รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 3
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์สำโรง
2. เด็กชายอิศราพงษ์  มาสาท
 
1. นายสมชัย  วรธงไชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายมังกร  ศิริเมฆา
2. เด็กชายวรวุฒิ  ตามสันเทียะ
 
1. นางสายสุดา  สละ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกานต์รวี   ซอจะโปะ
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ท่วมตะคุ
3. เด็กหญิงมุกสกุล   สินทูล
4. เด็กหญิงศิวพร   จันทร์สันเทียะ
5. นางสาวอภิญญา   ศรศรี
 
1. นายอภิชัย  พุทธรักษา
2. นายเอกนัยน์  ดำริห์สระน้อย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  กุเวรไตร
2. นายทัศพร  ใยพันธ์
3. นางสาวนัฐฐินันท์  ระวังสำโรง
4. นางสาวปฏิมากร  ปั่นสันเทียะ
5. นางสาวสุรีย์พร  หัดครบุรี
 
1. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
2. นางสาววิรัญญา  เลิศนราพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงพัชรภีร์   ปนตะคุ
2. เด็กชายอลงกรณ์  สดศรีประเวศ
 
1. นางจินรัตน์  พิทยาบูรณ์
2. นางสาวเสน่ห์  ฉวยกระโทก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวนฤเนตร  วงศ์เมือง
2. นายอุดมศักดิ์  เทียนกระโทก
 
1. นายรุ่งเพชร  ถามูลแสน
2. นายอุเทน  ดีดศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงมัลลิตา  พอกสนิท
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวศุภรัตน์  ไชยจังหรีด
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายอนุชิต  กลิ่นจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  เพชรประไพ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายชัยชนะ  ฉานครบุรี
 
1. นายสิทธิโชค  บำรุงชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วประทุม
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวกรรณิกา  ยินดีรัมย์
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  วรรณปะโค
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายธนากร   บุญทรัพย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายชิตฌาน  ปุลาสะโต
2. เด็กหญิงศศิประภา  บุญบำรุง
 
1. นางสาวราตรี  พาลาด
2. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   มะโนธรรม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวปิยะดา  แปลงดี
 
1. นางสาววรินทร  ไชยงาม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายธิมากร  สาคร
2. เด็กชายสถาพร  เกษกุล
3. เด็กชายอนุชา  เพ็ชรพินิจ
 
1. นายศิริวัฒน์  ใหญ่กระโทก
2. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายรัฐธรรมนูญ  อ้อมชมภู
2. นายศราวุธ  สมพงษ์
3. นายเกรียงศักดิ์  สีดาน้อย
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61.7 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  โจทย์กิ่ง
 
1. นายวรวิทย์  อโหสิประชา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  คำอาจ
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลื่อม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวสุทธยา  พลคำแก้ว
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลื่อม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวกุลณัฐ   จันทรทิพรักษ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  ขยันขาย
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายคฑายุทธ์   ยศสระน้อย
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
2. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
3. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
4. เด็กชายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
5. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
6. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
7. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
8. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นางสุวพิชญ์  ประจิต
2. นายไอสูรย์ปิยธร  จุฑาธรรม
3. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
3. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
4. เด็กหญิงจณิสตา  เสียมกระโทก
5. นางสาวณัฐพร  ขยันขาย
6. เด็กชายตะวัน  รินกระโทก
7. เด็กหญิงปณิสรา  รุนกระโทก
8. เด็กชายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
9. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
10. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
11. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
12. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
13. นายอนุสิทธิ์  มะโน
14. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
15. นางสาวโสภิดา  จรรยา
 
1. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
2. นายพิสิษฏ์  ชาวเสมา
3. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
4. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริชัยคีรีโกศล
3. เด็กชายกิตตินันท์  โจทย์กิ่ง
4. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
5. นางสาวณัฐพร  ขยันขาย
6. เด็กชายตะวัน  รินกระโทก
7. เด็กชายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
8. นางสาวภัทรสุดา  อ้นกระโทก
9. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
10. นางสาวศิริพร  ธรรมตะคุ
11. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
12. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
2. นางสาวสุวรรณา  พลอยกระโทก
3. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
4. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  รุมสำโรง
2. เด็กชายพงศธร  บรรดอน
3. เด็กหญิงพรรณพษา  คำมูล
4. เด็กชายภานุพงษ์  รังจะโปะ
5. เด็กหญิงสิริวัน  แปลนดี
6. เด็กชายสุทธิรักษ์  สร้อยสำโรง
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา 1. นายณัฐพงศ์  กร่างปรีชา
2. นายธนากร  หัสสะครบุรี
3. นายนัฐพล  ฤทธิ์กระโทก
4. นางสาวพิมวิไล  ไหวจังหรีด
5. นายยศกร  ตามครบุรี
6. นายอาทิตย์  กว่างสนิท
 
1. นายชลาพล  ลาภมาก
2. นายกฤษฏ์  เตร่พิมาย
3. นางนภัทร์ณัชชา  ศิริศรีบริรักษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายกฤษดา   เชยฉิมพลี
2. นายคเชนทร์   ตรีฉิมพลี
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ชอบพรมราช
4. เด็กชายจีรศักดิ์   เกตุนอก
5. นายชัยวัฒน์   สนสระน้อย
6. นายณัฐพงษ์   สุขตะคุ
7. นายณัฐพล   ยอดจะโปะ
8. นางสาวณัฐสุดา   สิงห์ดอน
9. เด็กชายทรงศักดิ์  สุขตะคุ
10. นายธนกฤต   ถนอมทรัพย์
11. นางสาวธนภรณ์   ชอบพรมราช
12. นายธนากร   บวชดอน
13. เด็กชายธนากร   สินปรุ
14. นายนพนัย   ร้อยฉิมพลี
15. เด็กหญิงนรกมล   แสนฉิมพลี
16. นายนัทธพงศ์   แปลกจังหรีด
17. นายพงศกร   ถวัลย์วีระวงศ์
18. นางสาวพิมพ์ลภัส   ชิดสระน้อย
19. นายพิสิฐ   ปรุงกระโทก
20. เด็กหญิงภิชชาพร   หอมขุนทด
21. นางสาวรัตนาพร   นอสูงเนิน
22. นางสาววิภาพร   รมยาคม
23. นายวีรภัทร   คมสำโรง
24. เด็กชายวุฒิชัย   ทำน้องดี
25. เด็กชายสมบัติ   ศิลปสิทธิ์
26. เด็กชายสหภาพ  ออมพรมราช
27. นายสิทธิโชค   ยิ่งยง
28. เด็กหญิงสิรินทิพย์   สังข์ดอน
29. เด็กชายอนุวัฒน์   รมยาคม
30. นายอภิชัย   ชูทอง
31. นายอวิรุทธิ์   ดอนจังหรีด
32. นายเฉลิมเกียรติ   ทุมจังหรีด
33. นางสาวใจงาม  บุญคำ
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
2. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
3. นายมานะ  พิณจะโปะ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สังข์ลาย
2. นางสาวกัญญารัตน์  สำเนียงเพราะ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนกระโทก
4. เด็กหญิงคีตภัทร  แสงสุขสว่าง
5. นางสาวจริญญา  จงฝังกลาง
6. เด็กชายจักรพงษ์  ไปนี้
7. เด็กหญิงชลธิชา  บัวลีวัน
8. นางสาวณิชาภัทร  แต้มครบุรี
9. เด็กชายดนุพล  พรมศรี
10. นางสาวทานตะวัน  ชาวสวน
11. เด็กชายธันวา  เนินสวัสดิ์
12. นายนรินทร์  วิชิตปรีชานันท์
13. นางสาวนฤมล  เสนะ
14. นางสาวนวลวรรณ  แต้มงาม
15. นางสาวนัทฑริกา  บำเพ็ญพงษ์
16. นายนันทวัฒน์  ทาทม
17. เด็กหญิงนิชาภา  ยวงเพชร
18. เด็กหญิงนิภาพร  พลเยี่ยม
19. นางสาวนิศาชล  วงษ์จำปา
20. นางสาวบุษยาคัม  หุบกำปัง
21. เด็กชายปฏิภาณ  เพ็ชรบุรี
22. นายพงศธร  มิ่มกระโทก
23. นางสาวพรสุดา  ชมศรี
24. เด็กชายรณชัย  ดงเสือ
25. นางสาววงศ์วิไล  กลิ่นทอง
26. เด็กชายวิทวัท  เมืองพนอม
27. เด็กหญิงวิลัยพร  บุญทูล
28. เด็กหญิงศศิวิมล  เจียมจันทึก
29. นางสาวสกาวจันทร์  หนันดี
30. นายสัณหพจน์  ม่วงขาว
31. เด็กหญิงสาวิตรี  ช่อทอง
32. เด็กหญิงสาวิตรี  ต้มจันทร์
33. นางสาวสิรินทรา  ดีเอิบ
34. นางสาวสิริลักษณ์  วังสันเทียะ
35. เด็กหญิงสุจิตรา  คำแพง
36. นางสาวสุดารัตน์  เศษสุวรรณ
37. นางสาวสุพรรษา  ปุรา
38. เด็กหญิงสุภาพร  นักปราชญ์
39. นายอธิพงษ์  สนิทนา
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
2. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
3. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
4. นายวิลาศ  ดวงเงิน
5. นายธวัชชัย  สายทองทิพย์
6. นายธีระพงษ์  วงศ์สุวรรณ
7. นางศรีไพร  จันทรชิต
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายนัฐพล  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงภิชชาพร   หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวณัฐฐิกานต์  โฮนกระโทก
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญณดาวิทยา 1. เด็กชายสืบสกุล  ชินสุข
 
1. นายปิยวิทย์  ศรีนนท์นาม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายจารุวิทย์  บุญรุ่ง
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงอคิรญา  เวิดสูงเนิน
 
1. นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  ค้อมกลาง
 
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา  ประธาน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายรัฐพล  อินทรารักษ์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. นายธรณินทร์   พึ่งพานิช
 
1. นางสาวอัจฉรา  แสงเหลือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  แสงสี
 
1. นายจำรูญ  ล้อมกระโทก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวทัดดาว  พ้องงูเหลือม
 
1. นางนิตยา  ทวีผล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายเจตน์สกฤษดิ์  อินทรณรงค์
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นายนัฐพล  แก้ววิจิตร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  บุญลาด
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สังข์ดอน
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  อาบครบุรี
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวจันฐิญา  กาศพรมราช
2. นายจิรายุส  บวมขุนทด
3. นางสาวชนาพร  รมยาคม
4. นางสาวชุติมา  ทองภามี
5. นางสาวญานิสา  สุดโต
6. นายณัฐปพนวิช  วิจริตรจริยา
7. นางสาวตติยาภรณ์  ศรีสำโรง
8. นายธรรมนูญ  พิณสระน้อย
9. นายธีพธนา  ลาสระน้อย
10. นางสาวนนพรรณ  ยอมกระโทก
11. นายนพเดช  สอนจังหรีด
12. นางสาวนันทวดี  ขวดสำโรง
13. นายพงษ์สิทธิ์  พึ่งครบุรี
14. นางสาวพนิดา  ขอมเมืองปัก
15. นางสาวพรญาณี  รัตนตระกูลเดชา
16. นางสาวพรรณปพร  ทรงดอน
17. นายพัฒนพงษ์  ผลจะโปะ
18. นายพีรพัฒน์  ผ่องศาส
19. นายพีรวัฒน์  พึ่งครบุรี
20. นายพุฒรัชฏ์  วิเชียรละไม
21. นายยุรนันท์  ประสพเหมาะ
22. นายศรัณย์  จารนัย
23. นางสาวศิริพิมล  สนิทบุญ
24. นายสหรัฐ  อถมพรมราช
25. นายสาธิต  เครือสูงเนิน
26. นายสิทธิพงศ์  อารีศิลป
27. นางสาวสิริพร  หวานสูงเนิน
28. นางสาวสุกัญญา  แถมสระน้อย
29. นางสาวสุชาดา  เลิศสำโรง
30. นางสาวสุดารัตน์  ญาติตะขบ
31. นางสาวสุดารัตน์  ศรีสงคราม
32. นางสาวสุธิตา  วุฒิพงษ์ปรีชา
33. นางสาวสุนันทา  สุขเกษม
34. นางสาวสุภกาญจน์  ปริศนา
35. นางสาวสุวนันท์  คูณเกษม
36. นางสาวสุวิมลวดี  มาสำโรง
37. นางสาวอภิชญา  โพนศรี
38. นายอาทิตย์  แสงอรุณ
39. นายอิสรพงษ์  นามจินดา
40. นางสาวเกตุวดี  ญาติตะคุ
 
1. นางสาวกลิ่นผกา  ทับทิมธงไชย
2. นางพรรณพิมล  บูรณ์กุศล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  วันดี
2. เด็กหญิงญาตาวี  ศรีสุข
3. เด็กชายตรัยภูเบศ  มุ่งเขตกลาง
4. เด็กชายปฎิภาณ  เพ็ชรบุรี
5. เด็กหญิงวรัญญา  ศิริโชติ
6. เด็กหญิงศุภกิตติ์  กันภัย
7. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงกระโทก
8. เด็กหญิงอารียา  กลอนกลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  วิชัด
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณ์ธิดา  หอมกลาง
2. นางสาวช่อผกา  รากกระโทก
3. นายธาวิน  เจตนเสน
4. นายธีระวุฒิ  เหงี่ยมครบุรี
5. นายธีระศักดิ์  เรืองกระโทก
6. นายวีรภัทร  นาทุ่งมน
7. เด็กชายศุภกิจ  กลิ่นอบเชย
8. นางสาวอนัญญา  ขอนกระโทก
9. เด็กหญิงอารยา  อ่วมกระโทก
10. นางสาวเพ็ญนภา  ปิ่นกระโทก
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ชวนสรรค์
2. นางสาวปนัดดา  ศรีแจ่ม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จุลกระโทก
2. เด็กหญิงบุษกร  แสไพศาล
3. เด็กหญิงบุษยพรรณ  มงคลสำโรง
4. เด็กหญิงปรียาภัทร  แซ่โง้ว
5. เด็กหญิงพนิดา  คำแก้ว
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยื่นกระโทก
7. เด็กหญิงอธิศรี  สืบค้า
8. เด็กหญิงอัญชลี  งามกระโทก
 
1. นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นางสาวดวงกมลชนก  บุญช่วย
2. เด็กหญิงดารินทร์  ทราบพรมราช
3. เด็กหญิงธนิชฏา  อินกิ่ง
4. นายธาดา  งามศรีประดิษฐ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  รักตะขบ
6. นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์จะโปะ
 
1. นางสายพอ  บัวผัน
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กหญิงจินตนา  พันแสง
2. นายธนาธรณ์  แอบกระโทก
3. นายธเนศวร์  เสยกระโทก
4. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีคำมื้อ
5. นายภานุวัฒน์  นอกสำโรง
6. นายมนตรีเสริฐ  เสริฐกระโทก
7. นายมนต์มนัส  พิศาลวนิชย์กุล
8. นางสาวรังสิมา  จันคำจร
9. นางสาววรานันทร์  เรืองกระโทก
10. นางสาววันสิริ  ล้อมกลาง
 
1. นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวดารารัตน์  บุญเพ็ง
2. นางสาวธนัชพร  สุมาลี
3. นายธนาดุล  โนใหม่
4. นางสาวรัตนากร  จงรวยกลาง
5. เด็กชายวรัญญู  หลงสุข
 
1. นางสาวนันทัชพร  จงปลื้มปิติ
2. นางสาวจันจิรา  กรงกระโทก
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 1. นายยุทธนา  หัสสระน้อย
2. นายเพ็ญเพชร  เพ็ญเกตุ
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 70.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สาบกระโทก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทรแปลง
3. เด็กชายดนุพัฒน์  ลาดกระโทก
4. เด็กชายธนพงษ์  สาละ
5. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญจาก
6. เด็กชายวาคิม  คัชนะแสง
7. เด็กชายศุภชัย  เดชบุรัมย์
8. นายอภิสิทธิ์  สังเกตกิจ
 
1. นายศรีคิง  แสงพรม
2. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกัมพล  เชื่อมรัมย์
2. นายชลธร  รักษาธรรม
3. นายตระการ  ศรีภา
4. นายธนวัฒน์  ลาดกระโทก
5. นายภัทรพล  สุขดี
6. นายภานุพงศ์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสพโชค  โตเหมือน
2. นายศรีคิง  แสงพรม
3. นายอดิศักดิ์  มือขุนทด
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวชนิดาภา  ศรีระชัย
2. นางสาวพลอยไพลิน  สีทองหลาง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพรักษา
 
1. นางสาวจิรภา  กกกลาง
2. นายศิริชัย  หาคุ้มคลัง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวขวัญใจ  จูมคำ
2. นางสาวจิราภา  ฉัตรจังหรีด
3. นางสาวสายฝน  จรกระโทก
 
1. นางสุวรรณี  อินธิแสง
2. นางญาณันธร  ปัดสาโก
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  ไสยศาสตร์
2. เด็กชายสิรวิทย์  ตราพระสำโรง
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรวงศ์
2. เด็กหญิงปรารถนา  สุดสำโรง
 
1. นางสุจิตรา  อนันตนมณี
2. นายธนกร  ทองสัมฤทธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. นายปรินทร์  บูรณ์กุศล
2. นางสาวรุจิรา  รอดนอก
 
1. นางกนกวรรณ  บุญวิจิตร
2. นางจุฑามาศ  มีกุดเวียน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กชายนิวัฒน์  สงกรานต์
2. เด็กชายบรรพต  สีดา
 
1. นางพัทธ์ธีรา  เอ็ดเวิร์ดส์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยรัมย์
2. เด็กหญิงระวีวรรณ  มหาเวช
 
1. นางสาววรัติญา  ไพลกลาง
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กชายคมพิทักษ์  นามวงค์
2. เด็กชายอัครพล  เนินสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โนดไธสง
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  นามสุวรรณ์
 
1. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาววราพร  จุคำศักดิ์
2. นางสาวศุภลักษณ์   โพธิจักร
 
1. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  จุงพันท้าว
2. นางสาวชนาธินาถ  มหาวัฒนปรีชา
 
1. นางฉัตรภรณ์  พิพัฒน์ชลธี
2. นางดารินทร์  ไวสู้ศึก
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวบุษยมาศ  ศักดานุศาสน์
2. นางสาวอทิติยาพร  ทำนา
 
1. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
2. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  สถาวรินทร์
2. เด็กหญิงพิมรพัทธ์  สมนาม
3. เด็กหญิงมณฑิรา  อุ่นเหมือน
 
1. นางพิสชา  ยังกระโทก
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวชนิดา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวธิดารัตน์  นามประสพ
3. นางสาวอารีญา  วิมล
 
1. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
2. นางสาวนาจตะยา  นามวงค์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายณัฐวุฒิ  รุ่งศรีนาค
2. นายพงศธร  เหล็กคง
 
1. นางสาวเกษสุมาภรณ์  ทองผากุลธิวงษ์
2. นางพิสชา  ยังกระโทก
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. เด็กชายชวิน  ชื่นชม
2. เด็กชายศุภกฤต  จอยนอก
3. เด็กชายศุภวัฒน์  ตังอนุสรณ์สุข
 
1. นางอารีรัตน์  อังกระโทก
2. นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  เฉียบแหลม
2. เด็กชายจีระศักดิ์  จักรแก้ว
3. เด็กชายศุภกร  ชุลีกราน
 
1. นายมนัส  มีสีผ่อง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระเริง 1. นายนนทนันท์  แก้วใส
2. นายนฤดม  เกาไธสง
3. นายนิกร  ทราบตะขบ
 
1. นายสมมิตร  เครื่องกลาง
2. นางสาวกาญจนา  มีเสมอ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทียบโพธิ์
2. เด็กหญิงวราพร  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีกระสัง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นางสาวจุฑามาศ  คงฮวด
2. นางสาวนุชธิดา  อุ่นผาง
3. นายวรฉัตร  จัดไธสง
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นายปิโยรส  จงใจกลาง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สอนนอก
2. เด็กหญิงธนัชพร  ธีระภัทรกุลธร
3. เด็กหญิงวันนิภา  แทนกลาง
4. เด็กหญิงวิภาวี  ทับพรมราช
5. เด็กหญิงอรัญญา  หนูช้างสิงห์
6. เด็กหญิงอารียา  สีสวาท
 
1. นางจุฑาทิพย์  ขอนพุดซา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกมลวรรณ  ขอบกระโทก
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมีกุล
3. นางสาวชนาภา  เหลื่อมล้ำ
4. นางสาวณัฐตินันท์  วิภาพงษ์
5. นางสาววิภาวรรณ  มาลัยแก้ว
6. นางสาวโสรยา  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
3. นางสาวลลิตา  เกียรตินอก
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  เย็นประโคน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เถาพิมาย
 
1. นางสาวสุมาลี  บุญพามี
2. นายรังสรรค์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนครบุรี 1. นายกฤษฎา  สระกระโทก
2. นางสาวจิรภิญญา  ธงศรี
3. นายณัฐธัญ  แขจังหรีด
 
1. นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ท่วมตะคุ
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ทองพรมราช
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสระน้อย
 
1. นางสาวอรวรรณ  คิดถูก
2. นางสาวนิรามัย  เชิดเมืองปัก
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวชลิตา  เชื้อเถาว์
2. นายธนวัฒน์  เจียนสำโรง
3. นางสาววาสนา  พอขุนทด
 
1. นางสาวศุภัชชา  วงค์ก่อ
2. นางสาวลลิตา  เกียรตินอก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงนริศรา  เยื้องกระโทก
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  ญาติกลาง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เนตพะนา
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางพรนิภา  ตอพล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวปิ่นมณี   บุญเมือง
2. นางสาววิภาวรรณ  พูนสำโรง
3. นางสาวสุนิตา  เที่ยงกลาง
 
1. นางสาวกาญจนา  หงษ์กระโทก
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงชลิตา  พวงเพชร
2. เด็กหญิงวรางคณา  ท้าวคำหลง
3. เด็กหญิงอาภัสรา  พลีขันธ์
 
1. นางอุบลรัตนา  มหาวัฒนปรีชา
2. นางสาวจินรัตน์ดา  ลาดกระโทก
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  เทียนททอง
2. นางสาวพรพิมล  พิศนอก
3. นางสาวสุปราณี  วิชารักษ์
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายพลพล  สุขตะคุ
2. เด็กชายวชิรศักดิ์  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กหญิงเกศริน  ยอดครบุรี
 
1. นางสุวัฒนา  พึ่งสำโรง
2. นางสาวสุนีรัตน์  ศิริยานนท์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 1. นางสาวฐิติมาพร  วันดีศรี
2. นางสาวรัตนา  ขันทะวัตร์
3. นางสาวเตือนตา  ตลันดา
 
1. นางศิริพร  คำรินทร์
2. นายทองทิพย์  คำรินทร์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มูลคำน้อย
2. เด็กหญิงวีระนุช  ตุ่นปรุ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จอดนอก
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีวิจารย์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปลายสวน
2. นางสาวณัฐวดี  เถกิงผล
3. นางสาวทิวา  ตุ่นปรุ
 
1. นางสาวภชสร  เพตาเสน
2. นางสาวสุลาวัลย์  ศรีวิจารย์
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  โยธาจันทร์
2. เด็กชายนพรัตน์  สงครามศักดิ์
3. เด็กหญิงวรนุช  แก้วถม
 
1. นางธันยชนก  แก้ววิเศษ
2. นายพิชนันท์  ขันอาสา
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายฉัตตรมงคล  โคระดา
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กชายณัฐชนน   บุตรพินธุ์
 
1. นางวิรกานต์  ลบหนองบัว
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายพิษณุ  นามสงฆ์
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสิงสาง 1. นายกิตติกรณ์  เสนีโสด
 
1. นายสิทธิพงศ์  สุพรรณกลาง