สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.47 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิศาชล  ข่อยแก้ว
2. เด็กชายนรารักษ์  พลซื่อ
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวภควรรณ  เวียงนนท์
2. นายศิวัฒน์  พวงศรีเคนน
 
1. นางสาววัลภา  พลเวียงธรรม
2. นางสาวพรพิมล  หลักคำ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตรดา  ไกยสวน
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นางสาวศิรินวรา   บรรเลงกาล
 
1. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  อารีเอื้อ
 
1. นางจิรพร  หงส์วิลัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาวเจนจิรา  วุธศรี
 
1. นายทองดำ  อาวรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอุรัสยา  เงาแก้ว
 
1. นางจิรพร   หงส์วิลัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวีณา  สุริโย
 
1. นางอินทิรา   พัฒนเศรษฐดิลก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  ยะลาไสย์
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 8 1. เด็กชายนพวรรณ  ตัณฑสิทธิ์
 
1. นายทองดำ   อาวรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกลมวรรณ  รังมาตย์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สระทองซุน
3. เด็กหญิงอรพิน  สัตนันท์
 
1. นายขวัญชัย   สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณพัรศา  ศรีทอง
2. นายพงษ์พิชญ์  โสภาพล
3. นางสาวภาวินี  นิมล
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายทองดำ  อาวรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริวุฒิ  แปลกสินธุ์
 
1. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรินธร  มันตาพันธุ์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเณศรา  หลวงสนาม
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพัชชา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัณฑิรา   แสวงเจริญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยชนก  วรรณศรี
 
1. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชมน  กาญจนะแก้ว
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดาราศร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เปี่ยมเพ็ชร์
3. เด็กหญิงนันธินี  สมทรัพย์
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณฐพร  ศรีขัดเค้า
2. นางสาวนภัสรา  จันเมืองหงส์
3. นางสาวเมทาวิไล  นรชาญ
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นางจิระภา  ชาไกรยะ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 -    
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลิตา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงนริศรา  ไอยรัตน์
 
1. นายยศ  เทียนทองดี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวนภัสวรรณ  สุดเฉลียว
2. นางสาวพชรกมล   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวฬพี  พลที
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัณรส  สอนใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 -    
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภสร  บัวผัน
2. เด็กชายศุภณัฐ  เนตรหาญ
 
1. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
2. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลดา  กัญญพิลา
2. นางสาววลัยลักษณ์  ไกยศรี
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพีรยา  คล่องขยัน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  อุสาพรม
 
1. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
2. นางสาววัชราภรณ์  มาติยา
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนิช  สุระพินิจ
2. นางสาวศศิธร  พรสวัสดิ์
3. นางสาวเมริณี  สอนเสนา
 
1. นายกฤษณุนันท์  มีสง่า
2. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นางสาวปิยภาณี   พิมโพธิ์
2. นางสาววริศรา  บุตรมารศรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายถาวร  ช่อจันทร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
3. เด็กหญิงศุภนุช  แก่นนาคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางกรรณิการ์  สุมารินทร์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศารัตน์  โพธิหล้า
2. นางสาวอัทธยาพร  บาลคำมี
3. นางสาวเยาวภา  นามศักดิ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงนฤกานต์  พิมพ์โพชา
3. เด็กหญิงผาน้ำทิพย์  แสนโสดา
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางวชิราภรณ์  ศรีพงษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัสธมนต์  อุบลบาน
2. นางสาวพนิดา  โคตภักดี
3. นางสาวพัชรี  จัตตุเรศ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลินกาญจน์  สงเคราะห์สุข
2. นางสาวพนิดา  สุ่มมาตย์
3. นางสาวสุกฤตาพร  ไชยสูง
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  กงละวัล
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  แสนมนตรี
3. เด็กหญิงอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
2. นางสาวศิริพร  เรืองศักดิ์
3. นายอลงกรณ์  สายสินธ์
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางศรีสะอาด  มังควัฒน์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตรีทศ
2. เด็กหญิงชุติมาพร  สีจันลา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วมาลา
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางฉวีวรรณ  อุปไมยาราม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัตยาภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
2. นายวุฒธิพงษ์  ภู่พาณิชย์
3. นางสาวอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา