รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพม 31
ณ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 7
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 1. เด็กชายก่อลาภ  สิมพา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  พรมหมอก
 
1. นายธรรมาธรณ์  โพธิ์สกุลหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  ศรีคราม
2. เด็กชายประณต  เวียงอินทร์
 
1. นายปรีชา  ชมกลาง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายภานุวัฒน์  ทองกลม
2. นางสาววรดา  ห่อไธสง
3. นายอนิรุจน์  เนาวรัตน์
4. นางสาวเกวลี  พุทธหะ
5. นางสาวใจ  ประสานจิตต์
 
1. นางสาวขวัญหทัย  พลนามอินทร์
2. นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเรือนแก้ว  แกล้วกล้า
2. เด็กชายเสกสรร  กุลี
 
1. นางสาวศุภรดา  ไชยศร
2. นางสาวพรพรรณ  กลั่นสระน้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวพิชญา  คำสิงห์นอก
2. นายวชิรวิทย์  ภูตะดา
 
1. นางณัชชา  ครามสูงเนิน
2. นางสาวอัญชลี  สีลากุล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  ศรีเสนพิลา
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายเกริกเกียรติ  ตรีเนตร์
 
1. นายชันณรงค์  กุลวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายจตุพร  ยังพิทักษ์เกียรติ
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายหัตถนันต์  ทบนา
 
1. นายพิชิต  ปิดตาฝ้าย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีพุฒกลาง
 
1. นายมานพ  ชูตระกูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. นางสาวจารุพิชญา  สิทธิสมบัติ
 
1. นายไชยยศ  เชือนไธสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงปริณดา  เจริญพร
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวอภัสชา  ทาริธรรม
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  วังศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสุนทรี  นาทองรัตน์
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ดีนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาววรัญญา  ค้าขึ้น
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ปิดตาระสา
2. เด็กชายวิปัสสนา  คุ้มวิเศษ
3. เด็กชายอัครพล  นาคนอก
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เวียกไธสง
2. นายอนุวัฒน์  ทาดาจันทร์
3. นายอัครวุฒิ  พิมพ์กลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายมนตรี  แฝดกลาง
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  จำนงนอก
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางสมจิตร  แหวนพิมาย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายอรรถชัย  บุญนอก
 
1. นางสุมิตทรา  มีระหันนอก
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  รวยสูงเนิน
 
1. นางธมนณพัฒศ์  พะโยธร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กชายประเสริฐ  แสงทอง
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงกุลการ  อ้อมนอก
2. เด็กชายคเชนทร์  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงจรัสลักษณ์  วาทา
4. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วงษาสืบ
5. เด็กหญิงทิพยา  บรรดาศักดิ์
6. เด็กชายธีระพล  พจน์ปฏิญญา
7. เด็กหญิงธีรารัตน์  ทิพย์รักษา
8. เด็กชายนครินทร์  สีกลม
9. เด็กหญิงปรางค์แก้ว  ชนะมี
10. เด็กหญิงพัชรมณี  เกตุขวง
11. เด็กชายวงศกร  บุญธรรม
12. เด็กหญิงวลัยกร  เกษางาม
13. เด็กชายวัชรพล  จันทิชัย
14. เด็กหญิงสุทธิดา  แข็งแรง
15. นางสาวเอเซีย  ชัยโคตร
 
1. นายณัฐพล  นาคดี
2. นายเติบ  นพคุณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยลักษณ์  ชุ่มสีดา
2. เด็กชายจิระพงศ์  สุขกลาง
3. เด็กหญิงนพรดา  เหล็กกนก
4. เด็กชายพีรพันธ์  เกตุนิล
5. เด็กชายรวิชญ์  อ่อนสอาด
 
1. นายอดุลย์   สิงห์พิมาย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายจันทกร  ชัยลา
2. นายณัฐพล  เทียมเลิศ
3. นายดนัย  พาชื่นใจ
4. นายตะวัน  จันทร์ไทย
5. นายธนากร  แดนไธสง
6. นายเอกรัตน์  พลยางนอก
 
1. นายเสกสรร  มีหลง
2. นายกฤษณ์  กาคำผุย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นายกฤษณ์ตฤณ  เลือดสงคราม
2. นางสาวจันทนา  สิทธิ
3. นางสาวจิราภรณ์  ยาทองพิพย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  ผินพิมาย
5. นางสาวชณุกรณ์  ภูผา
6. นางสาวดวงกมล  อรุณโชติ
7. นางสาวดารุณี  มาพร
8. นายธนัฏ  วังคีรี
9. นายธรรมรงค์  ถนัดนา
10. นายธัญวัฒน์  เดินทำรัมย์
11. นายปกรณ์  วังคีรี
12. นายประสบพร  สืบค้า
13. เด็กชายปรีชา  แต่งชอบ
14. เด็กหญิงปานณภัทร  เกตุเก้ว
15. เด็กหญิงปิยะภรณ์  รัดพิมาย
16. นางสาวพรทิพย์  แต่งชอบ
17. นางสาวพัชราภา  พรหมคนซื่อ
18. เด็กชายภานุพงศ์  ผลพิมาย
19. นายวรกมล  แหวนพิมาย
20. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองนาค
21. เด็กหญิงวสิตา  จรูญไธสง
22. เด็กชายวัชรากร  ผลพิมาย
23. เด็กชายวัฒนา  เกิดมะเริง
24. เด็กหญิงวิภวานี  ละชั่ว
25. นางสาววิภาวดี  เครือทอง
26. นายวิษณุ  แทนไธสง
27. เด็กชายศักรินทร์  เหลืองอร่าม
28. เด็กชายศิวพล  ทองแก้ว
29. เด็กหญิงสิรประภา  ฟองรัตน์
30. เด็กหญิงสิราวรรณ  ตะบองเพชร
31. เด็กหญิงสุวรรณี  ผลพิมาย
32. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุธรรม
33. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ปาณา
34. นายอิทธิพล  ดวงเวา
35. นายเชษฐา  นิ่มสาย
36. เด็กชายเนติกร  มนัส
37. เด็กหญิงเปรมฤทัย  พูนสวัสดิ์
38. เด็กหญิงแพรพลอย  เที่ยงธรรม
39. เด็กชายโชคชัย  เพ็งไธสง
 
1. นายประสงค์  แหวนพิมาย
2. นายนที  ทองหล่อ
3. นางสาวปรารถนา  พิมพ์ปรุ
4. นางสุนิพา  พูนศิริ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายสิทธิกร  ปลื้มพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์  มั่นปทุม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายวรรณกร  ท่วมตะคุ
 
1. นายอดุลย์  สิงห์พิมาย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทนไธสง
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวมัทณา  ศรีเดชะ
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายอนันตพล  ภููสำเภา
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  มงคลธีรภัทร
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวปารตี  ภูทาวัน
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายรัฐนันท์  คำดี
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐการ  ปัตตาเทสัง
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวสุพรรษา  คำผง
 
1. นางไพรวรรณ์  ชัยมงคล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
 
1. นายสรชัย  จงกล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายวรรกร   ท่วมตะคุ
 
1. นายรขต  วรรณศิลปะ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กหญิงธัชวรรณ  คณะรัฐ
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกรรณภิรมย์  พลีดี
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายกิตติธร  ปักการะนัง
2. เด็กชายชิตพล  เหล็กประสุข
3. เด็กหญิงญานาธร  ชอบศิลป์
4. เด็กชายณพกฤษณ์   เทวัญชัย
5. เด็กชายณัฐกิตติ  ทองพรมราช
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัดกลาง
7. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เรือนา
8. เด็กชายทศพร  สุดใจ
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ตุ้ยพิมาย
10. เด็กชายธนวัต  เพร็ชพรรณ
11. เด็กชายธนาวุธ  จุุมพล
12. เด็กชายธรรมรตน์  ยอดทอง
13. เด็กหญิงธัญภรณ์  ภายนอก
14. เด็กชายธิติธีรกานต์  บุญยัง
15. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญเอก
16. เด็กหญิงปทมาพร  นิติชัยตระกูล
17. เด็กหญิงปภัสราวดี  หมีบังเกิด
18. เด็กหญิงปรายฟ้า  เนาว์ถึง
19. เด็กหญิงพรพิมล  จันดี
20. เด็กหญิงฟ้าใส  หมายดี
21. เด็กหญิงภาพตะวัน  สุทธิศักดิ์
22. เด็กชายภิชานันท์  โสภะนาเลิศ
23. เด็กชายภีรวัชฒน์  แก้วศรีนาม
24. เด็กชายภูวเนตร  ดิษฐ์อำไพ
25. เด็กชายมนตรี  อกอุ่น
26. เด็กหญิงวริศรา  ยังวรรณ
27. เด็กหญิงวริษา  ดอนมะเดื่อ
28. เด็กชายวีรพงศ์  ชาเชียงตุง
29. เด็กหญิงศิรินญา  วงษาบุตร
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคพวง
31. เด็กหญิงศิริวรรญ  ่ม่วงใส
32. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ทิพย์ธรรมา
33. เด็กชายสหรัถ  วรรณะ
34. เด็กหญิงสุปราณี  บุญประคม
35. เด็กชายสุรสิทธิ  โกพิมาย
36. เด็กหญิงสโรชา  นาบุญ
37. เด็กหญิงอภิวรรณ  ต้นศรี
38. เด็กชายไชยวัฒน์  เดชนอก
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายคมกฤช  ยิ่งหาญ
3. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
4. นายวีระพงษ์  ทองนำ
5. นางวิไลพร  จงกล
6. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกชพร  ปรีชาชาญชัย
2. นางสาวกรรณภิรมย์  พลีดี
3. นายจิตรกร  เทวัญชัย
4. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วจินดา
5. นายชัยมงคล  หมายดี
6. นางสาวฐิติมา  ทวรสันต์
7. นางสาวณัฐณิชา  เที่ยงขันธ์
8. นางสาวดาราวรรณ  โก่งกลาง
9. นายธันยธรณ์  ชมภูวงศ์
10. นางสาวปนัดดา  สีหาบุญทอง
11. นางสาวพิมพิลา  พรลำ
12. นายพุทธิชัย  พลหมั่น
13. นายภีฬวุฒิ  ถิ่นนอก
14. นางสาวมณีฉาย  ที่รัก
15. นางสาวมัทณา  ศรีเดชะ
16. นางสาวรวิวรรณ  สระชมภู
17. นางสาวรัตติกาล  พลนามอินทร์
18. นางสาววนิดา  ประคำนอก
19. นางสาววัชราภรณ์  โบงรัตน์
20. นายศวิกร  ผ่องสุข
21. นายศักดิ์นรินทร์  ตางาม
22. นางสาวศิริญญาภรณ์   โวหารดี
23. นางสาวศิริรัตน์  ว่าความดี
24. นางสาวสกลสุภา  เครือบุญ
25. นายสมชัย  บุญประกอบ
26. นายสรธร  ชุ่มพรหมราช
27. นายสหรัฐ   ราวพิมาย
28. นายสหรัฐ   ทองน้อย
29. นางสาวสายฝน  ฮุยนอก
30. นายสุชา  มนไธสง
31. นางสาวสุดารัตน์  ขาวสุข
32. นายสุมิตร  แวงดงบัง
33. นายสุรศักดิ์  สรสิทธิ์
34. นายสุรศักดิ์  สุรเกตุ
35. นางสาวอรณัส  มีไม้ดี
36. นางสาวเกษวรินทร์  แถมกลาง
37. นายเจษฏากรณ์  ศรีภา
38. นางสาวเบญจวรรณ  คุณาจารย์
39. นางสาวเปรมวดี  วงศ์สนิท
 
1. นายสรชัย  จงกล
2. นายคมกฤช  ยิ่งหาญ
3. นางวิไลพร  จงกล
4. นายไพฑูรย์  สมสอางค์
5. นายวีระพงษ์  ทองนำ
6. นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก
7. นางไกรศรี   คำมา
8. นางชุติมา  สมสอางค์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  ค้าขาย
2. เด็กหญิงณีรกานต์   กาศก้อง
3. เด็กชายทักษิณ  แก้วประเสริฐ
4. เด็กชายทินภัทร   วะชะนะจันทร์
5. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
6. เด็กหญิงรัชนก   หลอดแก้ว
7. เด็กหญิงศวัลย์ญา   จันทะ
8. เด็กชายสิริศักดิ์   อาจศึก
9. เด็กหญิงอาภัสรา   จิกพิมาย
10. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นายยรรยง  ปัญญา
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์พิมาย
2. นางสาวชมพูนุช   วิไธสง
3. นายชยุตพงศ์  รักสมัย
4. นายณัฐพณ  ปาละวงศ์
5. นางสาวปนัดดา  ปรือทอง
6. นางสาวฟ้ารุ่ง   พวงพิมาย
7. นายรัตนพล   ประกอบกัน
8. นางสาววรรัญญา  บุญพร้อม
9. นายวิวัฒน์  ชัยมงคล
10. นายสุทัศน์  จันทร์หอม
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงชุติมา   ซื้อจริง
2. เด็กหญิงณราภรณ์  ฤทธิ์มหา
3. เด็กหญิงณัฐฌา  นาดี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  รอดวินิจ
5. เด็กหญิงพรนภา  โขมะจิตร
6. เด็กหญิงศิริวดี  เภาคำแก้ว
 
1. นางสาวสุนนท์   พลดงนอก
2. นางเยาวลักษณ์  สอนสะอาด
3. นางสมภาร  มูลศรี
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์จันทร์
2. นางสาวกิ่งเพชร   ฉุดพิมาย
3. นางสาวฉัตรชนก   บุญศิริ
4. นางสาววิลาสินี  ศิลา
5. นางสาวสกุลตลา  เพลงดี
6. นางสาวอนุสรา  เที่ยนชัย
 
1. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
2. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
3. นายยรรยง  ปัญญา
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร   วาปีโท
2. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
3. เด็กหญิงระวิวรรณ   ควบพิมาย
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   ชูชัย
5. เด็กหญิงสุธารจ   สุทธิศิลป์
 
1. นายกิตติศักดิ์  รัตนจนัทร์
2. นายยรรยง  ปัญญา
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวนิภาพร  ลาพิมล
2. นางสาวปนัดดา  ญาติจันทึก
3. นางสาวพนิดา  มีกลาง
4. นางสาววนิสา  ไทยวง
5. นางสาวศจีณัฐ  ศรีสุวอ
6. นางสาวสุจิตรา  สุทธิสน
7. นางสาวสุภาวดี  นาคนอก
8. นางสาวอารียา  พลาหาญ
9. เด็กหญิงอารียา  ผุยหัวโทน
 
1. นางปัญจนา  ตู้จำนงค์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎางค์กรณ์  ภาระเวช
2. เด็กชายคงศิริ  กองทุ่งมน
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เทศไธสง
4. เด็กชายชวลิต  ปัจจัย
5. เด็กชายธนธรณ์  เทศไธสง
6. เด็กชายปฏิพล  แสงกล้า
7. เด็กชายพงษ์ศิริ  แวดไธสง
8. เด็กชายวราวุมิ  เหมสูงเนิน
9. เด็กชายวลงกรณ์  เทศไธสง
10. เด็กชายวิศรุต  พุ่มศรี
11. เด็กชายวุฒิภัทร  ทุมมี
12. เด็กชายสุธินันท์  ไปนี่
 
1. นายสุพจน์  เอี่ยมศรีเพ็ง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ขุลี
2. นางสาวชนิดาภา  ดีรักษา
3. นางสาวฐิติมา  พาดทอง
4. นางสาวทัศนีย์  แสนกรุง
5. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์พันธ์ชาตรี
6. นางสาวธิดาพร  สว่างสุข
7. นางสาวนราทิพย์  พลสงคราม
8. นางสาวนันทพร  สุนทองเบ้า
9. นางสาวบงกช  เทียมทัน
10. นางสาวพัชรินทร์  ยอดนครจง
11. นางสาวพัชรินทร์  เรืองคำ
12. นางสาววราลี  ผิวพรรณ์
13. นางสาวสุดารัตน์  สุขเสริม
14. นางสาวอรพัฒน์  คล้ายคลึงมี
 
1. นางสาววรรณี  ประวรรณรัมย์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. นายชาญณรงค์  นะวาระ
2. เด็กชายธนทัต  ช่างทอง
3. นายธนวัฒน์  วงหาร
4. นายนายณัฐพงษ์  พี่พิมาย
5. นายอนุศิษฐ์  ผันอากาศ
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
2. นายสมพิศ  พานไหม
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แกล้วกล้า
2. นายคมสันต์  แสงอ่อน
3. นายจิณณวัตร  แหวนชัย
4. นายภูมินทร์  ทะกะเนนะ
5. นายภูมิพัฒน์  ดวงกมล
6. นายสุทธิชัย  รักษา
 
1. นายณรงค์   กะวิเศษ
2. นางสาวสุวรรณี  พูนดี
3. นายต้องตระการ  ดีรบรัมย์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยางศึกษา 1. เด็กชายกัมพล  ผาสุข
2. เด็กหญิงจิรนันท์  ทับสนิท
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดรตะโกน
 
1. นางสมสวาสดิ์  ผลนา
2. นางนงลักษณ์  องค์ศรีเจริญพร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวภัทราวดี  สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาวสมฤดี  ดุสะนอก
3. นางสาวเบญญาภา  แสงวิจิตร์
 
1. นางสาวภคอร  มินไธสง
2. นางรุ่งนภา  สุวรรณวิโรจน์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายปรัชญา  หาญคำ
2. เด็กหญิงเมธาวี  นาสวาสดิ์
 
1. นางสุภัทรวดี  ศรีนามบุรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงจิตรานุช   สวัสดิ์ภูมิ
2. เด็กหญิงพันเอมอร  แรมพิมาย
 
1. นางสาวชุติมา  ลัดนอก
2. นางสาวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวกีรติกาญจน์  ฟ้าบัง
2. นางสาวสายใจ  ขวาแซ่น
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายกันต์กวี  ทองมา
2. เด็กชายปราบศึก  สงฆ์จันทร์
 
1. นายแสวง  กองทุ่งมน
2. นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นายธนัช  คณะรัฐ
2. นายสัจจพล  เหลานอก
 
1. นายแสวง  กองทุ่งมน
2. นายผ่านภพ  สุวรรณวิโรจน์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 1. เด็กหญิงญาณิศา  ต๊ะติ๊บ
2. เด็กชายสุรพล  ลิ้นทอง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เทศไธสง
2. นายวีระ  เปลี่ยมไธสง
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สนิทชอบ
2. เด็กชายศุภพล  เรืองชิต
 
1. นายอนุสรณ์  เปรมพลอย
2. นายวีระชัย  จงสูงเนิน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. เด็กชายชานน  ลาดบัติ
2. เด็กชายธดากรณ์  อุทธาทอง
 
1. นายเอกรัตน์   โชคบัณฑิต
2. นางชญาภา  บาลไธสง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 1. นางสาวนิษา  บัวหลวง
2. นางสาวปิยะฉัตร  วังคีรี
 
1. นางทิพวรรณ  เสตะพยัคฆ์
2. นางขณิชท์  ศรีวัชรกุล
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทร์เสนา
2. นางสาวอนุธิดา  สร้างนา
 
1. นางสาวสาลินี  เชิดสูงเนิน
2. นางพจมาลย์  เบียดนอก
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายอิสระ  เพชรแก้ว
2. นายเมธานันท์  เคล้ากระโทก
 
1. นายสนิท  แก้วหนองแสง
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกษิดิส  อินแบน
2. เด็กหญิงทัศนียา  อำไพ
3. เด็กชายพงศธร  พิลาสมบัติ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวอัมรินทร์  ปุมโคกกรวด
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นางสาวรัศมี  อินตะนัย
2. นางสาววรรณวิสา  ภูมิกาศ
3. นางสาวเกื้อกูลสุข  หล่านอก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ภักดีนวล
2. นางสาวสุพัตรา  กองชนะ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายศุภฤกษ์  พึ่งขุนทด
2. นายเรืองนาม  คูประเสริฐ
 
1. นางจุรีรัตน์  ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  ตัวสระเกษ
2. เด็กหญิงวิชุตา  ประดิษฐ์
3. เด็กชายสุรีเมธ  จันทร์ขุนทด
 
1. นายเกรียงไกร  ชนากลาง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนพล
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นายทรงเดช  โพธิจันทร์
2. นายเชษฐา  วิไธสง
3. นายเศรษฐกิจ  เกตุชิต
 
1. นางสาวกันยารัตน์  มาศมิส
2. นายจักรพันธ์  เขียวสวาท
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายชัยณรงค์  ดงหิ่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  การนอก
3. เด็กชายอภิรักษ์  ใต้ชัยภูมิ
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายพิษณุ  โพธิ์จันทึก
2. นายวีระพงษ์  วินทะไชย
3. นายศักดินนท์  เทินสระเกษ
 
1. นายปรีชา  สงนอก
2. นางสมพร  สงนอก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วมาตร
2. เด็กชายศตวรรษ  ดีลาย
3. เด็กชายศิวะมินทร์  พืชพันธ์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ยาทองทิพย์
5. เด็กหญิงอัมรา  มงคล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ก้อนสีลา
 
1. นางสำเนียง  บำรุงการ
2. นางนพวรรณ  อัปมาโท
3. นายภราดร  วนไธสง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ถินลา
2. นายการัณยภาส  พับกระโทก
3. นางสาวบังอร  นาสมศรี
4. นางสาวมณฑิชา  กันโยธา
5. นางสาวลักขณา  ขาวสุข
6. นางสาวสุพรรษา  สุขสุทธิ์
 
1. นางอารยา  ไลไธสง
2. นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
3. นางวรรณภา  ทองนำ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลีปอพาน
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  หมายสุข
3. เด็กหญิงไพลิน  โฉลกกลาง
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  หมายสุข
2. นางสาวมะลิวัลย์  ปิติถาโน
3. นางสาวศศิธร  อุดมบูลย์
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวกัณทิมา  อ้มทองหลาง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทำไถ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เงินพรมราช
 
1. นางสาวอรวรรณ  เยาวเรศ
2. นางจินตนา  เทพกลาง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวกัลยา  หิ้วพิมาย
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีบูรณ์
3. นายเอกรินทร์  คงโนนนอก
 
1. นายสมจิตร  เฉลิมแสน
2. นายบุญพร้อม  อาจสามารถ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กหญิงณิชาภัค  ช่วยพิมาย
2. เด็กชายยุทธการ  อาศัยพลวง
3. เด็กหญิงวาสินี  ยันต์พิมาย
 
1. นางนนทยา  ปรึกไธสง
2. นางสาวพัชรินทร์  ยาพิมาย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภู่วิทยา 1. นายตรีภพ  สุขพูลผล
2. นางสาวพรรธิภา  ทองคำ
3. นางสาวอภิชญา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายพงศ์ธนากร  ไกรสน
2. นางสุชารัตน์  สุโคตร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. เด็กชายธนพงศ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองคลี่
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อาญาเมือง
 
1. นางสุจาริน  กาศก้อง
2. นางอรพันธ์  ชายคง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรหนองขาม 1. นางสาวธันย์ชนก  ไชยหะนาม
2. นางสาวพิยดา  คำไทย
3. นางสาวสุนัดดา  สบายดี
 
1. นางสุจาริน  กาศก้อง
2. นางอรพันธ์  ชายคง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. เด็กหญิงจันทร์ทา  บุญมา
2. เด็กหญิงนิลุบล  ผาทอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นามโพธิ์
 
1. นางคมเนตร  ปนสันเทียะ
2. นางปวีณา  ฉิมกลาง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวจานุวี  สีวังราช
2. นางสาวสวรินทร์  ศรีผ่อง
3. นางสาวสุทธาสินี  มีทรัพย์
 
1. นางอารยา  ไลไธสง
2. นางวรรณภา  ทองนำ
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  อันไฮ
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายอนุรักษ์  ยุครัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัฒน์  มั่นปทุม
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วจันดี
2. เด็กชายนนทวัช  วุฒิงาม
 
1. นางสมพร   สงนอก
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กชายจิตรานนท์  เดชบุบผา
2. เด็กชายพงศธร  น้อยนอนเมือง
 
1. นางสมพร  สงนอก
2. นางสาวพรนภา  สงนอก
 
93 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายเชาวนนท์  ทองลาด
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายธีระยุทธ  ทองลาด
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 1. นายอนุชา  กองพา
 
1. นายสุทัศน์  บุญชัย
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 1. นางสาวกมลพรรณ  ศรียางนอก
2. นางสาวกันนิภา  มานะเสน
3. เด็กหญิงกัลยา  ช่างไม้
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขอินทร์
5. เด็กชายคมกฤษ  แก้วเขียว
6. นายจักรินทร์  ภูเงินทอง
7. เด็กชายณัฐพล  ชินโคตร
8. เด็กชายณัฐพล  ละราพอง
9. นางสาวดวงหทัย  ระหารนอก
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  โนนวังไทร
11. นายธีระ  ค้าขึ้น
12. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อินทร์ทอง
13. เด็กชายพีรภัทร  ประโกสี
14. เด็กหญิงมินทร์ธฏา  ร่วมกูล
15. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาคะนิล
16. นางสาววนิดา  สุริยะ
17. นางสาววาสนา  อิติบุตรตา
18. เด็กหญิงวิยะดา  บัวงาม
19. นางสาวศศิวรรณ  ปัจจัยโคถา
20. เด็กชายศุภชัย  สียางนอก
21. เด็กหญิงสถาพร  แก้วหิน
22. นายสราวุฒิ  เขจรดวง
23. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญถึง
24. นายสิทธิวัฒน์  อ่ำเอี่ยม
25. เด็กหญิงสุทธิดา  ตะเกียดกลาง
26. เด็กชายสุทธิพงษื  เป็นซอ
27. นางสาวสุธาดา  สุตลาวดี
28. เด็กหญิงสุรีย์พร  หุ่นประการ
29. นายอิศรา  ราวพิมาย
30. นายไชยวัฒน์  เจริญพันธุ์
 
1. นายวุฒิชัย  พรหมประดิษฐ์
2. นายเรืองชัย  อุดมผล
3. นายเอกฤทธิ์  แสงรัศมี
4. นางณัฐกฤตา  อรรถวัน