สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุติมา  ช้อยชด
2. นางสาวดวงฤทัย  ขำคมเขต
3. นายรัตนพล  ทิพย์มะณี
4. นายวัชระ  ผดุงสมัย
5. นางสาวสกาวรัตน์  หล้าก่ำ
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.91 ทอง 6 1. นายกิตติโรจน์  นุริตมนต์
2. นางสาวนันทิดา  สุมังคะเศษ
 
1. นางกุสุมาลย์  จอมคำศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นางสาวสุธิดา  ไกรพุฒ
2. นายสุรเชษฐ์  ตาพล
 
1. นางกุสุมาลย์  จอมคำศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัตนพล  ทิพย์มะณี
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุ่มมาตย์
2. เด็กหญิงมะปราง  พัวพิมพ์
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายเพิ่มพูน  นามสง่า
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  ชาระมาตย์
2. นางสาวรุจิรา  จันทร์หอม
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายสุภชัย  วรรณอุทา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักขณา  สุบิน
2. เด็กชายสุริยา  เวียงนนท์
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายเพิ่มพูน  นามสง่า
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวสุกัญญา  อินตะนัย
2. นางสาวเอมิกา  เอกตาแสง
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายสุภชัย  วรรณอุทา