สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวจุฬาพร  ไชยเลิศ
2. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
3. นางสาวนิลาวัลย์  สังฆวันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงค์รักษ์  ดวงภักดี
2. นางปนัดดา  ปัจจุโส