สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายศราวุฒิ  สุระพินิจ
2. เด็กชายสุชาติ  ลาดแลน
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายธนรัฐ  พานาสันต์
2. เด็กชายธนากร  พูลสว่าง
 
1. นายพรรค  แสงเกตุ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.69 ทอง 11 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีไชยวาลย์
2. เด็กชายสุวรรณ  หามูลใต้
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นายธนากรณ์  น้อยสี
2. นางสาวบุษราภรณ์  สาระรัตน์
 
1. นายสมพร  นิลวัลย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กหญิงรจนา  กลางบัว
2. เด็กหญิงสพรรณี  เอี่ยมโอษฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  วินทะชัย
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นางสาวฐิติมา  บุญแก้ว
2. นางสาวมุทิตา  สุวรรณวงค์
3. นางสาวสมัชญา  นินสีลา
 
1. นางสาวจิราพร  ผุยผง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธนกร  เนียนไธสง
2. เด็กชายธนพล  มะณีคำ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แสงยะรักษ์
 
1. นางปิยะนัฐ  วีระษร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิตา  ทูลธรรม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สังฆะทิพย์
3. นางสาวอมรรัตน์  สรรพวุธ
 
1. นางวรากร  อันทะชัย
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวายุภักษ์  ผารัตน์
 
1. นายศักดิ์ดา  เจริญอาจ