สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 33 19 16 68 81 11 7 5 99
2 อุเทนพัฒนา 28 23 12 63 66 17 7 5 90
3 ปิยะมหาราชาลัย 28 13 9 50 60 13 4 2 77
4 นครพนมวิทยาคม 27 18 10 55 69 15 10 4 94
5 นาแกสามัคคีวิทยา 17 17 17 51 64 22 5 4 91
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 15 19 15 49 62 20 9 6 91
7 บ้านแพงพิทยาคม 15 12 10 37 38 9 7 4 54
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 13 16 15 44 48 23 11 7 82
9 นาหว้าพิทยาคม 12 11 13 36 46 19 9 9 74
10 ธาตุพนม 9 11 14 34 46 14 9 6 69
11 พะทายพิทยาคม 8 3 3 14 22 9 9 6 40
12 ปลาปากวิทยา 7 5 10 22 41 20 8 7 69
13 หนองแวงวิทยานุกูล 7 4 4 15 24 11 10 3 45
14 อุดมพัฒนศึกษา 6 3 4 13 19 7 9 4 35
15 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 2 4 12 28 11 7 4 46
16 หนองซนพิทยาคม 6 1 5 12 27 9 14 13 50
17 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 5 4 2 11 19 1 3 2 23
18 เชียงยืนวิทยา 5 3 1 9 14 10 9 8 33
19 ศรีบัวบานวิทยาคม 4 6 6 16 25 9 9 3 43
20 นาทมวิทยา 4 4 5 13 25 12 9 10 46
21 นาถ่อนพัฒนา 3 8 2 13 40 24 8 7 72
22 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 5 4 1 0 1 5
23 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 3 1 1 5 9 11 6 10 26
24 บ้านข่าพิทยาคม 2 10 9 21 26 13 10 8 49
25 ไชยบุรีวิทยาคม 2 5 1 8 14 14 6 10 34
26 คำเตยอุปถัมภ์ 2 4 3 9 38 17 8 9 63
27 กุดฉิมวิทยาคม 2 4 0 6 16 3 0 2 19
28 บ้านผึ้งวิทยาคม 2 3 6 11 22 14 6 12 42
29 ภูลังกาพิทยาคม 2 3 0 5 14 3 4 5 21
30 สนธิราษฎร์วิทยา 2 2 4 8 18 16 5 6 39
31 พระซองสามัคคีวิทยา 2 1 2 5 18 13 8 9 39
32 สามผงวิทยาคม 2 1 0 3 9 5 6 8 20
33 ท่าจำปาวิทยา 2 0 2 4 8 5 8 4 21
34 ค้อวิทยาคม 1 8 12 21 41 17 14 6 72
35 วังกระแสวิทยาคม 1 3 4 8 28 15 9 6 52
36 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 1 3 2 6 17 8 3 2 28
37 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 2 5 8 13 12 4 7 29
38 กุตาไก้วิทยาคม 1 2 3 6 15 7 9 9 31
39 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1 2 1 4 11 10 3 2 24
40 โคกสว่างประชาสรรค์ 1 1 4 6 12 6 6 4 24
41 สันตยานันท์ 1 1 1 3 8 1 2 4 11
42 โพนแพงพิทยาคม 1 1 1 3 7 18 9 7 34
43 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 0 0 1 3 4 0 4 7
44 นาแกพิทยาคม 0 10 6 16 31 17 5 5 53
45 นาเดื่อพิทยาคม 0 2 5 7 14 16 11 8 41
46 มหาชัยวิทยาคม 0 2 3 5 21 11 4 5 36
47 รามราชพิทยาคม 0 2 3 5 19 12 11 7 42
48 ศรีโคตรบูรณ์ 0 2 2 4 18 10 8 3 36
49 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 3 4 9 7 8 6 24
50 วัดบึงเหล็ก 0 1 1 2 16 7 8 7 31
51 วังยางวิทยาคม 0 1 0 1 7 5 8 8 20
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 2 3 3 5 8
รวม 294 282 261 837 1,352 587 365 308 2,304