สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวฉัตรธิดา  ดุกคง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   วิรัชชัย
3. นางสาวเมธาวี  นาราษฎร์
 
1. นางสุภาภรณ์  ทองภูธรณ์
2. นางปักใจ  คำสมมาตร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กชายชลากร  อินทะจักร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเสนยา
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายคนากร  น้อมระวี
2. นายอนุวัฒน์  คุรินทร์
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว