สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กชายปริญญา  มาตรา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  ใจเย็น
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายอรรถวิทย์  พระชัย
2. เด็กชายออมทรัพย์  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวแสงระวี  เสียงอ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.23 ทอง 9 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  สานจันทร์
2. เด็กชายพีระนันท์  ผลผาด
 
1. นางสาวฐัติมา  บุรีนอก
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาทรัพย์  นาสิงทอง
2. นางสาวอรทัย  คำอาษา
 
1. นายภูริภัทร์   ม่วงเอี่ยม
2. นายกิตติพงษ์  คำสิงห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพันกร  เพชรนาค
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบูรพัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเพชรายุธ  กระจ่างกลาง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรณกฤต  น้อยวิบล
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติพงษ์  รักนา
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุระชัย  อังกาพย์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภคิน  ขันธมูล
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประเสริฐ  คงบุญวาสน์
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธกานต์  แสนสุระ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย  หงษ์ทอง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมยุรี  แก่นนาคำ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 7 1. นางสาวธิดารัตน์  มะลิมาตย์
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตหรา  ธนะโชติ
2. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
3. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
4. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
5. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
6. นางสาวพักตร์วิไล  เอมอบ
7. นางสาวพิมพ์ลภัทร  สิงห์ทอง
8. นางสาวระพีพร  ณ ดาฤทธื์
9. นางสาวศิริมา  ผลาจันทร์
10. นางสาวศุภิสรา  ฝางแก้ว
11. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงศรี
12. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
4. นางสาวจิระภา  ซามงค์
5. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
6. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
7. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
8. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
9. นางสาวสุธิดา  แตะยา
10. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
11. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
12. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายกิตติพง์  บุญไชยยงค์
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  ภูบุญล้น
2. นางสาวจินตหรา  ธนะโชติ
3. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
4. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
5. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
6. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
7. นางสาวพักตร์วิไล  เอมอบ
8. นางสาวพัชรามณี  ภูดารัตน์
9. นางสาวพิมพ์ลภัทร  สิงห์ทอง
10. นางสาวระพีพร  ณ ดาฤทธื์
11. นางสาวศิริมา  ผลาจันทร์
12. นางสาวศุภิสรา  ฝางแก้ว
13. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงศรี
14. นายอดิลักษณ์  ประทุมชาติ
15. นายอภิชาติ  ละอองศรี
16. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
5. นายเอนก  ลาภเลิศ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
4. นางสาวจิระภา  ซามงค์
5. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
6. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
7. นางสาวทิวาวรรณ  ศรีภพ
8. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
9. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
10. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
11. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
12. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
13. นางสาวสุธิดา  แตะยา
14. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
15. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
16. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นางฉวี  สุ่มมาตย์
4. นายเอนก  ลาภเลิศ
5. นางสาวศิริจรรยา  พิกิจอาจ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์เดช  ภูพลผัน
2. นายณัฐพล  ไกรพินิจ
3. นายตระกูลทอง  ทองผดุง
4. นายวุฒินันท์  ไชยเกษร
5. นายศุภโชค  พิศดู
6. นายอนันตชัย  ลาวัลย์
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
3. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีรักษ์
2. นางสาวลำดวน  บุตรจันทร์
3. นางสาวสุภัสสร  แวงวรรณ
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางสาวสมฤทัย  หาญกล้า
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวปรัชญา  ท่าไคร่กลาง
2. นางสาวรุ้งลาวรรณ  อ่อนอ่วม
3. นางสาวสุจีรัตน์  เทียมม่วง
 
1. นายบุดดี  สุริโย
2. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กระจ่างกลาง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หนองประทุม
 
1. นายกิตติคม  มณีฉาย
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตั้งใจ
2. เด็กชายเอกรินทร์  พงษ์ชะอุ่ม
 
1. นายวิชัย  ทรงงาม
2. นางสาวธนัญญา  แก้วสุทธิ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวจันทวรรณ  กรมน้อย
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวณิชยา  ตระกูลรัมย์
2. เด็กชายสหชาติ  เอกวงษา
 
1. นายวิชัย  ทรงงาม
2. นางสาวธนัญญา  แก้วสุทธิ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  บุญเลิศ
2. เด็กชายปัณณวรรธ  อินลวง
 
1. นายจตุพล  ไกยศรี
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤตติมา  เทพจันอัด
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริภักดิ์
 
1. นายจตุพล  ไกยศรี
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินดารัตน์  หนองห้าง
2. นางสาวชลธิชา  แก้วคำกอง
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นายกิตติคม  มณีฉาย
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปานชนก  การวิไล
2. นายวศิษฎ์  อินทรพรมราช
3. นางสาวอาภาพร  ไชยแสง
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐพล  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  สวัสดิ์ศรี
 
1. นายสัภยา  ไชยมาตย์
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
35 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  ภูบุญล้น
2. นางสาวทัสวรรณ  ยุบลชิต
3. นางสาวสุจิตราภรณ์  ลมรื่น
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
36 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปานชนก  การวิไล
2. นายวศิษฎ์  อินทรพรมราช
3. นางสาวอาภาพร  ไชยแสง
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายทักย์สิน  ตรีทวัฒน์
2. นายวรวุฒิ  สุริบุตร
3. นางสาวศิริรัตน์  คารศรี
4. นางสาวสุธิตา  เหลื่อมกุมาร
5. นางสาวสุพรรษา  ศรีมญยา
6. นายอนันต์   จันทร์ดม
 
1. นายบุดดี  สุริโย
2. นางอนรรฆนง  หงส์สิงห์
3. นางภณิดา  สุ่มมาตย์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กชายภาณุเดช  ประวันทะกัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ถวิลรักษ์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  สารหงษ์
 
1. นายกฤตณัฎฐ์นุพัน  ทิพย์อักษร
2. นางพรทิพย์  บุรีนอก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  สิทธิสีจันทร์
2. เด็กหญิงประไพพร  จันทะหาร
3. เด็กชายโฆษิต  ฤทธิเสน
 
1. นายกฤตณัฎฐ์นุพัน  ทิพย์อักษร
2. นางพรทิพย์  บุรีนอก
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงค์  สมศรี
2. นายพรชัย  ดอนภิรมย์
3. เด็กชายวสันต์  แสงส่ง
 
1. นายกฤตณัฎฐ์นุพัน  ทิพย์อักษร
2. นางพรทิพย์  บุรีนอก
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจรณินทร์  นาใจคง
2. เด็กชายธีภพ  มลาสินธุ์
3. เด็กหญิงวันทา  จุฑาผาด
 
1. นางโกสินทร์  นะสีทะ
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  บุตรพรม
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวอนิตา   ดลเพ็ญ
 
1. นางสาวโกสินทร์  นะสีทะ
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรวิชญ์  เยาวเรศ
2. เด็กชายรัตนพล  ชื่นชม
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพร  โพธิ์จักร
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนัฐพล  สุรีอาจ
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  วงค์สวรรณ์
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นายกฤตยา  วงษาวิเศษ
4. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์เชย
5. นางสาวจันทิวา  ปิยะนารถ
6. นางสาวจิราภา  ซามงค์
7. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
8. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
9. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
10. นายถีรวัฒน์  ไม้เกตุ
11. เด็กชายธนพร  โพธิจักร
12. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
13. นายนัฐพล  สุรีอาจ
14. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
15. นางสาวปัทมา  บุตรตะเกิง
16. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
17. นายพีระพล  ขจรชน
18. นางสาวรพีพร  ณ ดาฤทธื์
19. นางสาวรัชนีภรณ์  บรรจงปรุ
20. นางสาววชิรัญญา  วังสาหว้าย
21. เด็กชายวรพล  วงค์สวรรณ์
22. นางสาววราภรณ์  โยธาขันธ์
23. นางสาวสุธิดา  แตะยา
24. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
25. นายอดิศักดิ์  ผลาผล
26. นางสาวอาทิตยา  ลีทัพไทย
27. นายเชษฐา  สมพงษ์สวัสดิ์
28. นางสาวเพ็ญพุธ  ภูแม่นเขียน
29. เด็กชายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
30. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
2. นายวัฒนา  น้อยวิบล
3. นางสาวชนัญชิตา  ปะทาตะโก
4. นายบุดดี  สุริโย