวกัลยาวรรธ์  พิมสงเคราะห์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงยมลพร  อุ่นดีมะดัน
2. เด็กหญิงยมลภัทร  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชาคร  คุ้มไพทุลย์
2. เด็กหญิงรื่นฤดี   ผมน้อย
 
1. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
2. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เหล็กอยู่มะดัน
2. เด็กชายอรรถพล  มนทองหลาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นางสาวธันยนันท์  ป่าสลุง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายชณชล  หมั่นคง
2. เด็กหญิงปวีณา  ทมกระโทก
 
1. นายวินัย  หนุนกระโทก
2. นางปาริทัศน์  นิลยอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายกมลชาติ  โหนทองหลาง
2. เด็กชายพิทยาธร  เพ็งชื่นมะดัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายธัญพิสิษฐ์   อ่อนศรี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายณัฐ  สระทองหลาง
2. นายศิริศักดิ์  แดงเด่นศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นายวันเฉลิม  เพ็ชรพล
2. นายสุรชาติ  แดงเด่นศรี
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายยสินทร  วันทะมาศ
2. เด็กชายอิทธิพล  เกตุหมื่นไวย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โยไทยหาญ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  อ่อนศรี
2. นายวินัย  หนุนกระโทก
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กชายบูรพา  แต้มสูงเนิน
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นนทะดี
3. เด็กชายอนุเทพ   ตั้งศุภชัยกุล
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย  วงณรา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  แพงลุนหล้า
2. นายประวิทย์   แสงกล้า
3. นางสาวอรวรรณ  รั้งกลาง
 
1. นางสาวศรัญญา  พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์  เมี้ยนจินดา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จิตกาหลง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พุกรอด
3. เด็กหญิงอภิชญา  หงษ์แปลง
 
1. นางรัตนา  ศรีจันทึก
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กรวยทอง
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  กาศกระโทก
 
1. นายธนายุทธ  ฐิตะสาร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. เด็กชายจีรพงศ์  ลาน้ำคำ
 
1. นายเฉลิมชัย  แสนพรมราช
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นายยุทธนา  เดชภาณุวัฒน์
 
1. นายวุฒิชัย  ป้ำกระโทก
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. เด็กชายครรชิตพงษ์  ตะวงษ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เกริ่นสระน้อย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. นางสาวเกตุวดี  แต้มกระโทก
 
1. นายวุฒิชัย  ป้ำกระโทก
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ถอยกระโทก
 
1. นายวัลลภ  ด้วงมุขพะเนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายปรีชา  อ่อนคำ
2. เด็กชายวิษณุ  เทากระโทก
 
1. นายนราศัย  ศิริพันธุ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายสิทธิชาติ  ฤทธิกูล
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายวัฒนา  นนกระโทก
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญถูก
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 1. นายจิรยุทธ  จันทร์สะอาด
2. นายชัชนันท์  สิงห์คาร
3. นายชาญณรงค์  แก้วโต
4. นายธีรภัทร  ใต้สันเทียะ
5. นายธีรวุฒิ  เสนนอก
6. นายพิชิต  กรำกระโทก
7. นายพิเชษฐ์  พุ่มพฤกษ์
8. นายมนตรี  หมู่ทองหลาง
9. นายอภิศักดิ์  สวาสโพธิ์กลาง
10. นายอรรถพร  มนปาน
11. นายอัครพล  แก้วมะเริง
12. นายอัษฎาวุธ  ชานันโท
 
1. นายศิริชัย  สุวรรณปักษ์
2. นายประกอบชัย  สวาสโพธิ์กลาง
3. นางสาววิไลจิตร  ศรีพาณิชย์
4. นางจิราภา  ศิริภูมิ
5. นายภิรวัฒน์  นะรีรัมย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายกีรติ  ผ่องจิต
2. นางสาวดวงฤทัย  เสนกลาง
3. นายอัสนี  สังฆรัตน์
4. นายเกียรติยศ  สารากุล
 
1. นายนันทภูมิ  ถนอมพลกรัง
2. นายสมปอง  เชื้อจีน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เบอร์ขุนทด
 
1. นายดุริยศิลป์  วรรณา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณยู  วงศ์เชวงทรัพย์
 
1. นางธัญวรัตม์  โคตรบรม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  โนนกลาง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  จงเหนี่ยวกลาง
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินตรา  บาตรโพธิ์
2. เด็กหญิงชลกานต์   แก้วกลาง
3. เด็กหญิงนริศรา  จันขุน
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ก่ำมะเริง
5. เด็กหญิงศุทธินี  จั้นอรัญ
6. เด็กหญิงเมษา   มาจันทร์
 
1. นางวาสนา  จ่างโพธิ์
2. นางสุวดี  ไตรรงค์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นางสาวกาญนาพร  พันธุวงค์
2. นางสาวมาริสา  เล็งกลาง
3. นางสาวอุบล  ทรวงโพธิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ชลอกลาง
2. นางรัศม์ชญาณ์  เทียมสุจริตชน
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 1. นายธนสุทธิ์  ปานเกิด
2. นายสารัฐ  ไกรศร
3. นายเจษฎา  อบกลาง
 
1. นางสาวมัณฑนา  เข็มสว่าง
2. นางปราณี  หงษ์ทอง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  พรมพาน
 
1. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณิน  ศรีสุขพะเนาว
2. นางสาวจุดารัตน์  แทวกระโทก
3. นางสาวจุดารัตน์  แทวกระโทก
4. นางสาวชลลดา   รักมิตร
5. นางสาวชุติกาญจน์  นิลมณี
6. นางสาวญาดา  รุ่งเรือง
7. นางสาวธิดารัตน์  โสพะเนาว์
8. นางสาวสุดารัตน์  รัตนะวิชัย
 
1. นางปรางค์ทิพย์  วัชระคุปต์
2. นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก
 
48 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. นางสาวชลลดา   จันทะพัน
2. นายอัครพล  คำพิทูล
3. นางสาวอาภัสรา  แสงมุงคุล
 
1. นายสมพร  จงจอหอ
2. นายอุทัย  เหตุผล
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แบบกระโทก
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จิตประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัตติกาล  บุตรสิงห์
 
1. นางสุพรทิพย์  บุญสุขวีระวัฒน์
2. นายสมพร  จงจอหอ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กชายชัยอนันต์  มูลจังหรีด
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ชาญดีพะเนา
 
1. นางนินนาท  แนบกระโทก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงทาริกา  โพธิ์ปานพะเนา
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 1. นางสาวเกษศิรินทร์  อู่เสือพะเนา
 
1. นายสิทธิพร  ทุมสงคราม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  ศรีษานาราช
 
1. นางสาวศญามน  ยินดี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ถาดทอง
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  อำมาตย์ไทย
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไกรกลาง
3. เด็กชายธีรพล  เพียรไธสง
4. เด็กชายนพวงศ์  ศิริปุระ
5. เด็กชายพลพล  พิศเพ็ง
6. เด็กชายภัทรพล  เมืองดี
7. เด็กชายสหรัถ  ลิมปนเวทย์สกุล
8. เด็กชายอวิรุทธ์  ขันตี
 
1. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
2. นายอำนาจ  ปัจจัยตา
3. นายพานเงิน  ศรีสุข
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายคมกฤช  ฤทธิ์ไธสง
2. นายครรชิต  ชินวงศ์
3. นายชวลิต  แซ่ซื้อ
4. นายประกฤษฎิ์  บัวซา
5. นายภูวนัย  หนูแก้ว
6. นายเฉลิมชัย  มาขาว
 
1. นายมนตรี  ปนสันเทียะ
2. นายไกรสร  เรืองเวชภักดี
3. นายสมปอง  ทะยอมใหม่
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  งามตรง
2. นางสาวปภัสรา  แสนคำ
3. นายภัทรพงษ์  ปักกะตา
 
1. นางรำไพ  วันไธสง
2. นางประสพ  ธนะสูตร
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายวีรพล  ตาดไธสง
2. นายสนธยา  เจียงวงค์
 
1. นายเฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
2. นางสาวลลิตา  มูลหา
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นามวิเศษ
2. เด็กหญิงจุรีรักษ์  สายสุด
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีหะ
4. เด็กชายภควัตร  วรรณศิริ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญรอด
6. เด็กชายเอกราช  ชาชมราษฎร์
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นายนิธิพงษ์  ในกระโทก
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นายคมกฤช  คงกลาง
2. นางสาวดวงดาว  คันกลาง
3. นายดำรง  ด้วงมุขพะเนาว์
4. นายพลวิทย์  ศรีหาชารี
5. นายศรายุทธ  บุญคำ
6. นายสันติภาพ  นนเมืองแด
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางจินห์จุฑา  พิมพา
3. นางญาณิศา  พลแดง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวพัชรา  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวศิรินธร  กันษา
3. นายไตรทศ  วันละดา
 
1. นางละเอียด  พงษ์ภักดี
2. นางญาณิศา  พลแดง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรพัฒน์  แก้วบูโฮม
 
1. นายอนันต์  ดามะดัน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  มนตรีชัย
2. นางสาวมณีรัตน์  จุลโลบล
3. นางสาวสุวรรณี  ก้อนแก้ว
4. นางสาวอมิตรา  สบายใจ
5. นางสาวอินทุอร  เสียงล้ำ
 
1. นายธีรวัฒน์  ชาวชอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิฏ  เลื่อยกระโทก
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุณหปักษ์  เทียมทะนงค์
2. เด็กหญิงธินัทดา  หอยสังข์
3. เด็กหญิงพิมณพัช  ราชัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
2. นางปนารีย์  เทนอิสสระ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์  สุขเกษม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงมาลา
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปี้ยจุ้ย
2. เด็กหญิงอรดา  ปุผาทาโน
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
2. นางพิศมัย  บุญซำ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายพชรพล  ศรีวิชา
2. นางสาวศศิธร  เพิ่มคำ
 
1. นายพิชิต  ศิลาจันทึก
2. นายสหพันธ์  เปาจันทึก
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กชายภูมินทร์  ปัจยะโคนัง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  แสงเพชร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  หวดไธสง
 
1. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
2. นางสาวจุฬาภรณ์  ทนุศิริกุล
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ยอดบุญมา
2. นายบุตรดี  สุพานิช
3. นายปริวัตริ์  กรอบมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  บุญซำ
2. นางธีระนุช  ชาวชอบ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. นายปิยะพันธ์  มั่งคั่ง
2. นายภานุวัฒน์  อักขะแก้ว
3. นางสาวรุ่งระวี  ทองชา
 
1. นางกรณิศา  พลเยี่ยม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เปลกไธสง
3. เด็กหญิงเรวดี  สุวรรณมาลัย
 
1. นางพิศมัย  บุญซำ
2. นางสาวพัชณียา  หานะพันธ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวมณธิดา  ชื่นนอก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พัดทะเล
 
1. นายสมพงษ์  แสงทองสกาว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายอภิศักดิ์  พาขุนทด
 
1. นายทรงศักดิ์  จิตติมณี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายประมุข  ปัตถาติ
2. นางสาวสินีนาฎ  ตากระโทก
3. นายเสถียร  เพราะกระโทก
 
1. นายนาวา  โขนกระโทก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 53.3 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงสุนิสา  เพลินกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายศุภกิจ  กาวกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายอานนท์  เจิมกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายศุภกิจ  กาวกระโทก
 
1. นางสาวนันทสรณ์  สุทธิธรรมากุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. สิบเอกสมเกียรติ  ดุริยศาสตร์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกรนันท์  อยู่ทะเล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนือกกระโทก
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสำโรง
4. เด็กชายจิรพงศ์  สุขใจ
5. เด็กชายทิวากร  แป้นศรี
6. เด็กชายนพรัตน์  เจนผักแว่น
7. เด็กหญิงลลิตา  เชื้อจอหอ
8. เด็กชายศุภวัฒน์  แกมกระโทก
9. เด็กชายสิปปกร  กล่ำจะโป๊ะ
10. เด็กหญิงเนตรทิพย์  ไทยจังหรีด
 
1. นางศุจินันท์  ฉลาด
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวจิรัชยา  ไม้เลิศ
2. นางสาวทิวานันท์  กักจัตุรัส
3. นายธนโชติ  กองทรัพย์
4. นางสาวนรี  เงินโต
5. นางสาวศุทธินี  วรัทกฤต
6. นายศุภกิต  เนื้อนาค
7. นายศุภิชัย  ดึงกระโทก
8. นายสิทธิ์ธาน  โมด่านจาก
9. นายอภิวัฒน์  ยศกระโทก
10. นางสาวอรวรรณ  ไหมกระโทก
 
1. นางภาวนา  มาลา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายตะวัน  ขุมรัตนนันท์
2. เด็กหญิงพิชญา  เอิบผักแว่น
3. เด็กหญิงเมธินี  ตากระโทก
 
1. นางสุจินดา  ชุดไธสง
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายพิศิษฐ์  โพธิ์เงิน
2. นายสรศักดิ์  แก้วแสน
 
1. นายณัฏฐชัย  ฉลาด
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  บุญช่วย
2. เด็กหญิงนาถอนงค์  ปลอดกระโทก
3. เด็กหญิงบุษญา  นันทไพร
 
1. นางสาวอังคณา  แนบสำโรง
2. นางสาวสุภาพร  เคนซาพู
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงนพสรณ์  พึ่งแก้ว
2. เด็กหญิงพัฑฒิดา  บุญมีรัตน์
3. เด็กหญิงภัททิยา  กรุงละ
 
1. นางนทิพญดา  บุญเลิศ
2. นางธิติมา  โพธิ์รัศมี
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวกัญรัตน์  ขับผักแว่น
2. นางสาวมารีรัตน์  เป้กระโทก
3. นางสาวอุมาพร  ประดิษจา
 
1. นางวิไลวรรณ  พิณพิมาย
2. นางสมนึก  เปรมจิต
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บองกระโทก
2. เด็กหญิงภิรดา  นวนทองหลาง
3. เด็กหญิงอิสราพร  ศิริกำเนิด
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุกใส
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวพณิชา  เซ็นกระโทก
2. นางสาวพรสวรรค์  ตากระโทก
3. นางสาวสุณดา  หวดสันเทียะ
 
1. นางประทุมรัตน์  ไพรสันเทียะ
2. นางอุไรลักษณ์  เจริญทนัง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชร์กระโทก
 
1. นางสาวณัฐพร  เจียกกระโทก