หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ ครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการประมวลผล  
2 นางสาวเบญจวรรณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
3 นายศุภชัย สาสุนันท์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการประมวลผล  
4 นายเพิ่มพูน สิงห์จันทร์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการประมวลผล  
5 นางสาวอรรวรรณยา เย็นวัฒนา ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการประมวลผล  
6 นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการประมวลผล  
7 นางสาววัชราภรณ์ มาติยา ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการประมวลผล  
8 นางสาวชมพูนุท จันทร์เทพย์ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา กรรมการประมวลผล  
9 นางสาวสุพัตรา พิมตะวงศ์ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา กรรมการประมวลผล  
10 นางสาววิรัลพัชร นารี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร้อยเอ็ด กรรมการประมวลผล  
11 นายคำสัน แน่นอุดร ครูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการประมวลผล  
12 นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
13 นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
14 นางภัทราภรณ์ คณาศรี ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
15 นายสำราญ ปัญญา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
16 นายเวียงทอง โคสินธุ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประมวลผล  
17 นายศิริชัย วงค์พุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการที่ปรึกษา  
18 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการที่ปรึกษา  
19 นายโกศล ฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการที่ปรึกษา  
20 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กรรมการที่ปรึกษา  
21 นายปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
22 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการอำนวยการ  
23 นายนพดล เดชโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
24 นายพัชรินทร์ หยาดไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา กรรมการอำนวยการ  
25 นายสุดสาคร ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัติยะวงษา กรรมการอำนวยการ  
26 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพธิ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
27 ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ  
28 นายนคร เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
29 นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
30 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
31 นายยุทธ วงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ กรรมการอำนวยการ  
32 นายอุบล ธนาศัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ  
33 นายบุญส่ง จอมหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
34 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี กรรมการอำนวยการ  
35 นายประวิทย์ โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง กรรมการอำนวยการ  
36 นายสมศักดิ์ นิลผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนหนองหญ้าม้า กรรมการอำนวยการ  
37 บาทหลวง เชาวฤทธิ์ สาสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ  
38 นายวินัย แสนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กรรมการอำนวยการ  
39 พระครูพินิจธรรมโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ กรรมการอำนวยการ  
40 นายเรืองเวช ผาสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด กรรมการอำนวยการ  
41 นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี กรรมการอำนวยการ  
42 นายยรรยง ณ ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
43 นายจำลอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาวิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
44 นายไพฑูรย์ มนตรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ กรรมการอำนวยการ  
45 นางสาวเบญจวรรณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
46 นายสุริยา สิงห์ชา ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา2 กรรมการอำนวยการ  
47 นายวัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม กรรมการอำนวยการ  
48 นายวัลลภ เฉลิมแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา2 กรรมการอำนวยการ  
49 นายจรรโลง ธนกัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
50 นายวิศิษฐ์ ศรีประสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการอำนวยการ  
51 นางสาวเบญจวรรณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
52 นายจรรโลง ธนกัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
53 นายคงศักดิ์ ก้านจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
54 นายเอกพงษ์ แข็งแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
55 นางทัศนีย์ ศิริอมรพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
56 นางบุษบา หวลคิด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาคร สียางนอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน  
58 นางกุสุมา ชมกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินงาน  
59 นายสมสี วงค์อินตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
60 นางอัจฉรา ไชยราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการดำเนินงาน  
61 นายสมดิจ ถวิลมาตย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
62 นางรัตนตระกูล ศรีหาวัตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
63 นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
64 นางภัทราภรณ์ คณาศรี ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
65 นางสุขุมาลย์ อนุเวช ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
66 นางรัชนี เจริญทอง ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
67 นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
68 นายสำราญ ปัญญา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดำเนินงาน  
69 นายปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
70 นายมนต์แทน เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
71 นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
72 นายเฉลิมพล อินทวัน ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
73 นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
74 นายเจตวัฒน์ สวัสดิพาณิชย์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
75 นายชัยศักดิ์ แตงแก้ว ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
76 นายธกฤต ขันธวัฒน์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
77 นางกัญตรพักตร์ ศรีคะเณย์ ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
78 นายไกรเวทย์ อินธิสาร ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน  
79 นายสมภักดิ์ สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
80 นายสุวพงษ์ คามวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
81 นายพิพัฒน์ แฝงสะโด ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
82 นางปภาวรินทร์ เลิศพันธ์ ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
83 นางสาวอำพร ศรีสารคาม ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
84 นางสภาวดี แดงวิบูลย์ ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
85 นางฉวีวรรณ กลิ่นเกสร ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวชมพูนุช ทิพนัส ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
87 นางณัฐชานันท์ ธงทอง ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
88 นายยศ เทียนทองดี ครูโรงเรียนสตรีศึกษา กรรมการดำเนินงาน  
89 นางสาวเบญจวรรณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
90 นางทัศนีย์ ศิริอมรพรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
91 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
92 นางอุไลวรรณ แสนทวีสุข ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
93 นางสาวจิดาภา บุญสินธุ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
94 นายระดับ โพธิสาร ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการการเงิน  
95 นางสาวเบญจวรรณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
96 นายจรรโลง ธนกัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
97 นางสุขุมาลย์ อนุเวช ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
98 นางสาวนิจติญา สิงห์บุตรา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
99 นางรัชนี เจริญทอง ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
100 นางสาวสุนันทา มูลมาก ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
101 นางอภิญญา สิงห์เสนา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
102 นางภัทราภรณ์ คณาศรี ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
103 นางแพรวพรรณ คู่กระสังข์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
104 นางสาวเจนจิรา ศรีสุธัญญาวงศ์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการประเมินผล  
105 นายคงศักดิ์ ก้านจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
106 นายภูมิพัฒน์ ศรีโคกล่าม ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
107 นายกฤชเพชร โพธิสาร ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
108 นายประทุน ดวงวิไล ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
109 นายอนุชา สิงห์พลทัน ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
110 นางสุมาลี บุญหล้า ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
111 นางรัศมี เจริญอินทร์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
112 นางฌารีย์ วงษาสันต์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
113 นางสาวปิยนุช ไชยกุฉิน ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
114 นายกอบเกียรติ โคมารัมย์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
115 นายชาติชาย ทองเรือง ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
116 นางกาญจนา ศรีโคกล่าม ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
117 นายจรัลพงศ์ เสนบุญมี ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
118 นักการภารโรงทุกคน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
119 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการจัดเตรียมสถานที่  
120 นายเอกพงษ์ แข็งแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
121 นายพนมศักดิ์ กุลจิตติสาธร ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
122 นายสมศักดิ์ ตอเสนา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
123 นางยุพาพร ก้านจักร ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
124 นางพนมพร กุลจิตติสาธร ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
125 นางยุวารินทร์ เฉนียง ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
126 นางสาวพรทิพย์ หงส์คำภา ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
127 นายเสวก หวานใจ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  
128 นายกอบเกียรติ โคมารัมย์ ครูโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กรรมการดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]