สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 4]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 23 9 4 36 28 11 3 2 42
2 ปากช่อง 13 14 3 30 23 7 1 3 31
3 หนองน้ำใสพิทยาคม 9 4 1 14 10 8 0 1 18
4 ปากช่องพิทยาคม 6 10 8 24 18 10 3 4 31
5 เรืองศรีวิทยา 6 3 2 11 6 6 3 0 15
6 สูงเนิน 6 3 1 10 4 6 0 1 10
7 ปากช่อง ๒ 5 2 3 10 6 7 2 2 15
8 วังรางพิทยาคม 5 1 2 8 5 3 1 1 9
9 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 4 4 6 14 10 13 10 2 33
10 เขาใหญ่พิทยาคม 3 2 0 5 3 2 2 3 7
11 คลองไผ่วิทยา 3 0 5 8 6 4 1 2 11
12 ประสารวิทยา 3 0 1 4 3 4 0 0 7
13 สองครพิทยาคม 2 4 2 8 8 7 3 2 18
14 รุ่งอรุณวิทยา 2 1 2 5 2 5 2 1 9
15 กุดจิกวิทยา 1 3 5 9 10 5 1 0 16
16 ห้วยลึกผดุงวิทยา 1 2 2 5 1 4 5 1 10
17 กลางดงปุณณวิทยา 1 1 0 2 3 1 0 2 4
18 ปัญญาประทีป 0 4 2 6 7 3 2 0 12
19 สีคิ้วหนองหญ้าขาว 0 1 1 2 2 5 1 0 8
20 สีคิ้ววิทยาคาร 0 0 1 1 1 1 0 0 2
21 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 93 68 51 212 156 112 40 27 308