สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  คาคำดวน
2. เด็กชายยั่งยืน  คงเจริญ
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุฑา  ชินคำ
2. เด็กชายถิรวัฒน์  มณีกาญจน์
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพยชาติ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งไธสง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉิมแก้ว
4. เด็กหญิงพนิดา  วินทะไชย
5. เด็กหญิงรวิสรา  ฆ้องรัตนา
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
2. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.41 ทอง 14 1. เด็กชายบดินทร์  โฮมพลงาม
2. เด็กหญิงแจ่มใส  ไข่สังข์
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
2. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาพร  ชมภูบุตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  วงวิพัฒน์
 
1. นายศุภชัย  เม้าศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   อัดตะขบ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วิสัชนาม
3. เด็กหญิงอภิญฎา  จิตเที่ยง
 
1. นางรัญจวน  จันทพิมพ์
2. นางบุปผา  ศิริกิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนธรณ์  อ่อนทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  หระดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สว่างวงษ์
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นางวิราวัลย์  ดวงวิไล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  ศรีวรารักษ์
2. เด็กชายพสธร  เชิดสันเทียะ
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิพัชญ์  ศรีแก่นจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สมอากาศ
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายโชติชวิศ  ไกรแก้ว
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นางวิราวัลย์  ดวงวิไล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัดชา  ผ่านสำแดง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สิงหาบุตร
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นางวิราวัลย์  ดวงวิไล
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสาวแห
2. เด็กหญิงนิชานันท์  โหราเรือง
3. เด็กหญิงรติมา  บุตรสง่า
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ไวยพัฒน์
2. เด็กชายวาทิต  มาตรหนองแวง
3. เด็กชายสุระพงษ์  รจนาสม
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
 
16 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉัตรชนก  ไค่นุ่นสิงห์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวระบัติ
3. เด็กชายวัชรากร  บุญยวุฒิ
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุวพร  วิระษร
2. เด็กชายศิวกร  เชียงศิริ
3. เด็กชายศุภชัย  ไพบูลย์
 
1. นางจิราวรรณ  สุวรรณคำ
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม