สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 85 11 7 5 103
2 นครพนมวิทยาคม 74 15 10 5 99
3 อุเทนพัฒนา 66 17 7 5 90
4 นาแกสามัคคีวิทยา 64 22 5 4 91
5 ปิยะมหาราชาลัย 64 13 4 2 81
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 62 21 9 6 92
7 ธาตุพนม 51 14 9 6 74
8 นาหว้าพิทยาคม 50 19 9 9 78
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 48 23 11 7 82
10 ค้อวิทยาคม 42 17 14 6 73
11 ปลาปากวิทยา 41 20 8 7 69
12 นาถ่อนพัฒนา 40 24 9 7 73
13 คำเตยอุปถัมภ์ 39 17 8 9 64
14 บ้านแพงพิทยาคม 38 10 7 4 55
15 วังกระแสวิทยาคม 32 18 9 7 59
16 นาแกพิทยาคม 31 17 5 5 53
17 หนองซนพิทยาคม 30 10 14 13 54
18 บ้านข่าพิทยาคม 29 13 10 8 52
19 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 28 11 7 4 46
20 ศรีบัวบานวิทยาคม 26 9 9 3 44
21 นาทมวิทยา 25 12 9 10 46
22 หนองแวงวิทยานุกูล 24 11 10 3 45
23 พะทายพิทยาคม 24 9 9 6 42
24 บ้านผึ้งวิทยาคม 22 14 6 12 42
25 มหาชัยวิทยาคม 22 11 4 5 37
26 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 20 1 3 2 24
27 สนธิราษฎร์วิทยา 19 16 5 6 40
28 รามราชพิทยาคม 19 12 11 7 42
29 อุดมพัฒนศึกษา 19 7 9 4 35
30 พระซองสามัคคีวิทยา 18 13 8 9 39
31 เชียงยืนวิทยา 18 10 9 8 37
32 ศรีโคตรบูรณ์ 18 10 8 3 36
33 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 17 8 3 2 28
34 กุดฉิมวิทยาคม 17 4 0 2 21
35 วัดบึงเหล็ก 16 7 8 7 31
36 กุตาไก้วิทยาคม 15 7 9 9 31
37 ภูลังกาพิทยาคม 15 3 4 5 22
38 นาเดื่อพิทยาคม 14 16 11 8 41
39 ไชยบุรีวิทยาคม 14 14 6 10 34
40 โคกสว่างประชาสรรค์ 14 6 6 4 26
41 ธรรมโฆษิตวิทยา 13 12 4 7 29
42 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 11 10 3 2 24
43 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 10 12 6 10 28
44 สามผงวิทยาคม 10 5 6 8 21
45 หนองบ่อวิทยานุกูล 9 7 8 6 24
46 วังยางวิทยาคม 9 5 8 8 22
47 ท่าจำปาวิทยา 8 5 8 4 21
48 สันตยานันท์ 8 1 2 4 11
49 โพนแพงพิทยาคม 7 18 9 7 34
50 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 4 1 0 1 5
51 ธรรมากรวิทยานุกูล 3 4 0 4 7
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 2 3 3 5 8
รวม 1,404 595 366 310 2,675