สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนันท์กร  เผ่ามงคล
2. เด็กหญิงปณิดา  วิลาจันทร์
 
1. นางพรพิศ  วังโน
2. นายอนุชัย  วันศรีรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายธนากร  งามผิวเเหลือง
2. นางสาวเพ็ญนภา  สาระวาท
 
1. นางพรพิศ  วังโน
2. นายอนุชัย  วันศรีรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 1. เด็กชายวัชระ  จันทรประทักษ์
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลิตา  ดอกบัวกลาง
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 9 1. นางสาวนภาพร  จันทร์ปะคำ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวศิริวิมล  พญา
 
1. นายมนตรี  นาคพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณณัฏฎา  วิลาผาย
2. เด็กชายพีรณัฐ  วรนิจ
 
1. นายสามารถ  ศิริเวช
2. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายบำรุงศักดิ์  สาวิสิทธิ์
2. นางสาวพรชิตา  วินทะไชย
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ปากสมุด
2. นายพรชัย  อรรคดี
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายสามารถ  ศิริเวช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุสุมา  กันยานุช
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุด
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  จำนงภักดี
 
1. นายสมบัติ  เพ็งนาม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  ศิวินา
2. นางสาวภัณทิลา  พรรณขาม
3. นางสาวศศิประภา  บุญศักดิ์เลิศ
 
1. นายสมบัติ  เพ็งนาม
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภูมิเย็น
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรวิศ  สีลาเกตุ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์