หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 08:00 4
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 08:00 8
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 08:00 12
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 13:00 9
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 08:00 9
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 13:00 12
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 08:00 7
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1112 12 ก.ย. 2558 13:00 8
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 08:00 4
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 13:00 8
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 08:00 3
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 13:00 7
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 08:00 5
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1113 12 ก.ย. 2558 13:00 6
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1114 12 ก.ย. 2558 08:00 6
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1114 12 ก.ย. 2558 13:00 9
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1114 12 ก.ย. 2558 08:00 10
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1114 12 ก.ย. 2558 13:00 6
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1115 12 ก.ย. 2558 08:00 12
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคาร 11 ห้อง 1115 12 ก.ย. 2558 13:00 12
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 13 ก.ย. 2558 08:00 5 วง
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 13 ก.ย. 2558 08:00 7 วง
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 13 ก.ย. 2558 08:00 6 วง
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 1 13 ก.ย. 2558 08:00 2 วง
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีลานประดู่ 12 ก.ย. 2558 08:00 21 วง
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีลานประดู่ 13 ก.ย. 2558 08:00 31 วง
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 08:00 3 วง
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา เวทีอาคาร 4 12 ก.ย. 2558 09:30 9 วง
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 501 12 ก.ย. 2558 08:00 34
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 501 13 ก.ย. 2558 08:00 45
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 501 12 ก.ย. 2558 13:00 77
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 501 13 ก.ย. 2558 13:00 57
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 504 12 ก.ย. 2558 08:00 23
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 504 13 ก.ย. 2558 08:00 32
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 504 12 ก.ย. 2558 13:00 36
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 504 13 ก.ย. 2558 13:00 43
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 507 12 ก.ย. 2558 08:00 23
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 507 13 ก.ย. 2558 08:00 29
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 507 12 ก.ย. 2558 13:00 36
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 507 13 ก.ย. 2558 13:00 46
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 502 12 ก.ย. 2558 08:00 24
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 502 13 ก.ย. 2558 08:00 37
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 502 12 ก.ย. 2558 13:00 49
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 502 13 ก.ย. 2558 13:00 48
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวทีชั้นล่าง 13 ก.ย. 2558 08:00 3 วง
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวทีชั้นล่าง 13 ก.ย. 2558 09:30 4 วง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]