หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนขัติยะวงษา 14 34 23
2 005 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 47 203 75
3 006 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 11 30 21
4 009 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 16 29 25
5 014 โรงเรียนธงธานี 32 67 45
6 015 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 12 26 21
7 018 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 18 27 21
8 019 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 28 39 35
9 022 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 15 33 25
10 024 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 28 56 43
11 025 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 13 30 17
12 026 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 39 66 56
13 027 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 49 171 90
14 028 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 0 0 0
15 029 โรงเรียนสตรีศึกษา 43 78 62
16 030 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 5 9 5
17 007 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด 25 44 35
18 008 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 30 123 61
19 013 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 9 21 9
20 023 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 20 34 29
21 004 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 22 40 32
22 031 โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0
23 001 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 0
24 020 โรงเรียนพุทธเมตตา 0 0 0
25 032 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 0 0 0
26 002 โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 13 29 22
27 011 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน 0 0 0
29 012 โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 0 0 0
30 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 0 0 0
31 016 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 33 59 49
32 021 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 20 43 33
รวม 542 1291 834
2125

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]