สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายผไทวุฒิ  ภักดีสมัย
2. เด็กชายเสฐวุฒิ  ศรีสวนจิก
 
1. นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภจินต์  วิรพรสวรรค์
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวต้นพร  มีชำนาญ
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  ชัยสิรางกูร
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พัสดร
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาวอาทิตยา  ทองชัย
 
1. นายอิศรา  วรนาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายธนดล  ทวีธัญ
2. นางสาวนรินทร  สัตนาโค
3. นางสาวสิริญาพร  สิดอกไม้
 
1. นายอิศรา  วรนาม
2. นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคันธนู  พุทธมอญ
2. นายธนาคาร  ศิลพันธ์
3. นายปรินทร์  สุทธิประภา
4. นายพงศธร  สุระเสียง
5. นายภัทรวุธ  ธะนะชัย
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
2. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
3. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารยา  ดวงพายัพ
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  จันทะคัด
 
1. นายวชิระ  ชัยส์หงษา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนนทกร  มหานาม
2. นางสาวพิชญาภา  เลิศฤทธิ์
 
1. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
2. นายทศพร  จอมคำสิงห์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  บริบูรณ์
2. นายศุภณัฏฐ์  มูลสาร
 
1. นายทศพร  จอมคำสิงห์
2. นางอัจฉรียา  หินซุย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายปรเมศ  ไชยขันธ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  สาบุตร
2. นายนฤนาท  สุระทิพย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายศุภกร  ไกรษร
2. นายสุวิทย์  สีนาดาวา
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายณัฏฐชัย  พลกล้า
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวัฒน์  ภักดีสมุทร
2. นายภูวดิท  จันทรา
 
1. นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
2. นางสาวกรวิกา  พูลลาภ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทวัฒน์  ศรีรับขวา
2. นายวรเมธ  ชูศรีทอง
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายปรีชา  พรมโยธา
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงศ์  คุณารักษ์
2. นางสาวศิริกมล  เพิ้มผล
3. นายศุภชัย  บุญละคร
 
1. นางกัญตรภักตร์  ศรีคะเณย์
2. นางสาวกรวิกา  พูลลาภ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชวัลลักษณ์  นาเมฆ
2. นายธราธิป  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นายณัฏฐชัย  พลกล้า
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาธิป  ทองบุ
2. เด็กชายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
3. เด็กชายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  สุรเสน
2. นายชิษณุพงศ์  อาดคำไพ
3. นายเมธี  สังฆทิพย์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร