รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายศิวะพงศ์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปราบนอก
 
1. นายรักชัย  มะโนเอื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีละหาด
2. เด็กชายธีรภัทร  สืบดี
 
1. นายรักชัย  มะโนเอื้อ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กหญิงนิธิพร  เลิกนอก
2. เด็กหญิงปภาดา  ขอวางกลาง
3. เด็กชายวันชนะ  จำปาถิ่น
4. เด็กหญิงสิริยากร  ระพิณพิทักษ์
5. เด็กหญิงอรทัย  ธรรมลี่
 
1. นายอัษฎางค์  ทองดี
2. นางวิไลพร  ทองดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายคาซึอาคิ  นิชิมูระ
2. นางสาวฐิตินันท์  อ่องพิมาย
3. นายณัฐภัทร   ไกรอ่ำ
4. นางสาวปวีณา  ชาญนอก
5. นายสหรัถ   เค้าโคตร
 
1. นายอภิชิต  มีสวรรค์
2. นายพิชิต  บุ้งกระโทก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายต่อพงศ์  พานิชนอก
2. เด็กหญิงศิริวิมล  พงษ์พันนา
 
1. นายบุญยง  แพนไธสง
2. นางสาวบุณฑริกา  วัชระไชยคุปต์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกษิดิศ  กาศเจริญ
2. นางสาวสุณิสา  มนัสสิลา
 
1. นางสาวมาลินี  เชื่อมกลาง
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีวัฒนพงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายอนุชิต  รัตนวิชัย
 
1. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญสงคราม
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  บุญสวา
 
1. นายชินวิวัฒน์  ปลื้มพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปณิดา  โงสันเทียะ
 
1. นายณัฎฐกิจจา  อัครภาคินพงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กชายจักรี  เพียนอก
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ชาญนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกัลยา  สนิทนอก
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. เด็กชายปรเมษ  ดุมกลาง
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวปรางทิพย์  ด่านนอก
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายภานุพงศ์  เสาร์วิสิทธิ์
2. เด็กหญิงวพรรษา  พลราช
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชุ่มใหญ่
 
1. นายอุเทน  มุ่งยนต์กลาง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นายสุทัศน์  คำแพงราช
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายวิทยา   การถาง
2. เด็กชายอนวัฒน์  ใจเที่ยง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันขาว
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. เด็กชายชฎาพร  ศรนาศรี
2. นางสาวสุพรรษา  เทนเกาะ
3. เด็กชายอังศณา  ลือเทพ
 
1. นายสมพร  กาญจนแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงศศินา  ชาวสวน
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปรัตถกร  พิรักษา
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  คงคา
2. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร  เพ็ชรมา
4. นางสาวณัฐชยา  ใยดวง
5. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
6. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
7. นางสาวปริยฉัตร  คิดรอบ
8. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
 
1. นางมณีกานต์  วาดแวว
2. นายพิษณุย์  ดาทอง
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกวินทิพย์  คงคา
2. เด็กหญิงชลธร  ภูธร
3. เด็กหญิงชีวาพร  เพ็ชรมา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทา
5. นางสาวดวงสมร  จันทร์สง่า
6. นางสาวธันยพร  จานเหนือ
7. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
8. นายปรัตถกร  พิรักษา
9. นางสาวปริยฉัตร  คิดรอบ
10. นางสาวปาลิตา  เตียงกูล
11. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
12. เด็กหญิงศศินา  ชาวสวน
13. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีชัยวาลย์
14. เด็กหญิงสุภาวดี  โครตศรี
15. นางสาวอัญชิสา  ศุภโชควิบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางมณีกานต์   วาวแวว
3. นายณกุล  เนาว์ช้าง
4. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจตุรพร  สมีแจ้ง
2. เด็กชายทักษา  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงพรรณิษา  ศรีรัตนานุกูล
4. นายพันธการณ์  ไชยมาตร์
5. นายวรุฒ  แพนไธสง
6. นายอนุชา  ทองดีนอก
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
2. นายสุวัฒน์   นนตานอก
3. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายกฤษณะ  ศิริรวง
2. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
3. นางสาวนาถฤดี  พิรักษา
4. นายปฏิภาน  หวังคละกลาง
5. นายวุฒิพงษ์  ตะโพวิญญู
6. นายอรรถวิโรจน์  ขอพักกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายอุเทน  โขดสันเทียะ
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกนกวรรณ  ปะกลาง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  รอดวินิจ
3. นายกฤษณะ  ศิริรวง
4. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรเทียม
5. นายจตุรพร  สมีแจ้ง
6. นายจิราวุฒิ  โกวฤทธิ์
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีผา
8. นายชัยวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
9. นางสาวณัฐพร  ทองแดง
10. เด็กหญิงถิรดา  สระแก้ว
11. เด็กชายถิรวัฒน์  แจ้งไพร
12. นายธนภูมิ  สดมะเริง
13. นางสาวธนัชชา  เพียนอก
14. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใกล้กลาง
15. นางสาวบุษรา  เทพาลัย
16. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
17. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
18. นายปฏิภาน  หวังคละกลาง
19. นางสาวปุณฑริกา  ดอกไม้
20. นายพันธการณ์  ไชยมาตร์
21. เด็กหญิงพิลุน  ทองดีนอก
22. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มีกำปัง
23. เด็กหญิงมัทนา  จิตจวง
24. นางสาวรสสุคนธ์  ปรีวงษ์
25. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
26. นางสาววราพร  เพียนอก
27. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์เกิด
28. นายวรุฒ  แพนไธสง
29. นายวสันต์  จิตจวง
30. นางสาววิยะดา  ชาญนอก
31. นายวุฒิพงษ์  ตะโพวิญญู
32. เด็กหญิงศิริธร  คิดรอบ
33. เด็กหญิงศิริวรรณ  คิดรอบ
34. เด็กหญิงสุกัญญา  ครบกลาง
35. เด็กหญิงสุนิศา  รอดวินิจ
36. นายอนุชา  ทองดีนอก
37. นายอรรถวิโรจน์  ขอพักกลาง
38. นางสาวอิศริยา  แกระกระโทก
39. เด็กหญิงเสาวนีย์  คะเชนทร์เชื้อ
40. นายเอกนาวี  อะนาตรัมย์
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
2. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
3. นายพิษณุย์  ดาทอง
4. นายมนูญ  มูลบุญ
5. นายณกุล  เนาว์ช้าง
6. นางอรัญญา  เชื้อประทุม
7. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
8. นายสุวัฒน์   นนตานอก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานิมิตร 1. นายกายสิทธิ์  ขนันไทย
2. นายขจรศักดิ์  คามวัน
3. เด็กชายจักรกฤต  ปัญใจ
4. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วีระบุรุษ
5. เด็กชายทรีพร  ขุนอินทร์
6. นายธนพล  วงศ์ศิริ
7. เด็กชายธรรพ์ณธร  พรมปัญญา
8. เด็กชายธวัชชัย  พรมป้อ
9. เด็กหญิงธัญกร  ลิขิตดำรงเกียรติ
10. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  กองชนะ
11. นางสาวธีราพร  โชติกลาง
12. นางสาวนภาพร  ดีเกียรติถาวร
13. นางสาวนฤมล  ไชยสระแก้ว
14. นางสาวนัฐมล  โนนพุดซา
15. นางสาวน้ำทิพย์  การงาน
16. นางสาวปนัดดา  ศิริมาศกูล
17. เด็กชายพันธกรณ์  อุทัยสะวัง
18. เด็กชายมานพ  กล่ำจำรัส
19. นางสาวมินตรา  นาแก้ว
20. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พันธ์แก่น
21. เด็กชายวรพล  ทีสุระ
22. นางสาววรรณทิวา  คิดวาปี
23. เด็กชายวาทยุทธ  บุบผามาตานัง
24. นางสาววาสนา  สิมศรี
25. นายศุภนัฐ  พืชนอก
26. เด็กชายศุภโชค  ฐานวิเศษ
27. นายสมพงษ์  ผิวผ่องศรี
28. นายสรายุทธ  ปานจะอำ
29. นางสาวอนุชตรา  ทองดีนอก
30. เด็กหญิงอภิญา  จินารักษ์
31. เด็กหญิงอัชลีพร  ทองมูล
32. นายเจษฎา  ครองผล
33. นายเฉลิมยศ  บัวขาว
 
1. นางเกสร  เถียรสายออ
2. นางสาวพีรดา  พงษ์บัณฑิต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวบุหงา  จงเด่นกลาง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวสิริกัลยา  คำมี
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศุธาทิพย์  นาดี
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายบรรลุ  จันทร์สา
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายปฏิพัทธ์  สุขศรีพะเนา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ครองทรัพย์
 
1. นายพิษณุย์  ดาทอง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวนาถฤดี  พิรักษา
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายวรุฒ  แพนไธสง
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นายเกรียงไกร  เลยไธสง
 
1. นายปิยะ  มงคลพงษ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชาญนอก
 
1. นางมณีกานต์   วาวแวว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. นางสาวศุธาทิพย์  นาดี
 
1. นางศิริวัฒนา  มงคลพงษ์
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีนอก
2. เด็กชายขวัญชัย  ทองเพิ่ม
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์  ปะระทัง
4. เด็กชายธนากร  พงษ์เพชร
5. เด็กหญิงธิดามาศ  ศรีนอก
6. เด็กชายธีรวัฒน์  เสียดกำปัง
7. เด็กหญิงนฤมล  สะแกกลาง
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ไทยกลาง
9. เด็กหญิงอารียา  ชื่นนอก
10. เด็กชายเจษฎา  ลื่นกลาง
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางสาวศันสนีย์  สร้อยกลาง
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายชวนนท์  มุ่งเครือกลาง
2. นางสาวฐิติพร  แสงเนียม
3. นางสาวธัญพร  หมั่นนอก
4. นายธีรัช  ศรีวีรพงษ์
5. นางสาวนิศิพร  ตากิ่มนอก
6. นางสาวมาริศา  จงชิดกลาง
7. นายวรพจน์  อ่อนนอก
8. นายวันชัย  ชื่นนอก
9. นายศกร  พินิจไชย
10. นางสาวเบญจวรรณ  แทงตลาด
 
1. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางภัทร์กุล  กุลจิตติพัทธ์
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พลซ้าย
2. เด็กหญิงนนทิชา  รานอก
3. เด็กหญิงประมงกุฏ  รุ่งแจ้งรัมย์
4. เด็กหญิงปรารถนา  รานอก
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  คล้ายน้อย
6. เด็กหญิงสกาว  วงค์คำลือ
7. เด็กหญิงอมรา  อินทรเสนา
8. เด็กหญิงอรุณกมล  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวชนันทร  จุมพลา
2. นางสาวนิติญา  เล่ห์กล
3. นางสาวบุศรินทร์  เจริญชัยทรัพย์
4. นางสาวบุษบงกช  ฮ่วนอำพร
5. นางสาวผกามาศ  ปุราชะกา
6. นางสาวสุธาทิพย์  ทาอ้อ
7. นางสาวเบญจวรรณ  โบราณมูล
8. นางสาวแพรวรุ่ง  ผิวเหลือง
 
1. นางสาวจรินทร  ศรีวรสาร
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาผง
2. เด็กหญิงธนพร  โพธิขำ
3. เด็กหญิงนราธิณี  โพธิชนะ
4. เด็กหญิงนรีรัตน์  แสงงาม
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนกล้า
6. เด็กหญิงปณิดา  ประแดงปุย
7. เด็กหญิงปัทมา  จินดาขันธ์
8. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทับสมบัติ
9. เด็กหญิงมรกต  ศรีบท
10. เด็กหญิงมาลินี  ลิละคร
11. เด็กหญิงรัตติกาล  ทักษิณ
12. เด็กหญิงสุชาดา  เสี่ยงบุญ
13. เด็กหญิงสุพรรษา  เสี่ยงบุญ
14. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยภูธร
15. เด็กหญิงอริศรา  ใบพั้ว
16. เด็กหญิงอัยรา  นามวันสา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นางสาวลักษณา  สองใหม่
3. นางอารยา  นาดี
4. นางอรทัย  ผูกพันธ์
5. นางอัจฉรา  โสวะตระกูล
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  หงษ์บุญมี
2. นางสาวจินตนา  นากุดนอก
3. นางสาวณัฐกาญจน์  แก้วดอนรี
4. นายณัฐพงศ์  มาปะโท
5. นางสาวธาราทิพย์  มีอุ่น
6. นายนพรัตน์  ทวีเดช
7. นางสาวปวริศา  พรมมี
8. นางสาวภรณ์ศรัญญา  ประทุมศิลา
9. นางสาวศันสนีย์  แสงวันดี
10. นางสาวสายฝน  ขอแหนมกลาง
11. นางสาวสิรินภา  อดทน
12. นางสาวสุธิตา  เพชรเมือง
13. นางสาวสุนันทา  ขัตติยะ
14. นายอดิศร  อ้นคำ
15. นางสาวอนุธิดา  วงศ์ราช
 
1. นางพวงเพชร  ถิตย์ถนอม
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. นายณรงค์ฤทธิ์  กองดิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แสนมา
3. นายณัฐพงษ์  ลครพล
4. นายรัฐวิทย์  เศรษฐภักดี
5. นายวัชระ  กล่องเนียม
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นางกชพร  ชนะพาล
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนพัฒน์  กุมพล
2. เด็กชายบริพนธ์  นวมโคกสูง
3. เด็กชายมนัส  หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กชายวัฒนา  เลิศขุนทด
5. เด็กชายสิทธิพร  สิงห์หน
6. เด็กชายสุชาติ  สินโพธิ์
7. เด็กชายอรรตธิชา  โสรินทร์
8. เด็กชายโกวิทย์  ภาคอินทรีย์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายนฤนาท  วงศ์ประพันธ์
3. นายประดับ  ศิริปัญญา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นายชนาธิป  มีระหันต์
2. นายพิมพ์อรัญ  กองเกิด
3. นายพีระพัฒน์  สีดานอก
4. นายภาณุวัฒน์  วะนาคำ
5. นายยุทธภิชัย  ปุ๊กสีดา
6. นายอรรถพงศ์  หงษ์คำมี
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  จิตต์วิริยกานต์
2. นายสันติ  อุตม์แก้ว
3. นายอดุลย์  งามดี
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไพราม
2. เด็กหญิงวารินทร์  คำยา
3. เด็กหญิงสมิตา  ปวงปะชัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ประจง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจุฬารัตน์  ทองยอด
2. นางสาวนลินี  ปานนอก
3. นางสาวภัครมัย  คำประสิทธิ์
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นางสาวศุภลักษณ์  เดือนกลาง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงอินทิวรา  ปาจิแพ
2. เด็กหญิงเลอสิรินทร์  ยอดรัก
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวธัญรดา  ภักดีแก้ว
2. นางสาวพลอยไพลิน  ระภักดี
 
1. นายฤทธิรุทธ  รุ้งพิมาย
2. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวพัชรินทร์  หมั่นคง
2. นางสาวโชติมณี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายทิวากร  หวันลา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรศิลป์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวสวน
 
1. นางสาวจีรนันท์  ผลนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ภูบาลี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายพงศกร  หวังแอบกลาง
2. นายภาณุวัฒน์  นามนัย
 
1. นางปัญชนิษฐ์  ไพศรี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงชุติมา  มหาดไทย
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุมินทนะ
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายชยารพ  ขานโคกกรวด
2. เด็กชายรัชโยธิน  เพ็งจันทา
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายธีระพัฒน์  บุราณรมย์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จานนอก
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เงื่อนกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นายอำพล  มีครไทย
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายจักรพงศ์  ดอกพิกุล
2. นายเจษฎาพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรวลัญช์  บรรหาญ
2. นางสาวโยทะกา  มาสวนจิต
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 16.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพชรพล  พงษ์ศิริจันทร์
2. นายเจษฎา  จำปาศรี
 
1. นายสมชาติ  เตี้ยไธสง
2. นายอำพล  มีครไทย
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  วงเดือน
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  สีนวนอ่อน
3. เด็กชายไพรัช  ศรีชัยปัญหา
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นางสุภาพร  อุ่นประชา
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวกัลย์สุดา  มินาคำ
2. นางสาวประกายแก้ว  สุขนาแซง
3. นางสาวอรอนงค์  ทองดีนอก
 
1. นางสาวพัชรีย์  หนูมะเริง
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวพรทิพย์  สิงห์ทอง
2. นางสาวอริศรา  แจ้สูงเนิน
 
1. นางสร้อยทอง  วงศ์ศิลา
 
75 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงพะไล 1. เด็กชายคฑาวุธ  ประทุมศรี
2. เด็กชายวสันต์  ศรีมิงาม
3. นายสามารถ  โสภี
 
1. นางสาวปณิตา  แก้วกระจ่าง
2. นางสาวเพ็ญจิตรี  จิตมณี
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายณัฐพงศ์  ขันนอก
2. นายยิ่งศักดิ์  จันดากูล
3. นายสรวิศ  ชาญนอก
 
1. นายสมพร  สาโพนทัน
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายภาราดร  ปราบนอก
2. นายวีรวัฒน์  แย้มโคกสูง
3. นายเฉลิมศักดิ์  กำเนิดกลาง
 
1. นายธงพัฒณ์ภาธร  รอยดีพัฒนะ
2. นายมานะ  แพร่งสุวรรณ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นายพัฒนายุ  มีโพธิ์กลาง
2. นายมานนท์  ขันติพงษ์
3. นายรัชภาค  พินิจ
 
1. นายมานะ  มงคลศรี
2. นายเอกณรงค์  แต่งพลกรัง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ไทยแท้
2. เด็กชายสมรักษ์  คำใจ
3. เด็กชายอานุภาพ  พรหมพิลา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทัพธมาตร
2. นางเกสร  ทองพรมราช
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีดาวิทยา 1. นางสาวมณีรัตน์  เชิญกลาง
2. นางสาวยศธร  วงศ์อามาตย์
3. นางสาวเจนจิรา  กล้าหาญ
 
1. นางทัศนีย์  วาทีรชตะ
2. นางบุญญลักษณ์  ภูบังเดือน
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กชายต่อพงษ์  ไอยะรา
2. เด็กชายธีรยุทธ  ทองคำสวน
3. เด็กหญิงพรรนิภา  อาจจุฬา
4. เด็กหญิงพิมพ์พาดา  ดาวกลาง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันโสภา
6. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เบ้ามะโน
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
2. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
3. นางสาวทองพัด  พูนมะเริง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  ตอนนอก
2. นางสาวลักษณ์นารา  นันกลาง
3. นางสาวสุดารัตน์  แสงราศรี
4. นางสาวสุภารัตน์  วาริยันต์
5. นายเชี่ยวชาญ  ดอกนางแย้ม
6. นายเอกนรินทร์  อาพัดนอก
 
1. นางสาวขจรจิต  พันธุ์แสง
2. นายไพสิน  นันทาวงค์
3. นางอุบล  แผลงนอก
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวิชัย  ปาปะเส
2. เด็กหญิงศศิประภา  มาตรวังแสง
3. เด็กหญิงอภิชญา  เสริฐประสม
 
1. นางสาวขเนตตี  ภู่ตระกูล
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจิราพร  เหลื่อมนอก
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ถวิลวงษ์
3. นางสาวอทิตยา  กาหล
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางสาวสุลักขณา  ปวะภูตา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงทิติญา  วงศ์เหง้า
2. เด็กหญิงพนิดา  หรีหร่อง
3. เด็กชายศุภกร  ขันบัวแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  โกจินอก
2. นางวนิดา  จำปามูล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนอก
2. นางสาวรัชดา  สีวังนอก
3. นางสาวสุทิสา  ชัยพันธ์
 
1. นางเพ็ญจิตต์  เนตรกลาง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทียนพิมาย
2. เด็กหญิงวรรณภา  นิลทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สะแสงสาร
 
1. นางสาววาทินี  พรมวงษ์
2. นางสาวฆณภัส  ชีใหม่
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวน้ำฝน  พฤษพฤก
2. นางสาววราพร  นรินทร์นอก
3. นางสาวศศิกันยา  มรรครมย์
 
1. นางจริยา  สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์  ผัดโพธิ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงวนิดา  กุดหินนอก
2. เด็กหญิงศิริเนตร  จิตรสม
3. เด็กหญิงอารียา  แถวไธสง
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวIณัฐกานต์  ข้องนอก
2. นางสาวนางสาวอรวรรณ  อุดมพงษ์
3. นางสาวอรสา  จันดากูล
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 75.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  สุขศรีพะเนา
2. เด็กหญิงวนิดา  ฉิมกลาง
3. เด็กหญิงสุเมย์ธา  ศรีขัดเค้า
 
1. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
2. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวมุจลินท์  หล่อนกลาง
2. นางสาววิภาวี  ภากพรม
3. นางสาวสุภาพร  ขอมีกลาง
 
1. นางฉวีวรรณ  เกียรติชัยพัฒน
2. นางกรวรรณ  โภคสวัสดิ์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจัสมิน  เผนโคกสูง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งไพร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสุธิสา  พันโนราช
2. นางสาวสุลัดดา  ชนะดี
3. นางสาวเจนจิรา  ตันยศ
 
1. นางสาวณัฐชลัดดา  ลอยฝน
2. นายครรชิต  ไลยนอก
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กาดนอก
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วประโคน
 
1. นางจิราพร  สัตตะโส
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ทำเทียมแก้ว
 
1. นายโชคชัย  เสนนอก
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวสายสมร  สีเสน
 
1. นางสาวขัตติยา  พิมพ์ไธสง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายสุรพัศ  ฆ้องนอก
 
1. นายนฤนาท  วงศ์ประพันธ์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายเจษฎาภรณ์  สังวรณ์
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วพวง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ไชยเทพา
 
1. นายอรรถพล  มาสม
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  พิมล
2. เด็กชายกฤษณะ  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญพันธ์
4. เด็กชายจัตุรพร   คาดสนิท
5. นางสาวชนันทร  จุมพลา
6. นางสาวชุติมนต์  มรรครมย์
7. นายณัฐพล  รูปสอาด
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามบัวลา
9. เด็กหญิงณิชวรีย์  สิงห์ชัย
10. เด็กชายธนากร  พลดอน
11. เด็กหญิงธัญชนก  จันวิเศษ
12. นางสาวบุษบงกช  ฮ่วนอำพร
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไชเทพา
14. เด็กหญิงปวีณา  อภัยนอก
15. นางสาวผกามาศ  ปุราชะกา
16. เด็กหญิงพรนัชชา  บุตรชานนท์
17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงขรอาจ
18. เด็กชายพิษณุ  เทพสันทัด
19. นางสาวมุกรินทร์  หยวกวิ่ง
20. เด็กหญิงรัฎชนิดา  วิถีเทพ
21. นางสาววชิราภรณ์  ซอนดอก
22. นายศราวุฒิ  อิ่นคำแสง
23. เด็กชายศุภกร  ขันบัวแก้ว
24. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จันทร์คำ
25. เด็กชายสุทธิชาติ  ซื่อสัตย์
26. นางสาวสุธาทิพย์   ทาอ้อ
27. นายอธิวัฒน์  แก้วตะขบ
28. นายอรรถพล  สุภารัตน์
29. นายโสภณ  พันธุ์พยัคฆ์
 
1. นางสาวจรินทร   ศรีวรสาร
2. นายอรรถพล  มาสม