รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
ณ โรงรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายพรเทพ  ทิสาชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พนาจันทร์
 
1. นางอัมราภรณ์  ยศประสงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถกร  นันท์อำพร
2. เด็กชายเดชณรงค์  คำธิ
 
1. นายสอนนารินทร์  ปัททุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ปัญจรักษ์
2. เด็กชายตะวัน  สีหา
 
1. นายปรีใหม่  วังวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายภานุกร  บัวชุม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยต้นเทือก
 
1. นายชัยวัฒน์  วังทะพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ข่วงทิพย์
2. เด็กหญิงลลิตา  วัณณะภูมิ
3. เด็กหญิงวีรภัทรา  ไตรรงค์
4. เด็กชายสนธยา  ทมโยธา
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สีแสนซุย
 
1. นายสุรชัย  ตั้งศิริ
2. นางสาวสุปรียา  ดาษดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงณิชรีย์  ป้องทอง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วปีลา
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิงห์เสน
4. เด็กหญิงอนันตญา  เภตรา
5. เด็กหญิงแพรทองธาร  ศรีษะมุข
 
1. นายศรีวรรณเฉลิม  ประทุมพงษ์
2. นายพร้อมพงษ์  ขันธวิชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายชาญชัย  ผึ้งศรี
2. นางสาวมณีนุช  คำสวัสดิ์
3. นายศิวัช  หืนกระโทก
4. นางสาวสุกฤตา  วะชุม
5. นายอธิคม  นาโควงค์
 
1. นางสาวสมหญิง  ใหญ่พงศกร
2. นายธรณินทร์  เหง้าน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์หอม
2. นางสาวชุติมา  พิมพ์มีลาย
3. นายณัฐดนัย  คำปัน
4. นายนาวิน  พรมรัตน์
5. นายอานนท์  อดทน
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. สิบเอกวัชรินทร์  วิเศษ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงมาพรหม
2. เด็กชายอชิตพล  แก้วคูณ
 
1. นางกรรณิการ์   อ้วนแก้ว
2. ส.ต.อ.พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  คงอยู่
2. เด็กชายพัสกร  จอมพรรษา
 
1. นางสาวสุวพรรณ  โพชะโน
2. นางสาวฐิติรัตน์  ศรีสุเพชรกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  คูสกุล
2. นางสาวธัญนาฎ  กันสืบ
 
1. นางอุรวรา  ลาภจิตร
2. นางเรไรรัตน์  ใจสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ทองใคร้
2. นายอำนาจ  ธรรมจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์   อ้วนแก้ว
2. นายสุรเชษฐ์  เครือเนตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายปางเทพ  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวชลิตา  เมืองโคตร
 
1. นายอรรคพงษ์   สินเธาว์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายจิรายุ   ศรีชาหลวง
 
1. นายอรรคพงษ์   สินเธาว์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวปริยดา  ศรีหะมงคล
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายพันฑกานต์  กิติศรีวรพันธุ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กชายชญานิน  จินาพร
 
1. นายสุชาติ  โพธิ์หวัง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายเฉลิมพล  บุรีขันธ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์   สินเธาว์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วมณีชัย
 
1. นายคมสันต์  ต้นสวรรค์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาววันวิสา   หมู่บุตร
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์นภา  อุปเสน
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายปัญญากร    ละวรรณา
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมือนนิยม
 
1. นางพินีนันท์  นิตยวรรณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาววนัสนันท์  ไชยพันธุ์
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  แก่นจันทร์
 
1. นายอรรคพงษ์   สินเธาว์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงชณัชฐา  ราชบัณดิษฐ์
 
1. นางสาวชัชชญา  เทพคำแหง
2. นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อักษร
2. เด็กหญิงอาศญา   หล้าสุพรม
 
1. นางงามจิต  อุธิโย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  ชามาตร์
 
1. นายเรืองฤทธิ์   เพชรศิริ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยืนสุข
 
1. นายจักรพิชิต  โยธาวรมนตรี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววราพร  เพชรดีคาย
 
1. นายอรรคพงษ์   สินเธาว์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. นางสาวนราพร  ปานาทำมา
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายชัยธวัฒน์  ทะวิลา
2. เด็กชายชาญชล  ลิปูหนอง
3. เด็กชายณัฐพล  กลุวงค์
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นางทิติภา  แสนมะฮุง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา   พยะวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงนพวรรณ    อ่อนหลง
 
1. นางนุจจรี   เหมะธุลิน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. นางสาวนุชพร  ราชวัตร
2. นางสาวภัทรสุดา  ปุราโส
3. นายศักดิ์นรินทร์  พ่วงศิริ
 
1. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
2. นางสาวชลิตา  พานเมือง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชาญณรงค์  เดชทับไทย
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ดันมีแก้ว
3. นายโยธิน  นาโควงค์
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  อุสาพรหม
2. นางแจ่มจันทร์  อุสาพรหม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายวัฒณศักดิ์  นาทราย
 
1. นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวสุภารัตน์  กุลวงษ์
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวโชษิตา  ชุยลุย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  บัวชุม
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พาดี
 
1. นายเชิดพงศ์  ชาชุมวงศ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพณิดา  อนุ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาววันวิสา  ซุยชะโก
 
1. นายธีระเดช  ลือธิสาร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขอดเมชัย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายวรวิช  บุญเจือ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สาดี
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายนล  เตโช
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายธีระพัฒน์  โคตะบิน
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรรณิกา  โยลัย
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวอัญชลี  สุรันต์
 
1. นายไพฑูรย์  จันที
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มณีโรจน์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ผุยปัญญา
3. เด็กหญิงชนพิชา  ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชยานันต์  สุดถาวร
5. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุวรรณแดง
6. เด็กชายธนพล  พลสิมมา
7. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วมณี
8. เด็กหญิงนฤมล  ตะระแจ่ม
9. เด็กชายปฐมฤกษ์  สนิทนวล
10. เด็กหญิงพรรณนิภา  จันทขัมมา
11. เด็กชายพัชรพล  แหขุนทด
12. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดประทุม
13. เด็กชายมินตรา  แสงพลอย
14. เด็กหญิงลออรัตน์  โพธิน
15. เด็กหญิงศศิกานต์  อินาลา
16. เด็กชายศักดิ์โสภณ  ปาจี
17. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ไพรบึง
18. เด็กชายสุทธวีร์  คำด่อน
19. เด็กหญิงอพัชรีกฤษ  วงค์โพนทอง
20. เด็กหญิงอวัสดา  เผดิมผดุงตระกูล
21. เด็กหญิงอัจฉรียา  ผาตูม
 
1. นางสาวนภา  แพงดี
2. นางเบญจมาศ   ศรีกระจ่าง
3. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
4. นางพนิดา  สุวรรณสาร
5. นายปิยะศักดิ์  เหล่าสงคราม
6. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชลลดา    อินอุเทน
2. เด็กชายฐิติศักดิ์    พิมพา
3. เด็กชายนิติพัฒน์   โมทำ
4. เด็กชายราชัน  สีทอง
5. เด็กหญิงอภิญญา   ผาอิฐดี
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สมปักษ์
 
1. นายวัชระ   เผื่อนศรี
2. นายเทพพร  สุวรรณโส
3. นายสันติพงษ์  ไชยขันธ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ผาท้าย
2. เด็กหญิงจิราพร  จ้ายสอน
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณวงศ์
4. เด็กชายปิติภัทร  พิมพ์พงษ์
5. เด็กชายศุภาวุธ  มังคละคีรี
6. เด็กชายสุภกิณห์  ถาวิกุล
 
1. นายสุขุม  สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
3. นายปราโมทย์  เทพกูล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายจุลพงศ์  นาสูงชน
2. นายชัยวัฒน์  ไชยยงค์
3. นายนันทวุฒิ  ไชยยะ
4. นายบัณฑิต  ศรีบุญเรือง
5. นายบัณฑิต  เชื้อเมืองแสน
6. นายพงศ์กร  เปล่งทรัพย์
 
1. นายสุขุม  สุภภูมิ
2. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
3. นายเอกภพ  ใจสุข
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายณัฐปกรณ์  ทิพย์สิงห์
2. นายณัฐพล   จู่มา
3. นายพงศธร  กุณรักษ์
4. นายวชิรวิทย์  พลสา
5. นายวิษณุ  อุดมกัน
6. นายเนติพงษ์  บุพศิริ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  กุณรักษ์
2. นายวุฒิชัย  วงษ์นารี
3. นายณรงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ตามะลี
2. เด็กชายชนะชัย  เขียวชอุ่ม
3. เด็กชายชวภณ  จันทะคูณ
4. นายชิณวัตร  วังทะพันธ์
5. นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วศรี
6. นางสาวณพัฐธิกา  ธนรัตไพสิฐ
7. เด็กชายณัฐธนันท์  มณีพรต
8. นายทวีทรัพย์  ด้วงคำภา
9. นางสาวทิพวรรณ  ชินพร
10. นายธนากร  ลาดบาศรี
11. นายธรรมนูญ  ผางคนรัก
12. นายธินรวัฒน์  พ่อค้าช้าง
13. นางสาวนุชจรินทร์  คำมุงคุณ
14. นางสาวพลอยไพลิน  โคตรทารินทร์
15. นายภักพงษ์  พ่ออามาตย์
16. นายภีชานนท์  จักรเครือ
17. นางสาวรัตติยา  ชื่นชม
18. นางสาววรรณวิภา  วงศ์แสนไชย
19. นายวรวุฒิ  วิเชียรสวรรค์
20. นายวัชรพล  ไกยฝ่าย
21. นายวุฒิเดช  หาญมนตรี
22. นายศุภชัย  วงค์ละคร
23. นางสาวศุภัฏษร  นามเดช
24. เด็กชายสราวุฒิ  คำพิลา
25. นางสาวสุรินรัตน์  เกชหอม
26. นายหัสวรรษ  ไตรยราช
27. นายอนุชิต  คำเพชรดี
28. นายอภิวัฒน์  โคตรประทุม
29. เด็กชายอรรถวิทย์  พลซื่อ
30. เด็กชายอัมรินทร์  จิตอามาตย์
31. นางสาวเมษา  คุ้มบุญ
 
1. นายชัยรัตน์  สมพงษ์ผึ้ง
2. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
3. นายธีระเดช  ลือธิสาร
4. นางวงค์พยอม  ทองชัย
5. นางสาวเนตรชนก  สารทอง
6. นางสาวคิดสา  สุขรี
7. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
8. นายวินัย  บุรัตน์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายกิตติพงษ์  หัตถสาร
2. นางสาวคุณาภรย์   อินทรธรรมา
3. นายจักรภัทร   สมรฤทธิ์
4. นายชลวาทิน  เคนไชยวงค์
5. นางสาวญาณีภรณ์   วงค์พุทธา
6. นางสาวดวงหทัย   โคทังคะ
7. นายธรรมรัตน์  แพงสาระ
8. นางสาวธัญญา   ดวงภักดี
9. นางสาวธิญาดา  ไชยรินทร์
10. นางสาวธิดาทิพ    หมอกมีชัย
11. เด็กหญิงนกวรรณ   วรรณวงค์
12. นางสาวนิภานันทร์  นันศรีบุตร
13. เด็กหญิงนีลัญชนา   เรือนนา
14. นางสาวนุศรา   ศรีหะมงคล
15. นางสาวปาริชาติ   วงค์โสภา
16. เด็กหญิงปิ่นมณี   โทรัตน์
17. นางสาวพรปวีณา   วงค์พุทธา
18. นายภูวเนศ  สมรฤทธิ์
19. นายวทัญญู  ศรีทิพย์
20. เด็กหญิงวนิดา   ไชยรินทร์
21. เด็กหญิงวรัญญา    คำสงค์
22. นายวัชรกร  อุ่นกลม
23. นายวิชัยชิต   ต่ออำนาจ
24. นางสาวศรุตยา  ดายังหยุด
25. นางสาวศศิธร  ศรีหะมงคล
26. นางสาวศิริลักษณ์   ไชยศาสตร์
27. นางสาวศิริวรรณ   ถวิลคำ
28. นางสาวศิลานี   พรศรี
29. นางสาวสุกัลยา    ดวงภักดี
30. นายอภิสิทธิ์   ผาอิฐดี
31. นางสาวอารีรัตน์    บุพศิริ
32. นายเจตพล   แก้วปีลา
33. เด็กหญิงแพรรำไพ   บุญเทียม
34. นางสาวโยธกา   สุพร
 
1. นายยงยุทธ  แสนมะฮุง
2. นายวัชระ   เผื่อนศรี
3. นายดนัย  ปานทอง
4. นายชาติชาย  หินสองกอง
5. นางทิติภา   แสนมะฮุง
6. นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร
7. นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสือ
8. นางจันทนาทิพส์   วฬุวนารักษ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ    แพงคำฮัก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ    คำไพ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. เด็กชายฤทธิพร  วัจวาทิน
 
1. นางทิมาพร  จันทะลัย
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายวศิน  แวงโสธรณ์
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญวัฒน์  สังฆะนะวิ
 
1. นายไพทูรย์  ไชยชนะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยากร  ทับทิมแสง
 
1. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐฐาพร  บุตรไชย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทมวิทยา 1. นางสาวทิพานัน  อุดมสันต์
 
1. นางเกศกัญญา  กดแก้ว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  วะลับ
 
1. นายสายัณห์  กายราช
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายณัฐวัฒน์  ทูลศิลป์
 
1. นางสาวปวีณา  นิตยาชิต
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธนพร  เบ็ญมาศ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุรางคนา  ศรีแก้ว
 
1. นายศราวุธ  แวงธิสาร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางสาวพวงผกา  ดีทา
 
1. นางขวัญตา  อุปพงษ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวธดาภรณ์  อุดทุม
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กชายรัตนพล  ธงวิชัย
 
1. นายภูษณะ   กึกกัน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาบก
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนคินทร์  ราชกรม
 
1. นางสาวอทิตยา  คูณคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายณัฐดนัย  ริมสกุล
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนัยนา  ไซดวงจู
 
1. นายอภิศักดิ์  อินทร์ตา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงมรินทิพย์  พุทรา
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนคมคาย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. นางสาวพิศมัย  วงษา
 
1. นายภูวนาถ  จันทนาภรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณิชากร  ชาวพะเยาว์
 
1. นายกัมปนาท  คำประสังข์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายปิยพงษ์  พึ่งเสือ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  อภัยโส
 
1. ส.ต.อ.พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายศิวัช  หืนกระโทก
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงนัยนา  ไซดวงจู
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  คะสา
 
1. นางรจนา  ขันทะชา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวณัฐา  สุโขทัย
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  คะสุดใจ
 
1. นายขจรศักดิ์  นามโคตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  นุชอิ่ม
2. เด็กหญิงจนาพร  เพียโครตแก้ว
3. เด็กหญิงจิตจิราพร  สนอุทา
4. เด็กหญิงจิตสุภา  พลจันทร์
5. เด็กหญิงฉวีววรณ์  เสนสอน
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  แก้วคำ
7. เด็กหญิงชัชนี  หงษาพุทธ
8. เด็กชายชัยชนะ  ยศสุริยะชัย
9. เด็กชายชินวัตร  ลาเสือ
10. เด็กชายณัฐพล  วังคะฮาด
11. เด็กชายธารธีรัช  บุญหลาย
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาวัน
13. เด็กหญิงนฤมล  หมูมั่น
14. เด็กหญิงนิตยา  จันทราช
15. เด็กหญิงพรพิมล  ชาหาจักร
16. เด็กหญิงพิมลพรรณ  กวดไทย
17. เด็กชายภานุพงษ์  ดีนาน
18. เด็กหญิงภาริณี  ดวงสิม
19. เด็กชายภีรภัทร  พลจันทร์
20. เด็กชายรัตน์ติพร  แสงศิริ
21. เด็กชายวัฒนชัย  ผาหยาด
22. เด็กหญิงวันทนา  บุญพงษ์ษา
23. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองสี
24. เด็กหญิงศศิประภา  พลเกิ้น
25. เด็กหญิงศิริวิภา  ผุยปัญญา
26. เด็กชายสมพงษ์  เจาะจง
27. เด็กหญิงสัตรัตนา  ฝ่ายเพีย
28. เด็กหญิงสุพัตรา  ไตริน
29. เด็กชายสุรเดช  ลีลา
30. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์คำ
31. เด็กชายอดิศร  วงค์โพนทอง
32. เด็กชายอนุวัตร  วงค์คำ
33. เด็กชายอภิชาต  วงค์เสือ
34. เด็กหญิงอรยา  ถาดทอง
35. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ์  จันสว่าง
36. เด็กหญิงอัญมณี  เกตุไกร
37. เด็กหญิงอาทิตยา  อ้วนจี
38. เด็กหญิงเกิดสุรีย์  ไตรจักร์
39. เด็กหญิงเพ็ญวิภา  ทองเพชร
40. เด็กชายโรจนศักดิ์  สีสอง
 
1. นางสุติมา  ประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  สาธร
3. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
4. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
5. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
6. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
7. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
8. นายมนัส  จตุรัส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  มีทอง
2. นายกฤษฏา  แสวงงาม
3. นางสาวชลพิชา  ทองคำ
4. นางสาวชวาลา  ปาปะโถ
5. นายชัชวาล  เปรมสวัสดิ์
6. นายชาญชัย  นอนิล
7. นายดนุสรณ์  สิงห์มอญ
8. นางสาวดวงฤทัย  คำวงษา
9. นางสาวตรีรัก  อ้วนจี
10. นางสาวทัศนย์  นาเมืองรักษ์
11. นายธวัชชัย  เพลียพล
12. นางสาวนคนันทินี  สร้อยไข
13. นางสาวปริยดา  สีหาวงค์
14. นางสาวปริยะดา  อินแสงแวง
15. นายปัฐวีย์  ผุยปัญญา
16. นางสาวพรรณธิภา  สุวรรณรงค์
17. นางสาวพัชรฌา  จันทร
18. นางสาวพัชรา  จันดา
19. นางสาวพัชริดา  ก้อนวัน
20. นายภานุพงษ์  กิมา
21. นางสาวภานุรัตน์  สีหาวงค์
22. นายมนัสนันท์  บรรลือ
23. นางสาวมัณฑนา  แก้วบุดตา
24. นางสาวระรินดา  อ่อนตา
25. นางสาววราภรณ์  วงค์เสือ
26. นายวัชระ  กิมา
27. นางสาววันนภา  สุวรรณสุขา
28. นายศราวุธ  ชาพล
29. นางสาวศิริประภา  วงษ์สุรินทร์
30. นางสาวศุภานัน  รูปโฉม
31. นางสาวสิริมา  นันทจักร
32. นายสุทธวีร์  ปีเปี้ย
33. นางสาวสุรีรัตน์  เขียนเสือ
34. นายสุวัฒน์  นวนศรี
35. นายอภิชิต  โสภากันฑ์
36. นางสาวอัจฉรา  จันทร
37. นางสาวอัญธิดา  เฮียงราช
38. นางสาวอาริยา  แก้วกิ่ง
39. นายเนรมิต  อินทร์สิทธ์
40. นายไวทยะ  พรหมชาติ
 
1. นางสุติมา  ประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  สาธร
3. นางสาวศิริมนัส  นวลศิริ
4. นางสาวจงจิต  ลอยบุญ
5. นายชินท์ณภัทร  ฮาดดา
6. นางสาวปัทมา  ดวงเพชร
7. นายคณิตชัย  ไตรจักร์
8. นายมนัส  จตุรัส
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  น้อยนาง
2. นายทศพล  ท้าวนาง
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ทันบุญ
4. นายพัฒณพัฒน์  บุญบำเรอ
5. นายพีระภัทร  ลือรินทร์
6. เด็กหญิงมินตรา  วะชุม
7. นายวัชรินทร์  สิทธิยา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  โดยสาร
9. เด็กหญิงเปรมมิกา  ดีแสง
10. เด็กหญิงโสภา  วะชุม
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงชลดา  วงศ์ชาชม
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์ชาชม
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์ผาบุตร
5. เด็กชายวรายุทธ  สมปาน
6. เด็กชายวิชญะ  ลาดบาศรี
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยอวน
8. เด็กหญิงอรพิน  เพชรดีคาย
9. เด็กหญิงอรรถสิทธิ์  คนไว
10. เด็กหญิงอิศริญา  วังทะพันธ์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นางสาวนิตยา  จันทามี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  กิตติศรีวรพันธ์ุ
2. นายจิรวัฒน์   โทษา
3. นางสาวธัตศิญา  ศรีอารักษ์
4. นายนัทวิน  จันดาประดิษฐ์
5. นางสาวพัชรินท์  มาดา
6. นางสาวศศิชา  นนตะเสน
7. นางสาวอนุสรา  กระดุดเงิน
8. นายอภิสิทธ์  มะสุกใส
9. นางสาวเรืองรอง  กระพรม
10. นายโชคอนันต์  ขุนศรี
 
1. นางจันทร  รัศมี
2. นางสาวบุญพร  บุญคำ
3. นายปราโมทย์  เทพกูล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อินอุเทน
2. นายณัฐญ์ชริดา  ปาทา
3. นายธีรภัทร  สัจจมณี
4. นางสาวปฏิมา  ปิติสม
5. นางสาวมัลลิกา  ชาทิพฮด
6. นางสาวมุทิตา  แปโค
7. นายราชัน  วะชุม
8. นางสาววัชราภรณ์  ชาสงวน
9. นายวัฒนา  ประกิ่ง
10. นางสาวศรัญญา  บัวงาม
 
1. นางอมรรัตน์  เรียมแสน
2. นางสาวศิริรักษ์  พันธ์บุรี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
4. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ธิ
6. เด็กหญิงรามาวดี  พุ่มโยนก
7. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
9. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
3. นางสาวสุธานิจ  แสนหมื่น
4. นางสาวไพลิน  พาณิชเจริญ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรมบุตร
2. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
3. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
5. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
6. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  มะนาวนอก
2. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
3. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
4. นางสาวระวิวรรณ  แก้วมณี
5. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
6. นางสาวอรวรรณ  กันเกียน
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาววัชราภรณ์  อุปทุม
3. นางสาวปัทมวรรณ  ป้องทอง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พ่อลีละ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ธิ
5. เด็กหญิงรามาวดี  พุ่มโยนก
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ชอุ่ม
8. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวไพลิน  พาณิชเจริญ
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกัลญา  วงค์ขะวงค์
2. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
3. เด็กหญิงชลดา  ผาบัง
4. นางสาวณัฐริกา  อุยสาห์
5. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
6. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
 
1. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
2. นางสาวอิศราวดี  กุลวงค์
3. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงศ์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. นางสาววันเพ็ญ  มณีทัศน์
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นายปราการ  สีชมภู
2. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
3. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
4. นายยมศักดิ์  บุญระมี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวกนกวรรณ  ราชสะอาด
2. นางสาวชลธิชา  คุตะโค
3. นางสาวทิตติยา  สาหัส
4. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
5. นางสาวนลินี  มะสุใส
6. นางสาวนิตยา  คุตะโค
7. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
8. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
9. นางสาวสมพาน  นนเลาพล
10. นางสาวสุดารัตน์  ต้อนโสกรี
11. นางสาวอรปรียากุล  เพ็ชรนนท์
12. นางสาวอรอุมา  กุจนา
 
1. นายอานนท์  นนท์คำวงค์
2. นายไพฑูรย์  จันที
3. นางสาวลัดดาวรรณ  แสนบัณฑิต
4. นายนรินทร์  มูลฉวี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยากร  แสงสระคู
2. เด็กหญิงชญานิศ  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงชญาภา  สอนเผาะ
4. เด็กหญิงชลดา  วงศ์ชาชม
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์ชาชม
6. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมพินิจ
7. เด็กหญิงพราวนภา  ภูกันดาร
8. เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์ผาบุตร
9. เด็กหญิงมาริษา  ปัญญาพ่อ
10. เด็กหญิงลักษมล  ภาภิรมย์
11. เด็กชายวรายุทธ  สมปาน
12. เด็กหญิงศิริกานต์  หนูจันทร์
13. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยอวน
14. เด็กชายอรรถสิทธิ์  คนไว
15. เด็กหญิงอริศรา  พรามดิ่ง
16. เด็กหญิงอิศริญา  วังทะพันธ์
 
1. นางอาระยะ  ตั้งวิกรัย
2. นางสาวคิดสา  สุขรี
3. นางวงค์พยอม  ทองชัย
4. นางสาวนิตยา  จันทามี
5. นางสาวแน่งน้อย  วงค์ตาทำ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวกนกพร  ศรีสาร
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ขันทะหงส์
3. นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณมาโจ
4. นางสาวจิตฤดี  เดชทะศร
5. นางสาวจีรภา  ไสย์แสง
6. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์คำสาย
7. นางสาวฉัตรติยา  พันจี
8. นางสาวนภาพร  จันทะขิน
9. นางสาวนิติพร  นามบ้าน
10. นายปิยะศักดิ์  สุขวิพัฒน์
11. นางสาวพิสินี  รวมเงิน
12. นางสาวสุนิสา  ดวงวงสัน
13. นางสาวสุพัตรา  กบกลาง
14. นายอนวัช  สุขวิพัฒน์
15. นางสาวเจนจิรา  คำลือ
16. นายเดชา  บุญเทียม
 
1. นายเอกลักษณ์  ติระ
2. นางสาวศิรินยา  นาอุ่น
3. นายเจษฎา  ราชบุตร
4. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
5. นางสาวประกายดาว  มุขพรหม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  อินทรี
2. นางสาวชาริณี  วงค์ษาไชย
3. นางสาวทัศนีจันทร์  พ่อครวงค์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  พวกคง
5. นางสาวปวีณา  ศรีแสง
6. นางสาวปิยธิดา  แก้วมะ
7. นางสาวปิยนิการ์  วงค์เสนา
8. นางสาวพัชราพรณ์  ขวัญสู่
9. เด็กหญิงภาวิณี  มีพรม
10. เด็กหญิงมณีกานต์  สุขสบาย
11. นายวรัญชญา  เชื้อกุณะ
12. นายวรายุทธ  วงค์จันดี
13. นางสาวสุพัตรา  ศรีสุวงค์
14. นางสาวสุภาวิณี  มีพรหม
15. นางสาวเรณุการ์  อินธิราช
16. นางสาวเสาวภา  ปูคะธรรม
 
1. นางศิริลักษณ์  สารทอง
2. นางสาวสำเนียง  เพ็งเวลุน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลชิษา  วงค์กระโซ่
2. นางสาวนฤมล  ชนะชัย
3. นายบริบูรณ์  ยางสิงอ้อ
4. นายยุทธนา  โคโขโล
5. นายเสกสรรค์  สีระพา
 
1. นางสาวชลิตา  พานเมือง
2. นายพงษ์ปัญญา  ญาณะนันท์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. นายกฤตพรต  ทันบุญ
2. นายจักรี  คะสุดใจ
3. นางสาววรรณนิภา  ติยะบุตร
4. นายไพโรจน์  ปัญญาสาร
 
1. นายกฤษฎา  พลราชม
2. นางสาวอตินิภา  จิตมาตย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล 1. นางสาววันทกานต์  กุดหนองแดง
2. เด็กหญิงสุทราวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นายณัชวิทย์  แสนสุริวงค์
2. นางนฏปพร  เหล็กจารย์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภัทรภธ  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวศรีภา
 
1. นางสาวสกลรัตน์  พันธ์ุเวียง
2. นางจันทนาทิพส์  เวฬุวนารักษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ต้นเคน
2. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
3. เด็กชายนันทวิทย์  สีดี
4. เด็กชายภคธร  ผาอินทร์
5. เด็กชายภูวนาถ  โมธรรม
6. เด็กชายมนัส  ลัดลา
7. เด็กชายศุภวิชญ์  จำปา
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  สุวรรณศรี
 
1. นายภานุพงษ์  คำลือ
2. นายสรไกร  งามประเสริฐ
3. นางพิจิตตรา  วิชะนา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายทศพร  อุสาพรหม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
3. นายพลฤทธิ์  นาโควงค์
4. นายมังกรทอง  แดนรักษ์
5. เด็กชายลัทธพงศ์  แก้วมุกดา
6. นายศักดิ์ณรงค์  วะเกิดเป้ม
7. นายสุพล  จันทร์สิน
8. นายอาทิตย์  หล้าเพชร
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นายทนงศักดิ์  อัคคะสังข์
2. นายธนชัย  อินทร์โสม
3. นายพรศักดิ์  จิตมาตย์
4. นายพันษวุฒิ  สุทธหลวง
5. นายวัชรพงษ์  ผลิปัญญา
6. นายอุดมสิน  แสนเดช
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ดาคำ
2. นางสาวจิรพรรณ  อุพร
3. นางวาสนา  ภาคนาม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชนาธิป  โคตรมิตร
2. นายธนาวุฒิ  จันแอ
3. นายประสิทธิ์  อุ่นทะอับ
4. นายภาณุ  โกษาแสง
5. นายวุฒิชัย  โกษาแสง
6. นายอดิศักดิ์  นาโควงค์
 
1. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงชโรชา  เมธีปฏิภาณ
3. เด็กหญิงนริศรา  ภู่มหภิญโญ
 
1. นางกรรณิการ์  บุญชวลิต
2. นางสรัลยา  ชาวนา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวขนิษฐา  ฝ่ายสะพือ
2. นางสาวศิรินาฏ  บงบุตร
3. นางสาวอาภรณ์  เสียงหวาน
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
2. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. นางสาวณัฐภรณ์  ไตรติ่ง
2. นางสาววรรณษา  สมชัย
3. นายสถิตย์  อินโสม
 
1. นางนุ่มนวล  วงค์สุเพ็ง
2. นางมณีรัตน์   คร้อโนนแดง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นางสาวปาริฉัตต์  แสนศรี
2. นางสาวรัชนก  ประวัติศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  เชียงขวาง
 
1. นางวิลาสินี  อุปทุม
2. นางสาวกาวิดา  ยะพลหา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชฎา  ใจดี
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ชุมศรี
2. เด็กหญิงโสระยา  บุรีขันธ์
 
1. นายสม  เชื้อโพนจาน
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จรไพร
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กชายวณัฐพงศ์  ใจไหมคร้าม
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวละมุล  ไชยริบูรณ์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายราเชนทร์  แข็งขยัน
2. นายสิรภพ  สิงกันยา
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายวีรชน  คำเห็น
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายชนาธิป  รัฐเสรี
2. นายธัชเศรษฐ์  โชติศิวัชโตบุญ
 
1. นายวัชรพงษ์  บริเอก
2. นายทินกรณ์  วรกา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกษกร  วงษ์ธิ
2. นายอธิวัฒน์  วารี
 
1. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทร์บัณฑิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายริชาร์ด  เฮอเรร่า
2. เด็กชายอุดมชัย  อินอุเทน
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  โรจนสุวรรณ
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  เดชาสิทธิ์
 
1. นายพิทักษ์  ภูศรีฤทธิ์
2. นางนิมมาน  ชื่นตา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 1. นายจักรกฤษ  แวงดา
2. นายธนากร  ปาทา
 
1. นายสินทวี  นาท้าว
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีพลราช
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  คำเห็น
2. นางสาวดวงกมล  บัวบาน
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทย์  สีผาบ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มังคละคีรี
2. เด็กหญิงอรธนา  จูมเป่า
 
1. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
2. นางนิษฐ์วดี  ชุติภัทรบัณฑิต
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กชายกีรติ   สีอุคุ
2. เด็กชายจักรภัทร  มุลเมือง
 
1. นายประทีป  คร้อโนนแดง
2. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติเดช  คำแหง
2. เด็กหญิงสุชาวดี   พงษ์พัฒน์
 
1. นายพิเชษฐ  จุลศรี
2. นายสุริยา  เชียงแสน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กชายจิรเดช  ลำลอง
2. เด็กชายปริเยศ  พิมพ์มหา
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายชนินทร์  ทัศคร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายดนิรุจณ์  นาสิงเตา
2. เด็กชายอนันต์  วะลับ
 
1. นายบุญมา  ใหลอุดี
2. นายอนุวัฒน์  พูลแสวงทรัพย์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนิศาชล  คำภิลัง
2. นายพรรษวุฒิ  พุฒซ้อน
 
1. นางอรอุมา  สมรฤทธิ์
2. นายสนั่น  ต้อยสิมมา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวสไบแพร  วงศ์ศิริ
2. นางสาวอัจฉรียา  อินาลา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  ผาไชย
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยยา
 
1. นางรัชนี  สมรฤทธิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. นางสาวภัชฎาภรณ์  สีอุคุ
2. นางสาวมุกธิดา  ปัดสาคำ
 
1. นายจักรินทร์   ชื่นค้า
2. นายธยา   เหล่ากกโพธิ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายนุติพงษ์  พรมคำ
2. นายอนุพล  เชิดสังวาล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
2. นางสาวสุปราณี  พิชัยคำ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์  ขำคม
2. นายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นายวิเชียร  แก้วมณีชัย
2. นางสาวปานใจ  สุนา
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธนกร  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงเยาวนุช  ปัญญาสาร
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นางสาวประไพจิตร  คะสา
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เลื่อนไชย
2. เด็กหญิงวาทินี  พัศโน
3. เด็กหญิงอังสุมาลี  กาญจนราช
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  วงษาเนาว์
2. นางสาวภิรมยา  อุณาพรม
3. นางสาวอรวรรณ  จำรักษา
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวณิชากร  จุรีมาศ
2. นางสาวพัชรินทร์  ดอนสิงห์
3. นางสาวศิรินภา  คนหมั่น
 
1. นางทศพร  โคกมะณี
2. นายศรายุทธ  เมืองคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายชยทัต  สุวรรณา
2. นายอนันต์  สีใสลา
 
1. นายโชติพัฒน์  จันทรโกมลวัฒน์
2. นายนิติกร  คำชุม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  พงษ์พิพัฒน์
2. นางสาวอรอนงค์  ยุระชัย
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศักดิ์ชัย  หลวงละ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำชนะ
2. เด็กชายศราวุธ  ด่างเกษี
3. เด็กชายอธิพัฒน์  แสงสว่าง
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  นิวงษา
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงห์สา
3. เด็กชายอนุศักดิ์  เผือกประพันธ์
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพงษ์  คำเพ็ง
2. นายธีรวัฒน์  คำชนะ
3. นายไกรสร  ตกพันธ์
 
1. นายภานุพงษ์  พรหมวงศ์
2. นายประชิด  อัปมาโน
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. นายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
3. นายสถาพร  วงศ์ศิริ
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นายศราวุธ  บุญปลอด
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. เด็กชายนที  ไชยงค์
2. เด็กหญิงวริษฐา  บุญก้อน
3. เด็กหญิงอาระยา  ด้วงลำพัน
 
1. นายชัยวิชญ์   เข็มปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ศิรินุมาศ
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายกิตติภพ  อินาลา
2. นายปฏิพล  พรมศรีธรรม
3. นายรัฐธนินท์  กิตติศรีพงศ์
 
1. นายมัฆวาน  ประทังคติ
2. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คะปัญญา
2. เด็กชายชินวัฒน์  คะสุดใจ
3. เด็กชายทรงวุฒิ  พวงพั้ว
 
1. นายสมหมาย  จำเริญเศษ
2. นางวรัญพัชร์  วงศ์สุเพ็ง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. นายขวัญทิวา  อุปชา
2. นายนพชัย  พานันท์
3. นายพรประชา  สมน้อย
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยนาน
2. นายปรีดา  วงษา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายจักรพงษ์  พรมเกษร
2. นายธนบัตร  ศรีสาพันธ์
3. นายธวัชชัย  จันกนก
 
1. นายวีระชัย  คำแพงดี
2. นายวาทิต  เสนสาร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายณัฐพล  ศรีหาเศษ
2. นายผดุงพงษ์  แสนสุภา
3. นายสุรเชษฐ์  มัชยา
 
1. นายวรวุฒุิ  ศรีมะโรง
2. นายวรธน  เอกทินวัฒน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร  สุทธิอาคาร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ใจหาญ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สุทธิอาคาร
 
1. นางมาลินี  วรรณวงศ์
2. นางสาวนิรมล  กิติศรีวรพันธุ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มังสี
2. เด็กหญิงนภาพร  แพงสุข
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นาถา
 
1. นายวรสิทธิ์  กิจเจริญ
2. นายจาตุรงค  เจริญรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวปิยนุช  มงคล
2. นางสาวมินตรา  ปู่ฝ้าย
3. นางสาวสุกัญญา  บุญเรือง
 
1. นางเอื้องจิตร  จันทร์กล่ำ
2. นายรัตนพงษ์   ฉวีวงศ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. นายดุรงค์กร  โสภา
2. นายปกรณ์  ทิสาร
3. นายวัชรากร  ผงสามสิบ
 
1. นางฉวีวรรณ  ไตรยะขันธ์
2. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายณัฐดนัย  มาปัน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  คาระวงค์
3. นายมงคลชัย  ดงขมิ้น
4. นางสาววรัญญา  วงษาพัด
5. เด็กชายวราวุธ  เพียแสง
6. นางสาวสุภัสสร  นนท์เหล่าพล
 
1. นายศักดิ์ดา  สมยา
2. นางทิพย์วรรณ  สมยา
3. นายวรวุฒิ  มะสุใส
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธิดาภา  พลมาตย์
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ขจัดมลทิน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ตะวังทัน
4. เด็กหญิงวรรณิษา  แสงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงสุวรรณ
6. เด็กหญิงอุ้มธิดา  สุผาวัน
 
1. นางนิมมาน  ชื่นตา
2. นายอาคม  ชื่นตา
3. นางเจริญรักษ์  คำป้อง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจุไรพร  แก่นราม
2. นางสาวนิตยา  วังทะพันธ์
3. นางสาวนุชจรีย์  วงศ์หนายโกฎิ
4. นางสาวมนัสนันท์  ลาดบาศรี
5. นางสาวสุพัตรา  ลาดมาศรี
6. นางสาวสุวนันท์  คำพอพ่อ
 
1. นางสาวภัครมน  แก่นงาม
2. นายวิศวะ  เพชรผ่องพันธุ์
3. นายราชนาวี  ปะจันตัง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  ทามี
2. นางสาวนายิกา  ชาติชำนิ
3. นายภูวรินทร์  อินทุวงศ์
4. นางสาววราภรณ์  ศรีชุบร่วง
5. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วน้ำ
6. นางสาวสร้อยสุดา  รังศิริ
 
1. นายทศพล  ศรีสาระ
2. นางประดับศรี  ลิ้มสกุล
3. นางสาววรัญญา  ภาโสม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คำศรี
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  มหาราช
3. เด็กหญิงอาริญา  เชียงบุดดี
 
1. นางทิชากร  สำราญชลารักษ์
2. นางสาวทอปัด  ฤทธิทิศ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. เด็กหญิงจีรัชยา   นครังสุ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   สุขทองสา
3. เด็กหญิงวราภรณ์   ชนะพจน์
 
1. นายนายนัฐทรย์   สามารถ
2. นางสาวณปภัทร์   แก้วแสนชัย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นางสาวญานิภา   อ่องรักษ์
2. นางสาวฐาวินี  วิพรรณะ
3. นางสาวอรนุช   เข็มตูม
 
1. นายนายนัฐทรย์   สามารถ
2. นางสาวจุฬารัตน์   สุตนนท์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. นางสาวดุจดาว  จันทะ
2. นางสาววรารัตน์  มาลัยเค
3. นางสาวอทิตยา  ใจหาญ
 
1. นางกฤตยา  ไชยราช
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองใบ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นางสาวจินตรา  แซงดาว
2. นางสาวทยิตา  ภู่สมบูรณ์
3. นางสาวอรพิน  มูลผาลา
 
1. นายจุมพล  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางสาวชนิตพร  ทัศคร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  สิงห์งอย
2. เด็กชายปฐพี  คะลีล้วน
3. เด็กหญิงอนงลักษณ์  ทองสี
 
1. นายวิชัย  คะโมฤทธิ์
2. นางสาวสุธาสินี  ดวงภักดี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  กับรัมย์
2. นางสาวพัชรินทร์  พานทอง
3. นางสาวรัชนีกร  วงศ์กาฬสินธุ์
 
1. นางชนิดา  ไชยรัตน์
2. นางสาวธฤษวรรณ  มุ่งงาม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  นิลรัตน์
2. นางสาวเพชรเคียงฟ้า  เกษมสุข
3. นางสาวแคทริญา  วงอินอยู่
 
1. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
2. นายสมศักดิ์  วดีศิริศักดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรติกร  กรอนคำแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สืบสุนทร
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณิราม
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นายธงชัย  เมืองจันทร์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  ดวงภักดี
2. เด็กหญิงมณฑิตา  เรือนนา
3. เด็กหญิงอรณัญธ์  บุพศิริ
 
1. นางดิราณี  สุพันธมาตย์
2. นางวิลัยลักษณ์  จันทะขิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นายปฏิพัทธ์  มะสุใส
2. นางสาวอนุธิดา  กุลยะ
3. นางสาวอ้อม  พรมพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา   โพคาพาณิชย์
2. นางสาวสุจิตรา  หงษ์สมดี
3. นางสาวอรอุมา  อุปพงษ์
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นายธงชัย  เมืองจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงนันทนา  สิงห์ไกร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สอนเณร
3. เด็กหญิงวรรวสา  ยุระรัตน์
 
1. นางเพ็ญศรี  ฤทธิทิศ
2. นางสาวหงษ์สุดา  สุวรรณมาโจ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สำรองพันธ์
2. เด็กชายคมสันต์  ผาสุข
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ผาสุข
 
1. นางอุไรวรรณ  แสนมิตร
2. นายวิชัย  บุญรอด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชนก  พิมทอง
2. นางสาวชนัญชิดา  จิตประมูล
3. นางสาวปุณยวีร์  ขาวศรี
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  ไชยตะมาตย์
2. นางปิยะรัตน์  แก้วก่า
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วรรณ  เจริญรัมย์
2. นางสาววรกานต์  เวินเมาหา
3. นางสาวศุภลักษณ์  มุงธิราช
 
1. นางนิยม  บุญมีทองอยู่
2. นางสาวประภาภรณ์  มีพรหม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงธรรมริณ  ติดสะจันทร์
3. เด็กหญิงธิญาดา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พรหมหากุล
2. นางสาวจีราพร  พานิจ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  วระศิลป์
2. เด็กหญิงบุญยานุช  มาตคม
3. เด็กชายวรวิท  มหาเสนา
 
1. นางรัดดาพร  พิมพ์โคตร
2. นางธนัชพร  นุชน้อย
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  แสนโสม
2. นางสาวปนัดดา  แสนโสม
3. นางสาวปานชีวา  สุขวัน
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีปทุมภรณ์
2. นางสาวบวรลักษณ์  ประกิ่ง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  อินาลา
2. นางสาวพัชราภรณ์  วงศีลา
3. นางสาวศรัญญา  อินาลา
 
1. นางนิษฐ์ธรีย์  สุริยนต์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาปากวิทยา 1. เด็กหญิงกวินนา   คำวงษ์ษา
2. เด็กหญิงสุพรรณา   พิมผุย
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    กุลวงศ์ษา
 
1. นางนุจรี   เหมะธุลิน
2. นางอรรชาลี   สุวรรณรงค์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายศรัญย์  บุพศิริ
2. นางสาวหฤทัย  แสนเยีย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  สิงห์งอย
 
1. นางพิสมัย  พรรณวงศ์
2. นางสาวปราณีต  พรรณวงศ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 1. นางสาวภัชรีพร  สุขภูวงค์
2. นางสาวศุภิกา  ทองสาม
3. นางสาวอภิญญา  ต้อนโสกรี
 
1. นางทิพย์วรรณ  สมยา
2. นายพลวัฒน์  กุลยะ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  สิงหวาระ
2. นางสาวนันทิดา  พรมกวยถ้ำ
3. นายศรัญย์  แสงราช
 
1. นางสุวณา  พรรณะ
2. นายอธิณัฏฐ์  โกษาแสง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พิลาทอง
2. เด็กหญิงวิภา  ศรีสด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามสม
 
1. นางสาวสุทธิดา  เชื้อชาติ
2. นางสาวตติยา  สงวนดี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  บัวเกตุ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธโส
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุริวงค์
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 1. เด็กชายภากรณ์  หล้าดี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  วงษ์สุรภินันท์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  แสนสร้อย
 
1. นางมณีรัตน์  คร้อโนนแดง
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายเอกภาพ  รุ่งเรือง
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกตุกุมศรี
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณาราย   อินแสงแวง
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  แช่มขุนทด
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายสุระศักดิ์  สุวรรณแดง
 
1. นางสาวสุทธิดา   เชื้อชาติ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามผงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผางคนรัก
 
1. นางสาวกนกกานต์  ศรีสมัคร
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจาตุรนต์  คำใหญ่
 
1. นางอภิตยา  นาชัยเงิน
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุลีพร  เพ็ชรฤทธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชากิจดี
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ผาลาด
 
1. นายวาทิต  เสนสาร
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยางวิทยาคม 1. นายวันนะ  วงแสนไชย
 
1. นางสาวนางสาวจุฬาลักษณ์  โคตรตาแสง
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 1. นายกำชัย  ดีปาน
 
1. นางสาววีระยา  ศรีสุวงค์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 1. นายสุตาคม  ธรรมจันทร์
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศรีนา
2. นางรัชนี  พรมอารักษ์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ทั่งทน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  เกิดชาวนา
 
1. นางจันทร์ธิดา  สารรัตน์
2. นางสาวเนตรนภา  อินทรักษ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  ณ ลำปาง
2. เด็กชายนัทพล  ปทุมวัน
 
1. นายศิริ  บุญกิจ
2. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายชินวัตร  พรหมอารักษ์
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ระวัตร
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นายเทียนชัย  อรรคศรีวร
 
1. นายวุฒิไกร  กุลวงค์
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวนันฐิกา  ตราเงิน
 
1. นายวสันต์  สาระขันธ์
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายอรรถกร  แก้วมณีชัย
 
1. นายวสันต์  สาระขันธ์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ทาหลง
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวิทยาคม 1. นายอรรถพล  อินทริง
 
1. นายสุพจน์  หงษ์สิงห์
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายนันทวัฒน์  วงพล
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทันบุญ
 
1. นายกฤษฎา  พลราชม
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงนัยนา  คำเบ้า
 
1. นายสายัน  บุตรวร
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายศุภนิมิต  บัวริ
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายธีระภัทร  กงเกตุ
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นายวรวิท  บัวเคน
 
1. นายณัฐดนัย  ศรีโท
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ลำมะสะ
 
1. นายกฤษณา  โกษาแสง
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นายคมสัน  วาตาดา
 
1. นายอังคาร  อุปพงษ์
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นายสุรชาติ  ทะโคดา
 
1. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกริษฐา  สาแดง
2. นางสาวกอบกูล  ขันตี
3. นายกิตติพงษ์  พิลาบุตร
4. เด็กชายกิติศักดิ์  ผาท้าย
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ดวงดูสัน
6. นางสาวจารุพักตร์  พรมปิด
7. นายจิรวัฒน์  กิตติศรีวรพันธ์ุ
8. นายจุลพงค์  นาสูงชน
9. เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณวงศ์
10. เด็กชายณัฐวัตร  จันทวงศ์
11. นางสาวดวงหฤทัย  พรมเกษร
12. นางสาวนภาลัย  เทพกรรณ
13. นางสาวนฤมล  มั่นนันท์
14. นายบัณฑิต   เชื้อเมืองแสน
15. นางสาวประติมากร  กล่อมเกลี้ยง
16. นางสาวประภัสสร   จันดา
17. เด็กหญิงปรียานุช  ทองไสยา
18. เด็กชายปิติภัทร  พิมพงษ์
19. นายพงศธร  ชนะค้า
20. เด็กชายพงศ์ดนัย  ฝ่ายเพีย
21. นางสาวยาตรา  สีสม
22. นางสาววริษา  จำชาติ
23. นางสาววัชราภรณ์  อ่อนคำมา
24. นางสาววิยะดา  ทะวงษา
25. นายศรัณยู  เหล่าคะเณย์
26. เด็กชายศุภาวุธ   มังคละคีรี
27. นายสุทธิชัย   ไชศรี
28. นางสาวสุทัญญา  ใจกล้า
29. เด็กชายสุภกินห์  ถาวิกุล
30. เด็กชายเจษฎา  ปุญญะมาตย์
 
1. นายวิโรจน์  ธรรมคำ
2. นางจันทร  รัศมี
3. นางสาวบุญพร  บุณคำ
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 1. นางสาวกัลญา  วงค์ขะวงค์
2. นางสาวกาญจนา  มะนาวนอก
3. นายจักรกฤษ  ดาบุตร
4. นายจิตติกรณ์  โพธิมน
5. นางสาวจินตนา  บุญพิมพ์
6. เด็กหญิงชลดา  ผาบัง
7. นายชาคริต  ยอยงค์
8. นางสาวณัฐริกา  อุยสาห์
9. เด็กชายดนุสรณ์  บุญยศ
10. นายทัชชานนท์  กาเทพ
11. นายธีระภัทร  กงเกตุ
12. นายธีรเทพ  กงเกตุ
13. นายนที  ภูลายยาว
14. นางสาวปริญญา  บุตตะโค
15. นายปวเรศ  สร้อยสน
16. นางสาวภาณุรัตน์  เม็งมุ้ย
17. เด็กชายมนต์สิทธิ์  ฝ่ายหมื่นไว
18. นางสาวระพีภรณ์  นาคสี
19. นางสาวระวิวรรณ  แก้วมณี
20. นายรัตนพล  ชนะพจน์
21. เด็กชายวิทวัส  มาณะเสน
22. นายวีระชล  จันทา
23. นางสาวสาวินี  มะนาวนอก
24. นายสุรชาติ  ทะโคดา
25. นางสาวสุวนันท์  ชนะพจน์
26. นายอนุวัฒน์  ธิปัญญา
27. นายอนุวัต  บุตรดี
28. นายอรรถชัย  อุดมดี
29. นางสาวอรวรรณ  กันเกียน
30. นายเกียรติศักดิ์  ทะนะไชย
 
1. นายอภิเชษฐ์  สุนทรส
2. นายวัฒนศักดิ์  พัฒนภูทอง
3. นางสุวัฒนา  เวฬุวนารักษ์
4. นายวุฒิไกร  มังคละคีรี