สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  หงส์ทองคำ
2. เด็กหญิงนิสาชล  ภวิลผล
3. เด็กหญิงปิยมาศ  พันเชื้อ
4. เด็กชายพิพัฒน์  บุญกลาง
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์  บุญหว่าน
 
1. นางปิยรัตน์  หวานใจ
2. นางจินดารัตน์  จันทร์ดิษฐ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฬารัตน์  อ่อนเฉวียง
2. นางสาวมนต์วลี  อนันตัง
3. นายวรัตม์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
4. นายศุกลภัทร  สียางนอก
5. นางสาวอัจฉรา  บุญสงค์
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
2. นางยุวารินทร์  เฉนียง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  พิมพ์ศักดิ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยราช
 
1. นางสาววัฒนาภรณ์  ผือโย
2. นางสาวปิยนุช  ไชยกุฉิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีระพร  ปัญยาง
2. นายชาญชัย  พลหว้า
 
1. นายสมศักดิ์  ตอเสนา
2. นายกอบเกียรติ  โคมารัมย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหลานาคำ
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายอนุรักษ์  พิมทา
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพ์พาที
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิลปะ  จันทะแสน
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิดา  สมเพ็ชร
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มะลาศรี
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอลงกรณ์  ดวลพล
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกรัตน์  มุกดา
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุธรรมา
2. เด็กหญิงนิตยา  จันที
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรัญญา  ชาตศรีหาราช
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  คำประเวศ
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวพรประวี  ชูตรี
 
1. นางศิริพร  ข่าขันมะลี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกาญจนศักดิ์  จันทร์หา
2. นายกิตติชัย  สมอาสา
3. นายกิตติพล  พัฒนิบูลย์
4. นายจิตกร  อุดมอริยทรัพย์
5. นายจิรภัทร  จตุรปา
6. นางสาวจิราภรณ์  ขันโย
7. เด็กชายชนาธิป  ลุนนากัน
8. เด็กชายณภัทร  พิมพ์โมรา
9. นางสาวณัฐชา  สมงาม
10. นายณัฐวุฒิ  สุทธิชื่น
11. นางสาวดาราพร  บัวดี
12. นางสาวทิพย์วิมาน  โพธิสาร
13. นางสาวธนัชชา  คำเสนา
14. นางสาวนงณภัส  แสงภารา
15. นายนพรัตน์  พิมพ์ภาทร์
16. นางสาวนารีรัตน์  ฤทานันท์
17. นางสาวนิตยาพร  พืชสิงห์
18. นางสาวนิภาพร  แสงหัวช้าง
19. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เมาะราศี
20. นางสาวพรทิพย์  อ่างสุวรรณ
21. นางสาวพัชนิดา  พิบูลย์
22. เด็กชายภูวดล  ชาวพงษ์
23. นางสาวรัชนีกร  ภูใจ
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทวฤทธิ์
25. นายวัชรวิทช์  รัตนวสังข์
26. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พรมแพน
27. เด็กหญิงวิลาศินี  ปริณแคน
28. นางสาวศิรญาภา  พุทธรา
29. นางสาวศิรินันท์  ศรีบัณฑิต
30. นางสาวศิริรัตน์  จิตริต
31. นายศิวัฒ  จะรีศรี
32. นางสาวสิดาพร  ผลชู
33. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
34. นางสาวสุดารัตน์  แสงหัวช้าง
35. นายสุทธิชัย  อาจหาญ
36. นายสุริยกมล  นามใจ
37. เด็กหญิงอมรรัตน์  อูปแก้ว
38. นางสาวเบญญา  โพธิวงค์
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริเวช
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มีโวหาร
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
2. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
3. นายลิขิต  สืบสำราญ
4. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดา
5. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
6. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
7. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
8. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  สุทธิชื่น
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตราภรณ์  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทชัย  ทวินันท์
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตราภรณ์  สิงห์วิสุทธิ์
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราพร  บัวดี
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธิเบศ  ทองสาร
4. เด็กชายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
5. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
6. เด็กชายวิศวะ  เหมือนทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจตุรงค์  ซาหว้า
2. นายชญานนท์  พันธ์พาณิชย์
3. นายชัยพล  ทาหงส์
4. นายทิวากร  หงส์ชั้น
5. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
6. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
7. นางสาวสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
8. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
9. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
10. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
3. เด็กชายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
4. เด็กหญิงยศดี  โคตรทิพย์
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปาปะกะ
6. เด็กชายวิศวะ  เหมือนทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงอุษา  เนตรวงศ์
9. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
10. เด็กหญิงไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาส  มานบุตร
2. นายชญานนท์  พันพานิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นายนายอลงกรณ์  สีหาบุตร
6. นางสาวปทิตตา  บุญราช
7. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
8. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
9. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
10. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
11. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
12. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลธิดา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงนิภาพร  บุตรสอน
4. เด็กหญิงภัทรวริน  ผงดาบรรณ์
5. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปาปะกะ
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
8. เด็กหญิงสุนิตา  แสงภารา
9. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
10. เด็กหญิงอุษา  เนตรวงศ์
11. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
12. เด็กหญิงไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นายอรรถการ  ยามโสภา
2. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยเกตุ
2. นายชญานนท์  พันธ์พาณิขย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
6. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
7. นางสาวสกาวรัตน์  พลีใส
8. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
9. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
10. นางสาวสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
11. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
12. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงนภาพร  บุตรสอน
4. เด็กชายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
5. เด็กหญิงภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
6. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
7. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปาปะกะ
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
9. เด็กหญิงสุนิตา  แสงหัวช้าง
10. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
11. เด็กหญิงอุษา  เนตรวงศ์
12. เด็กหญิงเพชรไพลิน  คุ้มบุตรดี
13. เด็กหญิงไอรดา  แสงหัวช้าง
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยเกตุ
2. นายชนานนท์  พันธ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
6. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
7. นางสาวสกาวรัตน์  พลีใส
8. นางสาวสุกัญญา  ทองอันตัง
9. นางสาวสุทธิดา  ซาหว้า
10. นางสาวสุพิชญา  เลิศมัลลิกาพร
11. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
12. นางสาวเนศรา  ด่านวันดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายธัญวุฒิ  อุทัยคราม
2. เด็กชายอินทัธภูมิ  ดังชัยภูมิ
 
1. นางรัศมี  เจริญอินทร์
2. นายเปรมินทร์  ศรีบริบูรณ์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายพชร  ไวศรีแสง
2. เด็กชายเกียรติกานต์  บุญสาธร
 
1. นายปกาสิต  อุ่นทรวง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ลือธิสุข
2. เด็กชายเทิดเกียรติ  แก้วธานี
 
1. นายจักรพงษ์  คัทธจันทร์
2. นางสาววิชชนันท์  ยอดใส
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมชาญ  โยธาช้าง
2. นายธีรเจต  เกษตรสินธุ์
 
1. นายปกาสิต  อุ่นทรวง
2. นายสำราญ  ปัญญา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชิตา  กรมขันธ์
2. นายอัศดา  ภาษี
 
1. นายสำราญ  ปัญญา
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐดนัย  โพนทอง
2. นายณัฐพล  มูลมณี
 
1. นายจักรพงษ์  คัทธจันทร์
2. นางสาวพรสวรรค์  หงส์ผาแก้ว
 
39 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายก่อกุศล  กมลแสง
2. เด็กชายพงศ์พษน์  ผ่านจังหาร
3. เด็กชายภัทรพล  ปิตะบูรณ์
 
1. นายปิโยรส  ชมกลาง
2. นางสาววนิดา  ภาระพงษ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติชัย  สมอาสา
2. นายปัญญาพล  คะเณวัน
3. นายเกษดา  โหรี
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรยุทร  สุดดี
2. นายนาวิน  โพโสภา
3. นายพิทยา  ทองไพรสาร
 
1. นายภูษิต  ผสมศรี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สายทอง
2. เด็กหญิงชวา  บุญจัด
3. เด็กหญิงรัชนี  ประโรม
4. เด็กชายวิศวะ  เหมือนทอง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ละลี
6. เด็กหญิงศุภพิชญ์  บุญจัด
 
1. นางกาญจนา  ศรีโคกล่าม
2. นางสาวพจนา  โพธิสาร
3. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  ไชยสมคุณ
2. นางสาวนัฐชนันท์  ภูมิสัตย์
3. นายรามณรงค์  ส่งเสริม
4. นายวิรุณทอง  พรมพักตร์
5. นายสราวุธ  วงค์ภักดี
6. นางสาวสลิตา  เพ็ชรแสน
 
1. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
2. นางกาญจนา  ศรีโคกล่าม
3. นางสาวพจนา  โพธิสาร
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายพีรเกียรติ  ยิ่งนอก
2. นายภานุวัฒน์  วงค์อามาตย์
3. นางสาวสุวัจนีย์  แสงหัวช้าง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  วรรณสิงห์
2. เด็กหญิงณชาภัทร  ดวงชารี
3. เด็กหญิงพนิดา  หงส์จุมพล
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนมฤทธิ์  อุปยะโส
 
1. นางสาวหนูพันธ์  บำมิลา
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  มาตย์สาลี
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร