หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสุภิญญา มีกระแสโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขตโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางกฤษณา สิงห์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายสุริยา รูจีพันธ์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายวิทยา ภาวะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ ซ้ายสนามโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายพรรค แสงเกตุโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นายดนัยศักดิ์ เจริญเขตโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นายวิทยา ภาวะลีโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ไวยราบุตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล อินทะวันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมสี วงศ์อินตาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอาคม ศรีสุขโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายยิ่งยศ บุญมั่งมีโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณา ประชานันท์โรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
4. นายสมสี วงศ์อินตาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริภาพ ใหม่คามิโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางนิศมา โมครัตน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนธงธานีกรรมการ
5. นางเพียงจันทร์ อะทาโสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายเอนก สุวรรณธาดาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
7. นางมาลี บุญวิเศษโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการ
8. นางสาวชลธิชา ก้านจักรโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
9. นางวรางคณา พรหมราชโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
10. นางปิยนันท์ รินทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นางเพชรรัตน์ เสริฐสนิทโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
12. นางยุวารินทร์ เฉนียงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาววัลภา พลเวียงธรรมโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางปราณี พื้นแสนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสมกุลยา สาขามุละโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางพรพิศ วังโนโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสำรอง ทศพานนท์โรงเรียนธงธานีกรรมการ
6. นางบุญล้อม คำภักดีโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
7. นางสิรินุช สุจริตโรงเรียนเชียงขวัญวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริพร โพธิกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดกรรมการ
9. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
10. นายปรีดา คลังสำโรงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
11. นายภูริภัทร์ ม่วงเอี่ยมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ ตอเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุนทร พุดมีโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางอินทิรา พัฒนาเศรษฐดิลกโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
4. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
7. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
8. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเสถียร สดใสโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายตรี หนองประทุมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
7. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
8. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
4. นายชำนาญ วรนามโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
7. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
8. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทองดำ อาวรณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายอิศรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทะแสนโรงเรียนสตรีศึกษา 2กรรมการ
2. นางจิรพร หงส์วิลัยโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
7. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายอมรมิตร โสภัณนาโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศุภกิจ สมศิลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
7. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอิสรา วรนามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายสอาด ภูมิโชติโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการ
6. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ เฉลยพจน์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นายอดิศรชัย ใบลีโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีอนุภาพ ศรีวงค์แก้วโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
9. นายชุติพนธ์ สูงสันเขตโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
10. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายเชตวัน สุวรรณศรีโรงเรียนเชียงขวัญวิทยาคมกรรมการ
6. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย สุวรรณโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายพงศาสตร์ ฉวีนวนโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายรังสรรค์ ต้นทัพไทยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต นิลผายโรงเรียนเทศบาลวัดสระทองกรรมการ
5. นายเชตวัน สุวรรณศรีโรงเรียนเชียงขวัญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิสาชล กองปัญญาโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
7. นายสมดิจ ถวิลมาตย์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกมลนัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลนัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ นิโรคะโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวกมลนัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลโรงเรียนธวัธบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นายสมพงษ์ ประภากรพิไลโรงเรียนธวัธบุรีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐชัย กุดเสนาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
3. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธินนท์ ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
7. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมบีติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสิทธินน ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสิทธินน ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พาณิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปริยานลิน เชาว์ประสิทธิ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา พันธ์พานิชย์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถการ ยามโสภาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนี อาวรณ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางอรุณทิพย์ พรหมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา น้อยวิบลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางอรุณทิพย์ พรหมโคตรโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสหัทยา สงฆ์สังวรณ์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกรณ์ศศิร์ สกาวรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
5. นางถนอมนวล สายวิเศษโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายอุทิศ จันทร์ดิษฐ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางสาววัฒนาภรณ์ ผือโยโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ชนไพโรจน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ อังคะคำมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นางนงนุช อภิมติรัตน์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นางสมร ต้องโพนทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
4. นายวินัย เปียวัฒน์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางกมลภัทร ประเทพาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวบังอร ศรีวรรณโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ รัตนภักดีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
5. นายคนอง ปาหาวงค์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางแท่งทอง โฉมสิริกุลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสลักจิต วิไลลักษณ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสมพร สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์พรรณ วรฉัตรโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุมาลี คำขูรูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรณ สืบกินรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาวธัญธิตา พันโภคาโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางสาวขนากานต์ โหระเวสโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางบุษบา หวลคิดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ สุทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายใจ คันยุไลโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
3. นางดวงใจ ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
4. นางรัศมี เจริญอินทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายวัยวุฒิ วรชินาโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กรรมการ
6. นายกิตติคม มณีฉายโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางกาญจนา อัคมูลโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ สิทธิสมบัติโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายยศ เทียนทองดีโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกมล ชุปวาโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอุไรพร พันธ์สุภาโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นายทวี ผดุงกิจโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ผ่องแผ้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายคำสัน แน่นอุดรโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายสามารถ สิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประภาส ดิษฐ์เจริญโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรหมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกฤต ขันธวัฒน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายปกาศิต อุ่นทรวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวธนัญญา แก้วสุทธิ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางพัฒติยา อังคุนะโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
7. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
8. นายภัทร พรมทองดีโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กรรมการ
9. นางรัตนาภรณ์ สาบุตรโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางศิริลักษณ์ คามวัลย์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายวิชัย ทรงงามโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวหฤทัย คำสุเรสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการ
5. นายจตุพล ไกยศรีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
2. นายชัยศักดิ์ แตงแก้วโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายศานิตย์ มโนเอื้อโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
2. นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสามารถ ศิริเวชโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายไชยรัตน์ เอี่ยมแบนโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการ
3. นายเจตวัตร สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ ไชยลาภโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ คัทธจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ มาติยาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายเอกรินทร์ ศรีผ่องโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ บุตรพรหมโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสัภยา ไชยมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ พรรณศรีโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อินทวันโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายปิโยรส ชมกลางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายเด่นศักดิ์ สุทธิบากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยากรรมการ
2. นายปิโยรส ชมกลางโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ ไชยวงค์วัฒน์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายเลอศักดิ์ ไชยวงค์วัฒน์โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายคมกริช บุตรอุดมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายไกรเวทย์ อินธิสารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย กั้วศรีโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวละมูล พันธ์สุภาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
4. นางปิยะนัฐ วีระษรโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
5. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอำนวย กั้วศรีโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางวรากร อันทะชัยโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางปิยะนัฐ วีระษรโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวชิราภรณ์ ศรีพงษ์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางปิยะนัฐ วีระษรโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูษิต ผสมศรีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรวาส หาญอาษาโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ มะโนมัยโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ พันธุโรงเรียนเทศบาลหนองหณ้าม้ากรรมการ
2. นางประภัสสร รถาโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กลางคารโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายสว่างพงษ์ วงศ์สมศรีโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
5. นายบุดดี สุริโยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
6. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมารัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้าโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นายวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกรรวี ณ เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางทิฆัมพร หันตุลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ วิลัยหล้าโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกรรวี ณ เมืองสองโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางทิฆัมพร หันตุลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกษสุดา พฤฒามาตย์โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
6. นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวธัญญลักษณ์ คุ้มบุดดีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพดล กาญจนกุลโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายเหรียญ จุรุฑาโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีวุฒิ เจริญตาโรงเรียนธงธานีกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ นาคฤทธิ์โรงเรียนเชียงขวัญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุริยน สารฤทธิ์โรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
6. นายรุ่งชัย ฉะอ้อนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ แก้วตั้งขึ้นโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นายสนิท อ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางอรวรรณ รุ่งวืสัยโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
5. นายมารุต โคตรุฉินโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายอัศวิน ศิลาพิมพ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสร้อยทอง โปร่งไธสงโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสุกัญญา บุณยทัตโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางวิชชุดา เสณีแสนเสนาโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ศรีนิลทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัตนพร ยอดยิ่งโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางธนศักดิ์ พงสงวนจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางรัตนา ศรีนิลทาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรัตนพร ยอดยิ่งโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นางธนศักดิ์ พงสงวนจันทร์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบพิตร พลเยื่ยมโรงเรียนธงธานีกรรมการ
2. นางวรานิษฐ์ ภูริธนาสินศักดิ์โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมาน ศุุภคุณภิญโญโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายกฤตณัฏฐ์นุพัน ทิพย์อักษรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
5. นางไกรศรี ไชยสิงห์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางพจนา โพธิสารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางกุรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุกโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นายมานิต ภาระพงษ์โรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกุรรณิการ์ สุมารินทร์โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุกโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นายมานิต ภาระพงษ์โรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีโคกล่ามโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญาระดี เศรษฐบุปผาศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวหนูพันธ์ บำมิลาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัฐคุณ จันทะรังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกุลชาติ หนองพลโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา จตุเทนโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวกุลชาติ หนองพลโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางญดา ธนาไสยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี นนทะภาโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการ
2. นางสาวกุลชาติ หนองพลโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางพิศมัย ข่าทิพย์พาทีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชฏากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
8. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวโกสินทร์ นะสีทะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายประหยัด ภารการโรงเรียนธงธานีกรรมการ
3. นางสุขุมาภรณ์ แก้วคำโรงเรียนการกุศลวัดสระทองกรรมการ
4. นายประวิทย์ แสงสุขวาวโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสมบัติ คำภาบุตรโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดำโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางชนกนนท์ แสงกุดเรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร คําลือโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวพรสวรรค์ หงส์ผาแก้วโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววนิดา ภาระพงษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการ
2. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สุระขันทร์โรงเรียนกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ดา เจริญอาจโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคมกรรมการ
5. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสิทธินน ทุมลาโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยะวงษากรรมการ
4. นายวรวิทย์ จันทร์เพ็งโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นายลิขิต สืบสำราญโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายมงคล นาวัลย์โรงเรียนศึกษาวงเคราะหิ์ธวัชบุรีกรรมการ
7. นายหนูคาร เวียงสมุทรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นายจักรกฤษ ปะกิริโยโรงเรียนพลับพลาวิทยาคมกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ สุระขันธ์โรงเรียนพลาญชัยพิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวระยูร สิงห์ฉลาดโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]