สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภู่วิทยา 29 9 7 2 45
2 ชุมพวงศึกษา 28 10 5 3 43
3 ประทาย 24 10 2 3 36
4 พิมายวิทยา 22 13 6 2 41
5 ลำทะเมนไชยพิทยาคม 13 12 2 3 27
6 เมืองยางศึกษา 13 7 3 3 23
7 นิคมพิมายศึกษา 13 5 6 0 24
8 พิมายดำรงวิทยาคม 12 9 6 2 27
9 วัดบ้านโคกหนองแวง 11 7 4 0 22
10 เพชรหนองขาม 10 2 2 0 14
11 หันห้วยทรายพิทยาคม 8 1 0 1 9
12 วังไม้แดงพิทยาคม 7 9 3 2 19
13 อุดมวิทยานุสรณ์ 7 5 2 2 14
14 มิตรภาพวิทยา 7 3 5 2 15
15 ท่าลาด 5 3 2 2 10
16 บ้านสำพะเนียง 4 4 2 1 10
17 ดอนมัน 3 2 1 2 6
18 ช่องแมววิทยาคม 3 0 0 0 3
19 กระเบื้องนอกพิทยาคม 2 2 3 2 7
20 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 0 2 1 4
21 บ้านประสุข 2 0 2 0 4
22 บ้านอ้อประชาสามัคคี 2 0 0 0 2
23 ตลาดไทรพิทยาคม 1 3 2 2 6
24 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 228 116 67 35 411