สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภู่วิทยา 19 13 4 36 29 9 7 2 45
2 ชุมพวงศึกษา 15 11 6 32 28 10 5 3 43
3 ประทาย 11 10 3 24 24 10 2 3 36
4 พิมายวิทยา 9 2 14 25 22 13 6 2 41
5 นิคมพิมายศึกษา 7 3 2 12 13 5 6 0 24
6 วัดบ้านโคกหนองแวง 6 5 3 14 11 7 4 0 22
7 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 6 3 6 15 13 12 2 3 27
8 พิมายดำรงวิทยาคม 6 3 5 14 12 9 6 2 27
9 เพชรหนองขาม 5 2 1 8 10 2 2 0 14
10 เมืองยางศึกษา 2 3 3 8 13 7 3 3 23
11 อุดมวิทยานุสรณ์ 2 3 3 8 7 5 2 2 14
12 บ้านสำพะเนียง 2 2 1 5 4 4 2 1 10
13 ท่าลาด 2 0 2 4 5 3 2 2 10
14 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
15 ช่องแมววิทยาคม 1 2 0 3 3 0 0 0 3
16 หันห้วยทรายพิทยาคม 1 1 3 5 8 1 0 1 9
17 มิตรภาพวิทยา 0 4 4 8 7 3 5 2 15
18 วังไม้แดงพิทยาคม 0 2 4 6 7 9 3 2 19
19 ตลาดไทรพิทยาคม 0 1 2 3 1 3 2 2 6
20 ดอนมัน 0 1 1 2 3 2 1 2 6
21 กระเบื้องนอกพิทยาคม 0 1 0 1 2 2 3 2 7
22 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 1 1 2 0 2 1 4
23 บ้านประสุข 0 0 0 0 2 0 2 0 4
24 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 96 72 68 236 228 116 67 35 411