สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายศิวะพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปราบนอก
 
1. นายรักชัย  มะโนเอื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศิลาดี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดิ์ผล
 
1. นายคณิศร  ท้าวนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.61 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ราศรี
2. เด็กชายทศพร  งามงอน
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.78 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศุภกร  โพธิ์นอก
2. เด็กชายสุวิทย์  ดาลาด
 
1. นางเสาวนิตย์  มาปะเม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.09 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สาโคตร
2. เด็กชายสิทธิพร  บุญจง
 
1. นายศุภฤกษ์  ดำรงวงคำพวง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.11 เข้าร่วม 6 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายปณิธิ  ตรวจนอก
2. เด็กชายพิจิตร  ลาดนอก
 
1. นางสาวฐิติมา  สวาสนา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายวุฒินันท์  พินนอก
2. เด็กชายสรศักดิ์  แสงลา
 
1. นายอภิชาติ  ชลเทพ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีละหาด
2. เด็กชายธีรภัทร  สืบดี
 
1. นายรักชัย  มะโนเอื้อ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายวรวิทย์  ภักดีสุวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา   แก่นพุดซา
 
1. นายคณิศร  ท้าวนอก
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สุวรรณวงษ์
2. เด็กชายภูวนาท  นิลพาทย์
 
1. นายยุทธนา  ศิวกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.48 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคุณากร  ก่องนอก
2. เด็กชายอาทิตย์  ผลสันเทียะ
 
1. นางเสาวนิตย์  มาปะเม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44.47 เข้าร่วม 5 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายพันธการ  จันทร์งาม
2. เด็กชายอินทราเทพ  โพธิ์เคน
 
1. นางสาวฐิติมา  สวาสนา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วไพฑูรย์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ขุนหอม
 
1. นายศรัณย์  ยอดมงคล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายตะวัน  ดีโรัมย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สระพรม
 
1. นายอภิชาติ  ชลเทพ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงนิธิพร  เลิกนอก
2. เด็กหญิงปภาดา  ขอวางกลาง
3. เด็กชายวันชนะ  จำปาถิ่น
4. เด็กหญิงสิริยากร  ระพิณพิทักษ์
5. เด็กหญิงอรทัย  ธรรมลี่
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายคาซึอาคิ  นิชิมูระ
2. นางสาวฐิตินันท์  อ่องพิมาย
3. นายณัฐภัทร   ไกรอ่ำ
4. นางสาวปวีณา  ชาญนอก
5. นายสหรัถ   เค้าโคตร
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  อุดนอก
2. นางสาวบุษบา  รามนอก
3. นางสาวภัทรวรินทร์  โหมดนอก
4. นายภาณุเดช  บัวสำราญ
5. นางสาวเกวลิน  ประจิตร
 
1. นางสาวเจษราภรณ์  ตรีศาสตร์
2. นางสาวสุภาศิณี  สุขสำราญ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  หรีหร่อง
2. นางสาวฐิติมา  วานนท์
3. นางสาวรัชฎาพร  อัครโคตร
4. นางสาวสุลัดดา  ชนะดี
5. นางสาวเอกปวีร์  ภูขันซ้าย
 
1. นายอนุ  บินนอก
2. นายสมพร  กล้าหาญ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายกิตติกวิน  ฤทธิบูรณ์
2. นายคงฤทธิ์  การถาง
3. นายคณวัฒน์  สีดาธรรม
4. นายต่อพงศ์  สุโอษฐ์
5. นางสาวสุนันทา  ขัตติยะ
 
1. นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
2. นายเดชา  สว่างศรี
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวทับทิม  กั้วนามน
2. นายพงศกร  หลวงปราบ
3. นายรณชัย  เล่ห์กล
4. นางสาวรัชฎากร  เลิกนอก
5. นายศรายุทธ  วิเวก
 
1. นายอนุศาสตร์  จันภิรมณ์
2. นางสาวสิริกัลยา  หว้าน้ำคำ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเทพาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  พันธะกัน
2. นายนพรัตน์  พิพานนอก
3. นายนันทวัฒน์  พัฒนะ
4. นางสาวนิสรา  ทิศรักษ์
5. นางสาวแพรวพรรณ  คะเรียงรัมย์
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นายอนุสรณ์  เตียศิริ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายต่อพงศ์  พานิชนอก
2. เด็กหญิงศิริวิมล  พงษ์พันนา
 
1. นายบุญยง  แพนไธสง
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ผิวลออ
2. เด็กชายรุจิกร  หอกกระโทก
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นางสาวเสาวคนธ์  ศรีโยธี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วฝ่ายนอก
2. เด็กชายศุภกริช  พยุหะ
 
1. นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายทศพร  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีวิชา
 
1. นายบันเทิง  แผลงอาวุธ
2. นางสาวจิราพร  พวนกิ่ง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คงขุนทด
2. เด็กชายศุภกิต  สนสมบัติ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ชิมโพธิ์คลัง
2. นายวิชิต  มารศรี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสันติธรณ์
2. เด็กชายโชติพงศ์  ศรีละม้าย
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พยัคฆพล
2. นางสาวขนิษฐา  แสนดี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีรภัทร  วัชรภิรมย์
2. เด็กหญิงอนุฌิฎา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวนวลอนงค์  จันทราเลิศ
2. นางนฤมล  ทองพันธ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพิทักษ์  เทพวงษ์
2. เด็กหญิงอนิตยา  ปานสาลี
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
2. นางลัดดา  เพียนอก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวมุกมณี  แคนดา
2. เด็กชายวีระชาติ  มาเมือง
 
1. นางสาวเพ็ญภาค  พันธ์ทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 10 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายนำโชค  โสกงโสด
2. เด็กหญิงวราภร  ปะวันตง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ทองสาย
2. นางสาวรุจิรา  จันทร์ศรีหา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายธตรฐ  สินนอก
2. เด็กหญิงปณิตา  การบรรจง
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรบูรณ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์ศาธัมมา
2. เด็กชายเอกภพ  เครื่องกลาง
 
1. นางเยาวลักษณ์  สมนอก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สีวัน
2. เด็กหญิงพัฒนาวดี  พุทธวงศ์
 
1. นายวิชัย  สุภาพงษ์
2. นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงทิวาพร  ใสชาติ
2. เด็กชายธนาวุธ  คมขำ
 
1. นางกอบแก้ว  กล้าหาญ
2. นายเปรียว  ฝันดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกษิดิศ  กาศเจริญ
2. นางสาวสุณิสา  มนัสสิลา
 
1. นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีวัฒนพงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชุติเทพ  สารปา
2. นางสาวศศิธร  ภักดีแก้ว
 
1. นางพัชรี  หิรัญเรือง
2. นางสาวนฤมล  คลังอุดม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายวงศกร  แคนดา
2. นางสาวศิริวรรณ  โงมสันเทียะ
 
1. นางสาวเพ็ญภาค  พันธ์ทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายพงศกร  เกิดศรีทอง
2. นางสาวแพรวา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
1. นางสาวปัทมา  ประทุมคำ
2. นายสินสมุทร  พลขันธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ศาลาคำ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ธุระธรรม
 
1. นายกันตพงศ์  ภารการ
2. นางอัจฉรา  กิ่งเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.25 ทอง 6 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายจารุวัฒน์  บุตรเสนา
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ชาวสวน
 
1. นางสาวนวลอนงค์  จันทราเลิศ
2. นางนฤมล  ทองพันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายนพดล  ศรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  กล้าศึก
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนบัวลาย 1. นายวีระศักดิ์  มะธิมะเนาว์
2. นางสาวเหมือนฝัน  ชิงไธสง
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์วิเศษ
2. นางกิตติศาล  ทิพย์แสง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายอนุชิต  รัตนวิชัย
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  พรมมานอก
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับผา
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ่อนเอน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กชายตรีกวิน  สูหา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ชาวสวน
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนาวิน  เครือบคนโท
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสงคราม
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวโสรญา  ชาวค้อ
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายประจวบ   ตอรัมย์
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายชาญชัย  อินทะนา
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวปลูกขวัญ  ธงชาย
 
1. นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  นันภิวงศ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงพนิดา  พิมลนอก
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  แก้วไพทูรย์
 
1. นายนิพนธ์  บรรเทากุล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายวรยศ  ตากิ่มนอก
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายสุนันทวัฒน์  รังไชย
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เตียนขุนทด
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปณิดา  โงสันเทียะ
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายญาดารัตน์  ไพรเขียว
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวีรศักดิ์  อ่อนนอก
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิทธิบริบาล
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวยุคลธร  เขียวรอด
 
1. นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายสัตยา  ซื่อสัตย์
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  วงศ์ศิลา
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายคมกริช  กำปังสันเทียะ
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงพีรดา  มีเทียน
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธีระรัตนะนุสิทธิ์
 
1. นางสาวชลธิชา  สว่างภพ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  สูหา
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกัลยา  สนิทนอก
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกนกพิชญ์  ปุ๊กสีดา
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวศิริวรรณ  หมั่นการ
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายธีรพงศ์  เที่ยงเลา
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวณัฐพร  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศิวภา  คำภิมูล
 
1. นายนิพนธ์  บรรเทากุล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงทอง
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีลิ้ม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  เพียนอก
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายวงศกร  รัตนบุตร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวรสรินทร์  บิลดิโตวา
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายเพรียวพันธุ์  ไพราม
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอนุสรา  เกษนอก
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวปรางทิพย์  ด่านนอก
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายอภิวัฒน์  อาชุมไชย
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  งามขำ
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  ไชยรถ
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวยสินทรา  มีเทียน
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายสิริศิลป์  แสนภูงา
 
1. นายนิพนธ์  บรรเทากุล
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวสายชล  จิตตะวะนา
 
1. นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายภานุพงศ์  เสาร์วิสิทธิ์
2. เด็กหญิงวพรรษา  พลราช
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายธนัญชัย  บรรจงกลาง
2. นายศักดิ์มณี  อุดมพงษ์
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
2. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงอังคณา  วงคำจันทร์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ภูผาทอง
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
2. นายอนันต์  สวนขำ
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ดาดไธสง
2. เด็กชายนันทนนท์  ทึมหวาย
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงณัชทิชา  ตั้งชนะชัยกุล
2. เด็กหญิงมินทดา  ประจัด
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
2. นางสาวชลธิชา  สว่างภพ
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  คิดวาปี
2. เด็กหญิงปนัดดา  พาพาดูดีส
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
2. นายวิษณุ  นวลใหม่
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชุ่มใหญ่
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวน้ำฝน  เพียรชะนาด
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายธนากร  ศรีนอก
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายเลอเกียรติ  พิมลนอก
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายสดใส  พิรักษา
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวูฒิชัย  สุวรรณโคตร
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  หวังคละกลาง
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายทากาชิ  อิวาตะ
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายสุทัศน์  คำแพงราช
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายนิราช  หาญกล้า
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ปากวิเศษ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวมณฑิรา  อุบลแย้ม
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวนริศรา  จิ๋วเจริญ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบัวลาย 1. นายพงษ์พัฒน์  ชาติไธสง
 
1. นางสาวมุทิตา  ไชยบุรี
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายณฐวรรธน์  เปลี่ยนนอก
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวพัณณิน  ชัยชนะ
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนพร  วอนอก
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายวันชัย  จูกลาง
 
1. นายวีระศักดิ์  มาลาสี
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายวิทยา   การถาง
2. เด็กชายอนวัฒน์  ใจเที่ยง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันขาว
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายชนิตพล  แก้วมณี
2. เด็กหญิงศิรินภา  เสนนอก
3. เด็กหญิงอุษณี  มิตนอก
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายทศพล  บัวขาว
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมโคตร
3. เด็กหญิงมุกมณี  หลุ่มใส
 
1. นายวิษณุ  นวลใหม่
2. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  วิรัตน์เกษ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อบมาลี
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เส็งแดง
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
2. นางสาวชลธิชา  สว่างภพ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชุมพล  พลดงนอก
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญมี
3. เด็กชายวรภัทร  ผินกลาง
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายชฎาพร  ศรนาศรี
2. นางสาวสุพรรษา  เทนเกาะ
3. เด็กชายอังศณา  ลือเทพ
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายบรรดาศักดิ์  กล้าหาญ
2. นายวุฒิชาติ  รักไร่
3. นายสมภพ  สินนอก
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
2. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศศินา  ชาวสวน
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปรัตถกร  พิรักษา
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายวชิรวิทญ์  เสาศิลา
 
1. นายสยาม  ตระกูลดี
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายมงคล  สุขการ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  คงคา
2. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร  เพ็ชรมา
4. นางสาวณัฐชยา  ใยดวง
5. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
6. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
7. นางสาวปริยฉัตร  คิดรอบ
8. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  คงคา
2. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร  เพ็ชรมา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทา
5. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
6. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
7. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
8. นายปรัตถกร  พิรักษา
9. นางสาวปริยฉัตร  คิดรอบ
10. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
11. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
12. เด็กหญิงศศินา  ชาวสวน
13. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีชัยวาลย์
14. เด็กหญิงสุภาวดี  โครตศรี
15. นางสาวอัญชิสา  ศุภโชควิบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางมณีกานต์   วาวแวว
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจตุรพร  สมีแจ้ง
2. เด็กชายทักษา  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงพรรณิษา  ศรีรัตนานุกูล
4. นายพันธการณ์  ไชยมาตร์
5. นายวรุฒ  แพนไธสง
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
2. นายสุวัฒน์   นนตานอก
3. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สียางนอก
2. เด็กชายวราเวธ  จอดนอก
3. เด็กชายศิวกร  จันทพันธ์
4. เด็กชายสุรสิทธิ์  กำมา
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  พลราช
 
1. นายศุภกิจ  แป้นนอก
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยณรินทร์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ชาวดง
3. เด็กชายปริศกร  เทพอุทัย
4. เด็กชายสิทธินนท์  ถนนกลาง
5. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นแก้ว
6. เด็กชายอนาคี  ศรีนวล
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกรลภัส  เดชหวังกลาง
2. เด็กชายกฤษณะ  รองสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  จันทราช
4. เด็กชายทิมมี่  มาคิทาโล
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษณะ  ศิริรวง
2. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
3. นางสาวนาถฤดี  พิรักษา
4. นายปฏิภาน  หวังคละกลาง
5. นายวุฒิพงษ์  ตะโพวิญญู
6. นายอรรถวิโรจน์  ขอพักกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายจิรภาส  ทีทา
2. นางสาวจุฬารัตน์  ทองทวี
3. นายพชร  ชุมมา
4. นายยศนันท์  ชมภูพรพิพัฒน์
5. นายราเชนทร์  นามคำ
6. นายวีระพล  จันทะขิน
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวพัชรินทร์  บุรีวรรณ
2. นายพิพัฒน์พงศ์  สุธรรมวิจิตร
3. นายมาวิน  แสนรัตน์
4. นายยงยุทธ  เรืองยศ
5. นายสุทิน  ทองแก้ว
6. นายไชยวัฒน์  ทุทุมมา
 
1. นายเฉลิมพล  เถียรสายออ
2. นายสุรเดช  จุ่มปาน
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายชนาธิป  ตะราษี
2. นายชาตรี  ทะวงศรี
3. นางสาวณัฐพร  เอี่ยมนอก
4. นายพงศกร  สารพัฒน์
5. นายอัครพล  บรรลุสุข
6. นายเสกสรรค์  อินทับทิม
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  ปะกลาง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดวินิจ
3. นายกฤษณะ  ศิริรวง
4. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรเทียม
5. นายจตุรพร  สมีแจ้ง
6. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีผา
8. นายชัยวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
9. นางสาวณัฐพร  ทองแดง
10. เด็กหญิงถิรดา  สระแก้ว
11. เด็กชายถิรวัฒน์  แจ้งไพร
12. นายธนภูมิ  สดมะเริง
13. นางสาวธนัชชา  เพียนอก
14. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใกล้กลาง
15. นางสาวบุษรา  เทพาลัย
16. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
17. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
18. นายปฏิภาน  หวังคละกลาง
19. นางสาวปุณฑริกา  ดอกไม้
20. นายพันธการณ์  ไชยมาตร์
21. เด็กหญิงพิลุน  ทองดีนอก
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีกำปัง
23. เด็กหญิงมัทนา  จิตจวง
24. นางสาวรสสุคนธ์  ปรีวงษ์
25. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
26. นางสาววราพร  เพียนอก
27. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์เกิด
28. นายวรุฒ  แพนไธสง
29. นายวสันต์  จิตจวง
30. นางสาววิยะดา  ชาญนอก
31. นายวุฒิพงษ์  ตะโพวิญญู
32. เด็กหญิงศิริธร  คิดรอบ
33. เด็กหญิงศิริวรรณ  คิดรอบ
34. เด็กหญิงสุกัญญา  ครบกลาง
35. เด็กหญิงสุนิศา  รอดวินิจ
36. นายอนุชา  ทองดีนอก
37. นายอรรถวิโรจน์  ขอพักกลาง
38. นางสาวอิศริยา  แกระกระโทก
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  คะเชนทร์เชื้อ
40. นายเอกนาวี  อะนาตรัมย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายมนูญ  มูลบุญ
5. นายณกุล  เนาว์ช้าง
6. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
7. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
8. นายสุวัฒน์   นนตานอก
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกายสิทธิ์  ขนันไทย
2. นายขจรศักดิ์  คามวัน
3. เด็กชายจักรกฤต  ปัญใจ
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วีระบุรุษ
5. เด็กชายทรีพร  ขุนอินทร์
6. นายธนพล  วงศ์ศิริ
7. เด็กชายธรรพ์ณธร  พรมปัญญา
8. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อ
9. เด็กหญิงธัญกร  ลิขิตดำรงเกียรติ
10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กองชนะ
11. นางสาวธีราพร  โชติกลาง
12. นางสาวนภาพร  ดีเกียรติถาวร
13. นางสาวนฤมล  ไชยสระแก้ว
14. นางสาวนัฐมล  โนนพุดซา
15. นางสาวน้ำทิพย์  การงาน
16. นางสาวปนัดดา  ศิริมาศกูล
17. เด็กชายพันธกรณ์  อุทัยสะวัง
18. เด็กชายมานพ  กล่ำจำรัส
19. นางสาวมินตรา  นาแก้ว
20. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พันธ์แก่น
21. เด็กชายวรพล  ทีสุระ
22. นางสาววรรณทิวา  คิดวาปี
23. เด็กชายวาทยุทธ  บุบผามาตานัง
24. นางสาววาสนา  สิมศรี
25. นายศุภนัฐ  พืชนอก
26. เด็กชายศุภโชค  ฐานวิเศษ
27. นายสมพงษ์  ผิวผ่องศรี
28. นายสรายุทธ  ปานจะอำ
29. นางสาวอนุชตรา  ทองดีนอก
30. เด็กหญิงอภิญา  จินารักษ์
31. เด็กหญิงอัชลีพร  ทองมูล
32. นายเจษฎา  ครองผล
33. นายเฉลิมยศ  บัวขาว
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
2. นางสาวพีรดา  พงษ์บัณฑิต
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  พลดอน
 
1. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายอดิศักดิ์  พลดงนอก
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.3 เงิน 4 โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายจักรี  ธรรมสุนา
 
1. นายอรรถพล  ชีวะวิโรจน์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตากิ่มนอก
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายตะวัน  วรรณปะเข
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวัชรพล  จันทะเขตต์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายวัชรากร  เทียไธสง
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวสิริกัลยา  คำมี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงอาริษา  อินเอี่ยม
 
1. นายอรรถพล  ชีวะวิโรจน์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงศะศิมา  รานอก
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สังสิริ
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัญญามาศ  ธรณี
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงวาสนา  ทองคำ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.6 เงิน 8 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงอภิญญา  จันสด
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศุธาทิพย์  นาดี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวยุภาวดี  จันวิเศษ
 
1. นายเฉลิมพล  เถียรสายออ
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวปวริศา  พรมมี
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.6 เงิน 5 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอนัญทิพย์  ปึกไธสง
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวรมณี  ท่าเดื่อ
 
1. นายแสน  ดำขุนทด
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 7 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวรัชฎาพร  เทพวงศ์
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวอิสราภรณ์  การบรรจง
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายนราธิป  พิมพ์จ่อง
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายวัฒวุฒิ  วรรธนผล
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายตะวัน  วรรณปะเข
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวสิริกัลยา  คำมี
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงธนิดา  พรหมนา
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ครองทรัพย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงอุษยา  เปลี่ยนราศรี
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาพร  สังสิริ
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศุธาทิพย์  นาดี
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิดา  เสนนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวเกวลิน  นิลวุฒิ
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายอิสรภาพ  เผือกพงษ์
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีตระกูล
 
1. นางสาวพรรษกร  ศรีสมเกียรติ
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทิมมี่  มาคิทาโล
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  บุญทด
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เชื้อจันอัด
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายวงศกร  แคนดา
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายเขมวัฒน์  หัสสลีมูล
 
1. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ครองทรัพย์
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงฐิติกร  ประจิตร
 
1. นางสาวเกศรา  บุษราคำ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกิรนันท์  นามโคตร
 
1. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงศิรประภา  สระแก้ว
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำแก้ว
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 6 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีนอก
 
1. นางสาวพรรษกร  ศรีสมเกียรติ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนาถฤดี  พิรักษา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวบุณยนุช  เลิศมะเลา
 
1. นายธวัชชัย  พรหมธิดา
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์คำ
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.8 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  เก่งนอก
 
1. นางสาวสุธาสินี  สมีดี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกชกร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายธนากร  พลดอน
 
1. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่นคง
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายอดิศักดิ์  พลดงนอก
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายเขมวัฒน์  หัสสลีมูล
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวสิริกัลยา  คำมี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  นิยะนุช
 
1. นายไพรวัลย์  กุลบุตรบุญเพ็ง
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชญา  เสาทอง
 
1. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงเนตรดาว  ขุนณรงค์
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  สร้อยกลาง
 
1. นายประภาส  โสภณ
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยประชา
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชื่นกระจ่าง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศุธาทิพย์  นาดี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวจริยา  สุขสนวน
 
1. นายธนาวัฒน์  โสภา
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวบุณยนุช  เลิศมะเลา
 
1. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.4 เงิน 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวทักษิณา  ชนะกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวยุพวรรณ  ไชยณรินทร์
 
1. นายพิเดช  ลาวัลย์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวภัทราวดี  ศรีชื่น
 
1. นางกชพร  ชนะพาล
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาววริษา  เลขนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
232 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีนอก
2. เด็กชายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ปะระทัง
4. เด็กชายธนากร  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงธิดามาศ  ศรีนอก
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เสียดกำปัง
7. เด็กหญิงนฤมล  สะแกกลาง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ไทยกลาง
9. เด็กหญิงอารียา  ชื่นนอก
10. เด็กชายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางสาวศันสนีย์  สร้อยกลาง
 
233 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชวนนท์  มุ่งเครือกลาง
2. นางสาวฐิติพร  แสงเนียม
3. นางสาวธัญพร  หมั่นนอก
4. นายธีรัช  ศรีวีรพงษ์
5. นางสาวนิศิพร  ตากิ่มนอก
6. นางสาวมาริศา  จงชิดกลาง
7. นายวรพจน์  อ่อนนอก
8. นายวันชัย  ชื่นนอก
9. นายศกร  พินิจไชย
10. นางสาวเบญจวรรณ  แทงตลาด
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
234 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พลซ้าย
2. เด็กหญิงนนทิชา  รานอก
3. เด็กหญิงประมงกุฏ  รุ่งแจ้งรัมย์
4. เด็กหญิงปรารถนา  รานอก
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  คล้ายน้อย
6. เด็กหญิงสกาว  วงค์คำลือ
7. เด็กหญิงอมรา  อินทรเสนา
8. เด็กหญิงอรุณกมล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
235 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  จีนกลาง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เมตโต
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สอสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาวุธนอก
5. เด็กหญิงประภัทศิริ  ประจันทะศรี
6. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  มุ่งแฝงกลาง
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  แขสันเทียะ
8. เด็กหญิงอัญชรีย์  ศรีใจ
9. เด็กหญิงโสรยา  กิตติเมธาวี
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นายไพรัช  เชื้อประทุม
4. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวชนันทร  จุมพลา
2. นางสาวนิติญา  เล่ห์กล
3. นางสาวบุศรินทร์  เจริญชัยทรัพย์
4. นางสาวบุษบงกช  ฮ่วนอำพร
5. นางสาวผกามาศ  ปุราชะกา
6. นางสาวสุธาทิพย์  ทาอ้อ
7. นางสาวเบญจวรรณ  โบราณมูล
8. นางสาวแพรวรุ่ง  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธนิตา  โม้อ่อน
2. นางสาวนิตย์รดี  จานนอก
3. นางสาวปภัสรา  งดสันเทียะ
4. นางสาวปวิตรา  โพธิ์นอก
5. นางสาวภัทราภรณ์  ดวงชิน
6. นางสาวราตรี  เหลื่อมศรีจันทร์
7. นางสาวศศิประภา  ปราบนอก
8. นางสาวสุดาพร  โพธิ์นอก
9. นางสาวสุพาภร  อาพัดนอก
10. นางสาวสโรชา  พลเรือง
11. นางสาวอทิตยา  กาหล
12. นางสาวเรณู  ก่องนอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยมาตร
2. นางสาวกาญจนา  ไชยมาตร
3. นางสาวจันทมณี  อยู่เกษม
4. นางสาวอรุณี  ไวนนท์
 
1. นางภัณฑิล  สนธิศรี
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณประใด
2. นางสาวจิราพัชร  แวงมั่ง
3. นางสาวจุฬามณี  ชาติสุวรรณ
4. นางสาวณัชชา  รายนอก
5. นางสาวนภาพร  กองไตรรัตน์
6. นางสาวนิภาพร  จันดา
7. นางสาวรุ่งนภา  ทองคำ
8. นางสาวรุ่งนภา  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี  นราจันทร์
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาผง
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิขำ
3. เด็กหญิงนราธิณี  โพธิชนะ
4. เด็กหญิงนรีรัตน์  แสงงาม
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนกล้า
6. เด็กหญิงปณิดา  ประแดงปุย
7. เด็กหญิงปัทมา  จินดาขันธ์
8. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทับสมบัติ
9. เด็กหญิงมรกต  ศรีบท
10. เด็กหญิงมาลินี  ลิละคร
11. เด็กหญิงรัตติกาล  ทักษิณ
12. เด็กหญิงสุชาดา  เสี่ยงบุญ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  เสี่ยงบุญ
14. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยภูธร
15. เด็กหญิงอริศรา  ใบพั้ว
16. เด็กหญิงอัยรา  นามวันสา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นางสาวลักษณา  สองใหม่
3. นางอารยา  นาดี
4. นางอรทัย  ผูกพันธ์
5. นางอัจฉรา  โสวะตระกูล
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กชายคชาชีพ  ญาณภัทรชยะกูร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีกุด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างทำ
4. เด็กชายนนทวรรต  พิรักษา
5. เด็กหญิงนิศรา  ชูกล้า
6. เด็กชายปฏิภาณ  ปุ๊กสีดา
7. เด็กหญิงปรมินทร์  ไชยนรินทร์
8. เด็กชายภูริ  แก้วดอนรี
9. เด็กชายรติกร  เล็กสิงห์โต
10. เด็กชายรัตน์ตระกูล  โคตรศิริ
11. เด็กชายวรชัย  แสงแก้ว
12. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จัดนอก
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  กริชนอก
14. เด็กหญิงศิวัชญา  โชติโรจนอนันต์
15. เด็กชายอนุวัฒน์  ลักษมีเศรษฐ์
16. เด็กชายเกรียงไกร  เพชรสร
 
1. นางปทุมวดี  ดอกพยอม
2. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  หงษ์บุญมี
2. นางสาวจินตนา  นากุดนอก
3. นางสาวณัฐกาญจน์  แก้วดอนรี
4. นายณัฐพงศ์  มาปะโท
5. นางสาวธาราทิพย์  มีอุ่น
6. นายนพรัตน์  ทวีเดช
7. นางสาวปวริศา  พรมมี
8. นางสาวภรณ์ศรัญญา  ประทุมศิลา
9. นางสาวศันสนีย์  แสงวันดี
10. นางสาวสายฝน  ขอแหนมกลาง
11. นางสาวสิรินภา  อดทน
12. นางสาวสุธิตา  เพชรเมือง
13. นางสาวสุนันทา  ขัตติยะ
14. นายอดิศร  อ้นคำ
15. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ราช
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองดิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนมา
3. นายณัฐพงษ์  ลครพล
4. นายรัฐวิทย์  เศรษฐภักดี
5. นายวัชระ  กล่องเนียม
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นางกชพร  ชนะพาล
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายพิษณุ  เทพสันทัด
2. นายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
3. เด็กชายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
4. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
5. นายอรรถพล  สุภารัตน์
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
2. นายธัญนิรันดร์  บำรุงนา
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปุณมนัส  ศุภโชควิบูลย์
2. นายพัชรพล  ประหยัดกลาง
3. นายวัชรพล  จันทะเขตต์
4. นางสาวศศิประภา  กล้าหาญ
5. นางสาวสกุลทิพย์  บัวแก้ว
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายวันชัย  คชเรนทร์
 
246 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  กุมพล
2. เด็กชายบริพนธ์  นวมโคกสูง
3. เด็กชายมนัส  หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กชายวัฒนา  เลิศขุนทด
5. เด็กชายสิทธิพร  สิงห์หน
6. เด็กชายสุชาติ  สินโพธิ์
7. เด็กชายอรรตธิชา  โสรินทร์
8. เด็กชายโกวิทย์  ภาคอินทรีย์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายนฤนาท  วงศ์ประพันธ์
3. นายประดับ  ศิริปัญญา
 
247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ชุมกว้าง
2. เด็กชายจักรินทร์  นิลเพ๊ชร์
3. เด็กชายชัยนรินทร์  ผิวสา
4. เด็กชายชานนท์  เขียวกุ้ง
5. เด็กชายธนกร  ยิ้มนอก
6. เด็กชายบุรินทร์  ท้าวนาม
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจดี
8. เด็กชายเจษฎา  แก้วสุโพธิ์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
2. นายสมหมาย  ศรีโย
3. นายรัชชานนท์  ภักดีราช
 
248 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อภิวัฒน์จีรกุล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ปาดู่
3. เด็กชายถิรายุ  เพ็ชรทะเล
4. เด็กชายธนพล  ดิฐธนสาร
5. เด็กชายพัสสน  เข็มตรง
6. เด็กชายสราวุฒิ  จันที
7. เด็กชายสิงหนาท  นรมาตร
8. เด็กชายอนุวัฒน์  คำเรืองศรี
 
1. นายอนุกูล  ทัดวรพงศ์
2. นายวิชิต  มารศรี
3. นายชำนิ  ขีดเข้ม
 
249 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายชนาธิป  มีระหันต์
2. นายพิมพ์อรัญ  กองเกิด
3. นายพีระพัฒน์  สีดานอก
4. นายภาณุวัฒน์  วะนาคำ
5. นายยุทธภิชัย  ปุ๊กสีดา
6. นายอรรถพงศ์  หงษ์คำมี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
2. นายสันติ  อุตม์แก้ว
3. นายอดุลย์  งามดี
 
250 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกุนเตอร์   ดาราศรี
2. นายณัฐพงษ์  มีศิลป์
3. นายธนะดล  พิมายกลาง
4. นายนราธิป  พิมายกลาง
5. นายปุณมนัส  ศุภโชควิบูลย์
6. นายวีรพล  ชื่นนอก
 
1. นายศราวุธ  พรศรี
2. นายรัชวุฒิ  ดุมกลาง
3. ว่าที่ร้อยตรีธรณินทร์  ชมภู่
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวปรารถนา  หวังกว้างกลาง
3. นางสาวปานไพลิน  ปะวะภูตา
4. นางสาวยุพิน  สงกอก
5. นางสาวอมรรัตน์  แท่นนอก
6. นางสาวเอ็นดู  อือนอก
 
1. นายนฤนาท  วงศ์ประพันธ์
2. นายประดับ  ศิริปัญญา
3. นางสาวนฤมล  วังศรีแก้ว
 
252 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไพราม
2. เด็กหญิงวารินทร์  คำยา
3. เด็กหญิงสมิตา  ปวงปะชัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุดมี
2. เด็กหญิงวริษฐา  จันคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปะวะภา
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
2. นายนพรัตน์  รองหมื่น
 
254 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชนะดี
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชัยเสนหาญ
3. เด็กหญิงอัญรฎา  ศักดีแสง
 
1. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
2. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  กรุพิมาย
2. เด็กหญิงปวีณา  แจ่มดวง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มแก้ว
 
1. นางณัฐทพัสส์  จิระสวัสดิพงศ์
2. นางสาวจารุวรรณ  นรพรม
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงกวิสรา  สมน้อย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โตเหล็ก
3. เด็กชายศิริศักดิ์  มารศรี
 
1. นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงจริญญา  ชาวสวน
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุตรแสงดี
3. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรดี
 
1. นางอุไรวรรณ  กล้าหาญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุณดี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันนอก
3. เด็กหญิงศิรินภา  วิถี
 
1. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา   ศรีนอก
2. เด็กหญิงประทุมมา  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาคพงษ์
 
1. นางภัณฑิล  สนธิศรี
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนิตยา  ศรีนอก
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  มาตรนอก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิ่มละมุน
 
1. นางธิดารัตน์  เอมวงษ์
2. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองยอด
2. นางสาวนลินี  ปานนอก
3. นางสาวภัครมัย  คำประสิทธิ์
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายทศพร  ดวงสุพันธ์
2. นางสาวนงคราญ  มูลแก่น
3. นางสาวมนัสวดี  บัวสระ
 
1. นายครรชิต  ไลยนอก
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67.45 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจันทร์ธิดา  เลิกนอก
2. นางสาวปิ่นธาราชล  เลิกนอก
3. นางสาวพรพิมล  ชัยนิคม
 
1. นางมยุรี  หลายทวีวัฒน์
2. นายนพรัตน์  รองหมื่น
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.27 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวชลธิชา  วันจงคำ
2. นางสาวนลินทิพย์  อัลอาวาม
3. นางสาวมาริสา  มาตรา
 
1. นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66.27 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  โปร่งสันเทียะ
2. นายณัฐพล  โชติกลาง
3. นางสาวปราณี  ลาภเกื้อ
 
1. นางขวัญฤทัย  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.72 ทองแดง 6 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวธนษร  ประจงกลาง
2. นางสาวพรนภา  โคลงพิมาย
3. นางสาวภัทรวดี  สีวังราช
 
1. นางอุไรวรรณ  กล้าหาญ
2. นางสาวจุฑารัตน์  โฉมสันเทียะ
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64.09 ทองแดง 7 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วหนองแสง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปัจจิมนอก
3. นางสาวเปรมใจ  ศุภเมืองแสน
 
1. นายสุรชาติ  มะลัยไทยสงค์
2. นางสาวสุภาพร  เตชะลือ
 
268 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอินทิวรา  ปาจิแพ
2. เด็กหญิงเลอสิรินทร์  ยอดรัก
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นางาม
2. เด็กหญิงปานชนก  นามสำโรง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธัญรดา  ภักดีแก้ว
2. นางสาวพลอยไพลิน  ระภักดี
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
271 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  อุ่มกลาง
2. เด็กชายโชคทวี  วงค์อำมาตร
 
1. นายชนินทร์  วงศ์อินจันทร์
2. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายนรินทร  สมสุข
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก่นสุข
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพรเทพ  เพ็ชรนอก
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  เดชาฐาน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โสมคำภา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรพิพัฒน์  แทบทาม
2. เด็กหญิงเกวลิน  มาลินทา
 
1. นางกานต์รวี  ชมภูพรพิพัฒน์
2. นายวราวุธ  จันทะโยธา
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรินทร์  หมั่นคง
2. นางสาวโชติมณี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายทิวากร  หวันลา
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวขวัญชีวา  ดาวกลาง
2. นางสาวสุธิตา  สุพรรณ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. นายนันทภพ  บุญยะประสิทธ์
2. นายเดชณรงค์  กวดนอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายวณัฐพงศ์  นกนอก
2. นายวทัญญู  ข้อนอก
 
1. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
2. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวสวน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวลลิตวดี  ดอกพิกุล
2. นางสาวเบญญาภา  ภูริธร
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายพงศกร  หวังแอบกลาง
2. นายภาณุวัฒน์  นามนัย
 
1. นางปัญชนิษฐ์  ไพศรี
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวภัทรวิจิตรา  ดอนอีง้อง
2. นายวิชิต  แก้วดอนรี
 
1. นายคณากร  พลหมั่น
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชุติมา  มหาดไทย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุมินทนะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  พวงสันเทียะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  การธนะศาษฐ์
 
1. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
2. นายบุญมี  วรชมพู
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษติญาภรณ์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โฉมทอง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
2. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายฤทธิชัย  สิทธิเมืองขวา
2. เด็กชายวิทวัฒน์  บุษย์ศรี
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  ผดุงชน
2. เด็กชายอัครพนธ์  โคตรปาลี
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
2. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจนิศา  พาณิชย์ศิริ
2. เด็กหญิงโสภิภาดา  ตากิ่มนอก
 
1. นางปัญชนิฐ์  ไพศรี
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สีกะพา
2. เด็กหญิงทับทิม  แสนธิ
 
1. นายวราวุธ  จันทะโยธา
2. นางกานต์รวี  ชมภูพรพิพัฒน์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงพรรณภา  แก้วสุโพธิ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายพิชิต  พิณโพธิ์
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชยารพ  ขานโคกกรวด
2. เด็กชายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายพรหมศิริ  อูชี
2. เด็กชายภานุพงษ์  สาสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จานนอก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เงื่อนกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายอำพล  มีครไทย
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  การปลูก
2. เด็กหญิงทักษพร  ศรีฤทธิ์
 
1. นางพรรณา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ติณคัด
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินทร์แขวน
2. เด็กหญิงวนิดา  กัญญาวัชยุวพงษ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 4 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นายธรรมธัช  วิโรชกิจเจริญ
2. เด็กหญิงศศิประภา  โงมสันเทียะ
 
1. นายวราวุธ  จันทะโยธา
2. นางกานต์รวี  ชมภูพรพิพัฒน์
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  พิมลนอก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมนานอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายคมกริช  ถอนอก
2. เด็กชายศราวุฒิ  ศิริพัฒน์
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายยศนิธิ  มะธิปิไข
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงนิจิตรตรา  ธุระทำ
2. เด็กหญิงอรปรียา  ธุระทำ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรพงศ์  ดอกพิกุล
2. นายเจษฎาพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายวัชรพงศ์  คนชาญ
2. นายศรายุธ  ไพรนอก
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร  รอดพิพัฒน์
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  ธรรมวิยศ
2. นางสาวอรนิภา  จิตรนอก
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนเทพาลัย 1. นายณัฐพงษ์  วิเศษนอกสินกุล
2. นายไชยณรงค์  คงประเสริฐ
 
1. นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ปักกาสิเนย์
2. นายโชคสันติ  ละครพล
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวนงนุช  แพนไธสง
 
307 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    
308 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรวลัญช์  บรรหาญ
2. นางสาวโยทะกา  มาสวนจิต
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
309 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายบิว  แท่นนอก
2. นายสหรัฐ   เจ.เฮ้าส์แมน
 
1. นางอุบล  แผลงนอก
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
310 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์มา
2. นางสาววริศรา  มาตย์นอก
 
1. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพชรพล  พงษ์ศิริจันทร์
2. นายเจษฎา  จำปาศรี
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายอำพล  มีครไทย
 
312 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  วงเดือน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สีนวนอ่อน
3. เด็กชายไพรัช  ศรีชัยปัญหา
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
313 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายศุภชัย  ใบโพธิ์
2. เด็กชายอาธิพล  พลบุรี
3. เด็กชายเขมชัย  โปร่งสันเทียะ
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. นางสาวปัทมา  นามแสงผา
 
314 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธรรมจิตรา  พันธ์นาเหนือ
2. เด็กหญิงนริศรา  หวังแอบกลาง
3. เด็กชายพิเชษฐ์  เลี่ยมกลาง
 
1. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
315 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลย์สุดา  มินาคำ
2. นางสาวประกายแก้ว  สุขนาแซง
3. นางสาวอรอนงค์  ทองดีนอก
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
316 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาววณัฐชา  ชัยปัญหา
2. นายอนุธวัฒน์  ทัดวรพงค์
3. นางสาวเบญจลักษณ์  มารศรี
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสาวศศิฤทัย  ด่านกลาง
 
317 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายจิรายุทธ  รุกไพรี
2. นางสาวมัชฌิมา  อาจกล้า
3. นางสาววชิราภรณ์  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
2. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
 
318 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    
319 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวพรทิพย์  สิงห์ทอง
2. นางสาวอริศรา  แจ้สูงเนิน
 
1. นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา
 
320 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวมยุรี  ศรีช้างสาร
2. นางสาววรินธร  ราชธานี
 
1. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
321 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายนครินทร์  ประวันนา
2. นางสาวเอมยุพา  ศรีหงษา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  ติณคัด
2. นางพรรณา  ใสกระจ่าง
 
322 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายวิทวัส  ตุ่งพิลา
2. นางสาวอารีวรรณ  จัดนอก
 
1. นายบุญมี  วรชมพู
2. นายกลวัชร  รอดพิพัฒน์
 
323 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 โรงเรียนเมืองคง 1. นายต่อลาภ  โรจนพานิชย์กิจ
2. นายปิยะวัฒน์  พูนเพชร
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
 
324 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  วานนท์
2. นางสาวรัชฎาพร  อัครโคตร
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
2. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
325 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายตะวัน  รอดด่าน
2. นายสนธยา  สรเสริญ
 
1. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
2. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
 
326 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์    
327 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายคฑาวุธ  ประทุมศรี
2. เด็กชายวสันต์  ศรีมิงาม
3. นายสามารถ  โสภี
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
328 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชัชวาลย์  ป้องสนาม
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คุธินาคุณ
3. เด็กชายอภิชาติ  มานอก
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
329 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพงศ์  ขันนอก
2. นายยิ่งศักดิ์  จันดากูล
3. นายสรวิศ  ชาญนอก
 
1. นายสมพร  สาโพนทัน
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายภาราดร  ปราบนอก
2. นายวีรวัฒน์  แย้มโคกสูง
3. นายเฉลิมศักดิ์  กำเนิดกลาง
 
1. นายธงพัฒณ์ภาธร  รอยดีพัฒนะ
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีมาพล
2. เด็กหญิงวนิดา  ดังชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ศิริแวว
 
1. นางสาวนุชจรี  อุปมา
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายกิตติวัฒน์  ยอดคำ
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  สนนอก
3. เด็กชายภานุ  แก้วงาม
 
1. นายชาญชัย  จ่าภา
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.56 ทอง 4 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุจิตา  กุลหงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  สมแวง
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
2. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
 
334 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.89 เงิน 5 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนริศรา  สีโท
2. เด็กหญิงประภาพร  โหมดนอก
3. เด็กหญิงลัคนา  พรมขรยาง
 
1. นางศิริลักษณ์  สิทธิมงคล
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพัฒนายุ  มีโพธิ์กลาง
2. นายมานนท์  ขันติพงษ์
3. นายรัชภาค  พินิจ
 
1. นายมานะ  มงคลศรี
2. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวกัลยกร  ทองแสน
2. นายบัลลังก์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวปภัสรา  จันทร์โสม
 
1. นายประสบชัย  อุ้ยศรีแคน
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฤทัย  พวงภู่
2. นางสาวปานชนก  แต้มทอง
3. นางสาวเกษร  พยุงกลาง
 
1. นางภัณฑิล  สนธิศรี
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกิจติมา  เจริญกลาง
2. นางสาวปิยมาศ  เถาว์ดี
3. นางสาวมนัสนันท์  พนมศิลป์
 
1. นางบุญญลักษณ์  ภูบังเดือน
2. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไทยแท้
2. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
3. เด็กชายอานุภาพ  พรหมพิลา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
2. นางเกสร  ทองพรมราช
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายชนะภัย  เมิกข่วง
2. เด็กชายสุรพล  บัวสิงห์
3. เด็กชายอนุรักษ์  หอมแพงไว้
 
1. นายประจักษ์  แสนพินิจ
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  นอกกลาง
3. เด็กหญิงสุธิตรา  หาระไกร
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางบุญญลักษณ์  ภูบังเดือน
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 4 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายธีรภัทร  บริบูรณ์
2. เด็กชายรุจน์ตพงษ์  ศรีปลาด
3. เด็กชายอานนท์  เกิดมงคล
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจิรภาส  พลนอก
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไร่นา
3. เด็กชายวรเมธ  หวังแนวกลาง
 
1. นายประกอบ  จองทองหลาง
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เชิญกลาง
2. นางสาวยศธร  วงศ์อามาตย์
3. นางสาวเจนจิรา  กล้าหาญ
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางบุญญลักษณ์  ภูบังเดือน
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพงษ์  ขันนอก
2. นายพงษ์ศิริ  มีชำนาญ
3. นายวิทวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นายประกอบ  จองทองหลาง
2. นายสมพร  สาโพนทัน
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวจันทิมา  ศิริคำ
2. นางสาวจิราพร  จีหล้า
3. นางสาวชนรดี  ประเสริฐวงษา
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวปภัสรา  จันทร์โสม
2. นางสาววิภาวรรณ  พา่สมบูรณ์
3. นางสาวอุไรวรรณ  ข่าขันมาลี
 
1. นายประสบชัย  อุ้ยศรีแคน
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายต่อพงษ์  ไอยะรา
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กหญิงพรรนิภา  อาจจุฬา
4. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันโสภา
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เบ้ามะโน
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
2. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
3. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงกุลนิตรา  ภูสูศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สมนาม
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ดั่งโพนทอง
4. เด็กหญิงปิยะนาถ  แหมไธสง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิมพราช
6. เด็กหญิงเบญจพร  ใหญ่ลา
 
1. นางทิพากร  ทินราช
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ปราบนอก
2. เด็กหญิงชนิดา  ทานอก
3. เด็กหญิงทรรศญานีย์  อาพัดนอก
4. เด็กหญิงปริญญา  ทานอก
5. เด็กหญิงมัชฌิมา  พันธุเจริญ
6. เด็กหญิงสิริมา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
3. นายไพสิน  นันทาวงค์
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจิรภาส  มุ่งพันกลาง
2. เด็กชายปฏิภัทร  ขอด่านกลาง
3. เด็กหญิงพรพิรุณ  หินกำปัง
4. เด็กหญิงพัทธ์ศรีมา  ต่อโชติ
5. เด็กชายยศกร  พิมพ์กลาง
6. เด็กชายอิทธิพล  รอดวินิจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
2. นางสาวสุรีพร  พันธุประกิจ
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  ตอนนอก
2. นางสาวลักษณ์นารา  นันกลาง
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงราศรี
4. นางสาวสุภารัตน์  วาริยันต์
5. นายเชี่ยวชาญ  ดอกนางแย้ม
6. นายเอกนรินทร์  อาพัดนอก
 
1. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
2. นายไพสิน  นันทาวงค์
3. นางอุบล  แผลงนอก
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกาญนา  บ้วนนอก
2. นายณรงค์ศักดิ์  เลิศไธสง
3. นางสาวรัญชนา  ชาวันดี
4. นายรุ่งชัย  นามบุผา
5. นางสาวรุ่งทิวา  แต่งโยธา
6. นางสาวอรพรรณ  ธงชาย
 
1. นางทิพากร  ทินราช
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวมลฤทัย  พวงภู่
2. นางสาววรรัตน์  แสงเพชร์
3. นางสาววิภาภรณ์  ชื่นชมแสง
4. นางสาววิมลรัตน์  ทะยารัมย์
5. นางสาวอารีรัตน์  เกสันเทียะ
6. นางสาวเบญจมาศ  พินนอก
 
1. นางสาวสุธาสินี  สมีดี
2. นางสาวกรรณิการ์  อินทะจร
3. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุม
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวประติภา  ฉิมพาลี
2. นางสาวปวันรัตน์  ทัพธานี
3. นายพายุ  ภูมีแกดำ
4. นางสาวสาธิตา  ตากิ่มนอก
5. นางสาวอรพิม  ชาญนอก
6. นางสาวอารียา  ภูมีแกดำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 5 โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวปัญฑิตตา  นอกตาจั่น
2. นางสาวพรรณวิภา  อ่อนนอก
3. นายสำราญ  วัดสระจันทร์
4. นางสาวสุรีพร  ดุ้งกลาง
5. นายเศกสิทธิ์  แสงศรี
6. นางสาวโชติกานต์  แขนอก
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
2. นายเปรียว  ฝันดี
 
357 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวิชัย  ปาปะเส
2. เด็กหญิงศศิประภา  มาตรวังแสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  เสริฐประสม
 
1. นางสาวขเนตตี  ภู่ตระกูล
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
358 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายปกรณ์  พินิจไชย
2. เด็กหญิงลักขณา  จ่ากลาง
3. เด็กหญิงอรุณี  เปรียบสม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อินทะจร
2. นางสาวสุธาสินี  สมีดี
 
359 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงกิติมา  การะเกด
2. เด็กหญิงพรนิภา  ต่อมพุดซา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หงษ์เจริญ
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
 
360 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกฤษฎา  เบียดขุนทด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีนอก
3. เด็กชายพงศธร  จามพฤกษ์
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพัทธนันท์  พรมเหลา
 
361 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทุมพิศาล
2. เด็กหญิงสุนิตา  ไลนอก
3. เด็กชายสุรพงษ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาววัลลี  กล้าพังเทียม
2. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
 
362 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  เหลื่อมนอก
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ถวิลวงษ์
3. นางสาวอทิตยา  กาหล
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
363 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายณัฐพล  เจริญวรรณ
2. นางสาววรินทร  ปะทิทัง
3. นางสาวสุภัสรา  ส่วยหม่วย
 
1. นายบุญเลิศ  ขอบทอง
 
364 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวจิรภาดา  ขันบัวแก้ว
2. นายภาณุกร  หนันเหมาผาง
3. นางสาวสุชาวดี  เกียรตินอก
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
2. นางวัชรี  อินอุ่นโชติ
 
365 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพิมระพัฒน์  ครึ้มกลาง
2. นางสาวศุภากร  โชคชมฤทธิ์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ลิ้มสุวรรณ์
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นายสมคิด  คตจำปา
 
366 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงทิติญา  วงศ์เหง้า
2. เด็กหญิงพนิดา  หรีหร่อง
3. เด็กชายศุภกร  ขันบัวแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวลาย 1. เด็กหญิงพรชนิดา  จันลา
2. เด็กหญิงศศินิภา  แฟมไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
368 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ระกำ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  ภูถนนนอก
3. เด็กหญิงสุชิตา  วัดสระจันทร์
 
1. นางเพ็ญจิตต์  เนตรกลาง
 
369 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ถินกลาง
2. เด็กหญิงธีราพร  บุญมี
3. เด็กหญิงวัรทยา  บัวขาว
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นายอรรถพล  สืบสม
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายถิรายุ  ศรีนอก
2. เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์  สุภาเฮียง
3. เด็กชายเจษฎา  ศรีนอก
 
1. นายวราวุฒิ  อินทรากอง
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีชุม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายปาณสาน  สินนอก
 
1. นายนิวัฒน์  วงษ์วาลย์
2. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงนิโรบล  แก้วสีขาว
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จัตุชัย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ชาวสวน
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนอก
2. นางสาวรัชดา  สีวังนอก
3. นางสาวสุทิสา  ชัยพันธ์
 
1. นางเพ็ญจิตต์  เนตรกลาง
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวพิมณพัจ  ปัจจัย
2. นางสาวมลธิชา  ทองนอก
3. นางสาวสุธิดา  ชัยสวรรค์
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงพะไล 1. นางสาวปารีณา  เลิกนอก
2. นางสาวสุธิดา  แสนเสนา
3. นางสาวหทัยทิพย์  วนไธสงค์
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกมลชนก  คำกำพุฒ
2. นางสาวชิดชนก  วรรณารักษ์
3. นางสาวฐิตินันท์  อ่องพิมาย
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นายอรรถพล  สืบสม
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบัวลาย 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก่นอาษา
2. นางสาวธนัญญา  ชัยบัณฑิตกุล
3. นางสาวลลิสา  แสงทอน
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงษ์
2. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายศตวรรษ  ศรีสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีนอก
3. นายสันติ  ข้องนอก
 
1. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนพิมาย
2. เด็กหญิงวรรณภา  นิลทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สะแสงสาร
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
2. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชนะพงศ์  อินทร์เอี่ยม
2. เด็กชายนันทวุฒิ  จงท่องกลาง
3. เด็กชายวิทยา  ชาญนอก
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวน้ำฝน  พฤษพฤก
2. นางสาววราพร  นรินทร์นอก
3. นางสาวศศิกันยา  มรรครมย์
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวนางสาวธัญรดา  บุญสืบ
2. นางสาวปณิษา  คำทองหลาง
3. นางสาวพรจรินทร์  อินธิราช
 
1. นางสาวสิริมา  มุสิกะสาร
2. นางสาวขวัญจิต   รอดกระจ่าง
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  พลไธสง
2. นางสาววราภรณ์  วรรณสุข
3. นางสาวศศิธร  มานุ
 
1. นางสิริสมัย  เพ็งผ่อง
2. นางสีนวน  สุมงคล
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงวนิดา  กุดหินนอก
2. เด็กหญิงศิริเนตร  จิตรสม
3. เด็กหญิงอารียา  แถวไธสง
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรวิโรจน์
2. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีเกาะ
3. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์นอก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ปราบทอง
2. เด็กหญิงอารียา  ศึกษา
3. เด็กหญิงอารียา  มาตรวังแสง
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวIณัฐกานต์  ข้องนอก
2. นางสาวนางสาวอรวรรณ  อุดมพงษ์
3. นางสาวอรสา  จันดากูล
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
388 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายกฤษณะ  หนูสุวรรณ
2. นางสาวมนัญญา  ชาหลาบคำ
3. นางสาวเรณูมาศ  จันทร์งาม
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาววรรัตน์  เด็ดขาด
2. นางสาวสุดารัตน์  พลชิต
3. นางสาวสุรัญญา  ตรวจนอก
 
1. นางสาวสิริมา  มุสิกะสาร
2. นางพรรณา  ใสกระจ่าง
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  สุขศรีพะเนา
2. เด็กหญิงวนิดา  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงสุเมย์ธา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ปลั่งกลาง
2. เด็กหญิงปณิตา  สิงห์ชัย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผงนอก
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไปปอด
2. เด็กหญิงนัชชา  นามวาสน์
3. เด็กหญิงบุศราภรณ์   ดีสวน
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมุจลินท์  หล่อนกลาง
2. นางสาววิภาวี  ภากพรม
3. นางสาวสุภาพร  ขอมีกลาง
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทัดวรพงศ์
2. นางสาววาสนา  ปราบบำรุง
3. นางสาวอารียา  ยาย่อ
 
1. นางวนิดา  จำปามูล
2. นายสิทธิชัย  โกจินอก
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เรียงสันเทียะ
2. นางสาวทัศพร  ฉิงโพธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เพ็ชรศร
 
1. นางสาวสิริมา  มุสิกะสาร
2. นางโศศิษฐา  วาทโยฐา
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  เผนโคกสูง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งไพร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงสิโรบล  มุ่งพันกลาง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สายเหล็ก
3. เด็กหญิงอภิญา  พลคำมาก
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
2. นายสุชาติ  หวังก่อกลาง
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทองนำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูวงษ์
3. เด็กหญิงพัชรีญา  งามสีทา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  กลางนอก
2. นางรุ่งนภา  โกวิทธนภูวดล
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสุธิสา  พันโนราช
2. นางสาวสุลัดดา  ชนะดี
3. นางสาวเจนจิรา  ตันยศ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายครรชิต  ไลยนอก
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิตรศราภรณ์  วรรณปะใด
2. นางสาวทิพากร  บุญนอก
3. นางสาวปรีณา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ภักดีนอก
2. นางสาวทศรัตน์  บุญตา
 
401 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กาดนอก
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
402 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วประโคน
 
1. นางจิราพร  สัตตะโส
 
403 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ทำเทียมแก้ว
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
404 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายฐิธิเดช  ทุมนอก
 
1. นางจิราพร  สัตตะโส
 
405 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสายสมร  สีเสน
 
1. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
406 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายสุรพัศ  ฆ้องนอก
 
1. นายนฤนาท  วงศ์ประพันธ์
 
407 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองคง 1. นายสวิช  ปลั่งกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
408 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
409 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
410 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายจิตวิสุทธิ์  หวังเกยกลง
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
411 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
412 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
413 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พิมล
2. เด็กชายกฤษณะ  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญพันธ์
4. เด็กชายจัตุรพร   คาดสนิท
5. นางสาวชนันทร  จุมพลา
6. นางสาวชุติมนต์  มรรครมย์
7. นายณัฐพล  รูปสอาด
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามบัวลา
9. เด็กหญิงณิชวรีย์  สิงห์ชัย
10. เด็กชายธนากร  พลดอน
11. เด็กหญิงธัญชนก  จันวิเศษ
12. นางสาวบุษบงกช  ฮ่วนอำพร
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไชเทพา
14. เด็กหญิงปวีณา  อภัยนอก
15. นางสาวผกามาศ  ปุราชะกา
16. เด็กหญิงพรนัชชา  บุตรชานนท์
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
18. เด็กชายพิษณุ  เทพสันทัด
19. นางสาวมุกรินทร์  หยวกวิ่ง
20. เด็กหญิงรัฎชนิดา  วิถีเทพ
21. นางสาววชิราภรณ์  ซอนดอก
22. นายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
23. เด็กชายศุภกร  ขันบัวแก้ว
24. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์คำ
25. เด็กชายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
26. นางสาวสุธาทิพย์   ทาอ้อ
27. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
28. นายอรรถพล  สุภารัตน์
29. นายโสภณ  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวจรินทร   ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม
 
414 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวชนิดา  วอนอก
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์