หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nma4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุวรรณภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายรณกร ศรวิโรจน์โรงเรียนโคราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายขยัน บุตรนามรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
7. นายประกอบ ทิพย์จันทร์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สุวรรณภาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายรณกร ศรวิโรจน์โรงเรียนโคราชพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิริพงศ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมชาย ยิ่งดังโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
5. นายอนุพงศ์ วุฒิฐิติการโรงเรียนโคราชพิทยาคมกรรมการ
6. นายขยัน บุตรนามรักษ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมากรรมการ
7. นายประกอบ ทิพย์จันทร์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายสมชาย วันเฟื่องฟูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ สิงห์เดช โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ ชาวชอบโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ แช่มพุดซาโรงเรียนมหิศราธิบดี กรรมการ
4. นางศรีวิไล ก่อกุศลโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
5. นางพยอม ปราบงูเหลือมโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง โรงเรียนปากช่อง ประธานกรรมการ
2. นางสถาพร มุ่งวัฒนา โรงเรียนสุรนารีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ ขำเทศเจริญโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ บุดศรีโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรรษมณฑ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกษมาภา รัตนโภชน์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา กิจหนองสรวงโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา จันทร์แก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการ
4. นางอรพิน เพ็ชรหมื่นไวย โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ กรรมการ
5. นางทัศนีย์ หงิมเพ็งโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประณีต วงศ์ปัดแก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีประธานกรรมการ
2. นางนัยนา กลั่นแก้ว โรงเรียนบุญวัฒนา รองประธานกรรมการ
3. นางฉวี โรจนพงษ์เพียรโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมกรรมการ
4. นายชยพล กิ่งทองโรงเรียนกลางดงปุณณวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล หงษ์กลางโรงเรียนบุญวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทกโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดีโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียนโรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้วโรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัยโรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนายสุริชัย ศิริบูรณ์โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียน โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้วโรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัย โรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์ โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นายช่ออัญชัน เครือศุภมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียน โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้ว โรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัย โรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์ โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นายช่ออัญชัน เครือศุภมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียน โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้ว โรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัย โรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลางโรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์โรงเรียนพิมายดำรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาวโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมายโรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง โรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางนภาพร ชัญญาสวัสดิ์ โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาว โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูล โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมาย โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์ โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษา โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง โรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์ โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์ โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาว โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูลโรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมาย โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์ โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษา โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ขอผลกลาง โรงเรียนขามสะแกแสงประธานกรรมการ
2. นายวีระ วัฒนเศรษฐานันท์ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเพียงพร จินดามาตย์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์ โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
5. นายสมพงษ์ แสงทองสกาว โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายมานพ ชูตระกูล โรงเรียนนิคมพิมายศึกษากรรมการ
7. นายจักรเพชร แฉกพิมาย โรงเรียนศรีสุขวิทยากรรมการ
8. นายศิริวัฒน์ ใหญ่กระโทก โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
9. นางสาวทัศนีย์ ฉัตรวชิระพฤกษ์ โรงเรียนหนองบัวละครกรรมการ
10. นางสุพิศ ศักดิษฐานนท์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
11. นางสาวกันยาภรณ์ วาสุเทพ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
12. นายสิทธิพล รักษาโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
13. นางวรรณี ถิ่นจันดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพโรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริโรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณีโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรีโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดีโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลางโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอกโรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอกโรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิศศิวกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์ โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียน โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้ว โรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัย โรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยกรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุริชัย ศิริบูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทวียศ วิทโยปกรณ์ โรงเรียนเมืองคงรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท มณีรัตน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
4. นางช่ออัญชัน เครือศุภมาศ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นายนาวา โขนกระโทก โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
6. นายสำเรียง กายจะโปะ โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายณัฏฐกิจจา อัครภาคินพงศ์ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายกำเพลิง พันธ์ุดี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
9. นายประยุทธ์ ช่างเกวียน โรงเรียนจักราชวิทยากรรมการ
10. นายศักดิ์หิรัญ จันทร์แก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานีกรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ พูนสถาพร โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ สิงแก้ว โรงเรียนปากช่องกรรมการ
13. นางบังอร แก้วพะเนาว์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิสิษฐ์ พรสี่ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
15. นายสิทธิโชค บำรุงชัย โรงเรียนครบุรีกรรมการ
16. นายขบวน ใจกันธิยะ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยากรรมการ
17. นางสาวสุริสา ผูกพันธ์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณี โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรี โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดี โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอก โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอก โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภาโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูรโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิดศิวกุลโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวีระยุทธ เพชรประไพ โรงเรียนเสิงสางประธานกรรมการ
2. นายวิรัช เติมศักดิ์ โรงเรียนบุญวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สิงหวรวงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ ประสมศิริ โรงเรียนบุญวัฒนา2กรรมการ
5. นางมะลิ สอนใหม่ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ จิตติมณี โรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
7. นายศรศิลป์ ชุมศรี โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลภา ชัยภักดี โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
9. นายอุเทน มุ่งยนต์กลาง โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
10. นายชำนาญ นาคนอก โรงเรียนภู่วิทยากรรมการ
11. นายรวิช สงนอก โรงเรียนขามสะแกแสงกรรมการ
12. นางลัคนา นพรัตน์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางศิริลักษณ์ นนทภา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์กรรมการ
14. นายพรชัย ปรางค์ชัยเวศน์ โรงเรียนปากช่องกรรมการ
15. นางวัลภา ธรรมรางกูร โรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
16. นายจิตรกร เชิดศิวกุล โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
17. นางสาวจันธิดา อุบลเทพชัยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ประธานกรรมการ
2. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
4. นายดิเรก แสงกนึกโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
3. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาบุญกรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาบุญกรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3. นายวุฒิไกร กิขุนทดโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
4. นายศตพล จิรกฤตกุลธนโรงเรียนเทศบาล4(เพาะชำ)กรรมการ
5. นายณัฐภัทร กลิ่นจะโป๊ะโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยากรรมการ
6. นางสาวชฎาภา บัณฑิตวงษ์โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2กรรมการ
7. นางสาวชัญญานุช วรรณวิจิตรโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิรกานต์ ลบหนองบัวโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
9. นายณัฐดนัย เงาเกาะโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
10. นายสุเทพ คงมั่นวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
11. นางสาวอศิมาภรณ์ มงคลหว้าวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
12. นายพรณรงค์ สุขศิริวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
13. นางสาวชมพูนุช ประทุมวงค์วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการ
3. นายเอกพล ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
6. นายสกุลชัย สุขเกษม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกัณฑพิชญ์ ปานใหม่ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี กรรมการ
3. นายเอกพล ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ วิวัฒน์วรรธนะ โรงเรียนโคราชพิทยาคม กรรมการ
5. นายพลกฤษณ์ ตรียมณีรัตน์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
6. นายสกุลชัย สุขเกษม โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาด โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
5. นายพิษศณุย์ ดาทอง โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
6. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายธนัตถ์ สมบัติสิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎา กองสวรรค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตประธานกรรมการ
2. นายสุรัช พจน์ฉิมพลี โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา กรรมการ
3. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
4. นางสาวสิริลักษณ์ บุญลาด โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา กรรมการ
5. นายพิษศณุย์ ดาทอง โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
6. นายกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
7. นายธนัตถ์ สมบัติสิน โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแวว โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
4. นายอรรถพล มาสม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแวว โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
4. นายอรรถพล มาสม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
3. นายมณีกานต์ วาวแวว โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
4. นายอรรถพล มาสม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล แช่มสุขีโรงเรียนศรีสุขวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย จงกล โรงเรียนชุมพวงศึกษา กรรมการ
3. นางมณีกานต์ วาวแวว โรงเรียนเมืองคง กรรมการ
4. นายอรรถพล มาสม โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
5. นายธัญนิรันดร์ บำรุงนา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา กรรมการ
6. นายรขต วรรณศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยา กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุล โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพล โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทก โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุล โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพล โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทก โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุล โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพล โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทก โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ โดมขุนทด โรงเรียนสุรนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิปปกร ศรีลมุล โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด กรรมการ
3. นายดนุศาสตร์ ศรีพล โรงเรียนจักราชวิทยา กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกรินทร์ มูลม่อม โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กรรมการ
5. นายจำรูญ ล้อมกระโทก โรงเรียนเสิงสาง กรรมการ
6. นางนิตยา หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง โรงเรียนขามทะเลสอ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณวิชัย ศิริปรุ โรงเรียนมาลีวิทยา กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวด โรงเรียนเทศลาล 1 บูรพาวิทยากร กรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง โรงเรียนขามทะเลสอ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณวิชัย ศิริปรุ โรงเรียนมาลีวิทยา กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวด โรงเรียนเทศลาล 1 บูรพาวิทยากร กรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง โรงเรียนขามทะเลสอ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณวิชัย ศิริปรุ โรงเรียนมาลีวิทยา กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวด โรงเรียนเทศลาล 1 บูรพาวิทยากร กรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูวดิษฐ์ เกิดทรง โรงเรียนขามทะเลสอ ประธานกรรมการ
2. นายวรรณวิชัย ศิริปรุ โรงเรียนมาลีวิทยา กรรมการ
3. นายรัชชานนท์ บุญกลาง โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นายชินกร จรโคกกรวด โรงเรียนเทศลาล 1 บูรพาวิทยากร กรรมการ
5. นางสาวจริยวรรณ ยินดีรัมย์ โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ สีแก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ สีแก้ว โรงเรียนโนนสูงศรีธานี ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ อุ่นใจ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ เก่านาน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนาฏอนงค์ ประพิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรวรรณ ไกรขุนทด โรงเรียนบุญวัฒนา 2 กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายโพยม พิมพ์นอก โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม กรรมการ
4. นายรุ่ง อยู่กลาง โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม กรรมการ
5. นายอภิวุฒิ มินาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวกลิ่นผกา ทับทิมธงไชย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการ
3. นายโพยม พิมพ์นอก โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม กรรมการ
4. นายรุ่ง อยู่กลาง โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม กรรมการ
5. นายอภิวุฒิ มินาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปรางค์ทิพย์ วัชระคุปต์โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยากรรมการ
3. นางศุจินันท์ ฉลาดโรงเรียนโชคชัยสามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลพร จงกลโรงเรียนชุมพวงศึกษากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นางสาวสุธารดี จันทพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา วงศ์พวงเพชรโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ชลประทินโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯกรรมการ
3. นางสาวสุธารดี จันทพรมโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพชร ถิตย์ถนอมโรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สพฤกษ์โรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมาพร แก้วปนทองโรงเรียนสุรนารี2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
3. นางสาวจรินทร ศรีวรสารโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยากรรมการ
4. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางปัญจนา ตู้จำนงค์โรงเรียนภู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรวินท์นิภา อารีสุจริตรักษ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวลศรี ทองชุมโรงเรียนเมืองคงกรรมการ
3. นางสุรดา พรทิพย์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ปิติทโนโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางญาฤดี แจวจันทึกโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สิงห์สุรศักดิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวารุณี สิงห์สุรศักดิ์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข กิจเจริญปัญญาโรงเรียนปากช่องกรรมการ
3. นางพจนีย์ สุวรรณกูฏโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนวพร พาบุโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายสังคม ศรเพชรนรินทร์โรงเรียนขามทะเลสอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา ดวงสุดาโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฑิฆัมพร ภู่ภัทรางค์โรงเรียนเทพาลัยกรรมการ
3. นายศิริชัย สุวรรณปักษ์โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายนที ทองหล่อโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรศิริ ศิริวัฒน์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสิเรมอร ทองสมนึกโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุขสาคร รอดเมฆโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุนทรา บุญญพันธ์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
3. นางยุพา ตัดพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประกายโรงเรียนบุญวัฒนา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพิรุณ พิทักษ์ประกายโรงเรียนบุญวัฒนา 2 ครูกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ หมั่นสระเกษสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางวันวิสา รัตนรสศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางยุพา ตัดพุดซาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกฤตพล ชุมสกุลสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายธนศักดิ์ พินทุโธโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ครูกรรมการ
3. นายนิรันดร์ โพธิราชศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวศลิษา กังศรานนท์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางวัชรีย์ ภูมิคอนสารรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11กรรมการ
2. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางธันยชนก แก้ววิเศษโรงเรียนเสิงสาง ครูกรรมการ
4. นางสุนิษา พัตรภักดิ์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
5. นางสาวนิรมล มหาชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางนิธิรัตน์ อุทัยพรสพม.31 ศึกษานิเทศก์กรรมการ
2. นายวิสูตร ยุระวงศ์สพม.31 นักวิชาการคอมพิวเตอร์กรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ มรกฎเขียวศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11 ครูการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางภคจิณห์จุฑา คมวิชายั่งยืนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 ครูกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนภาพร ช่างทำโรงเรียนด่านขุนทดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ สุภาพโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายกฤช ศุภบุญพิทักษ์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
3. นายศิริชัย ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
4. นางนิยม พื้นทะเลโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
5. นางรักตาภา จิตหนักแน่นโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
6. นางอมรรัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]