สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.25 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 4
5 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.4 เงิน 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.5 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 4
5 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98.3 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.1 ทอง 4
5 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.7 ทอง 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.7 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.1 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.5 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง 4
5 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 5
6 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 6
7 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
8 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 8
9 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 8
10 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 10
11 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 10
12 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
13 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
14 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
15 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
16 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
17 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
7 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 7
8 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 7
9 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 9
10 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 9
11 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 11
12 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 12
13 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 4
5 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
6 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
7 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
8 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 8
9 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
10 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
11 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
12 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 12
13 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 12
14 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 14
15 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 15
16 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 15
17 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 17
18 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
6 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 6
7 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
8 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 7
9 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 9
10 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 10
11 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 11
12 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 11
13 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
6 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 6
7 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 7
8 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 8
9 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.5 เงิน 9
10 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 10
11 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.5 เงิน 11
12 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.5 เงิน 12
13 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.5 เงิน 13
14 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.5 เงิน 14
15 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.5 เงิน 15
16 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 4
5 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
6 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 6
7 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.5 เงิน 7
8 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 8
9 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 9
10 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 10
11 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 11
12 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4
5 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 6
7 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 7
8 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.5 เงิน 8
9 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9
10 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.5 เงิน 10
11 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.5 เงิน 11
12 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 12
13 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.5 เงิน 13
14 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 14
15 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 15
16 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4
5 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 6
7 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 7
8 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 8
9 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 9
10 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 10
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.5 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.11 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.24 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.36 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 สันตยานันท์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.66 ทอง 4
5 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.66 ทอง 5
6 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6
7 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน 7
8 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 8
9 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 9
10 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
11 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 4
5 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 5
6 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 5
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 5
8 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.33 เงิน 8
9 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 9
10 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.6 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.7 เงิน 4
5 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.4 ทองแดง 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62.3 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.5 เงิน ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.3 เงิน 4
5 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.86 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.1 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66.5 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.08 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 4
5 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 5
6 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
7 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 7
8 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 8
9 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 9
10 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 10
11 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 59 เข้าร่วม 11
12 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 12
13 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 13
14 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 5
6 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 6
7 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 7
8 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 7
9 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 9
10 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 10
11 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 64 ทองแดง 11
12 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 12
13 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 13
14 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 4
5 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 5
6 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 6
7 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 7
8 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 8
9 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 9
10 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 9
11 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 11
12 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 54 เข้าร่วม 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 4
5 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 5
6 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 6
7 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 7
8 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 59 เข้าร่วม 8
9 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 9
10 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 57 เข้าร่วม 10
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
13 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
14 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.6 ทอง 4
5 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.5 ทอง 5
6 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 6
7 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.2 ทอง 7
8 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.1 ทอง 8
9 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.9 ทอง 9
10 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.7 ทอง 10
11 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.4 ทอง 11
12 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.4 ทอง 11
13 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.2 ทอง 13
14 หนองบ่อวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.2 ทอง 13
15 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.6 ทอง 15
16 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.9 ทอง 16
17 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.8 ทอง 17
18 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.6 ทอง 18
19 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.6 ทอง 18
20 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.3 ทอง 20
21 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.8 ทอง 21
22 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.8 ทอง 21
23 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 23
24 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.4 ทอง 24
25 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.8 ทอง 25

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.6 ทอง 4
5 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.4 ทอง 5
6 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.3 ทอง 6
7 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.8 ทอง 7
8 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.1 ทอง 8
9 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 9
10 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.4 ทอง 10
11 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.2 ทอง 11
12 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 12
13 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.8 ทอง 13
14 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง 14
15 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.4 ทอง 15
16 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 16
17 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.6 ทอง 17
18 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.4 ทอง 18
19 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.4 ทอง 18
20 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.6 ทอง 20
21 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 4
5 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 5
6 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 6
7 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 7
8 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 8
9 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 9
10 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 10
11 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 4
5 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 5
6 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกสว่างประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.5 ทอง 4
5 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 5
6 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.5 ทอง 6
7 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 7
8 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.5 ทอง 8
9 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 9
10 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 10
11 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 11
12 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 12
13 กุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 13
14 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.5 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 4
5 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
6 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.5 ทอง 6
7 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.5 ทอง 7
8 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 8
9 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.5 ทอง 9
10 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.5 ทอง 10
11 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.5 ทอง 11
12 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 12
13 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.5 ทอง 13
14 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.5 ทอง 14
15 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 15
16 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.5 ทอง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
6 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
7 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
8 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8
9 ธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 9
10 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 10
11 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 11
12 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 12
13 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 12
14 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 14
15 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 14
16 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 16
17 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 17
18 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 18
19 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 50 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
6 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 5
7 นาคำราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 7
8 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 8
9 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70 เงิน 9
10 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69 ทองแดง 10
11 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67 ทองแดง 11
12 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
13 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
14 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 12
15 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 15
16 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
17 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
18 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
19 อุดมพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 16
20 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 55 เข้าร่วม 20
21 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 53 เข้าร่วม 21
22 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 51 เข้าร่วม 22

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง 4
5 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.33 ทอง 5
6 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.67 ทอง 6
7 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.67 ทอง 6
8 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.67 ทอง 8
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 9
10 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.67 เงิน 10
11 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.33 เงิน 11
12 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.67 เงิน 12
13 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 13
14 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.67 เงิน 14
15 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76 เงิน 15
16 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.67 เงิน 16
17 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.67 เงิน 16
18 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 18
19 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73.67 เงิน 19
20 โพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 20
21 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 4
5 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.67 เงิน 5
6 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.33 เงิน 6
7 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 7
8 สามผงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.67 เงิน 8
9 สนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 9
10 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.33 เงิน 10
11 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.33 เงิน 11
12 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 69.67 ทองแดง 12
13 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.33 ทองแดง 13
14 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.67 ทองแดง 14
15 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 67.67 ทองแดง 14
16 พะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.67 ทองแดง 16
17 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 60 ทองแดง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 4
5 มหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.88 เงิน 5
6 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 6
7 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.66 ทอง 4
5 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง 5
6 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง 5
7 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 7
8 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
9 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 4
5 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 5
6 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
7 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 6
8 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.33 เงิน 8
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 70.66 เงิน 9
10 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
11 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
12 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน 4
5 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.66 เงิน 5
6 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.33 เงิน 6
7 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77.33 เงิน 7
8 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.66 เงิน 8
9 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.66 เงิน 8
10 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.66 เงิน 8
11 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75.66 เงิน 11
12 นางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
13 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -
14 ไชยบุรีวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบึงเหล็ก สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.66 ทอง 4
5 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน 6
7 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.33 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.66 เงิน 4
5 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.33 ทอง ชนะเลิศ
2 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.33 ทอง 4
5 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.33 ทอง 5
6 บ้านผึ้งวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.33 ทอง 6
7 ธรรมโฆษิตวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.33 ทอง ชนะเลิศ
2 รามราชพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.33 ทอง 4
5 ภูลังกาพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5
6 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.66 เงิน 6
7 บ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.33 เงิน 7
8 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 8
9 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.33 เงิน 9
10 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.66 เงิน 10
11 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72.33 เงิน 11
12 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99 ทอง ชนะเลิศ
2 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
6 วังยางวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5
7 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 7
8 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 8
9 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9
10 หนองโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเดื่อพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 5
6 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 6
7 นาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 7
8 อุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองแวงวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 4
5 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 5
6 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 6
7 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 7
8 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 8
9 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม (ทีม) ม.1-ม.3
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 4
5 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 5
6 ดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 4
5 นาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 5
6 นาถ่อนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 6
7 ศรีโคตรบูรณ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 7
8 วังกระแสวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม (เดี่ยว) ม.4-ม.6
กลุ่ม : สพท.นครพนม กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81 ทอง 4
5 นาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน