สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวทัดดาว  ทับสมบัติ
2. นางสาวรุ่งนภา  สุริฉาย
3. นางสาวสุจิตตรา  อนุตรี
4. นางสาวสุนันทา  อรรครินทร์
5. นางสาวเกศรินทร์  ถิ่นทัพไทย
 
1. นายวิรัตน์  มะติยาภักดิ์
2. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.71 ทอง 12 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  เพ็ญนาดี
2. เด็กชายศักรินทร์  อินธิจันทร์
 
1. นางนิศมา  โมครัตน์
2. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายภูเบศ  ไชยเดือน
2. นางสาวศศิธร  อนุสนธิ์
 
1. นางนิศมา  โมครัตน์
2. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธานินทร์  กลจะแสง
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 1. นางสาวจารุวรรณ  หงุ่ยกระโทก
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปัสสาสัย
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กำแหงมิตย์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ยาวะนิล
3. เด็กหญิงอรุณรัศมี  วัฒนะกสิกร
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองภูธรณ์
2. นางปักใจ  คำสมมาตร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นายพุฒิพงศ์  คำสมนึก
2. นายภานุพล  โหรี
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว