สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองคง 49 21 4 74 67 13 3 2 83
2 เกล็ดลิ้นวิทยา 12 13 12 37 29 15 4 1 48
3 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 10 6 4 20 14 11 7 2 32
4 บัวใหญ่ 6 7 1 14 15 4 3 1 22
5 วัดประชานิมิตร 6 4 7 17 15 5 3 2 23
6 สีดาวิทยา 5 7 5 17 21 8 4 2 33
7 เทพาลัย 5 4 6 15 14 7 3 1 24
8 บึงพะไล 5 3 6 14 8 9 3 1 20
9 อมรศิลป์ 2 6 5 13 10 7 2 0 19
10 หนองบัวพิทยาคม 1 2 3 6 4 7 6 0 17
11 แก้งสนามนางพิทยาคม 1 0 2 3 3 2 1 2 6
12 บัวใหญ่วิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
13 บัวลาย 0 3 2 5 5 4 2 0 11
14 หนองหว้าพิทยาสรรค์ 0 2 5 7 6 7 4 0 17
15 วานิชวิทยา 0 1 2 3 4 2 4 0 10
รวม 103 79 64 246 217 102 49 14 368