สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เรณูนครวิทยานุกูล 35 21 16 72 85 11 7 5 103
2 ปิยะมหาราชาลัย 32 13 9 54 64 13 4 2 81
3 อุเทนพัฒนา 28 23 12 63 66 17 7 5 90
4 นครพนมวิทยาคม 28 19 13 60 74 15 10 5 99
5 นาแกสามัคคีวิทยา 17 17 17 51 64 22 5 4 91
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 16 19 15 50 62 21 9 6 92
7 บ้านแพงพิทยาคม 15 13 10 38 38 10 7 4 55
8 นาหว้าพิทยาคม 15 12 13 40 50 19 9 9 78
9 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 13 16 15 44 48 23 11 7 82
10 ธาตุพนม 10 15 14 39 51 14 9 6 74
11 พะทายพิทยาคม 9 4 3 16 24 9 9 6 42
12 เชียงยืนวิทยา 9 3 1 13 18 10 9 8 37
13 หนองซนพิทยาคม 9 2 5 16 30 10 14 13 54
14 ปลาปากวิทยา 7 5 10 22 41 20 8 7 69
15 หนองแวงวิทยานุกูล 7 4 4 15 24 11 10 3 45
16 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 6 4 2 12 20 1 3 2 24
17 อุดมพัฒนศึกษา 6 3 4 13 19 7 9 4 35
18 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 6 2 4 12 28 11 7 4 46
19 ศรีบัวบานวิทยาคม 5 6 6 17 26 9 9 3 44
20 วังกระแสวิทยาคม 5 3 5 13 32 18 9 7 59
21 นาทมวิทยา 4 4 5 13 25 12 9 10 46
22 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 4 2 1 7 10 12 6 10 28
23 นาถ่อนพัฒนา 3 9 2 14 40 24 9 7 73
24 กุดฉิมวิทยาคม 3 5 0 8 17 4 0 2 21
25 คำเตยอุปถัมภ์ 3 4 3 10 39 17 8 9 64
26 สนธิราษฎร์วิทยา 3 2 4 9 19 16 5 6 40
27 นางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 5 4 1 0 1 5
28 สามผงวิทยาคม 3 1 0 4 10 5 6 8 21
29 บ้านข่าพิทยาคม 2 12 10 24 29 13 10 8 52
30 ค้อวิทยาคม 2 8 12 22 42 17 14 6 73
31 ไชยบุรีวิทยาคม 2 5 1 8 14 14 6 10 34
32 ภูลังกาพิทยาคม 2 4 0 6 15 3 4 5 22
33 บ้านผึ้งวิทยาคม 2 3 6 11 22 14 6 12 42
34 โคกสว่างประชาสรรค์ 2 2 4 8 14 6 6 4 26
35 พระซองสามัคคีวิทยา 2 1 2 5 18 13 8 9 39
36 ท่าจำปาวิทยา 2 0 2 4 8 5 8 4 21
37 นาคำราษฎร์รังสรรค์ 1 3 2 6 17 8 3 2 28
38 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 2 5 8 13 12 4 7 29
39 มหาชัยวิทยาคม 1 2 3 6 22 11 4 5 37
40 กุตาไก้วิทยาคม 1 2 3 6 15 7 9 9 31
41 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1 2 1 4 11 10 3 2 24
42 วังยางวิทยาคม 1 2 0 3 9 5 8 8 22
43 สันตยานันท์ 1 1 1 3 8 1 2 4 11
44 โพนแพงพิทยาคม 1 1 1 3 7 18 9 7 34
45 ธรรมากรวิทยานุกูล 1 0 0 1 3 4 0 4 7
46 นาแกพิทยาคม 0 10 6 16 31 17 5 5 53
47 นาเดื่อพิทยาคม 0 2 5 7 14 16 11 8 41
48 รามราชพิทยาคม 0 2 3 5 19 12 11 7 42
49 ศรีโคตรบูรณ์ 0 2 2 4 18 10 8 3 36
50 หนองบ่อวิทยานุกูล 0 1 3 4 9 7 8 6 24
51 วัดบึงเหล็ก 0 1 1 2 16 7 8 7 31
52 หนองโพธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 2 3 3 5 8
รวม 329 301 266 896 1,404 595 366 310 2,365