สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันจิรา  ไชยราช
2. นายจิรศักดิ์   นาริวงค์
3. นางสาวชโลธร  วิจิตขะจี
4. นางสาวปรียานุช  ฉลาดเอื้อ
5. นางสาวอริสา  ราชบุญ
 
1. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
2. นายปริญญา  มีสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายชัยกรณ์  มานะดี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  เชื้อทอง
 
1. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวพรพิมล  บุญเจริญ
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  สินธุเขต
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นายธนากร  โพธิ์ศรีบิ้ง
2. นายบัญชา  นนทะภา
3. นางสาวพลอยไพลิน  สรวงศิริ
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ศิลปศักดิ์
2. นายบวรลักษณ์  พลปฐม
3. นายประพงษ์  ขันธรักษา
4. นายราชัน  โสภาภาค
5. นางสาวศิริวิมล  บังจันทร์
6. นายเอกวิทย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
2. นางชวนพิศ  ประเสริฐสังข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 1. นางสาวปทุมรัตน์  พยุงวงศ์
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภัทร  ชินบรรเทา
2. นางสาววาที  พลีศักดิ์
3. นายสาริชย์  มัตฉาโชติ
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายณรงค์  ภูก๊ก
2. นายสโรภาส  จุลวงษ์
 
1. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
2. นายจักรกฤษณ์  สันยาว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายกิตติโชติ  จันทร์นอก
2. นายภานุเดช  นนทะภา
3. นายสุริยา  โยธี
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
2. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
12 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ