หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอื้อ ทรวงโพธิื ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ประธาน
2 นางจินดา เสือบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รองประธาน
3 นางเดือนเต็ม ดอกดวง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
4 นางจินตนา หวังทอนกลาง ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
5 นางสาวสุเนตร วีระภัทร ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
6 นางนวพร พาบุ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
7 นางวัลลีย์ แสงสุข ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการ
8 นายพิชยุชย์ ธีรปรีชาวิศว์ ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
9 นางสาววิไลวรรณ สาระมู ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางสาวสุนิตตา โกศัย ครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]