สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงรจนา  กลางบัว
2. เด็กหญิงสพรรณี  เอี่ยมโอษฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  วินทะชัย
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง