รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 4
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายธีระ  งามผักแว่น
2. เด็กชายพชรพล  เหล่าสิทธิ์
 
1. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันธุ์ชา
2. เด็กชายเมธี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายจิรวัฒน์  สีปากดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวจุฑามาศ  พูนจันทึก
2. นางสาวชญานิษฐ์  วิจิตรโคกกรวด
3. นายพีรณัฐ  รัตนกาฬ
4. นายฤทธิกร  สีนนสุข
5. นางสาวศศิธร  ไขวิเชียร
 
1. นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ยอดพุดซา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจนิสตา  สินจันทึก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พงษ์ศิริโชค
 
1. นายกิตติ  วัฒนาธาดาสุข
2. นางสาวรัตนา  เสนสอน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวณัฐนันท์  บุญวงศ์
2. นายสิทธิพล  ทิพยกุลานนท์
 
1. นางกัลยา  เกษโกศล
2. นางศรีวิภา  ศรีหาญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจิดาพร  สอนอาจ
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายนครราชสีมา  นพคุณ
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงแพรนพรัตน์  ดีจันทึก
 
1. นายชาญวิทย์  เจริญทศลักษณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายภัทร  ทัศนะนาคะจิตต์
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงจณิตา  พุทธิวัย
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวธัญญารัตน์  เยื้อนจันทึก
 
1. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจันทร์
 
1. นายสนิท  มณีรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายเอกราช   เดชดวง
 
1. นางโชติมา  วิลาศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงชนัดดา  สลับสี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มูลจันทร์
 
1. นางอนุสรา  จอมทอง
2. นางศุกร์กัญญา  โพธิ์กำเนิด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงสุวิมล  ภูทองเงิน
 
1. นายพรชัย  ปรางค์ชัยเวศน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นางสาวศศิธร  แซ่ตัง
 
1. นางสาวพิชญาพร  สอนบาล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กชายชยุต  อินทร์สาลี
2. เด็กชายภาคภูมิ  นวมขุนทด
3. เด็กชายศุภกร  น้อยประชา
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ศุภหัตถี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวนันทิชา  เฉื่อยกลาง
2. นางสาวลักขณา  วาดโคกสูง
3. เด็กชายโอ๊ต  ชื่อศิริ
 
1. นางสาวสุริสา  ผูกพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กชายธีรภัทร   แพรสูงเนิน
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกนกวรรณ  อุดมลาภ
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. นายตันติกร  สารคณา
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 71.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายพัฒนพงษ์  วัฒนาการ
 
1. นายเฉลิมโชค  เลิศจันทึก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวปัทมา  เจริญสุข
 
1. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  หมู่พยัคฆ์
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. เด็กชายดีพร้อม  ใจน้อย
 
1. นางสาวสมพร  นาคา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐา  รักษาสุวรรณ
 
1. นางสาวอารยา   ชนสูงเนิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กชายพิทักษ์  ละอองแก้ว
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชาวัลล์
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. นายทศพล  หวัดสูงเนิน
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกนก  ดีทองหลาง
2. นางสาวกนกวรรณ  อุดมลาภ
3. นางสาวกีรติ  ภัทรรังสิกุุล
4. นางสาวญาณิศา  พลจันทึก
5. นางสาวฑิฆัพร  หัดขุนทด
6. เด็กหญิงณิชากานต์  เสริฐสูงเนิน
7. นางสาวดวงจรัส  ภู่นอก
8. นางสาวธนัชชา  พวงรัตกุล
9. นางสาวปัทมา  เจริญสุข
10. นางสาวปิยะมินทรา  ดีสมพุด
11. นายพนา  มากสูงเนิน
12. นายพัฒนพงษ์  วัฒนาการ
13. นายรัตนากร  พรมศรี
14. เด็กหญิงสุทรากานต์  ภายจันทึก
15. เด็กหญิงโสภา  โชติจันทึก
 
1. นายเฉลิมโชค  เลิศจันทึก
2. นายพิทยา  ประมายะยัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กชายคมสัน  แพงทรัพย์
2. เด็กชายจิรายุส  งวดสูงเนิน
3. นายชัญญา  กัดสูงเนิน
4. นายทศพล  หวัดสูงเนิน
5. เด็กชายธีรภัทร   แพรสูงเนิน
6. เด็กชายนพดล  ก้อนสูงเนิน
7. เด็กชายพศวีร์  แช่มสูงเนิน
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชาวัลล์
9. เด็กชายศิวกร  แกประโคน
10. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรสูงเนิน
11. นายเมธาธร  ไชยผง
12. เด็กชายเอกรินทร์  โทขุนทด
 
1. นายณัฐดนัย  เงาเกาะ
2. นายนาวี  ศิริทหาร
3. นายศิริศักดิ์  นันทกุล
4. นายนายต่อศักดิ์  โลสูงเนิน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. นายชัยรัตน์  เอียดสุดรัก
2. นายภานุเดช  พัฒนะแสง
3. นายภูวดล  พิมพ์อารัญ
4. นายวรวรรณ  ชาวเรณู
5. นางสาววิจิตตา  พรมสุวรรณ
6. นายสราวุธ  สาคร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สูตรเลข
2. นายชยางกูร  สายเมฆ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายจามินทร์  ศรีแก้ว
2. นายนพพล  ชายกระโทก
3. นายพงศภัค  จิตร์ใจฉ่ำ
4. นายภานุวัฒน์  ยาคำ
5. นายวิชธวัช  น้อยวงษ์
6. นายอภิสิทธิ์  ชูญาติ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
2. นายภานุวัฒน์  จันทรานุสนธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พุ่มพิกุล
2. นางสาวกัทรวดี  ประจิตต์
3. นางสาวกาญจนาวดี  บุญเคล้า
4. เด็กหญิงกุสุมา  กุลไธสง
5. นางสาวขนิษฐา  จันทร์ศิริ
6. นางสาวจรรยา  วงค์สีดา
7. นายจักรกริช  อินสุข
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์ปลัด
9. นางสาวชญาดา  โนนนอก
10. นางสาวชลิตา  อินสุข
11. นายชัยชนะ  พาสนิท
12. นางสาวณัฏชา  ประดิษฐผล
13. นายณัฐการ  แสดง
14. นายณัฐกิตติ์  อินทร์บุญช่วย
15. เด็กชายณัฐฏิพล  ฤทธิ์จำปา
16. นายณัฐวี  โพธิปัญญา
17. เด็กชายธิติกร  แก้วไธสงค์
18. นายธีรกานต์  จุ้ยเจริญ
19. นายธีรศักดิ์  เขียนโคกกรวด
20. เด็กชายนนทนันท์  ฤทธิ์จำปา
21. นางสาวนภาพร  ชุดไธสง
22. เด็กชายนราวิชญ์  สมบัติ
23. นายปริญญา  ประทุมแสง
24. นายภรดา  ศุภรัตนโยธิน
25. เด็กหญิงภัชราพร  วรรณรังษี
26. นางสาวภิราพรรณ์  กระโจม
27. นางสาววันวิสาข์  พุ่มเพ็ชร
28. นายวุฒิชัย  รัตจันทอง
29. เด็กหญิงศิริภรณ์  พงษ์พานิช
30. นายศุภโชค  โนนโพธิ์
31. เด็กชายสมหมาย  จันทนา
32. นางสาวสิริญากร  มูลพิมาย
33. นางสาวสิรินภา  ดอกดวน
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริพงศ์รุ่งเรือง
35. นางสาวสุทธิดา  เฉียบแหลม
36. นางสาวหทัยภัทร  กำจัด
37. เด็กชายอัครเดช  คำหยุด
38. นางสาวอารียา  สีมุงคุณ
39. นายอินทเดช  เถิงนอก
40. เด็กหญิงเบญจวรรญ  ประสาททอง
 
1. นางประมวล  บัวทอง
2. นางสาวอังคณา  ปะเมโท
3. นายเชิดชาย  รอดกลาง
4. นายธวัชชัย  ศิริการ
5. นางสาวสุธาทิพย์  เกตุก่อ
6. นายชำนาญ  วิจิตร
7. นางสาววรินดา  ศรีพุทธา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1. นายรังรัก  คุ้มจันอัด
 
1. นายสาธิต  ภักดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายศราวุธ  เคนจันทึก
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงกันยาภรณ์  บูรณสรรค์
 
1. นางสาวรักระพี  พานเมือง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวกชกร  ปลั่งกลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 54.8 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กชายสหรัฐ  ขำสุวรรณ์
 
1. นางสาวรักระพี  พานเมือง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายฉัตรชนก   เหง่าพันธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองครพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  สินตะขบ
 
1. นายทศพร  ลมัยพันธ์ุ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวรัตติยากรณ์  ศรีชา
 
1. Mr.Dave  Yanso Agcaoili
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายตนัย  ป้อมแก้ว
 
1. นางสาวอารยา  ชนสูงเนิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  ชูญาติ
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมพันธ์ใจ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. นางสาวอรรถยา  อรรถสงวน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริการ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. เด็กชายกฤชติพงษ์  จิตต์ชุ่ม
2. เด็กชายณัฒวุฒิ  ชินสุทธิ
3. เด็กหญิงปภัสรา  ดีขุนทด
4. เด็กชายพงษ์ศธร  จงรวมกลาง
5. เด็กหญิงสุวิษา  วิมล
6. เด็กหญิงอรสา  เรือนศรี
7. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สมพงษ์
8. เด็กชายเอกรัตน์  จักษุเขียว
 
1. นางรสสุคนธ์  จันทน์หอม
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายจิรศักดิ์  ถามนาศาสตร์
2. นายณัฐพล  แก้วดี
3. นางสาวพนิตนันท์  ไพเขียว
4. นางสาวรพีพรรณ  จำปาวัลย์
5. นางสาววริษฐา  หม่องหลวง
6. นางสาวศศิธร  ผลาผล
7. นายอติรุจ  จอสูงเนิน
8. นายอนันต์  เดชจิตต์
 
1. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
2. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
3. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กระแจะเจิม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   กาวิละ
3. เด็กหญิงจีราวรรณ์  จงสุวรรณ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  นิยม
5. เด็กหญิงมนภร  ลีจันทึก
6. เด็กหญิงสุนิสา  หนุ่มเพ็ชร
7. เด็กหญิงอภัสสรา  สนแสบ
8. เด็กหญิงไพลิน  พิพัฒน์พุฒิไพศาล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
2. นายสมพงษ์  สิงแก้ว
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพร  ต้อมสูงเนิน
2. เด็กหญิงชญาดา  ดุมใหม่
3. เด็กหญิงนภสร  เพียซ้าย
4. เด็กหญิงนิภา  เพียซ้าย
5. เด็กหญิงผกากมล  นานอก
6. เด็กหญิงรัชฎา  ประวรรณ
7. เด็กหญิงเนริสา  เครือมั่นคงภักดิ์
 
1. นางโชติมา  วิลาศ
2. นางสาวสินีนาถ  ทาทม
3. นางเกตนิกา  อมร
4. นายชโลธร  เทพสันทัด
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  โสพัฒน์
2. นางสาวพรพิมล  ชิดโคกสูง
3. นางสาวภัทรียา  จุลลัง
4. นางสาวภาวิณี  คร้อมสูงเนิน
5. นางสาวสุกานดา  นาคปราสาท
6. นางสาวสุพัตรา  ปราบหนองบัว
 
1. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เหมือนทรัพย์
2. เด็กหญิงกุลปรียา  หริรักษ์
3. เด็กชายคุณานนท์   เจนชัย
4. เด็กหญิงจันทิราภรณ์  ปุยะติ
5. เด็กหญิงณัฐวดี    มุ่งพังกลาง
6. เด็กหญิงดิษยาภรณ์  ชมทองหลาง
7. เด็กชายธนพล  โปสูงเนิน
8. เด็กหญิงธัญสรณ์   ยิ่งสวัสดิ์
9. เด็กชายนภัสสร  เศษนาม
10. เด็กหญิงบุษราภรณ์  จาบจันทึก
11. เด็กหญิงปรางวิไล  ศักดิ์ดี
12. เด็กหญิงวีรดา   นันทเขตต์
13. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรภาชี
14. เด็กหญิงสุภัชชา   สงนอก
15. เด็กหญิงเจริญขวัญ  เสานอก
16. เด็กหญิงเจริญขวัญ  เสานอก
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางแวว  บำรุงนา
3. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กล้าหาร
2. นางสาวจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
3. เด็กหญิงพัชรา  เชือนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จงกลกลาง
5. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
6. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
7. เด็กหญิงสิมิรัน   เอี่ยมวิไล
8. นางสาวสุดารัตน์   อำมาตย์
9. นางสาวสุภาวณี   การบรรจง
10. นางสาวสุรัฏษวรินค์  อินทศร
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
3. นางแวว  บำรุงนา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นาห้วยทอง
3. เด็กชายนครชัย  เหมือนทรัพย์
4. เด็กชายวรโชติ  รุ่งหัวไผ่
5. เด็กชายสุทิวัส  โกจินอก
 
1. นายชยพล  กิ่งทอง
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายจักรี  เผือดจันทึก
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  คงจิตรค้า
 
1. นายธีระชัย   หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  ขุนสูงเนิน
2. นายสุรศกดิ์  บุญมีรัตน์
3. นายอำนาจ  บุตรมาลา
4. นายเฉลิมชัย  วันสูงเนิน
5. นายเพ็ญเพชร  พรมดี
6. นายเสกสรร  ภานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธันยรัศมิ์  ลองจำนงค์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีชา
2. เด็กหญิงชุติมา  เหมือนสุวรรณ
3. เด็กหญิงอักษร  พือสันเทียะ
 
1. นางสาวจารุณี  แถวนาคำ
2. นางสาวสุภัสรา  ประดุจชน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1. นางสาวรวิสรา  สนใจยุทธ
2. นางสาวอรทัย  พิมตะขบ
3. นางสาวอันดา  ศรีแก้ว
 
1. นางคำสอน  เขจรลัย
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กชายศุภกฤษ  แสนเมือง
2. เด็กชายเพชร  เตินขุนทด
 
1. นายยุทธศักดิ์   ชุมศรี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกฤตภาส  ปานชื่น
2. เด็กชายณัฐภัทร  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวรัฃณา  เฉลิมมณีชัยกุล
2. นางหนึ่งฤทัย  โทรัตน์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายธิติ  พิพัฒนพฤกษา
2. นายภัคพล  ศิริพจน์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  โทรัตน์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กหญิงกวิสรา  ชมบุญ
2. เด็กหญิงมนัสชนก  อินติยะ
 
1. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
2. นางอุ่นใจ  อาญาเมือง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายสุรชัย  มณีนิล
2. นายสุรีเยน  เนียมรัตน์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  รอดเลี้ยง
2. นายธีรวัฒน์  พลีดี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสารวิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นฤสุข
2. เด็กหญิงเมสินี  ชัยโคกสูง
 
1. นายธนวัฒน์  ชำนาญ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กชายนรุตน์  รักไท้
2. เด็กชายสหรัฐ  พับจตุรัส
 
1. นายพลวัฒน์  มูลเค้า
2. นางสาววิลาวัลย์  ขุนทอง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  วัชระ
2. นางสาวพลอยไพรริน  โภชน์พรมราช
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายนฤพนธ์  ดีพันธุ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวธีมาพร  พิศตะขบ
2. นางสาววทันยา  รัตนไพบูลย์วงศ์
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายนฤพนธ์  ดีพันธุ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. นางสาวนภัสสร   เที่ยงมงคล
2. นายปรมัตถ์  ใจใหม
 
1. นายยุทธศักดิ์   ชุมศรี
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กชายรุจพิชา  เมืองแสน
2. เด็กชายวรรณชัย  นิจาย
3. นายสนธยา  กลับกลาง
 
1. นางสาวอภิญญา   สมน้อย
2. นายนฤพนธ์  ดีพันธุ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายนายณัฐชนน  ศรีวรมย์
2. นายปิยะลาภ  คำรัง
3. นายภมรวัฒน์   อนันต์สวัสดิ์
 
1. นายธีระชัย   หงษ์ทอง
2. นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 1. นายบัญชา  ทองเถาว์
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พจนานุรักษ์
 
1. นางสาวช่อลัดดา  สิมมา
2. นางสาวสุรีฉาย  พึ่งน้ำ
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายดนัสวิน  ชันออก
2. เด็กชายธนกร  เดชสูงเนิน
3. เด็กชายพศิน  จั้นอรัญ
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  จิตระงับ
2. นายสมบูรณ์  ใยทอน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. นายชาญยุทธ์  นวลรักษา
2. เด็กชายนัฐพล  เศรฐวงศ์
3. นายภูวดล  ศิริบุรี
 
1. นายคมกิต  ตระการไทย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์   สารจันทึก
2. นายพิชชานนท์   ลิ้มไธสง
3. นายอภิชัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายศราวุฒน์  สกนธวัฒน์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองครพิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  ทองสูงเนิน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อ้วนสูงเนิน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เชิงขุนทด
 
1. นางสาวสุจิน   จันประโคน
2. นางสาวณัฐนันท็์  จันไชยยศ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ขันธะ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงนิสภินทร์  เพล็งงาม
4. เด็กหญิงภาสินี  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีชิน
6. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  สิทธิ์หาญ
 
1. นางเธียรทิวา  อโปกุล
2. นางชลธิชา  พิมพ์จุฬา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เสนาฤทธิ์
2. นางสาววรดา  แพงมาก
3. นายอดิศักดิ์  แดงเตาปูน
4. นางสาวอมรรัตน์  เพียซ้าย
5. นางสาวเกศินี  ค้าขึ้น
6. นางสาวแพรวนภา  นากกระโทก
 
1. นางเธียรทิวา  อโปกุล
2. นางชลธิชา  พิมพ์จุฬา
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ขอนพกลาง
2. นายชัยยงค์  ประปา
3. นางสาววธิดา  ศิริเหรียญทอง
 
1. นางธาริณี  อยู่มาก
2. นายวรโชติ  แสนยะบุตร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภมรพล
2. เด็กชายธนบัตร  เครื่องกลาง
3. เด็กชายธนโชติ  ชาญชำนิ
 
1. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
2. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นายธีรศักดิ์  เจตรัมย์
2. นายภูมินทร์  ทิพย์สงค์
3. นายมงคล  อินทร์รักษา
 
1. นายพัฒนพงศ์  พาระพันธ์
2. นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีสุภิรมย์
2. เด็กหญิงจวงจันทร์  บ่อไทย
3. เด็กหญิงภาวิณี  ดียิ่ง
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังรางพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  โรยสูงเนิน
2. นางสาวสนุตา   ปราณีตพลกรัง
3. นางสาวสุวนันท์  จันจันทึก
 
1. นางอรุณศรี  เอ็นดู
2. นายชลพรรษ   จงเลิศวัฒนชัย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองศรีวิทยา 1. นางสาวกชกร  สิงบุดดี
2. นางสาวกิตติยา  วงศ์แสนไชย
3. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีนวล
 
1. นายสุรศักดิ์  เกษรมาลัย
2. นายสมชาย  บุญอารีย์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. นางสาวศิริลักษณ์  แดดจันทึก
2. นายองอาจ  พรมบุตร
3. นางสาวเนตรนภางค์  ปลื้มกลาง
 
1. นางสุธัญญา  สิทธิกูลเกียรติ
2. นางตรึงใจ  สีหะมงคล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงพาฤดี  เจิมขุนทด
2. นางสาวศิริวรรณา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุกานดา  กลิ่นพิกุล
 
1. นายคมกิต  ตระการไทย
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญมี
2. นางสาวกวิตา  แปงสอน
3. นางสาวทิพวรรณ  อบอุ่น
 
1. นายคมกิต  ตระการไทย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ญาติรักษ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  พานสูงเนิน
3. เด็กหญิงวิมลวรรณ  สายจันทึก
 
1. นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี
2. นางบานชื่น  แก้วสง่า
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง ๒ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีสาระ
2. นางสาววิภาดา  เกือบรัมย์
3. นางสาวอุไรวรรณ  เฟื่องจันทึก
 
1. นางสาวสุกัญญา  สัตนาโค
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนิน 1. เด็กหญิงอภิสรา   พิสุทธิ์ทิวัฒน์
 
1. นางอนุสรา  จอมทอง
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. นายศุภชัย  ร่วมสุข
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กชายจิรายุ  เฟื่องจันทึก
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 82.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากช่อง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เหมือนทรัพย์
2. นางสาวกันต์ฤทัย   กล้าหาร
3. เด็กหญิงกุลปรียา  หริรักษ์
4. นายจตุรพล   ขานจันทึก
5. นางสาวจิราภรณ์  นาคหมื่นไวย์
6. เด็กชายจิรายุ  เฟื่องจันทึก
7. นายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
8. นายชาติชาย   ถ้ำกลาง
9. เด็กชายชินกฤต  พิมพ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐวดี  มุ่งพังกลาง
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
12. เด็กชายดิษยาภรณ์  ชมทองหลาง
13. เด็กชายธนกฤต  พิมพ์ปรุ
14. นายธนัชชา  เรือนคำจันทร์
15. เด็กหญิงนภัสสร  เศษนาม
16. เด็กชายปฏิภาณ   ใจงาม
17. เด็กหญิงพัชรา  เชือนรัมย์
18. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จงกลกลาง
19. เด็กชายภณุพัฒน์  นาคนิลทอง
20. เด็กหญิงภูวนันท์  ข้องนอก
21. เด็กหญิงมธุริน  การสูงเนิน
22. เด็กหญิงวีรดา  นันทเขตต์
23. นายวุฒิชัย  วาดโคกสูง
24. นายศุภชัย  ร่วมสุข
25. เด็กหญิงสิมิรัน   เอี่ยมวิไล
26. นางสาวสุดารัตน์  อำมาตย์
27. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรภาชี
28. นางสาวสุภาวณี   การบรรจง
29. นายสุรัฏษวรินค์  อินทศร
30. นายอดิศร  ประเสริฐศรี
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
2. นางสาวพัชรินทร์  สพฤกษ์
3. นายสุพจน์  ศรีจันทร์
4. นางแวว  บำรุงนา