รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 5
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายถาวร  พืมขุนทด
2. เด็กชายวุฒิชัย  แชงขุนทด
 
1. นายสมพงษ์  โพคาศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายมฆวัน  เกขุนทด
2. เด็กชายเอื้อการย์  ฟากวิลัย
 
1. นางสาวแสงจันทร์  มูลขุนทด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  โกสุม
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงรักกลาง
3. เด็กหญิงพรทวี  แถลงกลาง
4. เด็กหญิงหัทญา  โพธิ์คำ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ปรางค์โบราณนอก
 
1. นายกิตติ  เดชสันเทียะ
2. นายเสน่ห์  โกสุม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายกฤติพงษ์  ศิริเกษ
2. นายนิพัทธ์  พิงสันเทียะ
3. นางสาววรรณพร  อร่ามศรี
4. นางสาวศรันย์พร  เวียนขุนทด
5. นางสาวเสาวภา  วงษ์ประทุม
 
1. นายบรรลือศักดิ์  สิริจามร
2. นายสมเจต  ไตรวัชรนนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายพัชรพล  ธีรจินดาขจร
2. เด็กหญิงมนรดา  หวังสิวกลาง
 
1. นางพรทิพย์  เกตุแก้ว
2. นางรจิตลักษณ์  จงรักกลาง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายณัชพล  ถ้ำกลาง
2. นางสาวมณีรัตน์  สมัยกลาง
 
1. นางมยุรี  อุตตะเคียน
2. นางสาววรรณา  เภาภาร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เปรุนาวิน
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวลักษกร  อินทกูล
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวภัณฑิรา  จันทร์รอด
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวกาญจนา  อิทธิโกศล
 
1. นายรวิช  สงนอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทิวาชัย
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. นางสาวสุดารัตน์  เสิงกำปัง
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กหญิงรัชดาวรรณ  พรหมพันธ์ใจ
 
1. นางสาวพิชญธิดา  กองเกิด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวสุธิสา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวีลี่  โอว
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เอสันเทียะ
 
1. นางณัฐกานต์  ทองมาก
2. นางโชติญา  กังศรานนท์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวอัครมณี  หิรัญญสุทธิ์
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นายพงศกร  นากลาง
 
1. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกนกพล  ฝึกดอนวัง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงรักกลาง
3. เด็กชายชาติชาย  จงท่องกลาง
 
1. นายรวิช  สงนอก
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายกล้าณรงค์  พิมพ์ชวด
2. นายพงษ์พัฒน์  คำจริง
3. นายอภิมุข  ฉิมพังเทียม
 
1. นายโอภาส  พูดขุนทด
2. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. นายอัครเดช  ทำกิน
 
1. นายสุวิทย์  กูดอั้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธวัชชัย  แกล้งกลางดอน
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธวัชชัย  แกล้งกลางดอน
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวปรัชภัทรศิณี  จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์  มุลม่อม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายโชคทวี  อาจสันเทียะ
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ฤทธิ์สันเทียะ
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายธวัชชัย  แกล้งกลางดอน
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติชัย  งามสวัสดิ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีกระโทก
3. เด็กหญิงพรรณภัสษา  พับขุนทด
4. เด็กชายภูวดล  บอมขุนทด
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  งันขุนทด
6. เด็กชายเด็กชายขวัญชัย   ชนะ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
2. นายวัชร  มากแสงสิริ
3. นายอนุศร  หงษ์ขุนทด
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายชัยเดช  เรืองฤทธิ์
2. นายธีรภัทร  นาคมณี
3. นายธีรศักดิ์  วงศ์โคกสูง
4. นายบัณฑิต  เตยา
5. นางสาวสุนิตา  โสภาพ
6. นายสุรกานต์  น้อยศรี
 
1. นายจักรพันธุ์  ณ เชียงใหม่
2. นายพุฒิพงษ์  ทุมนาหาด
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ไชยชาติ
2. นายกันต์ธีภพ  เบขุนทด
3. นายกัมปนาท  ศรีภักดี
4. นายคูณทวี  กุลีน้อย
5. นายจตุพร  เลื่อนสูงเนิน
6. นางสาวจันทิมา  ป้อมจัตุรัส
7. นายชญาดา  ศิลปชัย
8. นางสาวชฎานันท์  วงษ์สุวรรณ
9. นายชัยนุวัฒน์  คูณขุนทด
10. นายณัฏฐชัย  เรืองจันทึก
11. นายณัฐวัฒน์  ม่วนน้อย
12. นายประหยัด  โคมขุนทด
13. นางสาวปวีณา  แสงแก้ว
14. นางสาวปิยนันท์  ตากงูเหลือม
15. นายพงษ์สิทธิ์  สุทธิธรรม
16. นายพูนทรัพย์  แมมขุนทด
17. นางสาวภัทรพร  ไชยขุนทด
18. นางสาวภานุมาศ  หอมจันทึก
19. นายมงคล  แก้วไม้
20. นางสาวรัตนาพร  คำพืช
21. นายวีรภัทร  มาตรังศรี
22. นางสาวศิริรัตน์  พื้นสระบัว
23. นายสุทัศน์  แสนสุริวงศ์
24. นายสุทัศน์  ใจชอบ
25. นางสาวอธิติยา  เม็กขุนทด
26. นายอภินันท์  โค้วบุญญะราศี
27. นางสาวอรณิชา  พาขุนทด
28. นางสาวอาภัสรา  พิขุนทด
29. นางสาวอินทิรา  แป้นกลาง
30. นางสาวเกษมณี  จันทร์สูงเนิน
31. นายเสรีภาพ  ช้อยสูงเนิน
 
1. นายธนัทถ์  สมบัติสิน
2. นางสาวรัตติกร  เสมสูงเนิน
3. นายสกุลชัย  ไชยสิทธิ์
4. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายกรีฑากร  จงคาดกลาง
2. นายจรัญ  ธงกลาง
3. นายชินวัฒน์  แสงธิ
4. นายณัฐกานต์  วรรดี
5. เด็กชายณัฐวิภาส  สาทิพย์จันทร์
6. เด็กชายทวีศักดิ์  เครื่องกลาง
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  รัตนกาฬ
8. เด็กชายนนท์ธกร  ต่อศิริ
9. นายนพรัตน์  ล้วนกลาง
10. นางสาวนันทิกา  มุ่งพูนกลาง
11. นางสาวบุษราภรณ์  ใจเย็น
12. เด็กชายปฏิพัทธ์  โหขุนทด
13. เด็กหญิงปราถนา  สว่างชล
14. เด็กชายปลายมนัส  ฤทธิ์นอก
15. นางสาวปาลิดา  หว่างกลาง
16. นายปิยณัฐ  ธารณะกลาง
17. นายพงศกร  จงแผ่กลาง
18. นายพงศกร  ผ่องสะอาด
19. นายพงศธร  เล่าฮะ
20. นายพรนิมิตร  ศุภลักษณ์
21. เด็กชายพิฆเนศวร์  โถสันเทียะ
22. เด็กชายพิตินันท์  พาดกลาง
23. นางสาวภควดี  เฉยด่านกลาง
24. นางสาวมยุริน  จันทาพูน
25. นางสาวมาณิศตา  นามวงศ์
26. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปะวันโน
27. นายวิกรานต์  เนียมไธสง
28. นายศรราม  หวังใจกลาง
29. นายศราวุธ  แสนศรี
30. เด็กชายสมประสงค์  หวังมีกลาง
31. นายสรายุทธ  บุญช่วย
32. นายสุทธิพงษ์  พิทักษ์ใจ
33. เด็กหญิงอนัญญา  ช่วยกลาง
34. นายอนุชา  สิงห์สกล
35. นางสาวอรัญญา  หวังสุขกลาง
36. เด็กหญิงอลิษา  เลียบสันเทียะ
37. นางสาวอังคณา  เกิดกิ่ม
38. เด็กชายอานนท์  ศรีทร
39. นายเจนณรงค์  จีนสันเทียะ
40. นายโกเมน  จาดรัมย์
 
1. นายยุรนันท์  จรสายออ
2. นายประสิทธิ์  ขอผลกลาง
3. นายสมัย  คงนันทะ
4. นางอรพิน  คงนันทะ
5. นายรวิช  สงนอก
6. นายทรงยศ  คุณะวงษ์
7. นายอิทธิพล  ตรีรัตนกุลพร
8. นางสาวปวีณา  เดชขุนทด
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายสัญญา  จันขุนทด
 
1. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายอนุชาญ  ชุ่มพุทรา
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตอนสันเทียะ
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวสุนิตา  โสภาพ
 
1. นายจักรพันธุ์  ณ เชียงใหม่
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายนพดล  โมขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนะสิน  สนขุนทด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  เลือดขุนทด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงสุนิตา  เสยขุนทด
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. นางสาววณิชา  สวัสดี
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายสหัสวรรษ  แสงสีทอง
 
1. นางสาววิภาวัส  เติมพุทรา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายเมธา  นาคะเวทิน
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กหญิงณัฐชรี  สุหร่าย
 
1. นางจีรพร  คงชุ่มชื่น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวเบญจมาศ  ฝอดสูงเนิน
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายนพรัตน์  แสบงบาล
 
1. นางนิตยา  หงษ์ขุนทด
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายปารเมศ  วิเชียร
 
1. นายสิปปกร  ศรีลมุล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. เด็กหญิงรติรัตน์  เลียบสันเทียะ
 
1. นางธัญชนก  พลไธสง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวเครือทิพย์  มะลี
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  คมขุนทด
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เจิมขุนทด
2. นายชัยมนตรี  ชวยขุนทด
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เจิมขุนทด
4. นางสาวณิชกมล  เปล่งสันเทียะ
5. เด็กชายตะวัน  นุโยก
6. เด็กหญิงสิรีธร  อดุลย์สารภัณฑ์
7. นางสาวสุธาสินี  คะยอม
8. เด็กหญิงสุนิตา  แซ่พัว
9. เด็กชายอชิตะ  ดับสันเทียะ
10. นายเศกสัน  คูณสันเทียะ
 
1. นางอรัญ  ปิยปริญญา
2. นางสาวทัศวรรณ  นุสีอัน
3. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกำไล  อันสุข
2. นายคมกฤษ  มั่นคง
3. นายทวีศักดิ์  ชุมแสง
4. นางสาวปรีญารัตน์  ชุบขุนทด
5. นางสาวศิรินภา  ขาวฉลาด
6. นายสธิปัส  บอมขุนทด
7. เด็กชายสุรยุทธ  สุตชา
8. นางสาวอรดา  สระขุนทด
9. เด็กชายเขมราช  ศรีแย้ม
10. นางสาวเบญจพร  โมขุนทด
 
1. นางสาวพนิดา  บุญทรัพย์
2. นางสาววราภัสร์  ทิพย์ขัน
3. นางสาวปริญญา  บุญกิ่ม
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนียมสันเทียะ
2. เด็กหญิงกานต์ระพี  ดวงสุดา
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  แขนสูงเนิน
4. เด็กหญิงพัชราพร  พิพัฒโชติพงษ์
5. เด็กหญิงวิชุดา  พรมเทวา
6. เด็กหญิงสุชานารถ  หุ่มขุนทด
 
1. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
2. นางสาวนภาพร  ช่างทำ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวณัฐวดี  นิธิกรณืภุลภรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ขัดเปียง
3. นางสาวภัทราพร  โงมขุนทด
4. นางสาววัชราภรณ์  กวดขุนทด
5. นางสาววิภาพร  แขขุนทด
6. นางสาวสุภาพร  โมมขุนทด
7. นางสาวอรวรรณ  หร่ายขุนทด
8. นางสาวโสภิดา  กอบขุนทด
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางสุนี  งิมขุนทด
3. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ
4. นางสาวเด่นนภา  ยินขุนทด
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนวัฒน์  เมียกขุนทด
2. นายธนากร  มินขุนทด
3. นางสาวปัณฑารีย์  ทินขุนทด
4. นางสาวปัทมวรรณ  ยอดขุนทด
5. นายวรวุฒิ  ราชวัฒน์
6. นางสาวอักษรสอางค์  วงศ์บุญเอื้อ
 
1. นายสมชาติ  ไทยปราณีต
2. นางสุนี  งิมขุนทด
3. นางสาวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ
4. นางสาวเด่นนภา  ยินขุนทด
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงญานิสา  รัตนธรรม
2. นางสาวณัฐมล  ศรีงาม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พืมขุนทด
4. นายบัณฑิต  ค้าขึ้น
5. นายบุญส่ง  เสือสูงเนิน
6. เด็กหญิงปริตา  รัตนคุณ
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  งิมขุนทด
8. เด็กหญิงมาริษา  จะชาลี
9. เด็กหญิงลีลาวดี  พาวขุนทด
10. นางสาววราภรณ์  สัมมาสูงเนิน
11. เด็กชายวรุตม์  พิกขุนทด
12. นางสาวสร้อยระย้า  ดอกสิงห์
13. นางสาวสุจิตรา  จางหาญ
14. เด็กหญิงสโรชา  น้อยพันธุ์
15. นางสาวอรณัฐ  สัมมาสูงเนิน
16. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีอาภัย
 
1. นายสุเมธ  ลีทองหลาง
2. นายวิวัฒน์  ทิพย์ขัน
3. นายนายนิติศักดิ์  สิงห์มณี
4. นายนิวัฒน์  โสภกุล
5. นายเขมมังกร  ศรีสุระ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. นางสาวพฤฒวรรณ  เพชรประไพ
2. นายสถิตย์  ไว้สันเทียะ
3. นางสาวสมหทัย  ไทยใหญ่
4. นายอวิรุทธิ์  เบกขุนทด
5. นางสาวเทณิกา  ธนะชัยชุติกุล
 
1. นางสาววิมลสิริ  เกณขุนทด
2. นางดวงใจ  มนขุนทด
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กชายกิตติคุณ  นาคพลกรัง
2. นายขจรศักดิ์  หาญสูงเนิน
3. เด็กชายดัสกร  ขิขุนทด
4. เด็กชายธีรวุฒิ  นามกิ่ง
5. เด็กชายนวภูมิ  แสนพันธุ์
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  ช่อสูงเนิน
7. เด็กชายสุธีร์  หุงขุนทด
8. เด็กชายอรรถพล  ศรีพรม
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายชาตรี  เบิกขุนทด
2. นายชุติมันต์  เดชพลกรัง
3. นายนัทธกิตต์  คูณสันเทียะ
4. นายพงษ์ศักดิ์  เรียนสันเทียะ
5. นายศิริศักดิ์  ศรีสุข
6. นายเสกสรรค์  ทวยขุนทด
 
1. นายสมชาย  หมายเจริญ
2. นางนิตย์  หมายเจริญ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงปนิฏฐา  จรกลาง
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  โพธิ์นอก
3. เด็กชายวรพล  มีเค้า
 
1. นางสาวอัญชลี  คงชุ่มชื่น
2. นางสาววัฒนา  คุณทะวงษ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวณัฏฐกานต์  กล่อมกลม
2. นางสาวดวงฤทัย  แก้วถาวร
3. นางสาวอริศรา  หวังข้อกลาง
 
1. นางทศพรรณ  จันทา
2. นางอรอุมา  ดิษฐเจริญ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงขัตติยา  พลขันธ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  สาดสูงเนิน
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เกียะขุนทด
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  วิคสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ฤทธิรงค์
2. นางสาวโสรญา  แก่นสันเทียะ
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวสมพิศ  บัตรจัตุรัส
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายภูดิศ  สกุลทัศนบรรจง
2. เด็กหญิงมาเรีย  โบร์มันน์
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายจิรายุ  สาดสูงเนิน
2. นายสิทธิพล  เรืองชัย
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 1. เด็กชายจักรกฤษ  ชอบจิตร
2. เด็กชายศุภกฤต  วนสันเทียะ
 
1. นายสุพัฒน์  พงศ์พิพัฒนา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  แสงสีทอง
2. เด็กชายชนัดพล  แพมขุนทด
 
1. นายพิสิฏฐ์  ชลายนนาวิน
2. นายโชคอนันต์  จงนาทกลาง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ใจกันธิยะ
2. เด็กชายรัฐภัทร  ขอดทอง
 
1. นายโชคอนันต์  จงนาทกลาง
2. นายพิสิฏฐ์  ชลายนนาวิน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายณัฏฐพล  พันธุ์เพชร
2. นางสาวพิชญาดา  อนันตะบุตร
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เหวขุนทด
2. นายกิตติพงศ์  สินขุนทด
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 1. นางสาวกิตยาภรณ์  หารโสภา
2. นายพัชร  กกสูงเนิน
 
1. นางอัญชัญ  งามสูงเนิน
2. นายสุทธิพันธ์  จันลาวงศ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายพรภิรมย์  โลจรัส
2. นายวงศกร  ชูเกษม
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงช่อผกา  หวังกลาง
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  แกมนาค
3. เด็กหญิงเสาศิริ  แดงครบุรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทรงกำพล
2. นางสาวจันทร์จิรา  ขอจงกลาง
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายธนภูมิ  ชัยวีรพันธ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ดีขุนทด
3. นางสาวสมฤทัย  สองขุนทด
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 1. นายจุฑาสานส์  เพ็งศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  หวลสันเทียะ
 
1. นางสาวกรองทิพย์  กล้าผจญ
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัดสันเทียะ
2. เด็กชายธีระชัย  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายวิจักษณ์  บุญเกิด
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นางสาวฉะอ้อนแป้น  ทองหลาง
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายก้องไกล  วงค์กลม
2. นายพรเทพ  เนตรเดชา
3. นายวัชรวิทย์  วรสุทธิ์พิศาล
 
1. นายสุเมธี  เกษร
2. นายธีรภัทร  เวศสุวรรณ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กชายนัทธพงศ์  หมายซ่อนกลาง
2. เด็กชายนัทธวุฒิ  ถอยกระโทก
3. เด็กชายอนิรุธ  สามด่านจาก
 
1. นายพล  แอบจันอัด
2. นายชาญชัย  พิงขุนทด
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นายกฤษณ์มณัส  กวีพิสิฐกุล
2. นายวรวุฒิ  นวลสำลี
3. นายวีระชัย  เพียมขุนทด
 
1. นายอาทิตย์  ไกวัลเกศบุศย์
2. นายปิยะพล  ถนอมพลกรัง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายศุภวัฒน์  เปียนขุนทด
2. เด็กชายอัฐพล  หุงขุนทด
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หาญขุนทด
 
1. นางสาวกัญจน์รัศม์  ถาวจัตุรัส
2. นายเอกลักษณ์  ทองดีนอก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีนอก
2. เด็กชายชื่นนภา  นิโรรัมย์
3. เด็กหญิงนรินทร  มุ่งอ้อมกลาง
4. เด็กชายสุปัญญา  มันสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แป้งกลาง
6. เด็กหญิงเปรมวดี  แก้วน้อย
 
1. นางอารียา  คมสัน
2. นายมนูญ  ชนากลาง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชญานิศ  หวังภูกลาง
2. นางสาวดารารัตน์  ช้างโคกสูง
3. นายทศพล  เครื่องกลาง
4. นายประวิทย์  คงทน
5. นางสาวพัชรินทร์  อะช่วยรัมย์
6. นายวุฒิชัย  ฝ่ายกลาง
 
1. นายมนูญ  ชนากลาง
2. นางอารียา  คมสัน
3. นายอมรวัฒน์  ชนะภักดิ์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาว์กลาง
2. เด็กหญิงกัญภิรมย์  ชัยโชติศิริ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มุ่งเปลี่ยนกลาง
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางกัลย์ธนัท  โสภา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวจุฑารัตน์  เยื้องกลาง
2. นางสาวธนัชญา  ลอยประโคน
3. นางสาวเบญญทิพย์  โปสายบุตร
 
1. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
2. นางกัลย์ธนัท  โสภา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  หวัดสูงเนิน
2. เด็กชายธนพล  แดงขุนทด
3. เด็กหญิงสาธิดา  มูลขุนทด
 
1. นางดารณี  ศรีโยธา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มะสุทธิ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  หมวดสันเทียะ
2. นางสาวสุวรรณา  บำรุงศิลป์
3. นางสาวเพ็ญทิพา  เพ็งศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  กลิ่นดอกแก้ว
2. นายนพดล  ชัยไธสง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงณัชรีภรณ์  นวลงาม
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เพียรปรุใหญ่
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เกิดมี
 
1. นางจิดาภา  ศรีม่วงกลาง
2. นางสาวบัวริม  กวนสำโรง
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวนภัสสร  สามนคร
2. นางสาวพนิดา  มุ่งกล่อมกลาง
3. นางสาวศิริพร  จิตจันทึก
 
1. นางกัลย์ธนัท  โสภา
2. นางจิดาภา  ศรีม่วงกลาง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงดวงพร  ทาหาร
2. เด็กหญิงธิตินันท์  วัฒนากลาง
3. เด็กหญิงล้อมดาว  มุ่งทุ่งกลาง
 
1. นางสาวจอมขวัญ  แผนสันเทียะ
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวฐิติมา  สองขุนทด
2. นายธนะพล  ทุมจันทึก
3. นางสาวธัญญลักษณ์  หึกขุนทด
 
1. นางสาวอสมาภรณ์  นนทวิรัตน์
2. สิบเอกหญิงศิริวิมล  บุษยะมา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วถาวร
2. เด็กหญิงนิธาดา  หนูมี
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  หวังล้อมกลาง
 
1. นางสาวจอมขวัญ  แผนสันเทียะ
2. นางสาวสุนันทา  รัตนสิงห์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามสะแกแสง 1. นางสาวชนัญญา  มากนาคา
2. นางสาวบุษกร  เครื่องกลาง
3. นางสาวสุนิสา  มุ่งส่วนกลาง
 
1. นางสาวสุภาวดี  เสถียร
2. นางลัดดาวัลย์  วงศรีไข
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 1. เด็กหญิงนริศรา  เหิมขุนทด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เดสันเทียะ
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  กำจายกลาง
 
1. นางสาวกชกร  เทียนสันเทียะ
2. นางสาวสายลดา  เผ่าเครื่อง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นางสาวศันสนีย์  เมนขุนทด
2. นายอดิศักดิ์  ราชรัมย์
3. นางสาวโสภิดา  ตระการกุลธร
 
1. นางสาวจิรัชญา  จริงสันเทียะ
2. นางเสงี่ยม  แพะขุนทด
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวัญมา
2. เด็กชายธนธรณ์  ศิลปชัย
3. เด็กชายวีรวัฒน์  พิขุนทด
 
1. นางลีลาวดี  บุราณรมย์
2. นางอรทัย  ศรีทอง
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พืมขุนทด
 
1. นางลีลาวดี  บุราณรมย์
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 62.66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงจันทร์นัดดา  สาดสูงเนิน
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
2. นางสาวพักตร์วิภา  บุญประสิทธิ์