สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 81 11 7 5 99
2 นครพนมวิทยาคม 69 15 10 4 94
3 อุเทนพัฒนา 66 17 7 5 90
4 นาแกสามัคคีวิทยา 64 22 5 4 91
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 62 20 9 6 91
6 ปิยะมหาราชาลัย 60 13 4 2 77
7 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 48 23 11 7 82
8 นาหว้าพิทยาคม 46 19 9 9 74
9 ธาตุพนม 46 14 9 6 69
10 ปลาปากวิทยา 41 20 8 7 69
11 ค้อวิทยาคม 41 17 14 6 72
12 นาถ่อนพัฒนา 40 24 8 7 72
13 คำเตยอุปถัมภ์ 38 17 8 9 63
14 บ้านแพงพิทยาคม 38 9 7 4 54
15 นาแกพิทยาคม 31 17 5 5 53
16 วังกระแสวิทยาคม 28 15 9 6 52
17 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 28 11 7 4 46
18 หนองซนพิทยาคม 27 9 14 13 50
19 บ้านข่าพิทยาคม 26 13 10 8 49
20 นาทมวิทยา 25 12 9 10 46
21 ศรีบัวบานวิทยาคม 25 9 9 3 43
22 หนองแวงวิทยานุกูล 24 11 10 3 45
23 บ้านผึ้งวิทยาคม 22 14 6 12 42
24 พะทายพิทยาคม 22 9 9 6 40
25 มหาชัยวิทยาคม 21 11 4 5 36
26 รามราชพิทยาคม 19 12 11 7 42
27 อุดมพัฒนศึกษา 19 7 9 4 35
28 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 19 1 3 2 23
29 สนธิราษฎร์วิทยา 18 16 5 6 39
30 พระซองสามัคคีวิทยา 18 13 8 9 39
31 ศรีโคตรบูรณ์ 18 10 8 3 36
32 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 17 8 3 2 28
33 วัดบึงเหล็ก 16 7 8 7 31
34 กุดฉิมวิทยาคม 16 3 0 2 19
35 กุตาไก้วิทยาคม 15 7 9 9 31
36 นาเดื่อพิทยาคม 14 16 11 8 41
37 ไชยบุรีวิทยาคม 14 14 6 10 34
38 เชียงยืนวิทยา 14 10 9 8 33
39 ภูลังกาพิทยาคม 14 3 4 5 21
40 ธรรมโฆษิตวิทยา 13 12 4 7 29
41 โคกสว่างประชาสรรค์ 12 6 6 4 24
42 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 11 10 3 2 24
43 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 9 11 6 10 26
44 หนองบ่อวิทยานุกูล 9 7 8 6 24
45 สามผงวิทยาคม 9 5 6 8 20
46 ท่าจำปาวิทยา 8 5 8 4 21
47 สันตยานันท์ 8 1 2 4 11
48 โพนแพงพิทยาคม 7 18 9 7 34
49 วังยางวิทยาคม 7 5 8 8 20
50 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 4 1 0 1 5
51 ธรรมากรวิทยานุกูล 3 4 0 4 7
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 2 3 3 5 8
รวม 1,352 587 365 308 2,612