สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.54 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลมเปลือย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  รักความซื่อ
 
1. นางบัวเรียน  ศรีพลัง
2. นางสาวกรกันยา  รัตนเสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายบรรพต  ธานีวรรณ
2. นางสาวสุดารัตน์  พลประสิทธิ์
 
1. นางบัวเรียน  ศรีพลัง
2. นางนันทิยา  อนันตา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอรญา  ทับทิม
 
1. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายรัศม์กนก  วัฒนวันยู
 
1. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 7 1. นางสาวพรชิตา  นามประเสริฐ
 
1. นายชุติพนธ์  สูงสันเขต
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฐวี  ขจรอนันต์
2. เด็กชายรัชานนท์  สมสวัสดิ์
 
1. นายชุติพนธ์  สูงสันเขต
2. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  เวียงอินทร์
2. นางสาวกัญญา  หาญอาษา
3. นายณัฐวุฒิ  นัดทะยาย
4. นางสาววทัญญา  ธรรมรัตน์
5. นางสาวศศิธร  ทับชัย
6. นายสหัสวรรษ  หมอรัตน์
7. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมมิตร
8. นายสุรพรรณ  กันยารัตน์
9. นายอนันต์  ทัดแก้ว
10. นายอัฐรงค์  โรจน์รุ่งฤกษ์
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายธนาภัทร  ดวงตา
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาโชติ
 
1. นายศานิตย์  มโนเอื้อ
2. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยะดา  แสงงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โคตรกำลัง
3. เด็กหญิงหิรัณยา  ศรีเมือง
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ปานสารี
2. นางสาวกัลญาณี  ทอนจรุง
3. นางสาวปวีณา  ชาดี
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาธรณ์  แน่นอุดร
2. เด็กชายวัชรพล  เดชอุทัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  อุตทอง
 
1. นางสุธีรัตน์  แจ่มวิจักษณ์
2. นางทิพย์  รุ่งบรรเทา
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภรัตน์  สุพร
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกรียงไกร  พรมมีดี
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายยุทธนา  ปักกาสัง
2. เด็กชายวีรยุทธ  วุฒิกานนท์
 
1. นางสาวทิวาพร  คำลือ
2. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์